prof. dr hab. Adam Fałowski

Językoznawca. Specjalność naukowa — rusycystyka i ukrainistyka. Dziedzina badań — historia języka; leksykologia; leksykografia; etymologia; etnolingwistyka. Członek Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Ukrainistycznego. Członek Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów. Członek Rady Naukowo-Programowej serii „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze". Prowadzi zespołowe prace badawcze na tematy: „Język drukowanych katechizmów zachodnioruskich z XVI w.", „Leksykografia ukraińska I poł. XIX wieku".

Monografie i książki

 1. Kształtowanie się kategorii superlatywu przymiotników w tekstach ruskich i ruskocerkiewnych XI–XVII w. (=Monografie Slawistyczne 48. PAN Komitet Słowianoznawstwa), Wrocław 1984, ss. 134.

 2. Biesiada słowiańska, (we wspólautorstwie z B. Senderą), Universitas, Kraków 1992, ss. 144.

 3. „Einn Russisch Buch" by Thomas Schroue. The 16th-century Russian-German dictionary and phrase-book. Part I. Introduction. Photocopies, (wspólnie z W. Witkowskim), Universitas, Cracow 1992, ss. 40 + 226.

 4. „Ein Rusch Boeck...". Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus  dem XVI. Jahrhundert, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen Neue Folge Band 3 (18), Böhlau Verlag Köln–Weimar–Wien 1994, ss. 210 + 188.

 5. „Ein Rusch Boeck...". Rosyjsko-niemiecki anonimowy słownik i rozmówki z XVI wieku. Analiza językowa, Universitas, Kraków 1996, ss. 180.

 6. „Einn Russisch Buch" Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z XVI wieku. Część II. Transliteracja tekstu. Indeks wyrazów i form rosyjskich, (red. A. Fałowski, współopracowanie A. Bolek, H. Chodurska, J. Kunińska), Grell, Kraków 1997, ss. 322.

 7. Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku (=„Studia Ruthenica Cracoviensia" 2), Universitas, Kraków 2003, ss. 198.

 8. Słownictwo rosyjskie w „Waaren-Lexicon in zwölf Sprachen" Ph.A. Nemnicha, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, ss. 188

 9. Lexicon slavo-ruthenicum, edycja i wstęp A. Fałowski (=„Studia Ruthenica Cracoviensia" 7), Scriptum, Kraków 2013, ss. 773.

Redakcja naukowa

 1. Słowianie Wschodni. Między językiem a kulturą, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (wspólnie z A. Bolek i B. Zinkiewicz-Tomanek), Kraków 1997.

 2. Ukraina –  między językiem a kulturą (=„Studia Ruthenica Cracoviensia" 1), (wspólnie z B. Zinkiewicz-Tomanek), Kraków 2003.

 3. Мово рідна, слово рідне. Prace językoznawcze ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek (=„Studia Ruthenica Cracoviensia" 3), (wspólnie z O. Baraniwską), Kraków 2009.

 

Artykuły

 1. Czy nie znany polonizm w gwarach rosyjskich?, „Język Polski" LVIII 1, Kraków 1978, s. 48–52.

 2. Ze studiów nad kształtowaniem się superlatywu w języku rosyjskim, ZNUJ DXXXII, Prace Językoznawcze 63, Kraków 1979, s. 103–117.

 3. (współautor) Україністичні зацікавлення та досягнення краківських славістів, „Наша культура" nr 1, Warszawa 1983.

 4. O kilku poleskich nazwach deszczu, ZNUJ DCXXXIII, Prace Językoznawcze 74, Kraków 1983, s. 57–65.

 5. Początki nowożytnych badań nad językiem ukraińskim, Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego (1834–1984), Kraków 1986, s. 45–53.

 6. Gradacyjne wyrażenia porównawcze z negacją w języku staroruskim i starorosyjskim, „Studia Rossica Posnaniensia" XVIII, Poznań 1986, s. 153–164.

 7. Charakterystyka leksykalna staroruskich pełnych aprakosów, (we współautorstwie z A. Bolek), Z aktualnych studiów rusycystycznych, Olsztyn 1987, s. 39–47.

 8. Diachronia na studiach rusycystycznych, (we współautorstwie z A. Bolek), Materiały i sprawozdania WSP, z. 12, Kraków 1987, s. 34–45.

