Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego, kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich

USOSWeb

Academia.edu

ResearcheGate

Publikacje online

Wikipedia

 

Profesor nauk humanistycznych (12 VI 2002). Tytuł nadany przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (8 X 1988).  Stopień nadany na podstawie rozprawy habilitacyjnej Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922) przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (16 V 1991). Stopień nadany na podstawie rozprawy Włodzimierz Sołowjow wobec historii przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. dr hab. Ryszard Łużny).

Magister filologii (VI 1983), specjalność: filologia rosyjska. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Aleksander Sołżenicyn: pisarz i myśliciel wobec tradycji słowianofilstwa rosyjskiego (promotor: prof. dr hab. Ryszard Łużny).

Zainteresowania naukowe:

historia rosyjskiej myśli filozoficznej XIX i XX wieku

historia literatury rosyjskiej XIX i XX wieku

historia i kultura Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej

historia Cesarstwa Rosyjskiego od Piotra Wielkiego do 1917 roku

dzieje Rosji po 1991 roku

życie i dzieło Michaiła Bułhakowa

życie i dzieło Aleksandra Sołżenicyna

życie i dzieło Wasilija Grossmana

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

 1. Между Краковом, Римом и Моской. Русская идея в новой Польше, Росcийский государственный гуманитарный университет, Москва 2013, ss. 384.
 2. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004, Znak, Kraków 2004, ss. 264.
 3. Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Universitas, Kraków 2003, ss. 250.
 4. Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Znak, Kraków 2001, ss. 338.
 5. [wspólnie z Józefem Smagą] Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Znak, Kraków 2000, ss. 340.
 6. Zaułki Mistrza Wolanda, Oficyna Literacka, Kraków 2000, ss. 240.
 7. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1998, ss. 528.
 8. Mikołaj Czernyszewski–  późny wnuk Oświecenia, Śląsk, Katowice 1996, ss. 103.
 9. Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Arka, Kraków 1992, ss. 248.

 

