Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Bartosz Gołąbek

Adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W latach 2007 - 2022 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie (obecnie PANS w Krośnie), gdzie w latach 2016 - 2022 piastował także funkcję dyrektora Instytutu Humanistycznego.

USOSWeb

Academia.eu

ResearchGate

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2008) uzyskał na podstawie rozprawy Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda).

Zainteresowania naukowe: rosyjskie prądy ideowe, zmiany kulturowe i cywilizacyjne w Rosji po 1991 roku, społeczne i kulturowe konsekwencje rozpadu ZSRR. 

Odbywał stypendia Erasmus w LMU München (Niemcy), Högskolan Dalarna (Szwecja), Talllinn Ülikool i Tartu Ülikool (Estonia), Yerevan State University (Armenia), Suleyman Demirel University (Kazachstan), Universita Sapienza (Włochy), РГПУ им. А. Герцена (Petersburg, Rosja), Pädagogische Hochschule Kärnten (Austria). 

W 2011 roku reprezentował Polskę w seminarium DOTS (Developing Online Teaching Skills) zorganizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Graz (Austria), pod patronatem Rady Europy.

W latach 2009-2013 wykładowca w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. W latach 2014-2018 redaktor witryny internetowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2016-2020.

W ramach działalności popularyzatorskiej Katedry Kultury Słowian Wschodnich zainicjował działalność studenckiego internetowego projektu naukowo-dydaktycznego zatytułowanego  "Laboratorium runetu".

Autor podcastu "Sprawy Wschodu".

Prywatnie miłośnik dobrej kuchni, drobnych prac ogrodowych i zwierząt. Ojciec Rocha i Gai. 

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

1. Anatomia "Runetu". Rosyjskojęzyczny Internet jako extra territorium byłego ZSRR. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Zeszyt 63, Krosno 2014.

2. Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 [nominacja do I edycji nagrody "Książka Geopolityczna Roku" Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w 2012 roku - (finałowa dziesiątka)].

 1. Geopolityk czy mitotwórca? Problem narodowej tożsamości Rosjan w Podstawach Geopolityki Aleksandra Dugina, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 4, s. 5–20.
 2. Россия 1, Россия, Россия 3 – stary spór ideowy w nowej oprawie (na przykładzie publicystyki i działalności Aleksandra Dugina i Marata Guelmana), [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze, t. VI:Kulturoznawstwo. Historia, pod red. E. Komorowskiej i A. Furiera, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005, s. 67–71.
 3. Prawosławna cywilizacja we współczesnym świecie w ujęciu Aleksandra Panarina, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis, t. XIV, v. 2, Acta Slavica, Bydgoszcz 2006, s. 51–59.
 4. Patriarcha Nikon i Protopop Awwakum w ideologii współczesnego eurazjatyzmu, [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze, t. VII: Kulturoznawstwo. Historia, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 63–67.
 5. Integracja Europejska we współczesnej rosyjskiej filozofii politycznej, [w:] „Studenckie Zeszyty Naukowe. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego", z. 2, Kraków 2007, s. 7–15.
 6. Papierowe odłamki zimnej wojny. Rzecz o antyamerykańskim dyskursie współczesnej Rosji, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, t. III, Kraków 2007, s. 267–277.
 7. Rosja na peryferiach Zachodu. "Eurocentryzm" Siergieja Kara-Murzy, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis, t. XV, Acta Slavica, Bydgoszcz 2009, s. 375-385.
 8. Społeczne, gospodarcze i kulturowe wymiary "postsowieckich diaspor" we współczesnej Rosji (wybrane aspekty) [w:] Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, t. I, pod red. A. Iwacewicz-Orłowskiej, K. Meredyka, D. Sokołowskiej, Białystok 2010,  s. 327 - 340.
 9. Bezpieczeństwo narodowe w kontekście internetowej strategii komunikacyjnej prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa [w:] Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach. Wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa pod red. K. Czerwińskiego, M. Fiedora, K. Więc, seria "Komunikacja społeczna w edukacji", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 125-140.
 10. Pierwsze lata Internetu w Rosji. Nowe medium i nowe możliwości na przestrzeni postradzieckiej [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. cz. 1: Federacja Rosyjska, pod red. A. Jach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 105-116.
 11. Runet jako "extra territorium" byłego ZSRR - wokół rosyjskiej cybergeopolityki [w:] Studia nad rosyjską geopolityką, red. L. Sykulski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 69-100.
 12. Рунет и идентичность постсоветской квази-диаспоры, "Политическая лингвистика" 2 (48) 2014, Екатеринбург 2014
 13. Przeszłość jako nauczycielka i źródło nadziei. Wprowadzenie do historiozofii  Andrieja Sacharowa, "Studia Rossica Posnaniensia", t. XLI, 2016, s. 71-82
 14. Ruch dysydencki w ZSRR i kwestia rehabilitacji Krymskich Tatarów. Mustafa  Dżemilew i Andriej Sacharow [w:] Colloquia Orientalia Bialostocensa. Literatura/historia 29. Cykl tematyczny "Studia Tatarskie" nr 6.  pod red. G. Czerwińskiego. Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie-teksty-historia. red. G.Czerwiński, A.Konopacki, Białystok 2017, s. 335-349.
 15. Andrieja Sacharowa dialog z władzą 1986 - 1989. [w:] Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej pod red. B. Brzezińskiego, B. Garczyka, M. Jedlińskiego, T. Nakonecznego, M. Lachowicz, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2017, s. 103-114.
 16. Леоненко Н.О., Бартош Голомбек, Адам Новаковски , Ибатуллина А.В. Профессионально-личностное развитие студентов в межкультурном диалоге: опыт реализации сетевого российско-польского проекта [w:] Сборник материалов международной научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация в глобальном контексте: проблемы языка, литературы и методики преподавания» = Мaterials of the international scientific and practical conference «Intercultural communication in the global contex: problems of language, literature and teaching methods». – Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АқӨМУ «Жұбанов университеті» баспасы, 2018. - 601, s. 18-22.
 17. Sowiecka Armenia Wasilija Grossmana - wokół geopoetyki socrealizmu "Rusycystyczne Studia Literaturo​znawcze" 2018​, t. 28, s. 11-34.
 18. Z domu Allacha do świata Stalina. Rozważania na marginesie bestsellerowej powieści  "Zulejka otwiera oczy" Guzel Jachiny.  (złożony do druku)