 9. Sporne problemy morfologii historycznej języka rosyjskiego a ich podręcznikowe ujęcia, tamże, s. 99–107.

 10. Uwagi o słownictwie pełnych aprakosów staroruskich, (we współautorstwie z A. Bolek), „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej" XXVI, Warszawa 1990, s. 99–108.

 11. Z badań nad rosyjskim i polskim słownictwem niecenzuralnym, ZNUJ CMLXII, Prace Językoznawcze 101, Kraków 1990, s. 21–28.

 12. Czym Fiewronia leczyła księcia Piotra?, „Slavia Orientalis" XXXIX 1–2 (1990), s. 27–34.

 13. Wschodniosłowiańskie sorok ‘40', ZNUJ CMVIII, Prace Językoznawcze 95, Kraków 1991, s. 17–26.

 14. „Ein Rusch Boeck..." – русско-немецкий анонимный словарь-разговорник XVI в., „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae" XXXVII, Budapest 1991–92, s. 211–17.

 15. Łacińsko-niemiecko-łużycki spis roślin leczniczych A. Mollera z 1582 r. – odczytany po raz drugi, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej" XXX, Warszawa 1993, s. 157–65.

 16. Między językiem a kulturą ludową Rosji XVI w., „Slavia Orientalis" XLII 1 (1993), s. 75–87.

 17. Jan Janów jako badacz dziejów języka ukraińskiego, „Slavia Orientalis" XLII 4 (1993), s. 475–81.

 18. Свидетельства иностранцев о русском языке XVI в., „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae" XXXVIII 3–4, Budapest 1993, s. 317–27.

 19. Świadectwa cudzoziemców o języku rosyjskim XVI w. (Rękopis Ms. Slav. Fol. 18 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie), Magyarok es szlavok, Szeged 1993, s. 423–33.

 20. Wyrazy ukraińskie w najnowszej leksykografii polskiej, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", t. III–IV, Kraków 1994–95, s. 209–39.

 21. Leksyka somatyczna w „Einn Russisch Buch" Thomasa Schrouego, [w:] Collectanea Slavica in honorem Henrici Leeming, Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN L., Kraków 1996, s. 115–24.

 22. Obyczajowość i mentalność Rosjan w obserwacjach zachodnioeuropejskich autorów dwujęzycznych rozmówek i słowników XVI–XVII w., [w:] Słowianie Wschodni. Między językiem a kulturą. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bolek, A. Fałowski, B. Zinkiewicz-Tomanek Kraków 1997, s. 183–88.

 23. Gwara pskowska XIV–XVI w. na tle innych gwar rosyjskich tego czasu, „Slavia Orientalis" XLVI 2 (1997), s. 247–54.

 24. Przymiotniki motywowane nazwami geograficznymi w „Ein Rusch Boeck" – rosyjsko-niemieckim słowniczku i rozmówkach z XVI wieku, „Rocznik Slawistyczny" L, (1997), s. 109–114.

 25. Jeszcze o gramotach brzozowych z XII w. na Ukrainie, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. s. IX. Językoznawstwo, Warszawa 1998, s. 71–76.

 26. Znaczenie dwujęzycznych rozmówek i słowniczków z XVI w. dla rosyjskiej leksykologii historycznej, [w:] II Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Ponencias y comunicaciones. Ed. J.T.  Sanchez, Granada 1998, s. 79–85.

 27. Nazwy olbrzymów w języku dawnych Słowian Wschodnich (przyczynek do studiów etnolingwistycznych), „Rocznik Slawistyczny" LI, 1998, wyd. 1999, s. 87–94.

 28. В. Вітковський як дослідник історії української літературної мови, [w:] Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, ред. С. Панцьо, Тернопіль 1999, s. 74–78.

 29. Materiał połabski w Słowniku Katarzyny II, [w:] Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, red. M. Brzezina, H. Kurek, Kraków 1999, s. 49–57.

 30. Język ukraiński w Słowniku Katarzyny II, [w:] In Memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek, Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 51, red. H. Mieczkowska, Kraków 1999, s. 137–44.

 31. Polskojęzyczna poezja ukraińska XVI–XVIII w. – uwagi o słownictwie, [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Warszawa 2000, s. 89–95.

