Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac dyplomowych

Poniżej podajemy zestaw wszystkich procedur związanych z obronami prac dyplomowych (i licencjackich, i magisterskich) obowiązujących w IFW aż do odwołania.

 

I PRZED OBRONĄ

1. Po uzyskaniu przez Studenta zaliczenia z seminarium licencjackiego bądź konwersatorium promotorskiego Promotor przesyła do sekretariatu studenckiego zatwierdzoną wersję tematu pracy dyplomowej.

2. Następnie, lecz nie później niż 15 września, za pośrednictwem USOSWEB, Student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz komplet wymaganych informacji do Archiwum Prac (dalej: AP). Instrukcja obsługi AP znajduje się tutaj: (pobierz).

3. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz zdaniu egzaminów student drukuje wniosek o wydanie dyplomu.

Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020r. uczelnia - na wniosek studenta - wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski. Obowiązują dwa wzory wniosków - w zależności od daty rozpoczęcia studiów:

- dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 (pobierz).

- dla studentów, którzy rozpoczęli studia oraz wznowili studia w roku akademickim 2019/2020 lub później (pobierz).

- W przypadku OBRONY ZDALNEJ należy równiez dostarczyć oświadczenie dostępie do urządzenia odsługującego jedną z dopuszczalnych na UJ technologii informatycznych (pobierz).

- oświadczenie studenta o wypełnieniu obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia (tylko dla nielicznych studentów, którzy korzystali z takich form - kontakt z Biurem Projektu ZintegrUJ)

Wzór dostępny na stronie -  ZintegrUJ (pobierz).

Powyższe dokumenty po ich uzupełnieniu i podpisaniu  należy przesłać do sekretariatu w formie skanu (drogą elektroniczną) nie później, niż na 10 dni przed planowaną obroną oraz nie później, niż 15 września.

4. Po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie wygenerowane ewentualne zlecenie wpłaty należności za dyplom.

5. Przed odbiorem dyplomu należy zwrócić wszystkie książki wypożyczone z bibliotek UJ.

6. Dyplomy wydawane są w budynku Instytutu, w pokoju 24A. Informacji udziela pani mgr Bogusława Kustra (b.kustra@uj.edu.pl).

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego oraz  Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Linki do powyższych zarządzeń:

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku (pobierz);

Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku (pobierz).

 

INFORMACJA Z BIURA KARIER UJ:

Szanowni Państwo,

Już niedługo będziecie absolwentami i absolwentkami UJ. W związku z tym, przypominamy o możliwości wypełnienia specjalnego formularza znajdującego się na Usosweb w zakładce -> dla wszystkich -> absolwenci. W formularzu możecie Państwo wyrazić zgodę na udostępnienie numeru telefonu. Umożliwi to Biuru Karier kontakt z Państwem w celu przypomnienia o możliwości wypełnienia ankiety w badaniu Monitorowanie Losów Absolwentów. W formularzu możecie Państwo również podać nam prywatny adres e-mail, dzięki czemu, nawet po ukończeniu studiów, będziecie mogli otrzymywać informacje o oferowanych, bezpłatnych szkoleniach, zajęciach mentoringowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Biuro Karier. Udział w nich pomaga podnieść kompetencje zawodowe, stając się wartościowym elementem Państwa CV.

Pozostań z nami w kontakcie!

Biuro Karier życzy samych sukcesów zawodowych

https://biurokarier.uj.edu.pl/ https://www.facebook.com/biuro.karier.uj/

II PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie tradycyjnej - stacjonarnej lub zdalnej za pośrednictwem platform MS Teams lub Pegaz. Decyzję w sprawie platformy podejmuje promotor po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej.

2. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej jest rejestrowany.

3. Student przystępujący do egzaminu w formie zdalnej musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon, oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.

4. Student przystępujący do egzaminu w formie zdalnej musi przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin dyplomowy, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne inne urządzenia multimedialne z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie prowadzony egzamin.

5. Podczas egzaminu dyplomowego student dokonuje prezentacji swojej pracy, a następnie odpowiada na trzy pytania dotyczące problematyki pracy oraz problematyki seminarium licencjackiego bądź magisterskiego. Lista zagadnień znajduje się na stronie internetowej Instytutu (poniżej).

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie nr 31 Rektora UJ z 17 listopada 2020r. w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 30 września 2020r w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 października 2016 w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego, Uchwała Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego.

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski