Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Anna Skotnicka

USOSWeb

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historii literatury rosyjskiej na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo rosyjskie (1988). Na podstawie dysertacji  Współczesna rosyjska proza wspomnieniowa (1956-1978). Autobiografia – dokument – autotematyzm (promotor: prof. dr hab. Stanisław Poręba). Stopień nadany  przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (1979. Instytut Filologii Rosyjskiej, Uniwersytet Sląski, Temat rozprawy magisterskiej: Struktura świata przedstawionego w prozie Wadima Szefnera. Promotor: prof. dr hab. Gabriela Porębina.

Zainteresowania naukowe: rosyjska literatura XX i XXI wieku: autobiografia, wspomnienia, dzienniki, eseje; bohater współczesnej prozy rosyjskiej, rosyjska i radziecka kultura XX wieku.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

 1. Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2020, ss. 335.
 2. Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, ss. 225.
 3. Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978. Autobiografia – dokument – autotematyzm, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, ss. 110.

 

 1. Сибирь в изображении философа. «В никуда» Михала Мильчарека, W: Литература Сибири в социокультурном пространстве, Иркутск: ИГУ 2022, s. 111-118.
 2. Круг чтения персонажей романа Михаила ШишкинаЗаписки Ларионова”, W: Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, ред. А. Скотницка, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021, s. 61-78.
 3. Utrata i żałoba w prozie Michaiła Szyszkina, „Ruch Literacki” 2022, nr 1, s. 115-133. 
 4. Rok 1991 w prozie rosyjskiej, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 4, s. 9-24.
 5. Субъектные отношения в эссе Михаила Шишкина о писателях, «Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований» 2021, № 6, с. 17-41.
 6. Мотив Тристана и Изольды в романе Михаила Шишкина «Венерин волос». Постановка вопроса, W: Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты. Коллективная монография, под ред. Э. Тышковской-Каспшак, И. В. Мотеюнайте и А. И. Смирновой при участии М. Гей, Вроцлав — Краков 2021, с. 373-385.
 7. Relacje osobowe w esejach o pisarzach Michaiła Szyszkina, [w:] Między metafikcją a non-fiction. Podmiotowość w literaturze rosyjskiej końca XX – początku XXI wieku / Между метафикцией и нон-фикшн. Субъективность в русской литературе конца XX – начала XXI века, red. G. Czerwiński, E. Pańkowska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2020, s.  43-57.
 8. Общение влюбленных в «Лавре» Евгения Водолазкина, [w:] Знаковые имена современной русской литературы : Евгений Водолазкин = Znakovye imena sovremennoj russkoj literatury : Evgenij Vodolazkin = Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej : Jewgienij Wodołazkin, Kraków 2019, s. 191-202.
 9. Образ коллекционера в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила», „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 112-132.
 10. Мотив скорби в прозе Михаила Шишкина, [W:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich:13, t. 1, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, współpraca S. Kamińska-Maciąg, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 532-549.
 11. Между утратой и надеждой. Книга книг Михаила Шишкина, [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин, Red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków 2017, s. 65-87.
 12. «Творчество – это проявление высшей любви к жизни». Михаил Шишкин о Роберте Вальзере, [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee. Problemy. Tematy, Red. P. Fast, Katowice 2015, s. 95-115.
 13. Motyw dziecka (rodziny) w prozie Michaiła Szyszkina. Próba analizy. [W:] Rosyjskie dzieciństwo. Red. K. Duda i A. Dudek. Kraków 2015, s. 419-433.
 14. «Талант с неправильной пропиской». Михаил Шишкин в зеркале критики. [W:] Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 2014. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, M. 2015, s. 116-135 (wraz z A. Jarek).
 15. Między przemocą a odmową życia. «Такая девочка, совесть мира» Ludmiły Pietruszewskiej. W: Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Red. A. Skotnicka i J. Świeży, Kraków 2014, s. 559-577.
 16. Мотив ребенка и семьи в прозе Михаила Шишкина: постановка вопроса. «Уральский филологический вестник» Русская литература ХХ–ХХI веков: направления и течения. Ред. Н.  В. Барковская. Екатеринбург 2014, с. 77-90.
 17. Как устроен мир? «Письмовник» Михаила Шишкина. „Przegląd Rusycystyczny” 2013,  nr 2, s. 29-44.
 18. Мотив любви в «Письмовнике» Михаила Шишкина. W: Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья). Red. G. Niefagina, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk  2012, s. .308-316.
 19. Na brzegach snu.: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej. [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 10: Sen, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 267-279.
 20. Образ автора в воспоминаниях Зои Маслениковой „Борис Пастернак. Встречи”, „Studia Rossica” XX: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, t. 2, red. nauk. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa: Wydawnictwo Studia Rossica, 2010, s. 149-159.
 21. Biografia jako dialog w powieści Ludmiły Ulickiej „Daniel Sztajn, tłumacz”, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II”, red. H. Chodurska, D. Dziewanowska, A. Skotnicka: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 22. Читающее тело в современной русской прозе, „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 2, s. 31-59.
 23. Rzeczy i ludzie w opowiadaniach Asara Eppela, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice: Wydawnictwo  „Śląsk”, 2009, s 169-185.
 24. Postać prawosławnego w prozie Mai Kuczerskiej. Powieść Bóg deszczu, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II”, red. D. Dziewanowska, B. Stawarz, T. Żeberek., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 36-43.
 25. Образ «нового русского» в современной прозе, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 8: Pieniądz, red. Ł. Skotnicka i in., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 225-232.
 26. Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1, s. 52–73.
 27. Pejzaż egzystencjalny w opowieści Władimira Makanina „Właz”, [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Jastrzębska, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2007, s. 47–74.
 28. Kłopoty z lekturą „Doktora Żywago” Borysa Pasternaka, „Slavica Wratislaviensia”, t. CXXXIX, red. Ł. Kusiak-Skotnicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 69-78.
 29. Czas noc. Proza Ludmiły Pietruszewskiej i Tatiany Tołstoj, „Literatura na Świecie” 2005, nr 5–6, s. 260-267.
 30. Niezwykłość codzienności w rosyjskiej prozie drugiej połowy XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6 red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 135–141.
 31. Szczelina. Bohater prozy rosyjskiej końca XX wieku. Zarys problemu, [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, red. H. Mazurek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 202-214.
 32. Motyw zmierzchu kultury w petersburskiej prozie lat dwudziestych XX wieku. Zarys problemu, „Slavica Wratislaviensia”, t. CXXVI, red. A. Skotnicka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 51-57.
 33. Sztuka jako egzekucja w rosyjskojęzycznej prozie Vladimira Nabokova, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 6, red. Ł. Kusiak-Skotnicka i A. Paszkiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 309-313.
 34. Mit bohemy w najnowszej literaturze rosyjskiej, „Studia Rossica” X: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej, red. W. Skrunda, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 273-282.
 35. Początek czy koniec. Proza rosyjska po 1985 roku, [w:] Od symbolizmu do postmodernizmu, red. P. Fast i B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999, s. 106-115.
 36. Najnowsza rosyjska proza wspomnieniowa. Zarys problemu, [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1999, s. 191-198.
 37. Teatralizacja w prozie Ludmiły Pietruszewskiej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 2, red. T. Poźniak i A. Skotnicka-Maj, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. 175-183.
 38. Literatura przyspieszonego rozwoju, „Dekada Literacka” 1999, nr 10, s. 4-5, 27.
 39. Wina, wyobcowanie i samotność. Proza rosyjska po 1989 roku, „Kresy”, Lublin1998, nr 33, s. 92-106.
 40. Światy współczesnej prozy rosyjskiej. Zarys problemu, „Slavia Orientalis”, Kraków 1998, nr 2, s. 205-216.
 41. Motyw wstydu w prozie rosyjskiej, [w:] Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, red. E. Kosowska, Katowice: Wydawnictwo Śląsk” 1998, s. 95-107.
 42. Pomiędzy myślą a czynem. Wspomnienia Pasternaka i Sołżenicyna, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim i Z. Maciejewski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, s. 259-273.
 43. Nowi pisarze w procesie historycznoliterackim po 1985 roku, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, red. P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 193-203.
 44. Библейские мотивы в послереволюционной литературе. Постановка вопроса, [w:]: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, red. B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995, ss. 185-195.
 45. „Powtórne narodziny” Borysa Pasternaka, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, red. P. Fast i A. Skotnicka-Maj, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1995, s. 107-119.
 46. Autokreacja w prozie „Nowego Katajewa”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 16, red. B. Stempczyńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 66-83.
 47. Szaleństwo jako wartość we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 17, red. P. Fast, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 113-123.
 48. „Requiem” Anny Achmatowej. Próba lektury, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s. 57-73.
 49. Uwagi o historii i strukturze ideowo-artystycznej almanachu „Litieraturnaja Moskwa”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 14, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990, s. 30-52.
 50. Apokalipsa naszych czasów w najnowszej literaturze radzieckiej, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 13, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1989, s. 100-114.
 51. Portret literacki we wspomnieniach I. Erenburga i W. Katajewa, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 12, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988, s. 48-70.
 52. Uwagi o prozie historycznej Bułata Okudżawy, [w:] Z aktualnych studiów rusycystycznych, Olsztyn 1987, s. 119-131.
 53. Pozycja autorska we współczesnej radzieckiej prozie wspomnieniowej, „Slavia Orientalis” 1986, t. XXXV, nr l, s. 75-91.
 54. Współczesna radziecka proza wspomnieniowa. Stan badan i problematyka, „Przegląd Humanistyczny” 1986, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, nr 11–12, s. 141-156.
 55. Światopogląd powieści „Artysta nieznany” Wieniamina Kawierina, [w:] Rosyjska powieść XIX i XX wieku, red. S. Poręba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984, s. 89-104.
 56. Poetyka wyliczanki rosyjskiej, [w:] O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej, red. R. Łużny, Warszawa – Kraków 1984 (wraz z P. Fastem), s. 55-61.
 57. Autobiografia Wieniamina Kawierina „Oświetlone okna”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 7, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1983, s. 82-91.
 58. Kategoria chwytu artystycznego we wczesnej twórczości Wieniamina Kawierina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 6, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982, s. 56-68.
 59. System postaci działających w opowieści Wadima Szefnera „Pałac dla trojga albo Wyznanie kawalera”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 4, red. G. Porębina, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980, s. 155-159.