 32. Ukraińskie trojanda ‘Rosa centifolia L', [w:] Sykrovište sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane Profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny, red. W. Stępniak-Minczewa, W. Boryś, Kraków 2000. s. 53–55.

 33. Wyrazy tureckie w języku rosyjskim XVI–XVII w., [w:] Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Kraków 2000, 53–60.

 34. Materiał czeski w Słowniku Katarzyny II, [w:] Studia z filologii slowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś, red. H. Wróbel, Kraków 2000, s. 89–94.

 35. Rusin Wasyl Zamaski i jego rola w próbie zjednoczenia Kościołów w okresie przed unią brzeską, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000, s. 43–49.

 36. Rola jezuitów wileńskich w rozwoju szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w XVI w., [w:] „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne", t. 3, red. W. Stępniak-Minczewa, A. Naumow, Krakow 2001, s. 193–214.

 37. Rosyjska terminologia łucznicza XVII wieku w relacji szwedzkiego poligloty J. G. Sparwenfelda, [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora F. Sławskiego, red. J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk, Kraków 2002, s. 513–519.

 38. Українська мова в словнику Катерини ІІ, [w:] Мовознавство. Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів, відп. ред В. Німчук, Київ 2002, s. 295–299.

 39. Leksykalne rara et curiosa w rosyjsko-niemieckich słownikach i rozmówkach z XVI–XVII wieku, [w:] Слово в тексте, переводе и словаре, Beitrage zur Slavistik XLVII, hrsg. K. Bajor, J. Wierzbiński, Frankfurt am Main 2002, s. 85–95.

 40. Najstarsze katechizmy zachodnioruskie, [w:] Język ukraiński: współczesność – historia, red. F. Czyżewski, P. Hrycenko, Lublin 2003, s. 185–192.

 41. Leksyka ukraińska w ukraińsko-rosyjskim słowniku Iwana Wojciechowicza z 1823 roku, (we współautorstwie z M. Krześniak), [w:] Ucrainistica. Збірник наукових праць, Кривий Ріг 2003, s. 106–115.

 42. Український лексичний матеріал в „Allgemeines Polyglottenlexicon der Naturgeschichte" F. A. Nemniha z 1793-1795 років, [w:] Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем 10, Житомир 2003, s. 108–116.

 43. Katechizm łaciński dla prawosławnych z 1585 roku (uwagi o języku zabytku), [w:] Zeszyty Naukowe PWSZ, red. T. Chomiszczak, R. Lipelt, Sanok 2003, s. 185–206.

 44. О языке западнорусского катехизиса из 1585 г., [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 1, Łódź 2003, s. 67–84.

 45. Стародавні західноруські катехізиси, [w:] Мовознавство. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів, Чернівці 2003 [wyd. 2004], s. 156–161.

 46. Ukrainistyczne zainteresowania krakowskich językoznawców, [w:] Ukraina: Między językiem a kulturą (=„Studia Ruthenica Cracoviensia" 1), red. A. Fałowski, B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 2003 [wyd. 2004], s. 14–21.

 47. Krakowska ukrainistyka – teraźniejszość i perspektywy rozwoju, (we współautorstwie z B. Zinkiewicz-Tomanek), [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 17–18. Spotkania polsko-ukraińskie, red. s. Kozak, Warszawa 2004, s. 133–144.

 48. Materiał łużycki w „Allgemeines Polyglottenlexicon der Naturgeschichte" Ph.A. Nemnicha z 1793–1795 roku, [w:] Питання сорабістики, ред. В. Моторний, Д. Шольце, Львів–Будишин 2005, s. 156–167.

 49. Turcyzmy w słowniku historycznym języka ukraińskiego J. Tymczenki, [w:] Turks and non-Turks studies on the history of linguistic and cultural contacts. Ed.by E. Siemieniec-Gołaś and M. Pomorska, „Studia Turcologica Cracoviensia" 10, Kraków 2005, s. 103–111.

 50. Nieznane źródło leksyki ukraińskiej z końca XVIII wieku, [w:] Zeszyty Naukowe PWSZ nr 3, red. Z. Czapiga, R. Gadamska-Serafin, Sanok 2006, s. 25–37.

