Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Katarzyna Jastrzębska, prof. UJ

 

USOSWeb

ResearcheGate

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2013).

Stopień nadany na podstawie osiągnięcia naukowego – publikacji: Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1998). Stopień nadany na podstawie rozprawy Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. Tekst i kontekst kulturowy (promotor prof. dr hab. Piotr Fast) przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska. Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł pracy magisterskiej: Semantyczno-stylistyczna analiza polskiego przekładu „Mistrza i Małgorzaty“ Michaiła Bułhakowa (promotor prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski).

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX i XXI wieku, przekład literacki, socjologia przekładu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Kraków: Collegium Columbinum 2011.

[Wspólnie z Piotrem Fastem], Wczesna twórczość Anatolija Kima. Wybrane zagadnienia poetyki i interpretacji, Katowice, „Śląsk“ 2006.

Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach, Katowice 2000 [opublikowane pod nazwiskiem Katarzyna Żemła].

 

 1. Wiktor Szenderowicz - więcej niż satyryk, "Przegląd Rusycystyczny" 2024, nr 2 (186).
 2. Współczesny moralitet, czyli komedia "Четыре человека, два ангела" Wiktora Szenderowicza, "Studia Wschodniosłowiańskie" 2023, nr 23.
 3. Rosyjska i polska recepcja twórczości Romana Sienczina w latach 2001-2021, „Acta Neophilologica” 2022, XIV (1), s. 163-180.
 4. Nowe formy w literaturze rosyjskiej. Romana Sienczina: „Minus”, "Nubuk”, „Naprzód i w górę na wyczerpanych bateriach”, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 2 (178), s. 157-171.
 5. Nie-miejsce“, ślad i pamięć. Opowiadanie Olgi Tokarczuk „Numery“ w przekładzie Kseni Starosielskiej, „Przekładaniec“ nr 4, 2021, s. 96-115.
 6. Irina Adelgejm – rosyjska tłumaczka i literaturoznawczyni, „Między Oryginałem a Przekładem" 2021, nr 2(52), s. 63-78.
 7. Rosyjska recepcja twórczości Olgi Tokarczuk. Ustalenia wstępne, „Rocznik Przekładoznawczy" 2020, nr 15, s. 197-210.
 8. Tendencje modernistyczne w powieści Gajto Gazdanowa „Nocne drogi”, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 1, s. 162-178, zob. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7645.
 9. Postsowieckość jako trauma? Proza Romana Sienczina, "Przegląd Rusycystyczny" (tytuł numeru: Rosyjskie traumy - świadectwa kulturowe), 2018, nr 3 (163), s.106-116, zob.: http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7223/5389
 10. Язык как зеркало сознания постсоветского человека. Проза Романа Сечина, "Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2016, vol. 11, zob.: http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2016/Issue-4/art/8813/
 11. Poezja może uratować życie, [w:] Dwujęzyczny, polsko-angielski Almanach 5. Festiwalu Miłosza, tłum. E. Kowal, red. A. Marchewka, opieka redakcyjna O. Brzezińska, wydawca: Fundacja Miasto Literatury, Kraków 2016, s. 61-63 (tekst w j. polskim), s. 140-142 (tekst w j. angielskim).
 12. Депрессивная прозя Романа Сенчина, w: Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Kraków: Wyd. Uniw. Ped. 2016,  ss. 72-81.
 13. „Где есть свет в конце тоннеля?" Разговор с Романом Сенчиным, „Przegląd Rusycystyczny" 2016, nr 2, s. 113-120.
 14. „Rodzina Jołtyszewów", czyli przekład „rozchwierutany", „Przegląd Rusycystyczny" 2016, nr 2, s. 95-112.
 15. „Народ и так борется за жизнь, зачем ему эта тоска смертная?" - „Елтышевы" Романа Сенчина, [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji, idee/problemy/tematy. Seria: Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego, nr 15,  red. P. Fast, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk" 2015, s. 117-131.
 16. Proza Romana Sienczina oczami rosyjskiej krytyki. Ustalenia wstępne, [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku, red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków 2014.
 17. Kobieta – autorka przekładu, [w:] Wielcy tłumacze, red. P. Fast, W. Osadnik, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 2012.
 18. [We współautorstwie z Alicją Mrózek], Современная русская культура в Польше. Предварительные итоги, DIALOG KULTUR VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové. První vydání. Brno: Tribun EU, 2011. 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9.
 19. Wampiry rewolucji („Drzazga" Władimira Zazubrina), „Przegląd Rusycystyczny" 2010, nr 2, s. 21–30.
 20. Rzeczy (nie) na marginesie. Wokół prozy Anatolija Kima, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich, pod red. B. Stempczyńskiej, J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2009, s. 135–146.
 21. [Wspólnie z Haliną Waszkielewicz], „Мы" Евгения Замятина в переводе на польский язык, [w:]Литературоведение на современном этапе. Теория. История литературы. Творческие индивидуальности, Тамбов 2009, s. 580–583.
 22. Белка Анатолия Кима. Попытка интерпретации, [w:] Литературоведение на современном этапе. Теория. История литературы. Творческие индивидуальности, Тамбов 2009, s. 380–383.
 23. [We współautorstwie z Alicją Mrózek], O „zepsutych aforyzmach" Anatolija Kima, [w:] Z przemian gatunkowych w literaturze XX i XXI wieku, red. H. Mazurek, J. Gracla, Katowice 2008, s. 56–70.
 24. Od uniwersalizmu do eurazjanizmu. „Wyspa Jonasza" Anatolija Kima, [w:] Idea przemiany, t. 2: Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji, pod red. P. Fasta i M. Duś, Częstochowa 2008, s. 223–238.
 25. Śmierć oddana metaforom. O tłumaczeniu „Lotosu" Anatolija Kima, [w:] Tabu w przekładzie, red. P. Fast, N. Strzelecka, Katowice–Częstochowa 2007, s. 119–132.
 26. Tłumacz kultowy? (o przekładach Tomasza Beksińskiego), [w:] Kultura popularna a przekład, red. P. Fast, Katowice 2005, s. 119–131.
 27. O narracji „Lotosu" Anatolija Kima, „Przekład Rusycystyczny" 2004, nr 1, s. 36–65.
 28. „Szkoła moskiewska" w wypowiedziach krytycznoliterackich i autokomentarzach pisarzy, [w:] Idee i poetyki. Ze studiów nad literaturą rosyjską, red. B. Stempczyńska, Katowice 2002, s. 136–145.
 29. Ikony kulturowe w „Mistrzu i Małgorzacie" M. Bułhakowa, [w:] Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, red. B. Tokarz, Katowice 2002, s. 287–298.
 30. Чужой в „Антилидере" Владимира Маканина, „Przegląd Rusycystyczny" 2001, nr 4, s. 64–72.
 31. Modele czasoprzestrzeni w rosyjskiej literaturze łagrowej i ich odwzorowanie w polskich przekładach, [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, red. M. Ściepuroz Zielona Góra 2000, s. 181–189.
 32. INNY/OBCY w rosyjskiej literaturze łagrowej. Zarys problematyki, [w:] Od symbolizmu do postmodernizmu, red. P. Fast i B. Stempczyńska, Katowice 1999, s. 95–105.
 33. O dwóch przekładach „Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa, „Opcje" 1997, nr 1, s. 22–25.
 34. „Inny świat" w innym języku. Herling-Grudziński po rosyjsku, [w:] Obyczajowość a przekład, red. P. Fast, Katowice 1996, s. 115–130.
 35. „Wierny Rusłan" w tłumaczeniu A. Drawicza, [w:] Polityka a przekład, red. P. Fast, Katowice 1996, s. 141–162.
 36. Organizacja stylistyczna powieści E. Zamiatina „My" wobec stanu emocjonalnego bohatera, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze", t. 15, Katowice 1991, s. 19–28.

[Wspólnie z Magdaleną Ochniak i Eweliną Pilarczyk],  Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод. Сборник статей, Краков: Wydawnictwo„scriptum”, 2017.

[Wspólnie z Piotem Fastem i przy współpracy Alicji Mrózek], Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, Częstochowa 2007.

[Wspólnie z Piotem Fastem i pod nazwiskiem Katarzyna Żemła], Przekład w historii literatury, Katowice 2001.

[Wspólnie z Piotrem Fastem i pod nazwiskiem Katarzyna Żemła], Komparatystyka literacka a przekład, Katowice 2000.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2004-2007 projekt badawczy Szkoła moskiewska w historii literatury rosyjskiej finansowany przez Komitet Badań Naukowych (numer rejestracyjny: PB 1 H01C 081 26, nr umowy 0543/H01/2004/26). Kierownik: Katarzyna Jastrzębska, wykonawcy: Piotr Fast, Alicja Mrózek.

Agnieszka Ścibior, temat rozprawy: Koncepcja „Ja“ w powieściach Jewgienija Wodołazkina. Rok ukończenia 2023.