Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Językowej i Kulturowej

Kierownik kierunku filologia rosyjska studia pierwszego stopnia

USOSWeb

Academia.edu

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2010 r.) uzyskała na podstawie rozprawy Język jako narzędzie magii (na materiale rosyjskich zaklęć). (Promotor pracy dr hab. Anna Bolek, prof. UJ)

Zainteresowania naukowe: współczesny dyskurs magiczny, perswazja i manipulacja w języku, strategie i taktyki komunikacyjne, związki języka i kultury.

Stypendystka programów Erasmus i Erasmus+ dla pracowników uczelni: Talllinn Ülikool (Estonia), Vilniaus Universitetas (Litwa), Latvijas Universitāte (Łotwa), Uniwersita di Bologna (Włochy), Universiteit Gent (Belgia), Sveučilište u Zagrebu (Chorwacja).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych, Kraków 2015.

Język jako narzędzie magii. Na przykładzie zaklęć rosyjskich, Kraków 2013.

 1. Употребление форм сослагательного наклонения в значении желания в русских заговорах (на материале «Великорусских заклинаний», собранных Л.Н. Майковым), [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze”, t. VII: Językoznawstwo, pod redakcją naukową E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Szczecin 2006, s. 264-269.
 2. Инфинитив как одно из средств воздействия языком на окружающий мир (на примере русских народных заговоров), [w:] „Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język”, t. III, Redaktorzy naukowi: K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, B. Gołąbek, Kraków 2008, s. 449-457.
 3. Kreacyjna moc języka w rosyjskich zaklęciach ludowych, [w:] „Studia Slavica Hung.”, t. 53/1 (2008), Akademiai Kiado, Budapeszt 2008, s. 171-181.
 4. „A a a, kotki dwa”, czyli o sile słowa w polskich kołysankach ludowych, [w:] „Źródła humanistyki europejskiej”, redaktor naukowy K. Korus, Kraków 2008, s. 301-319.
 5. Mów do oczu, uszu i uczuć, czyli o grze politycznej w wykonaniu W. Żyrynowskiego, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze”, t. IX: Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod redakcją naukową E. Komorowskiej i A. Porchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s. 125-131.
 6. Droga w zaświaty – ludowe praktyki magiczne związane ze śmiercią i pogrzebem (na materiale rosyjskich przekazów etnograficznych), [w:] „Komunikacja międzyludzka: Leksyka. Semantyka. Pragmatyka”, pod redakcją naukową E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 217-223.
 7. Wschodniosłowiańska stomatologia ludowa, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Russologica V, redaktorzy tomu H. Chodurska, D. Dziewanowska, B. Stawarz, Kraków 2012, s. 54-70.
 8. Sekrety rosyjskiej magii ludowej – sposoby leczenia przestrachu dziecięcego, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski” III, 2012, redaktor naczelny A. Kiklewicz, Olsztyn, s. 325-337.
 9. Язык как магическое средство: редундантные языковые средства в русских заговорах, [w:] „Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века”, ред. D. Szumska, Kraków 2012, s. 335-345.
 10. Alkohol i alkoholizm we wschodniosłowiańskiej kulturze ludowej, [w:]  „W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii”, pod redakcją naukową H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik, Kraków 2013, s. 165-174.
 11. Демонические источники детского испуга и магические способы борьбы с ними (на примере русских заговоров), [w:] „Педагогическое образование в России” 2014, №5, главный редактор Б. М. Игошев, Екатеринбург 2014, s. 215-222
 12. Magiczna moc słowa w rosyjskiej medycynie ludowej: leczenie chorób oczu, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski”, V/2, 2014, redaktor naczelny A. Kiklewicz, Olsztyn, s. 199-208.
 13. Без четырех углов дом не строится – rosyjskie ludowe praktyki magiczne związane z gospodarstwem domowym, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski”, VIII/ 2, 2017, redaktor naczelny A. Kiklewicz, Olsztyn, s. 319-328.
 14. Współczesne rytuały magiczne w Internecie – Przyczynek do analizy rosyjskiego dyskursu magicznego, [w:] Język – obraz – dyskurs,  pod redakcją M. Cieszkowskiego, A. Kapuścińskiej i J. Szczepaniaka, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2017, s. 37-45.
 15. Взаимосвязь характеристик жизнестойкости студентов и их веры в паранормальное: кросс-культурный аспект, [w:] „Психология XXI века: современные тенденции развития науки и практики в психологии. Cборник материалов XIV международной научно-практической конференции 29-30 ноября 2018 г”, s. 169-173.
 16. Współczesny dyskurs o urokach na przykładzie poradników Uzdrowicielki syberyjskiej, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, t. 52, nr 2, 2019, s. 127-139.
 17. Wizerunek uzdrowicielki syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) w świetle krytycznej analizy dyskursu, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski”, t. 11, nr 2, 2020, s. 373-384.
 18. Perswazja we współczesnym rosyjskim poradnictwie magicznym. Analiza wybranych aspektów językowych, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 6, pod red. Ż. Sładkiewicz, Gdańsk 2021,  s. 361-371.
 19. Śmierć jako lekarstwo, cmentarz jako lecznica. Rzecz o współczesnej magii cmentarnej w Rosji, [w:] Wybrane motywy w literaturze, kulturze i sztuce, red. E. Chodźko, P. Pomajda, Lublin 2022, s. 99-112.