 51. Materiał słowiański w osiemnastowiecznych wielojęzycznych leksykonach europejskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. s. XI. Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa 2007, s. 35–43.

 52. Z historii polsko-ruskich związków leksykalnych, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 394–400.

 53. Мова Тараса Шевченка в дослідженнях польських славістів, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. B. Nazaruk, W. Sobol, W. Aleksandrowicz, Warszawa 2007, s. 189–193.

 54. Wyrazy niejasne w „Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV–VIII ст." J. Tymczenki, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonnicae Cracoviensis" 124, Kraków 2007, s. 79–98.

 55. Rusin Iwan Użewycz: językoznawca – polonista – Europejczyk, [w:] Європейський вимір української полоністики, відп. ред. Р. Радишевський, Київ 2007, s. 435–440.

 56. „Темні" слова в „Матеріалах до словника писемної та книжнї української мови XV–XVIII" ст. Є. Тимченка, [w:] Українська історична та діалектна лексика, вип. 5, Львів 2007, s. 156–172.

 57. Czym Rosja handlowała z Europą Zachodnią w XVIII wieku?, [w:] Przeszłość i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych, red. H. Chodurska, Kraków 2008, s. 43–50.

 58. Wasyl Simowycz we wspomnieniach współcześnie żyjących rodaków (na łamach„Краківських Вістей"), [w:] Василь Сімович – особистість, науковець, громадянин, Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 312–313. Слов'янська філологія, Чернівці 2008, s. 50–53.

 59. Русско-немецкий словарь товаров Ф.А. Немниха (Гамбург 1797) и его значение для русской исторической лексикологии, [w:] Die russische Sprache und Literatur im 18.Jahrhundert: Tradition und Innovation. Gedenkschrift für Gerta Hüttl-Folter, J. Besters-Dilger, F.B. Poljakov (Hrsg.), Russian Culture in Europe, vol. 5, Frankfurt am Main (u.a.), Peter Lang, 2009, s. 91–110.

 60. О трех забытых рукописных памятниках восточнославянской лексикографии XVIII века, [w:] Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij, a cura di S. Bertolissi e R. Salvatore, Napoli 2010, s. 199–207.

 61. Kolor, przestrzeń, czas w ukraińskich wstydliwych pieśniach ludowych, [w:] W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, red. E. Komorowska, Szczecin 2010, s. 110–127.

 62. Czy bachur/bachor przybył do Polski ze wschodu?, „LingVaria" V (2010), nr 2, s. 193–197.

 63. Славянские материалы в многоязычных европейских лексиконах XVIII века, [w:] Е.Р. Дашкова и XVIII век, ред. Л.В. Тычинина, Мoсква 2010, s. 21–30.

 64. The East-Slavonic sorok ‘40' revisited, „Studia Etymologica Cracoviensia", vol. 16 (2011), s. 7–15.

 65. Język ukraiński, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, przy współpracy T. Kwoki, Kraków 2011, s. 127–144.

 66. Język białoruski, [w:] tamże, s. 145–160.

 67. Prace językoznawcze S. Smal-Stockiego w ocenie slawistów na łamach „Rocznika Slawistycznego", [w:] Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej (= „Studia Ruthenica Cracoviensia" 6), red. W. Hojsak, A. Skurzewska, Kraków 2012, s. 43–48.

 68. S. Smal-Stocki – slawista kontrowersyjny, [w:] tamże, s. 153–157.

 69. Словарь-дневник Ричарда Джемса 1618–1619 гг. в свете новых диалектных и исторических данных, [w:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях ХХI века (1), red. D. Szumska, Kraków 2012, s. 95–104.

 70. Glosariusz języka rosyjskiego XVII wieku J.G. Sparwenfelda, [w:] Вертоград Многоцветный. Ogród wielu kwiatów. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, red. W. Szczukin, Kraków 2012, s. 111–123.

 71. Polonizmy w Nomenklatorze Eliasza Kopijewskiego z 1700 roku, [w:] W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik, Kraków 2013, s. 65–76.

 72. Малоизвестный рукописный восточнославянский словарь XVIII века, „Rocznik Slawistyczny" LXI (2012) [wyd. 2013], s. 15–23.

