prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Kierownik Katedry Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej IFWsch

Zainteresowania naukowe: Geokulturologia i semiotyka kultury, historia idei, kultura i literatura rosyjskiej XVIII, XIX i XX wieku, komparatystyka literacka, teoria literatury i metodologia badań literackich.

Członek kolegium redakcyjnego wydawnictwa ciągłego Puszkinskij sbornik (Jerozolima), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Literaturoznawstwa Porównawczego (Association Internationale de la Littérature Comparée / International Literature Comparative Association), Stowarzyszenia Przyjaciół Iwana Turgieniewa, Pauliny Viardot i Marii Malibran (Association des Amis d'Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran), Polskiego Towarzystwa Komparatystycznego, Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Twórczości Dostojewskiego (International Dostoevsky Association), Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Kierownik Zespołu Badawczego „Literatura i Kultura Rosyjska XIX i XX Wieku" (członkowie: dr D. Piwowarska, dr J. Dębski, dr J. Kuffel, mgr M. Chrząszcz).

Teksty on-line

Monografie naukowe

 1. М.Е. Салтыков-Щедрин — литературный критик, Москва 1978, ss. 19.
 2. Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1987, 167.
 3. Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, ss. 315.
  Przekład polski:
  Mit szlacheckiego gniazda. Studium Geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przekład Bogusław Żyłko, redakcja naukowa przekładu Bohdan Łazarczyk, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, ss. 346.
 4. Русское западничество: Генезис — сущность — историческая роль, Wydawnictwo „Ibidem", Łódź 2001, ss. 368.

Wydawnictwa zwarte – prace zebrane

 1. Российский гений просвещения: Исследования в области мифопоэтики и истории идей, „Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)", Москва 2007, ss. 606.
 2. Sny o aniołach i diabłach. Pięć esejów o wyobraźni poetyckiej, Kraków 2014

Opracowanie podręczników, skryptów i pomocy dydaktycznych

 1. Русская наука о литературе: 1856–1917 / Составил В. Щукин (Uniwersytet Jagielloński, Skrypty uczelniane, nr 662), Kraków 1992, ss. 250 (wybór, rozprawa wstępna, opracowanie, noty biobibliograficzne, słownik).
 2. Tematy i zagadnienia maturalne z języka rosyjskiego. Redakcja merytoryczna i techniczna: Wasilij Szczukin, Wydawnictwo Szkolne "Omega", Kraków 1998, ss. 165.
 3. Tematy i zagadnienia maturalne z języka rosyjskiego. Konsultacja merytoryczna i opracowanie tematów ustnych: prof. dr hab. Wasilij Szczukin, Wydawnictwo Szkolne "Omega", Kraków 1999, ss. 168.
 4. Tematy maturalne. Zagadnienia i arkusze egzaminacyjne. Język rosyjski. Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Wasilij Szczukin, Wydawnictwo Szkolne "Omega", Kraków 2001, ss. 112.
 5. Tematy i zagadnienia maturalne z języka rosyjskiego. 2004. Konsultacja merytoryczna i opracowanie tematów ustnych: prof. dr hab. Wasilij Szczukin, Wydawnictwo Szkolne „Omega", Kraków 2003, ss. 118.

Redakcja tomów

 1. Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения. Redakcja naukowa Danuta Piwowarska i Wasilij Szczukin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 233 (opracowanie redaktorskie oraz wstęp).
 2. Czechow sto lat później, Pod redakcją Wasilija Szczukina i Dariusza Kosińskiego, Kraków 2005, ss. 118.
 3. Бахтин, Европа, век двадцатый / Bachtin, Europa, wiek dwudziesty, pod redakcją Wasilija Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ss. 121.
 4. „Przegląd Rusycystyczy" 2008, nr 2 – Meandry kultury wieku minionego. Gościnnie pod redakcją Wasilija Szczukina, Katowice 2008, ss. 153. Tekst towarzyszący: Od redaktora – s. 5–6.
 5. Pamięć serca. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej. Pod redakcją Wasilija Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 186. Teksty towarzyszące: Od redakcji – s. 9. O Jubilatce i jej dziele słów kilka (we współautorstwie z Marią Malewską) – s. 11–14.