 1. Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, B. Gołąbek, A. Wawrzyńczak, Kraków 2008
 2. Z kalendarza rosyjskich świąt, red. B. Gołąbek, A. Nowakowski, PWSZ. im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2013

 1. Omówienie Семинар «Солженицын в Польше» в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына в Москве ("Новая Польша" Июль-Август 2016)
 2. Наталья Дмитриевна Солженицына с визитом в Кракове ("Новая Польша" 9/2017)

 1. Jaka Rosja, jacy Rosjanie? Rozważania na kanwie podręcznika  Aleksandra Dugina pt. Обществоведение для граждан Новой России 2007. Polska Akademia Umiejętności O/Kraków (27 X 2008)
 2. Dimensions of Russian postsoviet elite. Politics, economy and culture  (BA seminar) oraz Cultural elite and cultural Institutions of postsoviet Russia. (MA seminar), Högskolan Dalarna, Falun (Szwecja, 14-20.03 2010)
 3. Społeczeństwo w sieci - przypadek rosyjski -  referat na konferencji "Człowiek zalogowany" (13-15 stycznia 2012 Kraków)
 4. Возрождение евразийской идеологии в постсоветской России
  и геополитическая реальность,
   Talllinn Ülikool  (Estonia, 22 V 2013)
 5. Первые годы сети Интернет в России, Talllinn Ülikool  (Estonia, 5 IX 2013)
 6. Ягеллонский Университет в Кракове в рамках европейской и польской системы высшего образования, Abovian Pedagogical University, Yerevan (Armenia, 11 XI 2013)
 7. Język rosyjski w szkole - czy jest nam potrzebny? - wystąpienie na konferencji nauczycieli języka rosyjskiego w Zespole Szkół numer 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (10 XII 2014)
 8. Rynek nowoczesnych technologii i języki obce, Jubileusz SPNJO Politechniki Krakowskiej (22 IX 2015)
 9. Armenia dziś, Armenia jutro - perspektywa fundacji Noravank i jej intelektualne związki z Rosją. (7 XII 2015)  wystąpienie na konferencji „Kaukaz po 1991 r." 6-7 grudnia 2015 roku w Warszawie
 10. Internetowe kontury rosyjskiego świata  - wykład popularyzatorski podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Jagiellońskiego (18 III 2016)
 11. Rosja to nie tylko Putin  - wykład popularyzatorski dla uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku (30 III 2016)
 12. Rosja i jej cyberprzestrzeń. Zaproszenie do laboratorium runetu - wykład popularyzatorski podczas Małopolskiej Nocy Naukowców (30 IX 2016)
 13. Powieść-dokument: "Dzienniki"Andrieja Sacharowa i Jeleny Bonner, posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk /o Kraków (16 XI 2016)
 14. Rosyjski mariaż liberalizmu z geopolityką – konteksty publicystyki Władisława Inoziemcewa, VIII Zjazd Geopolityków Polskich (Zabrze, 3 XII 2016)
 15. Activity and main objectives of Human Rights Watchdogs in contemporary Chechnya and Crimea,3rd Annual Global Issues Virtual Conference (3 IV 2017)
 16. Жизнь и деятельность Андрея Дмитревича Сахарова (1921 -1989) Tartu Ülikool, (Estonia 25 IV 2017)
 17. Andrei Sakharov and the West. Communication across ideological borders, ACROSS BORDERS VII: Cultures in dialogue International conference in Tartu, Estonia 27-29 April 2017
 18. Languages and cultures. Dilemmas on multicultural, crosscultural and intercultural eduaction, Międzynarodowa Konferencja Quality Education for Inclusive Societies: Cross-Cultural Participation, Suleyman Demirel University Ałmaty, (Kazachstan, 12 XII 2017)
 19. Польско-русский словарь. Ложные друзья переводчика oraz Русский путь к евразийству, Suleyman Demirel University Ałmaty, (Kazachstan, 13 XII 2017)
 20. Rosja i jej muzułmańscy sąsiedzi - wykłady popularyzatorskie w Zespole Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle (27 XI 2017) oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie (9 IV 2018)
 21. Czeczenia wczoraj i dziś - spotkanie w 75 rocznicę stalinowskiej akcji deportacyjnej 1944 roku (19.02.2019) z Jackiem Wnukiem w PWSZ w Krośnie
 22. Rosja i świat islamu, Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego  22.03.2019.