 1. Trzy spotkania z Andriejem Siniawskim. Paryż – Genewa – Kraków (1987–1993), „Studia Pigoniana”, nr 4, 2021, s. 204–225.
 2. O sześciu rzekomych redakcjach „Mistrza i Małgorzaty” w kontekście polskich przekładów, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXIII, nr 3 (175), 2021, s. 42–68.
 3. Русь и её святые в славянском учении Иоанна Павла II. Mежду историей и настоящим, „Studia Pigoniana”, nr 3, 2020, s. 49–74.
 4. “What Is to Be Done?” by Nikolai Chernyshevsky. An Attempt at “Non-Revolutionary” Interpretation, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXII, nr 2 (170), 2020, s. 202–219.
 5. Надежда в Мертвом доме: встречи Герлинга Грудзинского с Шаламовым, [w:] Gustaw Herling-Grudziński między Wschodem a Zachodem, red. G. Przebinda, B. Gołąbek, W. Gruchała, Krosno: Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 2020, s. 189–219.
 6. Drugie życie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Gustaw Herling-Grudziński między Wschodem a Zachodem, red. G. Przebinda, B. Gołąbek, W. Gruchała, Krosno: Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 2020, s. 9–21.
 7. Contra spem spero. Spotkania Herlinga z Szałamowem, „Studia Pigoniana”, nr 2, 2019, s. 69–95.
 8. «Легче жить во времена, которые подарили нам такого писателя». Творчество Солженицына глазами Густава Герлинга-Грудзинскогоo, [w:] Александр Солженицын. Взгляд из XXI века. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения. Москва, 10–12 декабря 2018 г., red. Л. Сараскина, Русский Путь, Москва  2019, s. 460–474.
 9. Mogarycz i inni. Dramatyczne losy kanonu tekstowego Mistrza i Małgorzaty, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXI, nr 3 (167), 2019, s. 37–91.
 10. Александр Ват о Солженицыне, нацизме и коммунизме, [w:] Личность и творчество А.И. Солженицына в современном искусстве и литературе. Материалы международной научной конференции, посвященной столелетию со дня рождения А.И. Солженицына, Москва, 15–17 марта 2017 г., red. Л. Сараскина, Русский Путь, Государственный институт искусствознания, Москва 2018, s. 76–91.
 11. Dostoevsky on Immortality of the Soul and Unearthly Paradise, „Studia Pigoniana”, nr 1, 2018, s. 75–89.
 12. Peter Chaadayev – Father of Providentialism in Russia, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXX, nr 4 (164), 2018, s. 151–174.
 13. Третий польский перевод романа «Мастер и Маргарита». Записки переводчика, [w:] Михаил Булгаков и славянская культура, red. Е. Яблоков, Совпадение, Москва 2017, с. 8–31.
 14. „Sto dwadzieścia jedna Małgorzata”. O tekście pierwszego polskiego przekładu „Mistrza i Małgorzaty”, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIX, nr 2 (158), 2017, s. 54–79.
 15.  Солженицын и Польша. Годы 1962–1989, [w:] Солженицынские тетради. Материалы и исследования, red. А.С.Немзер, nr 5, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Москва 2016, s. 149–187.
 16. The Rus and their Saints in the Slavic Teaching of John Paul II. Between History and the Present Day, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXVIII, nr 2 (154), 2016, s. 5–26.
 17. The Third Baptism of Rus. The Participation of Moscow Orthodox Church in Putin’s Expansion in Ukraine, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXVI, nr 4 (148), 2014, s. 5–15.
 18. Другая жизнь Михаила Булгакова, [w:] Михаил Булгаков, его время и мы red. G. Przebinda, J. Świeży, D. Kliabanau, scriptum”, Kraków, 2012, s. 639–648.
 19. Святые древней Руси. Об атуальности книги Георгия Федотова «Святые древней Руси», [w:] Вертоград многоцветный. Ogród wielu kwiatów. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, red. W. Szczukin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 73–82.
 20. Россия против Россииглазами Александра Янова, [w:] Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian Wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, „Musica Antiqua XVI. Acta Slavica”, Bydgoszcz 2012, s. 67–76.
 21. Достоевский о бессмертии души и рае неземном, Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXIV, nr 3 (139), 2012, s. 12–24.
 22.  Czytając Wata – wspomnienia rusycysty, [w:] A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, oprac. R. Habielski, Universitas, Kraków, 2011, t. 2, s. 487–497.
 23. Пещера Гоголя и Достоевского, как ее видел богослов Павел Евдокимов, [w:] Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, red. В. Щукин, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 313–320.
 24. . «Вялiкi iнквiзiтар» Дастаеўскага: «легенда» ци «паэма»?, [w:] W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej. En quête de sens. Etudes dediées a Marcela Świątkowska, red. J. Górnikiewicz, H. Grzmil–Tylutki, I. Piechnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 464–476.

24. Сократ из Бердичева. Жизнь и судьба Василия Гроссмана,Przegląd Rusycystyczny”, R. XXII, nr 4 (132), 2010, s. 61–85.

25. «Великий инквизитор» Достоевского: «легенда» или «поэма»?, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr. hab. Annie Gildner, profesorowi UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 151–166.

26. Jan Paweł II a Rosja. Refleksje Anno Domini 2008, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, red. D. Piwowarska, E. Korpała–Kirszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 93–102.

27. Між Львовом і Краковом та Римом. Творчі зустрічі Йосифа Сліпого з Каролем Войтилою – Іваном Павлом II, [w:] Мово рідна, слово рідне. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. O. Baraniwska i A. Fałowski, Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 29–46.

28. Достоевский о бессмертии души и рае неземном, „Новая Польша”, nr 7/8 (110), 2009, s. 37–46.

29. Sokrates z Berdyczowa. Życie i los Wasyla Grossmana, XV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 2009, s. 347–363.

30. Wizje apokaliptyczne Nikołaja Fiodorowa i Władimira Sołowjowa, [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, red. W. Szczukin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 145–159.

31. Polski papież nie zdobył Kremla, [w:] Jan Paweł II. Apostoł Słowian Wschodnich, red. A. Radziwiłł, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 21–40.

32. Jan Paweł II a świat prawosławny, [w:] Wielowymiarowość dobra, red. W. Witalisz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno 2007, s. 19–38.

33. Papież z Polski a Rosja. Główne bariery w dialogu, „Przegląd Rusycystyczny”, nr  4 (116), 2006, s. 5–26.

34. Jan Paweł II wobec świata prawosławnego, XIV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, Bydgoszcz 2006, s. 59–70.