Artykuły naukowe

 1. Был ли Салтыков-Щедрин автором статьи "Литература на обеде"?, [in:] "Вестник Московского университета" [Москва], серия IX – филология, 1976, № 1, s. 18–21.
 2. К вопросу об атрибуции текстов М.Е. Салтыкова-Щедрина [in:] Филология, вып. 5, Москва 1977, s. 112–119.
 3. Критик — художник — сатирик (о литературно-критическом методе М.Е. Салтыкова-Щедрина). Zdeponowano w Instytucie Informacji Naukowej w Dziedzinie Nauk Społecznych Akademii Nauk ZSRR. [opis bibliograficzny in:] "Новая Советская Общественная наука" [Москва], серия "Литературоведение" 1978, nr 7, s. 55 (30 stron maszynopisu).
 4. Салтыков-Щедрин о Достоевском, [in:] Fiodor Dostojewski myśl i dzieło. W setną rocznicę śmierci pisarza. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Ustronie Wlkp., 5–7 maja 1981, Łódź 1981, s. 103–112.
 5. Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego, [in:] "Przegląd Humanistyczny" [Warszawa] 1982, nr 5/6, s. 99–108.
 6. Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego (wersja poszerzona), [in:] "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" [Wrocław etc.] 1984, t. XXI, s. 107–119.
 7. К методологии литературной эвристики (проблема атрибуции текстов М.Е. Салтыкова-Щедрина), [in:] Prace Historycznoliterackie, zesz. 54 (Zeszyty Naukowe UJ, t. DCCI), Kraków 1985, s. 45–67.
 8. Москва как форма культуры бытия. Заметки об общественно-художественной жизни 30–40-х годов прошлого столетия, [in:] Prace Historycznoliterackie, zesz. 57 (Zeszyty Naukowe UJ, t. DCCXXXVII), Kraków 1985, s. 33–53.
 9. Изучение художественного произведения на практических занятиях по русскому языку для студентов-филологов, [in:] "Przegląd Rusycystyczny" [Warszawa] 1986, zesz. 1–2 (33–34), s. 343–354.
 10. К эволюции усадебной повести в русской литературе XIX века (Тургенев и Чехов), [in:] Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Slavica XXIII, Debrecen 1986, s. 277–303.
 11. Два реалиста. О сходстве и различии практического разума Достоевского и Белинского, [in:] Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Dissertationes Slavicae, t. XVIII, Szeged 1986, s. 209–226.
 12. От Ивана Хворостинина до Петра Чаадаева. К проблеме генезиса русского западничества, [in:] "Studia Slavica Hungarica" [Budapest], nr 33 / 1–4 (1987), s. 131–148.
 13. Дворянское гнездо глазами Тургенева и Чехова, [in:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. t. XVI: Antoni Czechow, Warszawa 1989, s. 51–72.
 14. Салтыков-Щедрин и Чернышевский (к вопросу о взаимодействии литературно-критических методов и принципов, [in:] Prace Historycznoliterackie, zesz. 69 (Zeszyty Naukowe UJ, t. DCCCXC), Kraków 1989, s. 55–67.
 15. О влиянии православия на духовную культуру древней и новой России, [in:] Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, XXI, Szeged 1990, s. 111–122.
 16. Le monde étranger à l' usage du monde familier: l'Occident vu par les occidentalistes russes, [in:] Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association, vol. 2, München 1990, s. 65–70.
 17. Kultura "szlacheckiego gniazda" a istota gatunkowa prozy Iwana Turgieniewa, [in:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, t. 13: Twórczość Iwana Turgieniewa a problemy literatury wczoraj i dzisiaj, Warszawa 1990, s. 51–67.
 18. "Медный всадник" А.С. Пушкина и славянофильско-западническая мифология Петербурга, , [in:] Studia Rossica Posnaniensia, vol. XXI: 1990, Poznań 1991, s. 101–118.
 19. Запад и Восток в "Письмах об Испании" В.П. Боткина, [in:] Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej. Opole 1987, Opole 1990, s. 69–76.
 20. Miasto Kalinów jako miejsce spotkania światów, [in:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, t. 19: Aleksander Ostrowski a problemy rozwoju dramatu rosyjskiego, Warszawa 1991, s. 109–121.
 21. Идейное течение как предмет литературоведческого анализа, [in:] "Научные доклады высшей школы. Филологические науки" [Moсквa] 1992, nr 2, s. 20–29.
 22. Vissarion Biélinski et sa rencontre avec l'Occident, [in:] The Slavs in the Eyes of the Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs. Ed. by Maria Cieœla-Korytowska, Cracow 1992, p. 35–42.
 23. "Мечтает русский о побеге..." О семантике свободы в поэзии Пушкина, [in:] Russian Philology and History. In Honour of Professor Victor Levin, Jerusalem 1992, p. 220–233.
 24. Культурный мир русского западника, [in:] "Вопросы философии" [Москва] 1992, № 5, s. 74–86.
 25. Русская литература и "театр естества", [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1992, t. XLI, nr 2, s. 41–56.
 26. О западнической модели культуры и ее литературном инобытии, [in:] Prace Historycznoliterackie, zesz. 82 (Zeszyty Naukowe UJ, t. MLXIX), Kraków 1993, s. 111–127.
 27. Trudne zmagania z przesłością. Powieść Abrama Terca "Dobranoc" [in:] Emigracja i Tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, s. 285–304.
 28. Поэзия усадьбы и проза трущобы, "Вестник Московского университета" [Москва], серия IX: филология, 1994, nr 2, s. 9–17.
 29. Поэзия усадьбы и проза трущобы (wariant poszerzony), [in:] Prace Historycznoliterackie, zesz. 88 (Zeszyty Naukowe UJ, t. MCXXXVI), Kraków 1994, s. 83–93. Przekład czeski: Poezje statkskích sídel a proza městskích brlohů, [in:] Volné sdruženi českích rusistů. X, Praha 1995, s. 45–49 (tłumaczyła Miluše Zadražilová). [Przedruk in:] Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). Москва 1996, s. 574–588.
 30. Запад как пространство романтического побега ("Замогильные записки" В.С. Печерина), [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1994, t. XLIII, nr 2, s. 215–226. [Przedruki w]: "Pastor. Thematic Magazine" [Köln] 1995, nr 5, s. 57–67; Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). Москва 1996, s. 559–573.
 31. История, затмившая Космос (Библия в религиозно-философской концепции П.Я. Чаадаева), [in:] Jews and Slavs, vol. 2: The Bible in a Thousand Years of Russian Literature, Jerusalem 1994, p. 121–134.
 32. На заре русского западничества, "Вопросы философии" [Москва] 1994, № 7/8, s. 135–149.
 33. Космос Тургенева , [in:] И.С. Тургенев: Жизнь, творчество, традиции. Доклады международной конференции, посвященной 175-летию со дня рождения И.С. Тургенева, 26–28 августа 1993 г. Будапешт, Budapest 1994, s. 233–240.
 34. Аксиологический горизонт русского классического западничества, [in:] "Przegląd Rusycystyczny" [Warszawa] 1994, zesz. 3–4 (67–68), s. 197–207.
 35. Спасительный кров. О некоторых мифопоэтических источниках славянофильской концепции Дома,[in:] "Studia Slavica Hungarica" [Budapest] nr 39 (1994), s. 101–116. [Przedruk in:] Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). Москва 1996, s. 589–609.
 36. Концепция Дома у ранних славянофилов, Славянофильство и современность. Сборник статей, Санкт-Петербург 1994, s. 33–47.
 37. Христианский Восток и топика русской культуры, "Вопросы философии" [Moсква] 1995, № 4, s. 55–67.
 38. Les Russes et les Polonais à la recherche du "vrai" Tchekhov (1971–1991), [in:] "Revue de Littérature Comparée" [Paris] 1995, nr 4, s. 391–401.
 39. "Град срединный, град сердечный..." Образ Москвы в русском литературном сознании, [in:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, Łódź 1995, s. 167–181.
 40. Dziewiętnastowieczna literatura rosyjska w szkole sowieckiej, [in:] Wartości i manipulacje w podręcznikach szkolnych. Praca zbiorowa pod redakcją dr Ewy Stawowy, Kraków 1995, s. 131–145.
 41. Sasza Sokołow. Na przekór absurdowi historii, [in:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1996, s. 319–337.
 42. Дом и кров в славянофильской концепции, "Вопросы философии" [Москва] 1996, № 1, s. 135–146.
 43. Наследие христианского востока и доминанты русской культуры, [in:] "Rossica" [Praha] 1996, nr 2, s. 31–49.
 44. Москва как предмет литературного мифотворчества, [in:] "Svět Literatury" [Praha] 1996, nr 11, s. 17–35.
 45. „Wojna i pokój" Lwa Tołstoja — epopeja narodowa czy dzieło o wymowie uniwersalnej? Wersja angielska: "War and Peace" by Lev Tolstoi the national epopee or a literary work of a universal meaning? [in:] Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. Studia i rozprawy pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Kraków 1997, s. 181–196.
 46. Социокультурное пространство и проблема жанра, "Вопросы философии" [Moсква] 1997, № 6, s. 69–78.
 47. О двух культурных моделях дворянской усадьбы, [in:] Słowianie Wschodni. Duchowość Kultura Język. Księga referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego. Kraków, 18–19 kwietnia 1997. Pod red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Kraków 1998, s. 169–175.
 48. Усадебный текст русской литературы: основные параметры, [in:] Studia Rossica VI. Pod redakcją naukową Wiktora Skrundy i Wandy Zmarzer, Warszawa 1998, s. 87–100.
 49. Rozdwojenie jaźni czyli narodziny mistrza. Twórczość literacka Abrama Terca przed emigracją (1955–1973), [in:] "Przegląd Humanistyczny" [Warszawa] 1998, nr 4, s. 23–35.
 50. В мире чудесных упрощений (к феноменологии мифа), [in:] "Вопросы философии" [Moсква] 1998, № 11, s. 20–29. Wersja angielska: In the World of Miraculous Simplifications (Toward a Phenomemology of Myth), [in:] "International Studies" [Łódź] 2001, nr 1, s. 41–54 (tłumaczył Guy Torr).
 51. "Интеллигентское гнездо". Топос дачи в творчестве А. Чехова, [in:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Pod redakcją Elżbiety Biernat i Tadeusza Bogdanowicza, Gdańsk 1999, s. 9–20.
 52. Te ślady zatrzeć się nie mogą. O życiu i pracach Andrzeja Drawicza (1932–1997), [in:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza. Materiały z sympozjum, które odbyło się 22 maja 1998 r. w Uniwersytecie Opolskim w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Drawicza. Redakcja naukowa A. Wieczorek, Opole 1999, s. 7–17 (artykuł wraz z bibliografią najważniejszych prac rusycystycznych A. Drawicza).
 53. Петербургская Сенная площадь (к характеристике одной "профанологемы"), [in:] Studia Litteraria Polono-Slavica 4: Utopia czystości i góry śmieci — Утопия чистоты и горы мусора, Warszawa 1999, s. 155–167.
 54. Цыганка и гусар. О "венгерском" культурно-мифическом фоне в русской классической литературе, [in:] "Studia Slavica Hungarica" [Budapest], nr 44: 1–2 (1999), s. 55–70.
 55. "Дух просвещения" в творчестве Пушкина и Тургенева, "Studia Slavica Hungarica" [Budapest] nr 44: 1–2 (1999), s. 249–259.
 56. Вертоград заключенный. Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX веков, "Вопросы философии" [Moсква] 2000, № 4, s. 53–62.
 57. Откуда пошла есть красная Москва? Судьбы московского мифа на рубеже XIX и XX веков, [in:] "Przegląd Rusycystyczny" [Sosnowiec] 2000, nr 3 (91), s. 5–17.
 58. Культурный концепт "дом" в польском и русском языковом сознании, [in:] Wizerunek sąsiadów I: Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Zbiór studiów. Redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno, Warszawa 2000, s. 15–27.
 59. "Положительная любовь" Н.Г. Чернышевского, [in:] Idee pozytywizmu w piśmiennictwie rosyjskim. Pod redakcją Barbary Olaszek przy współpracy Tatiany Awtuchowicz i Natalii Wierszyniny, Łódź 2000, s. 103–120.
 60. "Душа города" в воззрениях и творчестве романтиков, [in:] Мир романтизма, вып. 3 (27), Тверь 2000, s. 11–16.
 61. О "милых снах воображения". Вертеровская традиция "поэзии сердца" в творчестве Тургенева, [in:] Памяти Ефима Григорьевича Эткинда. Сборник докладов международной конференции "Два учителя Тургенева: Гёте и Пушкин – поэты любви". Музей Тургенева, Буживаль, 29–31 марта 1999 года. Составитель Александр Звигильский, Paris 2001, s. 87–97. Przekład francuski François Vachez: Les doux rêves de l'Imagination". La tradition "werthérienne" de la "poésie du cœur" dans l'œuvre de Tourguéniev, [in:] "Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran" 1999, nr 23 (Paris 2002), p. 69–77.
 62. Размышления о русском европеизме, [in:] "Jewropa" [Warszawa] 2001, t. 1, nr 1, s. 65–82.
 63. Блеск и нищета "позитивной эротологии" (к концепции любви у Н.Г. Чернышевского), "Вопросы философии" [Moсква] 2002, № 1, s. 53–62.
 64. Между полюсами. Об органичности и судьбоносности русского западничества, „Вестник Европы" 2002–2003, т. VII–VIII, s. 178–193.
 65. Казённый и культовый портрет в строе русской культуры ХХ века, [w:] Двадцатый век – двадцать первому веку: Юрий Михайлович Лотман, Смоленск 2003, s. 16–30.
 66. Семейная разладица или непримиримая распря? Западничество и славянофильство в культурологической перспективе, „Вопросы философии" 2003, № 5, s. 103–123.
 67. Обломовщина как геокультурный феномен, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 4, (Slavica Wratislaviensia CXXII), Wrocław 2003, s. 88–93.
 68. „И образ мира, в слове явленный..." О геокультурологических перспективах литературоведения, „Przegląd Rusycystyczny" 2003, nr 3 (103), s. 5–24.
 69. Романтический урбанизм и смысловые координаты гоголевского городского пространства, [w:] Гоголь как явление мировой культуры. По материалам международной научной конференции, посвящённой 150-летию со дня смерти Н.В. Гоголя. 31 октября – 2 ноября 2002 г., Москва 2003, s. 61–66.
 70. Верная Вера (к проблеме интертекста), [w:] Jews and Slavs, vol. 14: Judaeo-Slavica et Russica. Festschrift Professor Ilya Serman, Edited by W. Moskovich, Sh. Schwarzband, M. Weiskopf, V. Khazan. Jerusalem–Moсква 2004, s. 223–236.
 71. Два эллина. Миф об Эросе в интерпретации Гёте и Тургенева, [w:] Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany profesorowi René Śliwowskiemu, Warszawa 2004, s. 45–56.
 72. Вера Павловна и другие. О концепции любви в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?», [w:] Rosja literacka: Od Karamzina do Sołżenicyna. Księga poświęcona profesorowi Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej, Warszawa 2004, s. 181–196.
 73. О филологическом образе мира (философские заметки), „Вопросы философии" 2004, № 10, s. 47–64.
 74. Пестуньи русской Европы. Сестры Бакунины и их роль в становлении русского западничества, [w:] Piastunki rosyjskiej Europy. W kręgu koneksji kulturowych Wschodu i Zachodu, pod red. Wandy Laszczak, (FrauenLiteraturGeschichte. Texte und Materialien zur russischen Frauenliteratur, Band 19), Fichtenwalde 2004, s. 89–101.
 75. К феномену красоты в творчестве А. П. Чехова. Рассказ „Красавицы, [w:] Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj (Studia Rossica XVI). Redakcja naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Lutevici, Warszawa 2005, s. 99–116.
 76. Верин текст русской литературы: заметки к теме, [w:] Славянские Чтения IV, Daugavpils–Rezekne 2005, s. 52–65.
 77. Славянофильство и западничество: социокультурные модели, [w:] Очерки русской культуры XIX века, t. 5: Художественная литература. Русский язык, Москва 2005, s. 14–58.
 78. Чеховская дача: культурный феномен и литературный образ, [w:] Очерки русской культуры XIX века, t. 5: Художественная литература. Русский язык, Москва 2005, s. 414–458.
 79. Ivan Tourguéniev, ambassadeur de la culture européenne en Russie, [w:] „Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran" nr 27: 2003 – Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev deux ambassadeurs de l' Europe culturelle, Paris 2005, s. 61–68.
 80. Город Калинов: вечное и историческое, [w:] „Во глубине России..." Статьи и материалы о русской провинции. Под ред. Н. З. Коковиной, М. В. Строганова, А. Ф. Белоусова – XIX Фетовские чтения (Курск, 7–9 октября 2004 года), Курск 2005, s. 48–62.
 81. O numeryczności i anumeryczności w „Trzech siostrach", [w:] Czechow sto lat później, pod redakcją Wasilija Szczukina i Dariusza Kosińskiego, Kraków 2005, s. 33–45 (z języka rosyjskiego przełożyła Ewelina Pilarczyk).
 82. Заметки о мифопоэтике „Грозы", „Вопросы литературы" 2006, № 6 (май–июнь), s. 180–195.
 83. Диалог и иное. Вариации на тему Бахтина, [w:] Бахтин, Европа – век двадцатый – Bachtin, Europa, wiek dwudziesty, pod redakcją Wasilija Szczukina, Kraków 2006, s. 19–33.
 84. О диалоге о его альтернативах. Вариации на тему М. М. Бахтина, „Вопросы философии" 2006, № 7, s. 32–44.
 85. Об исчислимости и неисчислимости в „Трех сестрах" А. П. Чехова, [w:] Чеховские чтения в Оттаве: Сборник научных трудов, „Лилия-Принт", Тверь–Оттава 2006, s. 191–208.

  Przekład angielski:
  On Calculability and Incalculability in the „Three Sisters", [w:] Anton Pavlovich Chekhov: Poetics – Hermeneutics – Thematics. Edited by J. Dougas Clayton, Ottawa 2006, s. 227–246 (tłumaczył J. Dougas Clayton).
 86. День и ночь в смысловой структуре петербургского текста, [w:] Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej. Praca zbiorowa. Pod red. F. Apanowicza i Zbigniewa Opackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 179–197.
 87. Sny o Pałacu, [w:] Pałac Kultury i Nauki: między ideologią a masową wyobraźnią. Pod redakcją Zuzanny Grębeckiej i Jakuba Sadowskiego, „Nomos", Kraków 2007, s. 213–222.
 88. Na dół, do nieba. Utopijny dyskurs w architekturze i wystroju moskiewskiego metra (1935–1954), [w:]Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Pod redakcją Ewy Paczowskiej i Jakuba Sadowskiego, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 205–220 („Obóz" 2007, nr 45/46).
 89. Синтез искусств на уроке русского языка, [w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis", folia 42: Studia Russologica I. Pod redakcją D. Dziewanowskiej, L. Korenowskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 63–70.
 90. Заветное „где". Топофилия и методы ее исследования, [w:] „Вопросы философии" 2008, № 4, с. 69–90.
 91. Синтез искусств на уроке русского языка (опыт дидактического эксперимента), [w:] „Педагогика искусства" (czasopismo internetowe), http://www.art-education.ru/project/seminar-2008/shukin.doc
 92. Мифопоэтика города и века (четыре песни о Москве), [w:] „Педагогика искусства" (czasopismo internetowe) 2008, nr 2, http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer2-2008/shukin_03_05_2008.htm. Zarejestrowano dnia 17. 06. 2008 r. pod nr 042080061/0018.
 93. Четыре песни о Москве, [w:] „Przegląd Rusycystyczny" 2008, nr 2, s. 121–153.
 94. Cichy anioł. O genezie pewnego toposu, [w:] Pamięć serca. Studia rusycystyczne. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej. Pod redakcją Wasilija Szczukina, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 121–144.
 95. Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман), [w:] „Вопросы философии" 2008, № 11, с. 95–129.
 96. Земля на Сенной площади (об одном из мотивов „Преступления и наказания" Федора М. Достоевского), [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian. Pod red. Wandy Laszczak i Darii Ambroziak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 35–45.
 97. Дни и ночи Северной Пальмиры, [w:] In Memoriam: Iosif Wasiljewicz Trofimow, Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule", 2009, s. 322–340.
 98. Московские литературные урочища: Симоново, Девичье поле (из цикла лекций по мифопоэтике Москвы), часть 1, [w:] „Педагогика искусства" (czasopismo internetowe) 2009, nr 1, http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer1-2009/shukin_03_05_2009.htm. Zarejestrowano dnia 27. 03. 2009 r., nr rej. 0420900061/0015
 99. Московские литературные урочища: Симоново, Девичье поле (из цикла лекций по мифопоэтике Москвы), часть 2, [w:] „Педагогика искусства" (czasopismo internetowe) 2009, nr 2, http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer1-2009/shukin_03_05_2009.htm. Zarejestrowano dnia 27. 03. 2009 r., nr rej. 0420900061/0030
 100. Московские литературные урочища: Лефортово, Петровский парк (из цикла лекций по мифопоэтике Москвы), часть 3, [w:] „Педагогика искусства" (czasopismo internetowe) 2009, nr 3, http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer1-2009/shukin_03_05_2009.htm. Zarejestrowano dnia 27. 03. 2009 r., nr rej. 0420900061/0045
 101. Московские литературные урочища (с конца XVIII до конца XIX столетия), [w:] Teksta telpa. Пространство текста. Сборник научных материалов и статей, Rīga 2009, s. 12–33.
 102. Метафизика ландшафта и цивилизация равнины (Федор Степун), [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 3 (2008), Kraków 2009, s. 145–162.
 103. Окно как „жанровый локус" и поэтический образ, [w:] Поэтика русской литературы: Сборник статей [к 80-летию профессора Ю.В. Манна], Издательство РГГУ, Москва 2009, с. 80–101.
 104. Европейские ландшафты и цивилизация большой равнины (Ф.А. Степун), [w:] Россия: воображение пространства / пространство воображения (Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительный альманах. Специальный выпуск). Редактор И.И. Митин, Издательство „Аграф", Москва 2009, с. 378–397.
 105. 1. Тесная колыбель европейской свободы, [w:] „Вестник Европы" [Moсква] 2014, t. XXXVIII–XXXIX, s. 241–249.

