dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek (pracownik emerytowany)

Książki

 1. Struktura słowotwórcza przymiotników motywowanych wyrażeniem przyimkowym we  współczesnym języku rosyjskim, Prace Komisji Językoznawstwa PAN, Ossolineum 1978.
 2. Rozmówki polsko-ukraińskie, Kraków 1992, współautorki – Halina Strelczuk, Olga   Kamjanaja.
 3. Ćwiczenia z morfologii współczesnego języka rosyjskiego dla studentów filologii   rosyjskiej, cz.I, Rzeczownik. Przymiot­nik. Liczebnik. Zaimek, we współautorstwie z dr Elżbieta Baranek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Skrypty Uczelniane Nr 704, Kraków 1994
 4. Mały słownik skrótów i skrótowców języka ukraińskiego, we współautorstwi z M. Prychodą i O, Hryhorjewem, Wydawnictwo UJ, Kraków 1997.
 5. Граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007  (podręcznik z ćwiczeniami).
 6. Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego. Fonetyka. Słowotwórstwo.
 7. Leksykologia. Leksykografia, Wydawnictwo "SCRIPTUM", Kraków 2009 (podręcznik z ćwiczeniami).
 8. Język ukraiński dla początkujących, we współautorstwie z Oksaną Baraniwską, wydawnictwo „PETRUS", Kraków 2012.
 9. Język ukraiński dla średniozaawansowanych, we współautorstwie z Oksaną Baraniwską, wydawnictwo „PETRUS", Kraków 2012.
 10. Słownik ukraińsko-polski (do podręczników języka ukraińskiego), we współautorstwie z Oksaną Baraniwską, wydawnictwo „PETRUS", Kraków 2012.
 11. Rozmówki polsko-ukraińskie, Wydawnictwto "scriptum", Kraków 2016.

Artykuły

Spójniki parataktyczne wyrażające stosunki gradacyjne we współczesnym języku

    rosyjskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 21, 1968,  s. 233-243.

 

2.  Przymiotniki motywowane wyrażeniem przyimkowym z przyimkiem без we

     współczesnym języku rosyjskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 42, 1974,

     s. 37-49.

 

3. Z problematyki słowotwórczej niektórych typów przymiotników rosyjskich, Sprawozdania

    z posiedzeń Komisji Językoz­nawstwa, Oddział PAN w Krakowie, Kraków, Tom XXI

    (styczeń-czerwiec) 1977, s. 47-48.

 

4. Najnowsze tendencje w badaniach nad słowotwórstwem rosyjskim, [w:] Radziecka

    metodologia badań filologicznych po roku 1945, T. 2: Językoznawstwo i metodyka,

    Katowice 1978, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 207, S. 56-66.

 

5. Wybrane zagadnienia z zakresu słowotwórstwa przymiotników rosyjskich w ujęciu

    synchronicznym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 56, 1977, s. 7-23.

.

6. Szeregi słowotwórcze zawierające rzeczowniki z sufiksem  -ист, Zeszyty Naukowe UJ,  

    Prace Językoznawcze 74, 1983, s. 163-173.

 

7. Formacje polskie na -ista i ich rosyjskie odpowiedniki, we współautorstwie z Anną

    Bolek), Studia i materiały XV, Filologia rosyjska 3, WSP Zielona Góra 1984,

    s. 115- 128.

 

8. Szeregi słowotwórcze zawierające rzeczowniki z sufiksem -ист we współczesnym

    języku rosyjskim, Wiener Slawistischer Almanach,  Festschrift  für Gerta Hüttl-Folter

    zum sechzigsten Geburtstag, Band 13, 1984, s, 349-359.

 

 9. Stałe połączenia czasownikowo-imienne typu "иметь право", "оказать влияние"  we  

     współczesnym  języku  rosyjskim, [w:]  Problemy semantyki leksykalnej, T. 2, Katowice 

     1988, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 908, s, 93-102.

 

10. Rzeczowniki z internacjonalnymi sufiksami w języku polskim i rosyjskim (na materiale 

      formacji z sufiksami -ista/-ист ), we współautorstwie z Anną Bolek, [w:] Słownictwo

      języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, UMCS Wydział Humanistyczny,

      Lublin 1987, s. 23-32.

 

11. Z nowszej leksyki współczesnego języka rosyjskiego /przymiotniki z prefiksami меж-,                 

      около-, [w:] Historia i współczesność w języku rosyjskim i literaturze, Materia­ły

      z  międzynarodowej konferencji naukowej - Olsztyn 28-30 V 1987 r., WSP w Olsztynie.

