Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Serie wydawnicze

Seria ROSJA ● myśl ● słowo ● obraz popularyzuje szeroko rozumianą rosyjską kulturę, literaturę i myśl filozoficzną.

Redaktor serii: prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

Tom I: Jerzy Kapuścik, Sens życia. Antropologiczny aspekt rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000.

Tom II: Иван Бунин и его время, ред. Халина Вашкелевич, Kraków 2001.

Tom III: Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. Haliny Waszkielewicz i Janusza Świeżego, Kraków 2002.

Tom IV: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, pod red. Jerzego Kapuścika, Kraków 2002.

Tom V: Grzegorz Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.

Tom VI: Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения, pod red. Danuty Piwowarskiej i Wasilija Szczukina, Kraków 2004.

Tom VII: Aleksander Wawrzyńczak, Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego" Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin, Kraków 2005.

Tom VIII: Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. Anny Gildner, Magdaleny Ochniak i Haliny Waszkielewicz, Kraków 2007.

Tom IX: Halina Waszkielewicz, Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków 2007.

Tom X: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, tom II, pod red. Jerzego Kapuścika, Kraków 2008.

Tom XI: Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku... Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008.

Tom XII: Urszula Trojanowska, Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska • Jurij Trifonow • Anatolij Pristawkin, Kraków 2008.

Tom XIII: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego, pod red. Danuty Piwowarskiej i Ewy Korpały-Kirszak, Kraków 2010.

Tom XIV: Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010.

Tom XV: Katarzyna Jastrzębska, Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Kraków, 2011.

Tom XVI: Magdalena Ochniak, Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa: (aspekt interpretacyjny i translatologiczny), Kraków 2013.

Tom XVII: От модернизма к постмодернизму: русская литература XX-XXI веков: сборник в честь профессора Халины Вашкелевич = Od modernizmu do postmodernizmu: literatura rosyjska XX-XXI wieku: tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, pod red. Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego, Kraków 2014.

Tom XVIII: Katarzyna Syska, O neosentymentalnych tendencjach w najnowszej literaturze rosyjskiej, Kraków 2015.

Tom XIX: Halina Waszkielewicz, Być stwórcą świata własnego. Szkice o wspólczesnej literaturze rosyjskiej, Kraków 2015

Redaktor serii: prof. dr hab. Adam Fałowski.

Tom I: Ukraina. Między językiem a kulturą, red. Adam Fałowski, Bożena Zienkiewicz-Tomanek, Kraków 2004.

Tom II: Adam Fałowski, Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku, Kraków 2003.

Tom III: Мово рідна, слово рідне. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, pod red. Oksany Baraniwskiej i Adama Fałowskiego, Kraków 2009.

Tom IV: Tomasz Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), Kraków 2008.

Tom V: Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. Jarosława Poliszczuka, Oksany Baraniwskiej, Tomasza Hodany, Kraków 2008.

Tom VI: Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej, pod. red. Wiktorii Hojsak i Agaty Skurzewskiej, Kraków 2012.

Tom VII: Lexicon slavo-ruthenicum, edycja i wstęp Adam Fałowski, Kraków 2013.

Tom VIII: Anna Budziak, Rękopiśmienna spuścizna słownikarska Iwana Wahylewycza, Kraków 2014.

Tom IX: Jadwiga Stępnik-Szeptyńska, Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2015.

Tom X: Agata Skurzewska, Omelan Partycki i językoznawstwo preskrypcyjne w Galicji w II połowie XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2016.

Tom XI: Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, red. Anna Budziak, Wiktoria Hojsak, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2016.

Tom XIII: Słowem przenikanie. Szkice o języku i kulturze, red. A. Budzaik i W. Hojsak, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2022.

Redaktor serii: prof. dr hab. Wasilij Szczukin.

Tom I: Czechow – 100 lat później, pod red. Dariusza Kosińskiego i Wasilija Szczukina, Kraków 2005.

Tom II: Бахтин, Европа, век двадцатый: сборник статей = Bachtin, Europa, wiek dwudziesty, pod red. Wasilija Szczukina, Kraków 2006.

Tom III: Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, red. Wasilij Szczukin, Kraków 2008.

Tom IV: Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, red. Wasilij Szczukin, Kraków 2011.

Tom V: Helena Duć-Fajfer, Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Kraków 2012.

Tom VI: Вертоград многоцветный/ Ogród wielu kwiatów. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, pod red. Wasilija Szczukina, Kraków 2012.

Tom VII: Matylda Chrząszcz, O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku, Kraków 2012.

Tom VIII: Marcin Czerwień, Proza historyczna Jaana Krossa: filozofia pisarstwa, metoda twórcza, estońskość, Kraków 2013.

Tom IX: Wasilij Szczukin, Sny o aniołach i diabłach. Pięć esejów o wyobraźni poetyckiej, Kraków 2014.

