Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Karolina Gołąbek

Doktor nauk humanistycznych. Temat rozprawy doktorskiej: Konstruowanie kursu języka biznesu dla studentów filologii rosyjskiej  (Promotor: dr hab. Elżbieta Gajewska, Prof. UKEN). Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie.  Starszy wykładowca języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na specjalności – językoznawstwo-glottodydaktyka.

USOSWeb

Nauczyciel języka rosyjskiego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Specjalizuje się w metodyce nauczania rosyjskiego języka biznesu, języka ogólnego oraz w tłumaczeniach specjalistycznych. Prowadzi badania z zakresu metodyki nauczania języka specjalistycznego (języka biznesu) na studiach rusycystycznych. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego. 

W kręgu szczególnych zainteresowań naukowych znajduje się edukacja spersonalizowana i komunikacja interkulturowa. Dlatego w ramach samokształcenia i doskonalenia swojego warsztatu dydaktycznego ukończyła następujące kursy:

 • Kurs „Szkoła Mentorów” zakończony certyfikatem i organizowany w ramach projektu ZintegrUJ;
 • Kurs „Mów z przyjemnością” – «Говори с удовольствием», organizowanego przez Instytucję kulturalną STAKKATO ART. w Krakowie;
 • Kurs „Szkoła Tutorów” zakończony certyfikatem, zorganizowany w ramach projektu ZintegrUJ;
 • Kurs „Design thinking” zakończony certyfikatem, zorganizowany w ramach projektu ZintegrUJ;
 • Kurs „Trening międzykulturowy: skuteczna komunikacja z partnerem kulturowo odmiennym” zakończony certyfikatem, zorganizowany w ramach projektu ZintegrUJ.

Odbywała stypendia Erasmus w Ghent University, University of  Bologna (Włochy), Vanadzor State Pedagogical Institute named after H. Tumanyan (Armenia), Uniwersytet Palackiego (Ołomuniec). Koordynator stypendium do Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie w latach 2006-2015 oraz Koordynator Programu Erasmus Mundus IANUS (LOT 5) w latach 2015-2020. Opiekunka pierwszego roku na kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich w latach 2018-2020. Miłośniczka kina, podróży oraz kotów. Mama Gai i Rocha.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

К. Голомбек, П. Баландык, Русский язык: культура речи и письма в деловом общенииКраков 2012.

 1. Certyfikacja w zakresie RJB a elementy podwójnej kompetencji, [w:] Język i kultura. Współczesne konteksty badawcze i dydaktyczne, pod red. M. Karolczuk i A. Lichaczowej, Białystok 2020, s. 175-196.
 2. Personalizacja celów ogólnych w nauczaniu rosyjskiego języka biznesu na studiach rusycystycznych w świetle Europejskiego systemu  opisu kształcenia językowego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 129-141.
 3. Teoretyczne podstawy do tworzenia programu nauczania rosyjskiego języka biznes. Autorski program nauczania, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Kraków 2016, s. 81-91.
 4. Эффективное использование методов коучинга на занятиях по русскому языку[w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 157-167.
 5. Формирование коммуникативной компетенции как цель обучения студентов-филологов на занятиях по деловому русскому языку в Ванадзорском государственном педагогическом институте им. Ов. Туманяна в рамках программы Erasmus Mundus IANUS, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis13, s. 158-176.
 6. [współautorka: P. Balandyk], Реклама... двигатель знаний. Успешный промоушен языка и культуры на занятиях по деловому русскому, [w:] Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych, Radom 2011, s. 21-29.
 7. [współautorka: P. Balandyk], Nauczanie formy i stylu w rosyjskiej korespondencji handlowej. Celowość i funkcjonalność doboru ćwiczeń w pragmatyce językowej, [w:] Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych, Wrocław 2010, s. 21-27.
 8. Язык и культура делового общения – мода или необходимость, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2008, s. 375-382.