      Studia i Materiały Nr 12. Fi­lologia rosyjska, Olsztyn 1989, s, 221-232.

 

12. Nowe przymiotniki motywowane wyrażeniem  przyimkowym z przyimkami до i

      пред / перед w języku rosyjskim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 101,

      1990, s, 45-53.

 

13. Новые прилагательные, мотивированные предложно-падежной конструкцией

      с предлогами до i перед, [w:] Język   rosyjski   epoki   radzieckiej.  Studia  z Filologii

      Rosyjskiej i Słowiańskiej, t. 2O, Warszawa 1992, s.135-142.

 

 

 
 

14. Ввічливі звороти в польській та українській мовах, [в:] Лінгводидактика

      слов'янських мов як феномен культури. Тематичний збірник наукових праць

      Міністерство освіти України, Інститут системних досліджень освіти, Київський

       університет ім. Т. Шевченка, Київ 1993, с. 114-122.

 

15. Питання міжмовної омонімії в процесі начання укрвїнської мови польських

      студентів-філологів, [в:] Бібліотека Міжнародної школи україністики. Матеріали

      міжнародної конференції, Ялта, вересень 1993, Львів 1994, с. 63-73.

 

16. Наукова і літературна творчість Богдана Лепкого, "Slavia Orientalis",

      1991,  XL,  Nr 4,  s, 521-522.

 

17. Дні української культури в Ягеллонському університеті, "SIavia Orientalis, 1991,    

      XL, Nr 4, s, 519-520.

 

18. Про незалежну Україну в Ягеллонському університеті, "Slavia Orientalis",

      1992, XLI, Nr l, s, 136-137.

 

19. Зі спостережень над лексикою сучасних українських текстів (про мистця, митця

       та мисткиню), [w:] Słowianie Wschodni, W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora 

       Wiesława Witkowskiego, Kraków  1997,  s. 279-285.

 

20. O wariantach form biernika rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego, [w:] Słowo.

      Tekst. Czas, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Filologii Słowiańskiej, Szczecin 1997, 

      s. 296-299.

 

21. Biernik rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w języku ukraińskim (na materiale     

      współczesnej prozy ukraiń­skiej),"Slavia Orientalis", 1997, nr 2, s. 221-234.

 

22. Варіантність норми сучасної української мови  і її відображення в найновіших

       орфографічних словниках, [в:] Тезисы докладов IV Международной конференции

      "Теория и практика преподавания славянских языков",  Pécs, 24-25 апреля 1998,

       s. 21-22.

 

23. Rzeczownikowe i przymiotnikowe "homonimy międzyjęzykowe" w procesie nauczania

       języka ukraińskiego studentów filologii ukraińskiej, [w:J Współzależność języków

      słowiańskich, Aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny, Wydawnictwo Uni­wersytetu

      Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 241-257,

 

24. Варіантність норми сучасної української мови і її відображення в найновіших

       орфографічних словниках, [w:] Slavica Quinqueecclesiensia IV. 1998. Linguistica.

      Translatologia. Kultura (Матеріалы IV Международной конференции "Теория и

       практика преподавания славянских языков",  Pécs, 24-25 апреля 1998, s. 41-49.

 

25. Краківська україністика в минулому і сьогодні, [в:] Українська філологія: школи,

      постаті проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої

      150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському

       університеті  (Львів, 23-25 жовтня 1998), частина друга, Львів 1999, с. 659-663.

 

26. Українсько-польські лексичні паралелі, "Вестник международного славянского         

       университета", Харьков, Серия  "Філологія", том II, 4, 1999, s. 38-42.

 

27. Deminutywne rzeczowniki typu "tela-telaty" we współczesnym języku ukraińskim,

      Sprawozdania z posiedzeń Komisji Słowianoz­nawstwa, Oddział PAN w Krakowie,  

      Kraków,  grudzień 1999.

 

28. Stan języka ukraińskiego po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w sierpniu 1991 r.,

      [w:] Język trzeciego tysiąclecia  (Zbiór referatów z konferencji, Kraków, 2-4 marca

      2000), Kraków 2000, s. 341-349.

 

 29. Z badań nad współczesnym językiem ukraińskim (norma i uzus w zakresie morfologii 

      rzeczownika), [w:] Słowo.Tekst. Czas. V , Uniwersytet Szczeciński. Instytut Filologii

      Słowiańskiej, Szczecin  2001,  s. 280-285.