 106. Мир русского города. Исторические заметки, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Россия в хрустале. Размышления, факты и миражи. Tom poświęcony profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod redakcją Diany Oboleńskiej, Urszuli Patockiej-Sigłowy, Katarzyny Arciszewskiej i Karoliny Ruteckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 354 – 372.

 107. Тоталитарная эйдология или подземный сон наяву, [w:] „Вопросы философии" [Moсква] 2014, nr 8, s. 90–100.

 108. O poetyce socrealizmu. „Dwaj przyjaciele" Wiktora Gusiewa, [w:] Od modernizmu do postmodernizmu: Literatura rosyjska XX–XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Pod redakcją Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego. Scriptum, Kraków 2014, s. 349–363.

 109. Поэтосфера города. Город как единое целое (фрагмент из книги), [w:] „Новый филологические вестник" [Moсква] 2014, nr 1 (28), s. 8–18.

 110. Из заметок о тоталитарной поэтике („Песня о Москве" Виктора Гусева), [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 93–100.

 111. Героини русской классики. Попытка типологии, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji. Red. naukowa Wanda Laszczak, Daria Ambroziak, Brygida Pudełko, Katarzyna Wysoczańska-Pająk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 221–232. ISBN 978-83-7395-632-2.

 112. Ночной посетитель, или о том, как Пушкин спародировал Шекспира, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. Zeszyt specjalny: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich / Традиция и инвенция в славянских литературах, pod red. Anny Wardy, Łódź 2015, s. 217–226.

 113. Тихий ангел. К истории одного из константных мотивов русской литературы. Статья первая: Происхождение и история топоса, [w] „Вестник имагологии и компаративистики" [„Imagology and Comparative Studies", Toмск] 2014, № 1, с. 52–68.

 114. Тихий ангел. К истории одного из константных мотивов русской литературы. Статья вторая: Невыразимое: от Жуковского к Тургеневу, [w] „Вестник имагологии и компаративистики" („Imagology and Comparative Studies", Tomsk) 2014, № 2, с. 70–91

 115. Несколько замечаний о поэтике соцреализма („Песня о Москве" T.Н. Хренникова и В.M. Гусева), [w:] Диалог согласия: Сборник научных статей к 70-летию В.И. Тюпы. Под ред. О.В. Федуниной и Ю.Л. Троицкого, Москва: Intrada, 2015, c. 239–245

 116. Ленинские горы как гетеротопный топос Культуры Два, [w:] Гетеротопии: миры, границы, повествование: Сборник научных статей (Mokslo darbai 2015/57(5), ISSN 0258 0802 Literatūra. Specialusis leidinus, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, s. 144–156.

 117. Лермонтов и Петербургский текст (интертекстуальные связи повести «Штосс»), [w:] „Простор" [Алма-Ата / Алматы] 2015, nr 9, s. 163–178.

 118. Ночной посетитель, или о том, как Пушкин спародировал Шекспира, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. Zeszyt specjalny: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich / Традиция и инвенция в славянских литературах, pod red. Anny Wardy, Łódź 2015, s. 217–226.

 119. Cвобода, которую я выбираю, [w:] „Я выбираю свободу...” Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz. Pod redakcją Katarzyny Syski, Urszuli Trojanowskiej, Aleksandra Wawrzyńczaka, „Sląsk”, Katowice 2015, s. 121–163 (Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego”, Nr 4, pod red. Piotra Fasta).

 120. Локальная интроспекция: заметки о поэтике жанра, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 8: Myśl wartościująca w literaturze (między porywami uczuć i prozą życia. Pod redakcją Aleksandry Szymańskiej i Ewy Sadzińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 69–78.

 121. Вокзал как книга и здесь-пространство, [w:] „Лабиринт” [Иваново] 2015, nr 3, http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2015/10/3/Shukin.pdf.

 122. Город и поэтосфера природы, [w:] Eйдос. Альманах теорii та iсторii iсторичноï науки, Випуск 8, Киïв 2014/2015, s. 177–190 [2015, nr 8].