 73. Rutenizmy w Nomenklatorze Eliasza Kopijewskiego z 1700 roku, „Slavia Orientalis" LXII 1 (2013), s. 105–117.

 74. Słownictwo dialektalne w Lexicon slavo-rutenicum, [w:] Niejedno ma imię…. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor E. Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Prace Językoznawcze IFP UKSW 4, Warszawa 2013, s. 133–144.

 75. Comments on the lexis of an early 18 th c. manuscript East Slavic dictionary, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonnicae Cracoviensis" 130 (2013), z. 1, s. 85–94.

 76. Historia wyrazów nazywających wstydliwe części ciała w języku rosyjskim, [w:] Материалы по русско-славянскому языкознанию, вып. 32, Воронеж 2014, s. 381–395.

 77. Desakralizacja i degradacja leksyki religijnej w gwarach małopolskich i językach obszaru karpackiego, [w:] „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne" 2014.

 78. Leksyka somatyczna w Nomenklatorze Eliasza Kopijewskiego, [w:] Polono-slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska (=„Krakowskie Studia Slawistyczne" 2), red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, Kraków 2014, s. 91–102.

 79. Nawiązania leksykalne ukraińsko-serbsko-chorwacko-słoweńskie, [w:] Studia Borysiana. Etymologia. Diachronia. Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek, Warszawa 2014, s. 355-370.

 80. Nieznany rękopiśmienny słownik wschodniosłowiański (Lexicon slavo-rutenicum) z początku XVIII wieku, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 8. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i M. Sarnowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis" 3578, „Slavica Wratislaviensia" CLIX, Wrocław 2014, s. 91-100.

 81. Lexicon slavo-ruthenicum Mathurina Veyssière de La Croze'a a Nomenklator Eliasza Kopijewskiego – nowe spojrzenie, „Slavia Orientalis" LXIV 1 (2015), s. 109-116.

 82. Uwagi o leksyce rękopisu rosyjskiego pt. Opis Chin z początku XVIII wieku, „Slavia Orientalis" LXIV 2 (2015), s. 347-362.

 83. Łacińsko-rosyjski spis roślin według „Stirpium Historiae" Remberta Dodoensa (1583), „Slavia Orientalis" LXIV 4 (2015), s. 791-821.

​ Komunikaty i tezy referatów

 1. Kształtowanie się kategorii superlatywu w języku tekstów ruskich i ruskocerkiewnych XI–XVII w., Warszawa, „Biuletyn Slawistyczny" VI (1981), s. 228–229.

 2. Ukrainistyczne zainteresowania i osiągniecia krakowskich slawistów, Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN XXV/2, Kraków 1981, s. 271–72.

 3. Z ugrofińsko-słowiańskich związków językowych, tamże XXVIII/1–2, s. 129–30.

 4. Uwagi o słownictwie pełnych aprakosów staroruskich, tamże XXIX/1–2 (1985), s. 98–99.

 5. Staroruskie kisljažd', tamże XXXII/1 (1988), s. 55–56.

 6. Znaczenie dwujęzycznych rozmówek i słowniczków z XVI w. dla rosyjskiej leksykologii historycznej, II Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumenes de ponencias y comunicaciones, Baeza, 3–5 X 1996, s. 25.

 7. Еще раз о грамотах ХII века на Украине, [w:] XII Miedzynarodowy Kongres Slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Kraków 1998, s. 166.

 8. Nazwy olbrzymów i karłów w języku dawnych Słowian Wschodnich, Streszczenia Komisji Naukowych PAN O/Kraków XLI/2 (1997), wyd. 1999, s. 112.

 9. Katechizm jezuicki z 1585 r. dla prawosławnych, [w:] Hungaro-Baltoslavica 2000. Abstracts, ed. by A. Laczhazi, E. Szmolinka and A. Zoltan, Budapest 2000, s. 58–59.

 10. Значение работ А.И. Соболевского для изучения древнего псковского говора, [w:] А.И. Соболевский и русское историческое языкознание (к 150-летию со дня рождения ученого). Tезисы докладов Международной научной конференции (Москва 8–11 июня 2007 г.), Москва 2007, s. 68.

 11. Славянский материал в многоязычных европейских лексиконах XVIII в., [w:] Зборник на pезимеа, т. ІІ: Книжевност, култура, фолклор, история на славистика. Тематски блокови. Уредник Н. Радически, С. Веновска-Антевска, Македонски славистички комитет, Скопjе 2008, s. 128–129.

