Kijów

Koordynatorem wyjazdów stypendialnych do Kijowa jest dr Paweł Krupa krupa.p@wp.pl

Po przyjeździe ze stypendium należy przesłac na adres dorota.marszalek@uj.edu.pl nazwy WSZYSTKICH zaliczonych przedmiotów w oryginalnym języku z certyfikatu/dyplomu oraz dostarczyć certyfikat/dyplom do sekretariatu.

Dopiero wówczas przedmioty zostaną zaliczone w poczet studiów.

Stypendia w Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie 

Serdecznie zapraszamy studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej do zapoznania się z ofertą stypendialną, umożliwiającą semestralny staż w Narodowym Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Została ona opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej.

- - -

Rada Instytutu IFW w dniu 30.01.2014 r. podjęła decyzję, iż na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim NIE MOGĄ wyjeżdżać studenci III roku studiów pierwszego stopnia i II roku SUM.

-  -  -

Studenci  wyjeżdżający na stypendium do Instytutu im A. Puszkina do Moskwy (lub analogiczne stypendium do Rosji lub na Ukrainę),  mają obowiązek zaliczenia zajęć z języka rosyjskiego lub odpowiednio ukraińskiego, niezależnie od roku studiów, na którym wyjeżdżają na stypendium.

 (Rada Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 25.04.2013)

-  -  -

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (załącznik nr 1 - do pobrania ze strony http://www.buwiwm.edu.pl/wym/informacje.htm).

 2. Wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (załącznik nr 3 - do pobrania ze strony http://www.buwiwm.edu.pl/wym/informacje.htm).

 3. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (dr hab., prof., ewentualnie dr – którego opinia powinna być potwierdzona przez wicedyrektora ds. studenckich).

 4. Plan badawczy.

 5. Informacja o średniej ocen za ubiegły rok akademicki (do uzyskania w sekretariacie IFW).

 6. Potwierdzoną pisemnie znajomość języka ukraińskiego przez wykładowcę prowadzącego praktyczne zajęcia z języka ukraińskiegona danym roku.

 7. Kserokopia paszportu.

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego. Kandydat winien spełniać następujące kryteria.

Kryteria wyboru kandydatów

 1. Średnia ocen za rok ubiegły.

 2. Znajomość języka ukraińskiego.

 3. Zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne Instytutu oraz uczestnictwo w działalności organizacji studenckich Zaangażowaniu w sprawy społeczne i kulturalne Instytutu (poświadczona działalność w Kole Naukowym, działalność w organizacjach studenckich, udział w konferencjach studenckich, publikacje)

 4. Motywacja kandydata w związku z wyjazdem na stypendium.

Zgłoszenia kandydatów po zakwalifikowaniu ich przez Komisję Instytutową zostaną dodatkowo rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KANON przedmiotów (na czas wyjazdu) obowiązuje w tym samym zakresie, w jakim obowiązuje w przypadku wyjazdów w ramach LLP/Erasmus. Są to przedmioty, jakie student zobowiązany jest zaliczyć w macierzystym Instytucie lub/i na wyjeździe. Jeśli nie zrealizuje któregokolwiek z nich w ramach zajęć wybranych przez siebie w ośrodku przyjmującym, zobowiązany jest uzupełnić zaliczenia/egzaminy po powrocie ze stypendium.

 

Strona Uniwersytetu im T. Szewczenki w Kijowie: http://www.univ.kiev.ua/ua/

Strona Biura uznawalności wyształcenia i wymiany międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/