 123. «Увидал большой вокзал...»: Культурно-семиотические заметки, [w: ] Ракла с културни кодове = Короб культурных кодов: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д. ф. н. Дечка Чавдарова. Редколлегия: проф., д. ф. н. Денка Кръстева (съставител и отговорен редактор), доц., кандидат филологических наук Александр Степанов, доц. д-р Пламен Панайотов, Велико Търново: Издателство «Фабер», 2016, s. 121–147.

 124. O смысле понятия „стыд” в романе Фёдора Достоевского „Преступление и наказание”, [w:] Dostojewski i inni: literatura / idee / polityka. Księga jubileuszoswa dedykowana Profesorowi Andrzejowi de Lazariemu. Pod red. Tadeusza Sucharskiego przy współpracy Mirosławy Michalskiej-Suchanek, Katowice 2016, s. 77–96.

 125. Тургенев и Гёте. Нечто о психопоэтике, Эросе и красоте, [w:] „Известия Самарского центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки” 2016, t. 18, nr 1 (2), s. 268–276.

Tezy referatów

 1. Krytyka literacka Michała Szczedrina jako zjawisko literatury satyrycznej, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXIV/2, Wrocław etc. 1982, s. 342–343.
 2. Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXV/1, Wrocław etc. 1983, s. 92–93.
 3. Moskwa jako forma kultury duchowej, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXVI/1/2, Wrocław etc. 1984, s. 50–51.
 4. „Szlacheckie gniazdo" w oczach Turgieniewa i Czechowa, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXIX/1–2, Wrocław etc. 1987, s. 92–93.
 5. Człowiek i jego słowo. W 175 rocznicę urodzin Wissariona Bielińskiego, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXX/1–2, Wrocław etc. 1988, s. 131–132.
 6. О полонизме духовного сознания и литературного творчества В.С. Печерина, [in:] Literatura rosyjska i jej związki międzynarodowe. Tezy referatów na Międzynarodową Konferencję, Szczecin 1988, s. 30–31.
 7. "Jeździec miedziany" Aleksandra Puszkina a słowianofilsko-okcydentalistyczna mitologia Petersburga, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXXI/2, Wrocław etc. 1989, s. 49.
 8. O wzajemnym stosunku zabawy i powagi w rosyjskiej tradycji literackiej, [in:] Literatura a zabawa. O kulturze literackiej Rosji XVII–XX wieku. Tezy Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Łódź, 3–5 czerwca 1991 r., Łódź 1991, s. 3–4.
 9. Путь как познание и освобождение. К тематике путешествия в русской литературе, [in:] Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Slawistów. Opole, 24–25 października 1990 r., Opole 1993, s. 25–28.
 10. „Śni o ucieczce Rosjanin..." Z badań nad semantyką wolności w poezji Aleksandra Puszkina, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXXV/1 2, Wrocław etc. 1993, s. 105–106.
 11. Космос Тургенева, [in:] Международная конференция, посвященная 175-летию со дня рождения И.С. Тургенева / Nemzetkzi Turgenyev Konferencia. Tezisy, Budapest 1993, s. 36–37.
 12. Мифопоэтическая география России, [in:] VIII Международный Конгресс МАПРЯЛ: Русский язык и литература в современном диалоге культур. Regensburg/Германия, 20–26 августа 1994 г. Тезисы докладов (дополнительный выпуск), Regensburg 1994, s. 237.
 13. Przestrzeń kulturowa Rosji jako przedmiot mitycznej wyobraźni inteligencji rosyjskiej (wiek XIX–XX), [in:] "Rocznik PAU. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU" [Kraków] 1995, s. 62–64.
 14. Русские "проклятые вопросы" и их современные польские исследователи, "Вопросы полонистики" [Москва] 1997, № 2, s. 82–83.
 15. Le roman en tant que correspondence littéraire à la culture urbaine, [in:] AILC / ICLA XV. 16–22 Août / August 1997, Leiden. Resumé des textes présents / Abstracts of presented papers, Leiden 1997, p. 266.
 16. Петербургская Сенная площадь (к характеристике одной "профанологемы"), [in:] Śmiecie w praktyce, w języku / kulturze i w sztuce / literaturze. Konferencja Międzynarodowa. Pracownia Kultury, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 3–6. XII. 1998. Tezy do zgłoszonych referatów. Redakcja: J. Faryno, R. Boroch, R. Bobryk. IS PAN, Warszawa 1998, s. 28.
 17. "Дух просвещения" в творчестве Пушкина и Тургенева, [in:] Международная Конференция "Пушкин и Тургенев". Тезисы докладов, Санкт-Петербург 1998, s. 16–17.
 18. От белокаменной до красной. Миф Москвы в русском литературном сознании конца XIX – начала ХХ века, [in:] IX Международный конгресс МАПРЯЛ. Русский язык, литература и культура на рубеже веков, I. Братислава, Словацкая Республика, 16–21 августа 1999 г. Тезисы докладов и сообщений, Bratislava 1999, s. 257–258.
 19. О некоторых различиях в моделировании культурного пространства в польском и русском языках: лексема "дом", [in:] Wizerunek sąsiadów. I: Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Instytut Slawistyki AN, Warszawa 2–4. XII. 1999. Nadesłane tezy referatów, Warszawa 1999, s. 3–4.
 20. Koncept "dom" w polskiej i rosyjskiej świadomości kulturowo-językowej, [in:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XLIV/1: styczeń – czerwiec 2000 r., Kraków 2001, s. 86–87.
 21. Rosyjski europeizm. Próba definicji, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie", t. XLV/2: lipiec–grudzień 2001, Kraków 2003, s. 81–83.
 22. О семантике чисел в „Трёх сёстрах" А.П. Чехова, [w:] Drittes Internationales Čechov-Symposium in Badenweiler im 100. Todesjahr des Schriftstellers veranstaltet vom Slavischen Seminar der Universität Tübingen. Anton P. Čechov als Dramatiker. Zumammenfassungen, Tübingen 2004, s. 62.
 23. Часы и чаи. О некоторых особенностях экзистенциального модуса героев Достоевского, [w:] 13th Symposium of the International Dostoevsky Society: F.M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues. July 3–8, 2007, Budapest, Nemzeti Tankönykiadó, Budapest 2007, р. 159–160.
 24. Młodości naszej wolny lot, czyli o pewnych archetypach komunizmu (Нашей юности полет, или О некоторых архетипах коммунизма), [w:] „Historia i media" [blog metahistoryczny], http://historiamedia.org/popkomunizm/wasilij-szczukin/

Bibliografia

 1. Краткая аннотированная библиография польских исследований по проблемам романтизма (1969–1999), Мир романтизма, вып. 5 (29), Тверь 2001, s. 213–220.
 2. Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej. Bibliografia. Opracował Wasilij Szczukin, [w:] Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Pod redakcją A. de Lazari, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006, aneks na płycie CD, 616 pozycji.
 3. Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej (literatura przedmiotu), [w:] Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Pod redakcją A. de Lazari, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006, aneks na płycie CD, 258 pozycji.