35. Między ołtarzem a tronem. Cerkiew w Rosji po 1991 roku, „Znak”, R. LVI, nr 10 (605), 2005, s. 25–37.

36. Святые русской церкви, „Новая Польша”, nr 1 (60), 2005, s. 57–60.

37. Русские идеи и войска, „Новая Польша”, nr 7–8 (55), 2004, s. 98–101.

38. Українська экуменiча подорож. Рефлексия про паломництво Папи Римського до Києва та Львова, [w:] Ukraina między językiem a kulturą, red. Bożena Zinkiewicz–Tomanek, Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 389–395.

39. Rosyjski świadek XX wieku, [w:] Świadkowie świadka, red. ks. Alfred Wierzbicki, Cezary Ritter, Jarosław Merecki SDS, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 15–20.

40. Święci Starej Rusi – bohaterowie naszych czasów, XIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego, Bydgoszcz 2003, s. 173–182.

41. От Малороссии до Украины, „Новая Польша ”, nr 5 (42), 2003, s. 66–69.

42. Większa Europa Jana Pawła II. Aspekt słowiański i ponadsłowiański, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIV, nr 4 (100), 2002, s. 7–19.

43. Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna, „Ethos”, R. 15, nr 3–4 (59–60), 2002, s. 462–469.

44. Владимир Соловьев о Польше и Украине. Между экуменизмом и теократической империей, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIV, nr 2 (98), 2002, s. 5–13.

45. Место и время Михаила Гейфеца, „Новая Польша ”, nr 7–8 (33), 2002, s. 85–90.

46. Свет с Восока. Православие в религиозно-православной мысли Иоанна Павла II, „Новая Польша ”, nr 6 (32), 2002, s. 47–51.

47. Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII–XLIX, z. 7, 2000–2001, s. 27–37.

48. Vladimir Solov’ëv’s Fundamental Philosophical Ideas, „Studies in East European Thoughts”, vol. 54, nos. 1–2, March 2002, (Special Issue: Polish Studies on Russian Thought), Dordrecht/Boston/London 2002, s. 47–69.

49. Rosja, Ukraina, słowiański papież..., [w:] Polska – Słowiańszczyzna Wschodnia, red. K. Iwan, S. Krzywicki, Książnica Pomorska, Szczecin 2001, s. 39–44.

50. Ukraińska wyprawa ekumeniczna. Refleksje o papieskiej pielgrzymce do Kijowa i Lwowa, [w]: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. rocznicy urodzin, red. ks. A. Szostek, ks. A. Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s. 505–511.

51. Geneza słowiańskiego ekumenizmu Jana Pawła II, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej. Dedykowane Jadwidze Szymak–Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, red. H. Waszkielewicz, J. Świeży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s.147–158.

52. Мысль Владимира Соловьева на пороге Третьего Тысячелетия, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 1 (93), 2001, s. 5–13.

53. Ukraińcy, Rosjanie, Papież z Polski..., „Znak”, R. LIII, nr 5 (552), 2001, s. 4–9.

54. Apologeta dobra. Władimir Sołowjow – prekursor chrześcijańskiego ekumenizmu, „Tygodnik Powszechny”, nr 19 (2705), 13 V 2001, s. 8.

55. В поисках русской интеллигенции, „Новая Польша”, nr 4 (19), 2001, s. 19–23.

56. Милош, Херлинг, Капусцинский... О некоторых изданиях польских писателей в сегодняшней России, „Новая Польша”, nr 3 (18), 2001, s. 18–21.

57. Słowiański dialog o współczesności. Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II, „Ethos”, R. 13, nr 3 (51), 2000, s. 282–296.

58. „Fides et ratio” a Rosja, [w:] Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości”. Lublin, 15–17 września 2000 r., red. R. Rubinkiewicz SDB, ks. S. Zięba, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, s. 375–382.

59. Orientale lumen papieża z Polski, XII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian, Bydgoszcz 2000, s. 227–236.

60. Wizja narodowo-ludowa [analiza treści informacyjnego programu „Wriemia” rosyjskiej telewizji ORT1 w pierwszej dekadzie maja 2000 r.], „Wizja Publiczna”, nr 7 (55), lipiec 2000, s. 37–42.

