Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Tomasz Hodana

Adiunkt dydaktyczny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Zakład Ukrainistyki)

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: filologia ukraińska. Stopień nadany w roku 2005 przez Radę Wydziału Filologicznego UJ na podstawie rozprawy Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), napisanej pod kierunkiem prof. Aleksandra Naumowa.

Magister filologii, specjalność: filologia ukraińska (IFWsch UJ, 1999). Temat pracy magisterskiej: Z zagadnień impresjonizmu w literaturze ukraińskiej. Pejzaż Mychajła Kociubyńskiego (promotor – dr Eulalia Papla).

Zainteresowania naukowe:

literatura i kultura staroruska

piśmiennictwo Rusinów w I Rzeczypospolitej (XVI–XVII wiek)

piśmiennictwo dawne i współczesna literatura ukraińska

prawosławie i unia na Ukrainie

relacje ukraińsko-rosyjskie

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), (= Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 4), Kraków: „Scriptum”, 2008, ss. 262.

 1. Pamięć zdeformowana. Polemika religijna końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku w literaturoznawstwie radzieckim (przypadek Iwana Wiszeńskiego), [w:] Pamięć. Monografia. Materiały XIII Konferencji NaukowejWielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, Wrocław, 16–17 maja 2019 r., Lublin 2021, s. 141–154.
 2. Śmierć grzesznika w prawosławnej literaturze polemicznej epoki unii brzeskiej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 13: Tanatos 2 [= Slavica Wratislaviensia, CLXVIII], red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2019, s. 27–37.
 3. Święty starzec z Athosu. O nowym etapie recepcji Iwana Wiszeńskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 1 (165), s. 170–212.
 4. Совѣтованіе о благочестіи (1621) – zbiór postanowień soboru czy postulaty wiernych?, [w:] „Latopisy Akademii Supraskiej”, 9: Rola laikatu w życiu Cerkwi, pod red. M. Kuczyńskiej i A. Z. Nowak, Białystok 2018, s. 73–80.
 5. Ostróg – Lwów – Athos. Iwan Wiszeński i wielkie ośrodki kultury prawosławnej, [w:] „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, t. 12: Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków 2017, s. 211–227.
 6. Ruskie Jeruzalem i polska Sodoma. Miasto w posłaniach Iwana Wiszeńskiego, [w:] Obce/swoje II. miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, red. K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków 2017, s. 11–21.
 7. Ukraińska recepcja postaci i twórczości Iwana Wiszeńskiego. Zarys problemu, [w:] Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski (= Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 11), Kraków 2015, s. 57–70.
 8. Московское государство глазами православных граждан Речи Посполитой накануне и в годы Смуты, „Slavia Orientalis” 2014, nr 1, s. 7–18.
 9. O której godzinie „święty ogień” zstępuje do Grobu Pańskiego? Kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerarium, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 1, s. 14–24.
 10. Sodoma i królestwo babilońskie. Rzeczpospolita w pismach Iwana Wiszeńskiego, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolica Apostolską i Ukrainą, pod red. M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka i K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012, s. 1057–1067.
 11. Najnowsze spory o autentyczność „Słowa o wyprawie Igora”, „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 3, s. 5–32.
 12. Moskiewskie wizje Atanazego Filipowicza. O postrzeganiu Rosji przez prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej w dobie mohylańskiej, „Slavica Wratislaviensia”, t. CXLVIII, pod red. K. Galon-Kurkowej, Wrocław 2009, s. 15–28.
 13. Kijów – Druga Jerozolima. Obraz miasta w prawosławnym piśmiennictwie ruskim I połowy XVII wieku, „Slavia Orientalis” 2008, nr 1, s. 9–21.
 14. Między królem a carem. Dylematy prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej w latach 20. XVII wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, (= Slavica Wratislaviensia, t. CXXVIII), Wrocław 2004, s. 21–29.
 15. Malarskość opisów przyrody w prozie Mychajła Kociubyńskiego, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, pod red. J. Kapuścika, (= Rosja–myśl–słowo–obraz, t. IV), Kraków 2002, s. 91–101.
 16. „Moskiewska Częstochowa”. Klasztor Troicko-Siergijewski w walce z wrogami prawosławia, [w:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich, red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas OFMConv, Kraków 2001, s. 267–277.
 17. Mychajła  Kociubyńskiego pejzaż  impresjonistyczny,  „Мiж  Сусiдами  –  Między  Sąsiadami”. Almanach Fundacji Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, t. 9, Kraków 1999, s. 168–178.

Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany, (= Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 5), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 224.

 1. Была ли Москва „Трерьим Римом”, [recenzja książki: K. Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków, „Collegium Columbinum”, 2001, ss. 380], „Новая Польша” 2003, nr 5, s. 62–64; przedruk [w:] „Культурология”. Дайджест: аналитическая информация, Москва: ИНИОН РАН, 2004, № 2, s. 142–144.
 2. Krystyna Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków, „Collegium Columbinum”, 2001, ss. 380, „Fundamenta Europea”, nr 1, pod red. A. W. Mikołajczaka, Poznań 2002.
 3. Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci.  Red. J. S. Gajek MIC, ks. S. Nabywaniec, seria: Teologia w dialogu, 8, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998, ss. 312, „Slavia Orientalis” 2000, nr 2, s. 261–264.

A. Budiłowicz, Przemowa o pierwszych nauczycielach Słowian, Cyrylu i Metodym, wygłoszona na jubileuszowym posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dnia 6 kwietnia 1885 roku [tłum. z języka rosyjskiego T. Hodana i J. Świeży], [w:] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody: patroni Wschodu i Zachodu, t. II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, oprac. zespół pod red. A. Naumowa (=Biblioteka Duchowości Europejskiej, nr 5/II), Kraków: Collegium Columbinum, 2013, s. 196–204.