Recenzje

 1. Z nowszych badań nad Dostojewskim, [in:] "Przegląd Humanistyczny" [Warszawa] 1980, nr 7/8, s. 152–157.
 2. О венгерском проекте программы курса "История русской культуры", [in:] "Studia Russica" [Budapest] 1986, nr IX, s. 414–426.
 3. Б.С. Мейлах, Процесс творчества и художественное восприятие, Москва 1985, с. 318, [in:] "Ruch Literacki" [Kraków] 1988, nr 1–2, s. 144–145.
 4. G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992, s. 245, [in:] "Ruch Literacki" [Kraków] 1993, nr 1–2, s. 162–163.
 5. P. Czaadajew, Listy. Wybór, wstęp i opracowanie L. Suchanek. Przełożyli M. Leśniewska i L. Suchanek, Kraków 1992, s. 312, [in:] "Ruch Literacki" [Kraków] 1993, nr 1–2, s. 164.
 6. А. Рейтблат, От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения во второй половине XIX века, Москва 1991, с. 224, [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1993, t. XLII, nr 1, s. 128–129.
 7. Б.Ф. Егоров, Борьба эстетических идей в России 1860-х годов, Ленинград 1991, с. 335, [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1993, t. XLII, nr 1, s. 128–129.
 8. Russian Philology and History. In Honour of Professor Victor Levin, Jerusalem 1992, p. 410, [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1993, t. XLII, nr 3, s. 477–479.
 9. Хрестоматия по географии России. Образ страны: Русские столицы. Москва и Петербург / Авторы-составители А.Н. Замятин, Д.Н. Замятин; общий редактор Д.Н. Замятин, Москва 1993, с. 159, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1994, № 1 (7), s. 336–337.
 10. "Российский литературоведческий журнал" [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1994, t. XLIII, nr 3, s. 424–426.
 11. J. Szymak-Reiferowa, Josif Brodski, Katowice 1993, s. 120, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1994, № 2 (8), s. 336–337.
 12. A. Bezwiński, Iwan Kiriejewskij — krytyk i myśliciel (Korzenie rosyjskiego nacjonalizmu), Toruń 1993, s. 151, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1994, nr (2) 8, s. 355–356.
 13. T. Poźniak, Dostojewski i Wschód. Szkic z pogranicza kultur, Wrocław 1992, s. 148, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1994, nr 9, s. 316–318.
 14. A. Gildner, Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993, s. 146, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1994, № 3 (9), s. 318–319.
 15. В. Кантор, В поисках личности. Опыт русской классики, Москва 1994, с. 240, [in:] "Slavia Orintalis" [Kraków] 1995, nr 2, s. 313–314.
 16. Słownik pisarzy rosyjskich [pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994, s. 630], [in:] "Przegląd Humanistyczny" [Warszawa] 1995, nr 3, s. 151–158 (we współautorstwie z R. Łużnym).
 17. Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905–1917. Pod redakcją Jadwigi Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 123, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1995, № 2 (14), s. 352–353.
 18. W. Turbin, Niezadołgo do Wodoleja, В. Турбин, Незадолго до Водолея, Москва 1994, с. 510, [w] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1995, № 3 (15), s. 361–363.
 19. B. Mucha, Dzieje cenzury w Rosji, Łódź 1994, s. 197, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1995, nr 3 (15), s. 368–369.
 20. H. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994, s. 151, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1995, № 4 (16), s. 381–382.
 21. B. Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, Katowice 1994, s. 111, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1996, nr 1 (19), s. 360–361.
 22. Константин Леонтьев, Аполлон Григорьев и русская ментальность (M. Broda, Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontiewa i Rosja, Łódź 1994, s. 91; wyd. 2-e, 1995, s. 112; Mentalność rosyjska. Słownik. Opracował i zredagował A. Lazari, Katowice 1995; The Russian Mentality. Ed. by A. Lazari. Transl. by W. Liwarowski & R. Wawro, Katowice 1995; A. Lazari, "Ostatni romantyk" Apollon Grigoriew (Zarys monografii światopoglądu). Katowice 1995, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1996, № 3 (21), s. 377–380 (artykuł recenzyjny).
 23. Grzegorz Przebinda, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, Katowice 1996, s. 103, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1997, № 2 (26), s. 332–333.
 24. Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Drawicza, Warszawa 1997, s. 697, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1997, № 3 (27), s. 381–383.
 25. Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury: Studia i rozprawy. Pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Kraków 1997, s. 476, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1997, nr 4 (28), s. 399–401.
 26. Новые польские исследования по украинской литературе (recenzja książek W. Mokrego: Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI–XVIII wieku, Kraków 1996, s. 349; Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz, Kraków 1996, s. 211; "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków 1997, s. 308, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1997, № 4 (28), s. 423–425.
 27. B. Olaszek, Dymitr Pisariew. Wokół problemów pozytywizmu w Rosji, Łódź 1997, s. 251, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1998, nr 2 (30), s. 396–398.
 28. B. Mucha, Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie, Łódź 1997, s. 160, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1998, № 3 (31), s. 405–406.
 29. O. Główko, Idee romantyzmu w "Nocach rosyjskich" Włodzimierza Odojewskiego, Łódź 1997, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1998, № 4 (32), s. 411–412.
 30. Między Jerozolimą a Atenami. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1998, [in:] "Znak" [Kraków] 1998, nr 11 (522), s. 167–174.
 31. В.Г. Белоус, Петроградская Вольная Философская Ассоциация (1919–1924), антитоталитарный эксперимент в коммунистической стране, Москва 1997, с. 39, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1998, ¹ 5 (33), s. 418–419.
 32. Кризис столиц или комплекс провинции? [recenzja szeregu publikacji wydanych na rosyjskiej prowincji], [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1998, № 6 (34), s. 350–354.
 33. В. Порудоминский, Цвета Толтого. "Война и мир": колорит портретов Köln 1997, с. 163 [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1999, № 1 (35), s. 423–425.
 34. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1998, s. 528 [in:] "Вопросы философии" [Москва] 1999, № 4, s. 148–153.
 35. Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. I. Pod redakcją A. de Lazari, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 1999, s. 492, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1999, № 5 (39), s. 405–407.
 36. Москва и "московский текст" в русской культуре. Сборник статей, Москва 1998, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1999, № 5 (39), s. 412–415.
 37. И. Трофимов, Провинция Бориса Пильняка, Daugavpils 1998, s. 132, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 1 (41), s. 394–396.
 38. Аршином общим не измерить... "Idee w Rosji. Идеи в России. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-angielsko-polski." Pod redakcją Andrzeja de Lazari, t. I, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 1999, s. 492, [in:] "Новая Польша" [Warszawa] 2000, nr 2 (6), s. 34–37.
 39. Wieczne dzieciństwo czy przedwczesna starość? Е. Краснощекова, Иван Александрович Гончаров: мир творчества, Санкт-Петербург 1997, с. 494, [in:] "Znak" [Kraków] 2000, nr 4 (539). s. 122–129.
 40. J. Szymak-Reiferowa, Czytając Brodskiego, Kraków 1998, s. 297, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 2 (42), s. 408–409.
 41. Между Афинами и Иерусалимом. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1998, [in:] "Новая Польша" [Warszawa] 2000, nr 4 (8), s. 27–31.
 42. В.Н. Топоров, Странный Тургенев, Москва 1998, с. 192, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 3 (43), s. 432–433.
 43. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Kraków 1999, s. 226, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 4 (44), s. 403–404.
 44. Studia Litteraria Polono-Slavica. 4: Utopia czystości i góry śmieci, Warszawa 1999, s. 500, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 5 (45), s. 400–402.
 45. Очерки русской культуры XIX века. Т. I: Общественно-культурная среда, Москва 1998, с. 384, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 5 (45), s. 411–414.
 46. С.М. Аюпов, Поэтика и стиль романа И.С. Тургенева "Отцы и дети", Уфа 1999, с. 109, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 5 (45), s. 429–430.
 47. Русская провинция: миф — текст — реальность, Москва–Санкт-Петербург 2000, с. 491, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, nr 6 (46), s. 316–318.
 48. B. Stawarz, Rosyjska poezja antologiczna XIX wieku, Kraków 1999, s. 196, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2000, № 6 (46), s. 419–420.
 49. M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm: filozofia społeczna Konstantina Leontjewa, Kraków 2000, s. 288, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2001, № 1 (47), s. 415–416.
 50. Vsevolod Garshin at the Turn of the Century: An International Symposium in Three Volumes / Eds. Peter Henry, Vladimir Porudominsky, Mikhail Girshman. Oxford 2000, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2001, № 3 (49), s. 479–482.
 51. K. Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny politycznej. Zoe Paleolog — między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2001, № 5 (51), s. 378–381.
 52. Мир прозы Юрия Трифонова: Сборник статей, Екатеринбург 2000, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2001, № 52 (6), s. 435–436.
 53. Миф в культуре: человек – не человек, Москва 2000, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2002, № 1 (53), s. 397–399.
 54. Э. Малэк, Указатель сюжетов русской нарративной литературы XVII–XVIII вв, Łódź 2000, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2002, № 2 (54), s. 370–371.
 55. Slavica Tergestina 8: Художественный текст и его гео-культурные стратификации, Trieste 2000, [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 2002, № 2 (54), s. 363–365.
 56. Janina Sałajczykowa, Literatura rosyjska XX wieku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2001, „Новое литературное обозрение" 2003, № 1 (59), s. 611–612.
 57. Stanisława Jankowicz, Filozofia społeczna Borysa Cziczerina, Kraków 2002, „Новое литературное обозрение" 2003, № 2 (60), s. 377–380.
 58. Тернистый русский путь в Европу [Владимир Кантор, Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ), Москва 2001, 703 s., „Вопросы литературы" 2003, № 5 (сентябрь–октябрь), s. 329–339.
 59. Iwona Sakowicz, Między autokracją a rewolucją. Liberalizm Konstantego Kawielina w epoce wielkich reform, Gdańsk 1999, 181 s., „Новое литературное обозрение" 2003, № 6 (64), s. 395–396.
 60. Wdzięczne znaki pamięci [Borys Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku. Przekład Dorota i Bogusław Żyłkowie, posłowie Bogusław Żyłko, Wydawnictwo „Słowo/obraz terytorium", Gdańsk 2002, s. 351], „Res Publica Nowa", rok XVII: 2004, nr 1 (179), zima, s. 142–145.
 61. Wbrew stereotypom [Andrzej Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2003, s. 462; Grzegorz Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2003], „Res Publica Nowa" rok XVII: 2004, nr 2 (180), wiosna, s. 143–144.
 62. M. Dąbrowska, Rosyjska powieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2003, s. 256, „Новое литературное обозрение" 2004, № 1 (65), s. 403–404.
 63. Польские экскурсии в область духовной географии [A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002; G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001; G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003], „Новое литературное обозрение" 2004, nr 5 (69), s. 301–308.
 64. J. Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź 2005, s. 149, [w:] „Новое литературное обозрение" 2006, № 2 (77), s. 475–478.
 65. Река времен, или Никто не знает настоящей правды, [rec. książki:] В. Б. Катаев, Чехов плюс... Предшественники, современники, преемники, Москва 2004, ss. 392, [w:] „Русская литература" 2006, № 1, s. 282–287.
 66. Pro et contra „честной чичиковщины" [Recenzja książek: A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904, Kraków 2003; B. Olaszek, Русский позитивизм: идеи в зеркале литературы, Łódź 2005], [w:] „Новое литературное обозрение" 2006, № 5 (81), s. 343–350.
 67. Н. Первухина-Камышникова, В. С. Печерин: Эмигрант на все времена, „Языки славянской культуры", Москва 2006, [w:] „Новое литературное обозрение" 2006, № 6 (82), s. 504–507.
 68. Imago barbariae, или москаль глазами ляха [Rec. książki: A. Niewiara, MoskwicinMoskalRosjanin w dokumentach prywatnych, Łódź 2006], [w:] „Новое литературное обозрение" 2007, № 5 (87), с. 401–405 (artykuł recenzyjny).
 69. Andrzej Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, 413 s, [w:] „Новое литературное обозрение" 2008, № 6 (94), с. 372–375.
 70. Sine ira et studio. Обзор польской русистики за последние три года, [w:] „Новое литературное обозрение" 2009, № 1 (95), с. 277–286 (artykuł recenzyjny).
 71. Wiktoria i René Śliwowscy, Rosja nasza miłość, Wydawnictwo „Iskry", Warszawa 2008, 540 s., [w:] „Новое литературное обозрение" 2009, № 1 (95), с. 371–374.
 72. Michał Bohun, Oczyszczenie przez burzę: Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, 260 s., [w:] „Новое литературное обозрение" 2009, № 2 (96), s. 356–358.
 73. Ю.В. Манн, Творчество Гоголя: Смысл и форма. Издательство Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург 2007, 744 c., [w:] „Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка, т. 68: 2009, № 2 (март – апрель), с. 34–41.
 74. M. Dąbrowska, Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2009, 240 s., [w:] „Новое литературное обозрение" 2009, № 5 (99), s. 370–372.
 75. Монументальный труд о литературе Большого Урала: [рец. на кн.: История литературы Урала. Конец XIVXVIII в. / Гл. ред. В.В. Блажес, Е.К. Созина. Москва, 2012] // „Русская литература" [С.-Петербург] 2015, № 1, c. 233–234.

Sprawozdania z konferencji

 1. Первый Всемирный конгресс "Библия и культура восточных славян XI–XX столетия", [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1994, t. XLIII, nr 1, s. 135–137.
 2. Международная тургеневская конференция в Будапеште, [in:] "Slavia Orientalis" [Kraków] 1994, t. XLIII, nr 1, s. 137–138.
 3. Życie pośmiertne Michała Bachtina: karnawał trwa, dialog tryumfuje, [w:] „Ruch Literacki" 2006, nr 2, s. 298–301.

Publicystyka, eseje, głosy w dyskusji

 1. Mocarstwo na rozdrożu [Rozmowa z Wasilijem Szczukinem, docentem UJ, historykiem literatury i myśli rosyjskiej], [in:] "Dekada Literacka" [Kraków] 1992, nr 15/16, s. 3.
 2. Трава на руинах империи [in:] "Литературные новости" [Москва] 1992, № 17, s. 13.
 3. Святочные мечтания, [in:] "Литературные новости" [Москва] 1993, № 25, s. 10.
 4. За чашкой кофе, [in:] "Литературные новости" [Москва] 1993, № 42, s. 13.
 5. Три родины Самуила Шварцбанда, [in:] Jews in the Culture of Russia Abroad. Articles, publications, memoirs and essays. Compiler and publisher M. Parkhomovsky, vol. V, Jerusalem 1996, s. 302–311.
 6. [Głos w dyskusji na posiedzeniu Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU w dniu 28 października 1996 roku poświęconym sesji naukowej w Castel Gandolfo], [in:] Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. Pod red. R. Łużnego i A. A. Zięby, t. IV, Kraków 1997, s. 204.
 7. Mumia Lenina. O dziedzictwie rewolucji bolszewickiej z badaczami literatury i kultury rosyjskiej Grzegorzem Przebindą, Józefem Smagą i Wasilijem Szczukinem rozmawia Adam Szostkiewicz, [in:] "Tygodnik Powszechny" [Kraków] 1997, nr 47 (2524), 23 listopada 1997, s. 1, 9. Przekład rosyjski: Мумия Ленина, [in:] "Русская мысль" [Paris] 1997, nr 4201, 11–17 grudnia 1997, s. 7 (перевела Наталья Горбаневская).
 8. "Nowaja Polsza" dla nowej Rosji, [in:] "Tygodnik Powszechny" [Kraków] 2000, nr 12 (2645), 19 marca 2000, s. 7.
 9. Поляки не прочь учиться, [in:] "Новая Польша" [Warszawa] 2001, nr 10, s. 21–24.
 10. Śmiech i strach. Rozmowa z Wasilijem Szczukinem, rusycystą z Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozmawiał Włodzimierz Jurasz), „Gazeta Krakowska" nr 113 (16771), 16 maja 2003 r., s. 14.
 11. Noblesse oblige..., „Новый мир": http://magazines.russ.ru/novyi_mi/diss/litvin/nobl.html [polemika z artykułem N. i A. Litwinowów o antypaństwowym terroryzmie w Rosji].
 12. Słowo wstępne, [w:] Czechow sto lat później, pod redakcją Wasilija Szczukina i Dariusza Kosińskiego, Kraków 2005, s. 7–8.
 13. От редактора, [w:] Бахтин, Европа, век двадцатый / Bachtin, Europa, wiek dwudziesty, pod redakcją Wasilija Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 7–9.
 14. Od redakcji, [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 9.
 15. O Jubilatce i Jej dziele słów kilka, [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 11–14 (we współautorstwie z Maria Malewską).
 16. Od redaktora, [w:] „Przegląd Rusycystyczny" 2008, nr 2, s. 5–6.
 17. Потерянный мир (социализма), „Лабиринт” [Иваново] 2015, nr 3, http://journal-labirint.com/wpcontent/uploads/2014/12/6/Poteryanniy_mir.pdf („Лабиринт” [czasopismo internetowe, Iwanowo, Rosja] 2014, nr 5). Współautorstwo: O.L. Lejbowicz, M. Ju. Timofiejew, A. de Lazari, I.L. Sawkina.