61. Россия против России (глазами Александра Янова), „Новая Польша”, nr 2 (6), 2000, s. 30–33.

62. Wielki Inkwizytor – legenda czy poemat?, „Więź”, R. XLIII, nr 3 (497), 2000, s. 38–51.

63. Czaadajew a Gogol. Karta z dziejów rosyjskiej myśli z lat 40. i 50. XIX wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica III – Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 331, 1999, s. 67–75.

64. Profesor Ryszard Łużny wobec dzieła Jana Pawła II, „Ethos”, nr 47 (1999), s. 244–253.

65. Dostojewski o duszy i raju, a także o biesach nihilizmu i nacjonalizmu, „Znak”, R. LI, 1999, nr 10 (533), s. 102–117.

66. Historia obudzona metaforą... (Andrzej Drawicz w „Tygodniku Powszechnym”, 1982–1995), [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza, red. A. Wieczorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999, s. 31–50.

67. Piotr Czaadajew – ojciec prowidencjalizmu w Rosji, „Roczniki Humanistyczne”. Słowianoznawstwo, t. XLV–XLVI, z. 7, 1997–1998, s. 67–89 (Księga ku czci Profesora Ryszarda Łużnego).

68. Nieśmiertelność dla herosów. O terrorystach-metafizykach u Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny”, nr 43 (2572), 25 X 1998 [=„Kontrapunkt”. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego, nr 10/11 (28/29), s. VI].

69. Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, „Slavia Orientalis”, t. XLVII, nr 3, 1998, s. 433–446.

70. Myśl ekumeniczna Władimira Sołowjowa – próba zbliżenia Wschodu i Zachodu Europy, [w:] Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie, red. M. Bobrownicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 99–112.

71. Mikołaj Czernyszewski – socjalistyczny encyklopedysta, „Roczniki Komisji Historyczno–Literackiej”, t. XXI–XXII, 1994–1995, Wyd. Oddziału PAN Kraków 1997, s. 75–86.

72. Herling, Hercen, Szestow, „Znak”, R. XLIX, nr 8 (507), 1997, s. 84–90.

73. „Apologia obłąkanego” Piotra Czaadajewa, „Acta Polono–Ruthenica” II, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1997, s. 103–111.

74. Rosyjski spór o Boga, człowieka i historię, „Kronika Rzymska”, nr 112, 1997, s. 19–22.

75. Narodziny filozofa. Piotr Czaadajew przed rokiem 1828, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Raźny, D. Piwowarska, Bohdan Grell i Córka, Kraków 1997, s. 107–113.

76. Filolog wobec Słowa. W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Raźny, D. Piwowarska, Bohdan Grell i Córka, Kraków 1997, s. 7–13.

77. Поляки и Россия. Между симпатией и антипатией, „Россия и современный мир”, nr 2 (15), 1997, s. 54–63.

78. Мысль В. Г. Белинского в пределах историософского имманентизма, [w:] Россия и Запад. Диалог культур. Материалы 2-ой Международной конфнренции 28–30 ноября 1995 g., Москва 1996, s. 194–209.

79. Aleksander Sołżenicyn na kresach Rosji, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1539, Katowice 1995, s. 118–129.

80. Powrót Aleksandra Sołżenicyna, „Tygodnik Powszechny”, nr 3 (2375), 15 I 1995, s. 8–9.

81. Co robić? Nikołaja Czernyszewskiego. Próba „nierewolucyjnej” interpretacji, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, seria: „Historia literatur słowiańskich”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 1508, Katowice 1995, s. 43–58.

82. „Bizantyjski” estetyzm Konstantego Leontjewa, „Roczniki Humanistyczne”. Słowianoznawstwo, t. XLIII, z. 7, 1995, s. 177–196.

83. Sołżenicyn w sporze z tradycją Oświecenia, „Ethos”, nr 2–3 (30–31), 1995, s. 126–137.

84. Aleksander Sołżenicyn – lekcja męstwa i prawdomówności, „Znak”, R. XLVI, nr 11 (474), 1994, s. 37–50.

85. Powrót filozofii do Rosji (1989–1992), „Znak”, R. XLVI, nr 1 (464), 1994, s. 123–136.

86. Myśl Włodzimierza Sołowjowa w pesymistycznej koncepcji Mariana Zdziechowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Historycznoliterackie, z. 84, 1993, s. 69–76.

