Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ

USOSWeb

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historii literatury rosyjskiej na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo rosyjskie (1988). Na podstawie dysertacji  Współczesna rosyjska proza wspomnieniowa (1956-1978). Autobiografia – dokument – autotematyzm (promotor: prof. dr hab. Stanisław Poręba). Stopień nadany  przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (1979. Instytut Filologii Rosyjskiej, Uniwersytet Sląski, Temat rozprawy magisterskiej: Struktura świata przedstawionego w prozie Wadima Szefnera. Promotor: prof. dr hab. Gabriela Porębina.

Zainteresowania naukowe: rosyjska literatura XX i XXI wieku: autobiografia, wspomnienia, dzienniki, eseje; bohater współczesnej prozy rosyjskiej, rosyjska i radziecka kultura XX wieku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

 1. Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2020, ss. 335.
 2. Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 225.
 3. Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978. Autobiografia – dokument – autotematyzm, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, ss. 110.

 

 1. Субъектные отношения в эссе Михаила Шишкина о писателях, «Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований» 2021, № 6, с. 17-41.
 2. Мотив Тристана и Изольды в романе Михаила Шишкина «Венерин волос». Постановка вопроса, W: Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты. Коллективная монография, под ред. Э. Тышковской-Каспшак, И. В. Мотеюнайте и А. И. Смирновой при участии М. Гей, Вроцлав — Краков 2021, с. 373-385.
 3. Relacje osobowe w esejach o pisarzach Michaiła Szyszkina, [w:] Między metafikcją a non-fiction. Podmiotowość w literaturze rosyjskiej końca XX – początku XXI wieku / Между метафикцией и нон-фикшн. Субъективность в русской литературе конца XX – начала XXI века, red. G. Czerwiński, E. Pańkowska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2020, s.  43-57.
 4. Общение влюбленных в «Лавре» Евгения Водолазкина, [w:] Знаковые имена современной русской литературы : Евгений Водолазкин = Znakovye imena sovremennoj russkoj literatury : Evgenij Vodolazkin = Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej : Jewgienij Wodołazkin, Kraków 2019, s. 191-202.
 5. Образ коллекционера в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила», „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 112-132.
 6. Мотив скорби в прозе Михаила Шишкина, [W:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich:13, t. 1, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, współpraca S. Kamińska-Maciąg, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 532-549.
 7. Между утратой и надеждой. Книга книг Михаила Шишкина, [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин, Red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków 2017, s. 65-87.
 8. «Творчество – это проявление высшей любви к жизни». Михаил Шишкин о Роберте Вальзере, [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee. Problemy. Tematy, Red. P. Fast, Katowice 2015, s. 95-115.
 9. Motyw dziecka (rodziny) w prozie Michaiła Szyszkina. Próba analizy. [W:] Rosyjskie dzieciństwo. Red. K. Duda i A. Dudek. Kraków 2015, s. 419-433.
 10. «Талант с неправильной пропиской». Михаил Шишкин в зеркале критики. [W:] Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 2014. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, M. 2015, s. 116-135 (wraz z A. Jarek).
 11. Między przemocą a odmową życia. «Такая девочка, совесть мира» Ludmiły Pietruszewskiej. W: Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Red. A. Skotnicka i J. Świeży, Kraków 2014, s. 559-577.
 12. Мотив ребенка и семьи в прозе Михаила Шишкина: постановка вопроса. «Уральский филологический вестник» Русская литература ХХ–ХХI веков: направления и течения. Ред. Н.  В. Барковская. Екатеринбург 2014, с. 77-90.
 13. Как устроен мир? «Письмовник» Михаила Шишкина. „Przegląd Rusycystyczny” 2013,  nr 2, s. 29-44.
 14. Мотив любви в «Письмовнике» Михаила Шишкина. W: Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья). Red. G. Niefagina, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk  2012, s. .308-316.
 15. Na brzegach snu.: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej. [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 10: Sen, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 267-279.
 16. Образ автора в воспоминаниях Зои Маслениковой „Борис Пастернак. Встречи”, „Studia Rossica” XX: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, t. 2, red. nauk. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa: Wydawnictwo Studia Rossica, 2010, s. 149-159.
 17. Biografia jako dialog w powieści Ludmiły Ulickiej „Daniel Sztajn, tłumacz”, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II”, red. H. Chodurska, D. Dziewanowska, A. Skotnicka: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 18. Читающее тело в современной русской прозе, „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 2, s. 31-59.
 19. Rzeczy i ludzie w opowiadaniach Asara Eppela, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice: Wydawnictwo  „Śląsk”, 2009, s 169-185.
 20. Postać prawosławnego w prozie Mai Kuczerskiej. Powieść Bóg deszczu, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II”, red. D. Dziewanowska, B. Stawarz, T. Żeberek., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 36-43.
 21. Образ «нового русского» в современной прозе, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 8: Pieniądz, red. Ł. Skotnicka i in., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 225-232.
 22. Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1, s. 52–73.
 23. Pejzaż egzystencjalny w opowieści Władimira Makanina „Właz”, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Jastrzębska, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2007, s. 47–74.
 24. Kłopoty z lekturą „Doktora Żywago” Borysa Pasternaka, „Slavica Wratislaviensia”, t. CXXXIX, red. Ł. Kusiak-Skotnicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 69-78.
 25. Czas noc. Proza Ludmiły Pietruszewskiej i Tatiany Tołstoj, „Literatura na Świecie” 2005, nr 5–6, s. 260-267.
 26. Niezwykłość codzienności w rosyjskiej prozie drugiej połowy XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6 red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 135–141.
 27. Szczelina. Bohater prozy rosyjskiej końca XX wieku. Zarys problemu, [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, red. H. Mazurek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 202-214.
 28. Motyw zmierzchu kultury w petersburskiej prozie lat dwudziestych XX wieku. Zarys problemu, „Slavica Wratislaviensia”, t. CXXVI, red. A. Skotnicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 51-57.
 29. Sztuka jako egzekucja w rosyjskojęzycznej prozie Vladimira Nabokova, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6, red. Ł. Kusiak-Skotnicka i A. Paszkiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 309-313.
 30. Mit bohemy w najnowszej literaturze rosyjskiej, „Studia Rossica” X: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej, red. W. Skrunda, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 273-282.
 31. Początek czy koniec. Proza rosyjska po 1985 roku, [w:] Od symbolizmu do postmodernizmu, red. P. Fast i B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999, s. 106-115.
 32. Najnowsza rosyjska proza wspomnieniowa. Zarys problemu, [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1999, s. 191-198.
 33. Teatralizacja w prozie Ludmiły Pietruszewskiej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 2, red. T. Poźniak i A. Skotnicka-Maj, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. 175-183.
 34. Literatura przyspieszonego rozwoju, „Dekada Literacka” 1999, nr 10, s. 4-5, 27.
 35. Wina, wyobcowanie i samotność. Proza rosyjska po 1989 roku, „Kresy”, Lublin1998, nr 33, s. 92-106.
 36. Światy współczesnej prozy rosyjskiej. Zarys problemu, „Slavia Orientalis”, Kraków 1998, nr 2, s. 205-216.
 37. Motyw wstydu w prozie rosyjskiej, [w:] Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, red. E. Kosowska, Katowice: Wydawnictwo Śląsk” 1998, s. 95-107.
 38. Pomiędzy myślą a czynem. Wspomnienia Pasternaka i Sołżenicyna, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim i Z. Maciejewski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 259-273.
 39. Nowi pisarze w procesie historycznoliterackim po 1985 roku, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, red. P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 193-203.
 40. Библейские мотивы в послереволюционной литературе. Постановка вопроса, [w:]: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, red. B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995, ss. 185-195.
 41. „Powtórne narodziny” Borysa Pasternaka, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, red. P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1995, s. 107-119.
 42. Autokreacja w prozie „Nowego Katajewa”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 16, red. B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 66-83.
 43. Szaleństwo jako wartość we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 17, red. P. Fast, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 113-123.
 44. „Requiem” Anny Achmatowej. Próba lektury, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s. 57-73.
 45. Uwagi o historii i strukturze ideowo-artystycznej almanachu „Litieraturnaja Moskwa”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 14, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990, s. 30-52.
 46. Apokalipsa naszych czasów w najnowszej literaturze radzieckiej, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 13, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1989, s. 100-114.
 47. Portret literacki we wspomnieniach I. Erenburga i W. Katajewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 12, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988, s. 48-70.
 48. Uwagi o prozie historycznej Bułata Okudżawy, [w:] Z aktualnych studiów rusycystycznych, Olsztyn 1987, s. 119-131.
 49. Pozycja autorska we współczesnej radzieckiej prozie wspomnieniowej, „Slavia Orientalis” 1986, t. XXXV, nr l, s. 75-91.
 50. Współczesna radziecka proza wspomnieniowa. Stan badan i problematyka, „Przegląd Humanistyczny” 1986, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, nr 11–12, s. 141-156.
 51. Światopogląd powieści „Artysta nieznany” Wieniamina Kawierina, [w:] Rosyjska powieść XIX i XX wieku, red. S. Poręba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984, s. 89-104.
 52. Poetyka wyliczanki rosyjskiej, [w:] O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej, red. R. Łużny, Warszawa – Kraków 1984 (wraz z P. Fastem), s. 55-61.
 53. Autobiografia Wieniamina Kawierina „Oświetlone okna”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 7, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1983, s. 82-91.
 54. Kategoria chwytu artystycznego we wczesnej twórczości Wieniamina Kawierina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 6, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982, s. 56-68.
 55. System postaci działających w opowieści Wadima Szefnera „Pałac dla trojga albo Wyznanie kawalera”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 4, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980, s. 155-159.

 1. Blok prac pt. «Взятие Измаила» Михаила Шишкинановые прочтения, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 7-132.
 2. Евгений Водолазкин. Знаковые имена современной русской литературы,  Kraków 2019, s. 624 (wraz z J. Świeżym).
 3. Михаил Шишкин. Знаковые имена современной русской литературыKraków 2017, s. 510. (wraz z J. Świeżym)
 4. Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Kraków 2014, s. 723. (wraz z J. Świeżym)
 5. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II”,  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.  (wraz z D. Dziewanowską,  T. Żeberek)
 6. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 ss. 185 (wraz z T. Poźniakiem).
 7. Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, ss. 203 (wraz z P. Fastem).
 8. Czas wielkiej przemiany, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1995, ss. 164 (wraz z P. Fastem).
 9. Rosyjska ruletka czyli fakultet rzeczy zbędnych, t. 1, Sosnowiec: Oficyna „Śląsk”, 1994, ss. 120 (wraz z B. Biełuchą, J. Madloch, G. Wilk).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

1. Dr Monika Knurowska, "Na uboczu". Bohater opowiadań Ludmiły Ulickiej,  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny, Kraków 2013.

2. Dr Joanna Kula, Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina,  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny, Wrocław 2010.