 

30. Стан сучасної української мови в незалежній українській державі, "Рідна мова" –

      kwartalnik Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego w Polsce, 2001, 1, s. 6-13. 

 

31. Украинские названия типа "теля–теляти" по сравнению с их русскими

       эквивалентами, [в:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и

       культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском

       контексте, Kraków  2001, s. 270-276. 

 

 32.  До ювілею десятиліття краківської україністики (1991-2001), [w:] Pagine di

       ucrainistica europea, Alessandria 2001,  s. 133-142.

 

33. Норма сучасної української літературної мови і лексикографічна практика

       останнього десятиліття,  [в:] Мовознавство. Доповіді та повідомленняя на IV

       Міжнародному конгресі україністів, Київ 2002, с. 26-31.

 

34. Rzeczowniki typu теля - теляти  we współczesnym języku ukraińskim, "Zeszyty

      Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", MCCLXI-2003, Prace Językoznawcze, z. 121,

       s. 331-341.

 

35. Studia ukrainistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim (Dziesięć  lat krakowskiej

       ukrainistyki, [w:]  Ukraina –  między językiem a kulturą, "Studia Ruthenica

       Cracoviensia",  1, Kraków 2003, s. 11-13.

 

36. Форма місцевого відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни в сучасній

        українській мові: нормативні словники і мовна практика, [w:] Ukrainamiędzy

         językiem a kulturą, "Studia Ruthenica  Cracoviensia", 1, Kraków 2003, s. 267-274.

 

 37. Прескриптивний характер норми сучасної української мови і мовна практика

       (варіантні та заборонені форми іменників, прикметників і дієслів), [в:]  П'ятий

        конгрес Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство, Чернівці 2003,

        с. 98 - 105.

 

 38.  Krakowska ukrainistyka  –  teraźniejszość i perspektywy rozwoju (we współautorstwie z

        Adamem Fałowskim), [w:]  "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", Warszawa 2004,

        17-18, s. 133-144.

 

 39.  Normy ortoepiczne we współczesnym języku ukraińskim: warianty akcentuacyjne, [w:]

        Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie

         ofiarowane Profesor Marii Honowskiej, Kraków 2005, s. 207-211.

 

 40. Польсько-українська контрастивна граматика як засіб оптималізації  навчання

        української мови як іноземної, [в:] Теорія і практика викладання  української мови

        як іноземної, вип. 1. Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару,

        Львів 2006, с. 66-70.

 

 41. Василь Сімович про своїх   сучасників (за сторінками газети "Краківські вісті"),

       [w:] Василь Сімович – особистість, науковець, громадянин, "Науковий вісник

       Чернівецького університету", вип. 312-313. Слов'янська філологія, Чернівці 2008,

        s. 54-59.

 

 42. Морфологічні інтерфереми у процесі вивчення української мови поляками, "Teka

       Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych", T. III,  Oddział PAN w Lublinie,

       Lublin 2008, s. 7-14.

 

43. Kilka nieregularnych form rzeczowników żeńskich we współczesnym języku ukraińskim,

      [w:] W kręgu słowa, Szczecin 2008, s. 253-260.

 

44. Українсько-польські неповні лексичні паралелі як причина інтерференції. "Teka

       Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych", T. V,  Oddział PAN w Lublinie,

       Lublin 2010, s.177-184.

 

45. Ukraińcy, [w:] Wielokulturowość Małopolski, (b. r. – wydane przez Urząd Marszałkowski

      Województwa Małopolskiego), s. 49-57.

 

46. Kilka uwag na temat dat w biografii Stefana Smal-Stockiego,  [w:]Miejsce Stefana Smal-

      Stockiego w slawistyce europejskiej„Studia Ruthenica Cracoviensia", 6, Kraków 2012,

      s. 9-13.

 

47. Кількісно-іменні словосполучення у сучасній українській мові та лексикографічна

      практика, „Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium", Сборник научных трудов

      по лексикографии, Вып. 12, Харьков - Клагенфурт - 2011, с. 99-102.

 

48. Znany – nieznany rzeczownik  КРЕШ  w języku ukraińskim, [w:] W świecie Słowian.

      Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii, Księga dedykowana Profesorowi

      Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Kraków 213,

      s. 143-149.

 

49. Украинские существительные   склонения типа вовченя, ротеня и их эквиваленты

      в словарях русского и польского языков,  „Слово и словарь. Vocabulum et

      vocabularium", Сборник научных трудов ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно 2013, с. 75-78.