Proza artystyczna

1. Детство Егорушки, [w:] „Парк Белинского" [Пенза] 2014, nr 1, s. 137–160.

Wspomnienia

1. Моя родня: Куншины, [w:] „Парк Белинского” [Penza, Rosja] 2016, nr 1, s. 114–157.

2. Из воспоминаний Дона Базилио, [w:] Острова любви БорФеда. Сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова. Редакторы-составители Андрей Дмитриев и Павел Глушаков, Санкт-Петербург 2016, s. 122–127.

Hasła w słownikach i encyklopediach, biogramy

 1. Terc Abram (właśc. Siniawski, Andriej Donatowicz), [in:] Emigracja i Tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, s. 390–393 (biogram oraz bibliografia utworów i literatury przedmiotu).
 2. Liberał, [in:] Mentalność rosyjska. Słownik. Opracował i zdedagował Andrzej Lazari, Katowice 1995, s. 48. Wersja angielska: A Liberal Free Thinker, [in:] The Russian Mentality. Lexicon. Edyted by A. Lazari. Translated by W. Liwarowski & R. Wawro, Katowice 1995, s. 55.
 3. Западничество, [in:] Русская философия. Малый энциклопедический словарь, Москва 1995, s. 197–202.
 4. "В России надо жить долго..." О жизни и деятельности Анджея Дравича (1932–1997), [in:] "Новое литературное обозрение" [Москва] 1997, № 4 (28), s. 151–158 (nekrolog oraz szkic biograficzny i bibliografia ważnejszych publikacji).
 5. Антонович Максим / Antonowicz Maksym, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 70–73 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 6. Аверинцев Сергей / Awierincew Sergiusz, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 14–17 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia). [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 70–73 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 7. Чичерин Борис / Cziczerin Borys, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 464–469 (we[in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 70–73 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).rsje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 8. Герцен Александр / Hercen Aleksander, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 122–133 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 9. Гачев Георгий / Gaczew Gieorgij, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 110–113 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 10. Гершензон Михаил / Gierszenzon Michał, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 133–137 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 11. Грановский Тимофей / Granowski Tymoteusz, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 138–141 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 12. Кавелин Константин / Kawielin Konstanty, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 186–191 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 13. Город / Miasto, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 2, Łódź 1999, s. 88–95 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 14. Западничество / Okcydentalizm, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 2, Łódź 1999, s. 142–153 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 15. Либерализм / Liberalizm, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 2, Łódź 1999, s. 70–73 s. 216–225 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 16. Русская душа / Rosyjska dusza, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 2, Łódź 1999, s. 276–279 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).
 17. Обломовщина / Obłomowszczyzna, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 3, Łódź 2000, s. 282–288.
 18. Наши / Nasi, [in:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. Andrzeja de Lazari, t. 4, Łódź 2001, s. 386–389.
 19. Hauptstadt, [w:] Lexikon der russischen Kultur. Herausgegeben von Norbert P. Franz unter Mitarbeit von Sergej A. Gončarov und Aleksandra Wieczorek, Darmstadt 2002, S. 177–178.
 20. Intelligencija, [w:] Lexikon der russischen Kultur. Herausgegeben von Norbert P. Franz unter Mitarbeit von Sergej A. Gončarov und Aleksandra Wieczorek, Darmstadt 2002, S. 196–197.
 21. Westler, [w:] Lexikon der russischen Kultur. Herausgegeben von Norbert P. Franz unter Mitarbeit von Sergej A. Gončarov und Aleksandra Wieczorek, Darmstadt 2002, S. 475–478.
 22. Winter, [w:] Lexikon der russischen Kultur. Herausgegeben von Norbert P. Franz unter Mitarbeit von Sergej A. Gončarov und Aleksandra Wieczorek, Darmstadt 2002, S. 478–479.
 23. Дворянская усадьба / Dwór szlachecki, / The Gentry (Country) Estate, [w:] Идеи в России / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, Wydawnictwo „Ibidem", Łódź 2009, s. 74–83.
 24. Дворянство / Ziemiaństwo / The Nobility, [w:] Идеи в России / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, Wydawnictwo „Ibidem", Łódź 2009, s. 84–93.
 25. Романтизм / Romantyzm / Romanticism, [w:] Идеи в России / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, Wydawnictwo „Ibidem", Łódź 2009, s. 410–422.
 26. Станкевич Николай Владимирович / Stankiewicz Mikołaj / Stankevich Nikolai, [w:] Идеи в России / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, Wydawnictwo „Ibidem", Łódź 2009, s. 532–536.
 27. Широкая натура / Szeroka natura / Broad Natured, [w:] Идеи в России / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, Wydawnictwo „Ibidem", Łódź 2009, s. 606–613.
 28. Chlestakowszczyzna (Хлестаковщина), [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Jacka Dobieszewskiego, t. 8, Warszawa 2014, s. 506–513 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).

 29. Obszerność / Przestronność (Широта), [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Jacka Dobieszewskiego, t. 8, Warszawa 2014, s. 532–539 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).

 30. Ziemianin / Dziedzic (Помещик / Барин), [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Jacka Dobieszewskiego, t. 8, Warszawa 2014, s. 330–339 (wersje rosyjska, polska, angielska oraz bibliografia).

   

Publikacje innych autorów (praca redaktorska)

 1. М. Гловиньски, "Не пускать прошлого на самотек" "Краткий курс ВКП (б) как мифическое сказание". Перевод К.В. Душенко, [in:] "Новое литературное обозрение" [Mосква] 1996, nr 4 (22), s. 142–160. Publikacja studium M. Głowińskiego pt. "Nie puszczać przeszłości na żywioł". "Krótki kurs WKP (b)" jako opowiadanie mityczne w przekładzie rosyjskim K. Duszenki; nota wstępna s. 142–143, komentarze s. 160.

Inne

 1. [Laudacja Jubilatki w języku rosyjskim w przekładzie na język węgierski], [w:] A búcsú a művészetben * Kelet és Nyugat az irodalomban. Születésnapi tanulmánykötet Dukkon Ágnes tiszteletére. Szerk. Hetényi Zsuzsa és Gaál Xénia. Budapest, Dolce Filologia XI. 2014, p. 7–8.