 12. Prace językoznawcze S. Smal-Stockiego w ocenie polskich slawistów, [w:] Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. і сучасна рецепція його доби. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського філолога, культурного і громадського діяча (19–21 лютого 2009 року), Чернівці 2009, s. 49–50.

​ Recenzje

 1. А.А. Крывіцкі У рытме з развіццём мовы, Мінск 1976, „Slavia Orientalis" XXVII 1 (1978), s. 144–45.

 2. А.А. Бурячок, І.І Гурин, Словник українських рим, Київ 1979, tamże XXX 2 (1981), s. 228–29.

 3. Е.С. Мяцельская, Й.М. Камароўскі, Беларуская дыялекталогія. Хрэстаматыя, Мінск 1979, tamże XXXI 4 (1982), s. 486–89.

 4. Беларускае мовазнаўства. Бібліяграфічны паказальнік (1966–1975), Мінск 1980, „Rocznik Slawistyczny" XLIII 1 (1983), s. 94–97.

 5. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rekopiśmiennej. Materiały z sesji. Kraków 7–10 XI 1991. Red. J. Rusek, W. Witkowski, A.Naumow, Kraków 1993, „Slavia Orientalis" XLIII 1 (1994), s. 125–27.

 6. В.В. Німчук, Давньоруська спадщина в лексиці української мови, Київ 1992, tamże, s. 129–30.

 7. С. П. Бевзенко, Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови, Київ 1991, tamże, s. 130–31.

 8. Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej). Opracował W. Witkowski, Kraków 1994, tamże XLIV 3 (1995), s. 449–50.

 9. I.Udvari, Ruszin (karpatukran) hivatalos irasbeliseg a XVIII. szazadi Magyarorszagon, Akademiai Kiado, Budapest 1995, ss. 168 + 7 fotogr., tamże XLV 2 (1996), s. 313–14.

 10. Л.П. Комягина, Лексический атлас Архангельской области, Архангельск 1994, ss. 236 (198 kart), tamże XLVI 2 (1997), s. 322–23.

 11. Ks. dr Aleksy Znosko, Słownik cerkiewnosłowiańskopolski, Białystok 1996, „Slavia Orientalis" XLVII 1 (1998), s. 133–135.

 12. A Dictionarie of the Vulgar Russe Tongue. Attributed to Mark Ridley. Edited from the late-sixteenth-century manuscripts and with an introduction by Gerald Stone, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen. Neue Folge Band 8, Böhlau Verlag Köln–Weimar–Wien, 1996, s. 518 + 5 fot., „Slavia Orientalis" XLVIII 1 (1999), s. 138–141.

 13. O. Кровицька, Українська лексикографія: теорія і практика, Львів 2005, „Вісник Львівського університету", вип. 2 (2007), s. 255–257.

 14. Добрилове Євангеліє 1164 року, відп. ред. В.В. Німчук, упор. Ю.В. Осінчук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якeвича НАН України, 2012. – 804 с., "Rocznik Slawistyczny" LXIII (2014), s. 168-173.

​ ​ Inne

 1. Bibliografia polskich prac rusycystycznych za lata 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, „Rocznik Slawistyczny" XLII–XLVI cz. 2 (z omówieniami).

 2. Bibliografia prac H.Safarewiczowej, „Slavia Orientalis" XXXI (1982), s. 351–54.

 3. Bibliografia prac L.Schneidra, tamże, s. 236–38.

 4. Marian Jurkowski jako ukrainista, „Między sąsiadam"" 2, Kraków 1992, s. 72–74.

 5. (współautor) Ze skarbnicy ukraińskiego słowa, tamże 4, Kraków 1994, s. 109–18.

 6. Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu Slawistów w Bratysławie (30 VIII–8 IX 1993). Językoznawstwo, „Slavia Orientalis" XLIII 1 (1994), s. 133–35.

 7. Profesor Wiesław Witkowski, (wspólnie z A. Bolek i B. Zinkiewicz-Tomanek), [w:] Słowianie Wschodni. Miedzy językiem a kulturą. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bolek, A. Fałowski, B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 1997, s. 7–12.

 8. Bibliografia prac profesora Wiesława Witkowskiego, [w:] tamże, s. 13–24.