     

50. Polsko-ukraińskie wyrazy zdradliwe. Pułapki gramatyczne, [w:] Stałość i zmienność

      w językach i kulturach świata, T. I, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie

      Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, Szczecin 2014, s. 587-596. 

51. Nowe rzeczowniki na -А/-АТИ, -ЕНЯ/-ЕНЯТИ  w tekstach literackich i publicystycznych, [w:] Słowo u  Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego.  Studia leksykalne, „Studia Ruthenica Cracoviensia”, 11, Kraków 2016,  s. 529-540 .

Recenzje, publicystyka

1. Русская разговорная речь, отв. ред. Е.А. Земская, Москва 1973, "Russian  Liguistics",

    Vol. l, № 3/4 (1974), s. 313-321.

2.  И. Максимов, Суффиксальное словообразование имен существительных  в русском

     языке,  Ленинград  I975, "Slavia Orientalis"  3, 1977, s, 343-317.

3. Г. Шакун, Словаўтварэнне, Минск 1978,  [w :] "Slavia Orientalis" l, 1981, s. 81-83,

4. Звук "Трембіти" лунає, "Наше слово", 11 (1704), III 1990.

5. Доробок науковців новоствореної кафедри  (tekst przygotowany wspólnie z Sołomiją

    Zinczuk i włączony do przeglądu węgierskich ukrainików, "Всесвіт", журнал іноземної

    літератури, Київ1997, 2, с. 179-181.

 

RECENZJE WYDAWNICZE i KWALIFIKUJĄCE:

Skryptu do nauki języka polskiego dla Ukraińców Co słychać na Ukrainie? –  Instytut Polonijny UJ.

 

RECENZJE  wydawnicze (szczegółowe, merytoryczno-językowe) 

                      dla Wydawnictw   Szkolnych i Pedagogicznych na zlecenie MEN.                    

 

20 XII 1998  –  Maria Tucka,  Zeszyt ćwiczeń z języka ukraińskiego   dla kl. I .

20 XII 1998  –  Maria Mryczko, Zeszyt ćwiczeń z języka ukraińskiego  dla kl. 0.

28 I 1999      –  Jarosław Hryckowian,  Вивчайте, любіть свою мову – podręcznik dla kl. V

                          szkoły podstawowej.

12 I 2000      –  Maria Mryczko, Зошит вправ дла ІІ класу – zeszyt ćwiczeń z języka 

                          ukraińskiego dla kl. II

5 II 2000       –  Lubomira Pilipowicz,  Разом з сонечком  –  podręcznik języka ukraińskiego 

                        dla kl. III szkoły  podstawowej.

23 III 2000    –  Maria Tucka, Zeszyt ćwiczeń z języka ukraińskiego  dla kl. III.

30 XII 2000   –  Łucja Drozd, Anna Mazur, Рушничок  – podręcznik  dla kl. IV szkoły

                           podstawowej.

30 XII 2000   –  Łucja Drozd, Anna Mazur, Zeszyt ćwiczeń z języka ukraińskiego dla kl. IV.

18  I  2002     –  Anna Drozd,  Irena Drozd, Берегиня  – podręcznik dla  kl. VI szkoły

                           podstawowej.

 22  I  2002    –   Anna Drozd,  Irena Drozd, Zeszyt ćwiczeń z języka  ukraińskiego dla kl. VI.

 23 V 2002    –  Maria Tucka, Zeszyt ćwiczeń z języka ukraińskiego  dla kl. V.

 22 XI 2004   –  Maria Steć, Країною знань. Gry i zabawy na lekcjach języka ukraińskiego

                           dla  kl. 1-3 szkoły podstawowej. Część I.

 30 VI  2007  – W. Sobol,  До джерел. Podręcznik dla III kl. gimnazjum.

   1 III2008  − М. Mryczko, Букварик-дошколярик,  ч. 1.  

IV/V    2008  − М. Mryczko, Букварик-дошколярик,  ч. 2.

 

INNE:

Praca w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN: Opracowanie standardu maturalnego z języka ukraińskiego, maj – lipiec 1999, współautorstwo projektu:

Język  ukraiński,  [w:]  Standardy  wymagań  egzaminacyjnych. Projekt do konsultacji społecznej, Warszawa 1999, s. 69-72.

 

REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH:

 

Współredaktor księgi jubileuszowej Słowianie Wschodni. Między językiem a kulturą, z okazji 70-lecia prof. dr W. Witkowskiego (wspólnie z A. Bolek i A. Fałowskim)

Współredaktor tomu Ukraina –  między językiem a kulturą w serii "Studia Ruthenica Cracoviensia", 1, Kraków 2003.