 1. Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022.
 2. Blok prac pt. «Взятие Измаила» Михаила Шишкинановые прочтения, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 7-132.
 3. Евгений Водолазкин. Знаковые имена современной русской литературы,  Kraków 2019, s. 624 (wraz z J. Świeżym).
 4. Михаил Шишкин. Знаковые имена современной русской литературыKraków 2017, s. 510. (wraz z J. Świeżym)
 5. Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku. Kraków 2014, s. 723. (wraz z J. Świeżym)
 6. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologia II”,  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.  (wraz z D. Dziewanowską,  T. Żeberek)
 7. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 ss. 185 (wraz z T. Poźniakiem).
 8. Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, ss. 203 (wraz z P. Fastem).
 9. Czas wielkiej przemiany, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1995, ss. 164 (wraz z P. Fastem).
 10. Rosyjska ruletka czyli fakultet rzeczy zbędnych, t. 1, Sosnowiec: Oficyna „Śląsk”, 1994, ss. 120 (wraz z B. Biełuchą, J. Madloch, G. Wilk).

 1. Wodna dialektyka, rec. Lamorna Ash, Skryte, jasne, słone: rybackie miasteczko w Kornwalii, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2022, „Śląsk” 2023, nr 1. 

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

1. Dr Monika Knurowska, "Na uboczu". Bohater opowiadań Ludmiły Ulickiej,  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny, Kraków 2013.

2. Dr Joanna Kula, Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina,  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny, Wrocław 2010.