Seria zainicjowana w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku. Jej pomysłodawcą jest kierownik katedry, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda. Seria ta ma na celu popularyzację badań pracowników Katedry Kultury Słowian Wschodnich.

Redaktor serii: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Tom I: Bartosz Gołąbek, Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Tom II: Michaił Bułhakow, jego czasy i my, pod red. Grzegorza Przebindy i Janusza Świeżego, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2012.

Tom III: Michał Milczarek, Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Tom IV: Aleksander Wawrzyńczak, Imperialista, technokrata, mistyk. Twórczość literacka i publicystyczna Aleksandra Prochanowa, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2014.

Tom V: Michał Milczarek, Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Seria Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века (Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku) jest redagowana w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego. Jest to pierwsza wydawana w Polsce seria, której celem jest inicjowanie wymiany poglądów z zakresu zagadnień metodologicznych pomiędzy badaczami języka rosyjskiego w Polsce i za granicą oraz promowanie polskich uczonych prowadzących badania w tej dziedzinie w skali międzynarodowej. Językami serii są rosyjski i angielski.

Redaktor serii: dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ

т. 1 (2012) D. Szumska (ред.) Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

т. 2 (2015) D. Szumska, K. Ozga (ред.) Лингвистический анализ на грани методологического срыва, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

т. 3 (2016) D. Szumska, K. Ozga (ред.) Лингвистический анализ на грани методологического срыва, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

т. 4 (2017) G. Dudek-Waligóra, Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej/na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

т. 5 (2018) I. Kozera, Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основании корпусного анализа, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

т. 6 (2019) D. Szumska, K. Ozga (ред.), Синтаксис текста. Текст в синтаксисе. Лингвистический анализ в Бермудском треугольнике: Комбинаторика – Семантика – Прагматика open access.

т. 7 (2021) D. Szumska, K. Ozga (ред.), Русская пунктуация в коммуникативном аспектеopen access

 

Redaktor Serii: dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ

  1. Михаил Шишкин. Знаковые имена современной русской литературы,  red. A. Skotnicka, J. Świeży, Krakó2017.
  2. Евгений Водолазкин. Знаковые имена современной русской литературы,  red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków 2019.
  3. A. Skotnicka, Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków 2020.
  4. Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, red. A. Skotnicka, Kraków 2021.

Seria Scripta (Inter)disciplinaria poświęcona jest konceptualnym i metodologicznym poszukiwaniom w obszarze badań kultury, będącym przesłanką do rozwijania twórczego dialogu naukowego zarówno wewnątrz, jak i na styku dyscyplin.

Redaktor serii: dr Ewelina Pilarczyk

  1. Динамическая структура текста/The Dynamic Structure of Text, red. Mihhail Lotman, Tatyana Kuzovkina, Ewelina Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
  2. Srebrny Wiek w dialogu idei, red. Helena Duć-Fajfer, Ewelina Pilarczyk, Marcin Ziomek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Idea serii Scripta Łużniana zrodziła się w marcu 2018 r. podczas konferencji naukowej pt. „Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe” upamiętniającej 20. rocznicę śmierci prof. dr. hab. Ryszarda Łużnego, wybitnego słowianoznawcy, badacza piśmiennictwa i kultury Słowian wschodnich. Poświęcona jest obszarom badawczym szczególnie bliskim prof. Łużnemu i jego bezpośrednim następcom. Dotyczy to zwłaszcza takiej problematyki jak: rola chrześcijaństwa w kulturze i literaturze dawnej Rusi i Rosji; kultura i literatura odrębnych narodów wschodniosłowiańskich; pogranicza; myśl zachodnia we wzajemnych oddziaływaniach z literaturą wschodniosłowiańską; literackie, kulturalne i językowe związki pomiędzy Słowianami; literatura współczesna Słowian wschodnich; badania nad językami słowiańskimi oraz nad folklorem tego obszaru.

Redakrtorzy serii: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ; dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ

1. Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe, red. H. Duć-Fajfer, J. Kuffel, Kraków 2019.

Seria wydawnicza TAiWPN Universitas poświęcona jest interdyscyplinarnej refleksji nad kulturą ukraińską pod kątem transformacji dyskursów nowoczesności. Celem serii jest zrozumienie kodów, wyobrażeń, narracji oraz ich reemisji historycznych kształtujących Ukrainę (po)nowoczesną wraz z jej kulturowym otoczeniem.

Zespół redakcyjny: Katarzyna Glinianowicz, Paweł Krupa

https://universitas.com.pl/kategoria/204/Re-trans-misje

 

 

Tom I: Paweł Krupa, „Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926. Historia – idee – konteksty, Kraków 2018.

Tom II: Віктор Петров: мапування творчости письменника, red. Катажина Ґлінянович, Павло Крупа, Йоанна Маєвська, Kraków 2021.