MOST

O programie

Program Mobilności Studentów (MOST) to program wymiany studentów uniwersytetów polskich oparty na zasadach wypracowanych w Programie Socrates.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w uczelni macierzystej, oraz uzgodnienie z Dziekanem ds. Studenckich wydziału macierzystego programu studiów.

Z programu MOST mogą korzystać studenci po ukończeniu I roku na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Rada Instytutu IFW w dniu 30.01.2014 r. podjęła decyzję, iż na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim NIE MOGĄ wyjeżdżać studenci III roku studiów pierwszego stopnia i II roku SUM.

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach programu MOST, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc, zgłoszonych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) przez uniwersytety.

Oferta miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim: 15 kwietnia lub 30 października.

Informacje dotyczące Programu znajdą Państwo pod następującymi adresami:
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most
https://most.uka.uw.edu.pl/ (link do strony rejestracyjnej IRK MOST).

Koordynator Instytutowy
mgr Joanna Patyk