87. Włodzimierza Sołowjowa spór z protestantyzmem, „Znak”, R. XLIV, nr 7 (446), 1992, s. 96–109.

88. Włodzimierz Sołowjow i Mikołaj Fiodorow. Dwie koncepcje eschatologiczne, „Slavia Orientalis”, nr 3–4, 1989, s. 611–622.

89. L’accueil fait à la pensée de Vladimir Solov’ew en Allemagne et dans les pays germanophones 1889–1953, „Cahiers du Monde russe et soviétique”, Paris, vol. XXIX (3–4), Juillet–Decembre 1988, s. 427–445. Numer specjalny: Le Christianisme Russe: entre millenarisme d’hier et soif spirituelle d’aujourd’hui

90. Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Oblicza Rosji, Fundusz Inicjatyw Społecznych, Lublin 1987, s. 24–30.

91. Apokalipsa Włodzimierza Sołowjowa, „Znak”, R. XXXVIII, nr 11–12 (384–385), 1986, s. 54–70

92. Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowjowa, „Znak”, R. XXXVIII, nr 4–5 (377–378), 1986, s. 42–58.

93. Włodzimierz Sołowjow i idea teokracji ekumenicznej, „Znak”, R. XXXVII, nr 3 (364), 1985, s. 63–74

94. (współautor w publikacji zbiorowej sygnowanej pseudonimem Sowietolog), Ruch dysydencki w ZSRR [s. 4; 5: fragmenty poświęcone samizdatowi i Aleksandrowi Sołżenicynowi], Kraków „V”, b.d. [1983].

 1. Gustaw Herling-Grudziński między Wschodem a Zachodem, red. G. Przebinda, B. Gołąbek, W. Gruchała, Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno 2020, 352 ss. Seria Bibliotheca Pigoniana, t. 3.
 2.  Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej, red. P. Łopatkiewicz, G. Przebinda, W. Witalisz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, Krosno 2019, 165 ss. Seria Bibliotheca Pigoniana, t. 2.
 3. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, przeł. L.A. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda, opracowanie tekstu i przypisy G. Przebinda, Znak, Kraków 2016, 540 ss.
 4. Михаил Булгаков, его время и мы, red. G. Przebinda, J. Świeży, D. Kliabanau, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2012, 920 ss. Seria: Barwy Rusi, t. 2.
 5. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, przeł. Irena Lewandowska i Wiktor Dąbrowski, wstęp: A. Drawicz, przypisy i oprac. tekstu G. Przebinda, Ossolineum, Wrocław 1990 („Biblioteka Narodowa”, seria II), LXXXVIII, 522 ss.

 1. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. L.A. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda, opracowanie tekstu i przypisy G. Przebinda, Znak, Kraków, 2016. 
 2. Władimir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, w: tenże, Partyzant prawdy. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu, red. R. Jankowski, Fronda, Warszawa 2008, t. II, s. 17–278 [II poprawione wydanie poz. czwartej w tym dziale].
 3. Włodzimierz Korolenko, Wywiad dla agencji ROSTA, „Znak”, R. XLII nr 2–3 (417–418), 1990, s. 74–76.
 4. Władimir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, Warszawa 1988. Wyd. „Most”, s. 176. Publikacja w drugim obiegu, poza cenzurą. Przekład sygnowany pseudonimem: Henryk Cywiński.
 5. Paweł Nowgorodcew, O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji, [w:] De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji, NOW-a, Warszawa 1988, s. 174–186. Publikacja w drugim,  obiegu, poza cenzurą. Bez nazwiska tłumacza.
 6. Piotr Struwe, Historyczne zadania rewolucji rosyjskiej i zadania narodowe, [w:] tamże, s. 198–210. Publikacja w drugim obiegu, poza cenzurą. Bez nazwiska tłumacza.
 7. Włodzimierz Sołowjow, Opowieść o Antychryście, „Znak”, R. XXXVII, nr 11–12 (384–385), 1986, s. 71–95.
 8. Włodzimierz Sołowjow, Mickiewicz, „Znak”, R. XXXVII, nr 3 (364), 1985, s. 75–81.
 9. Ostatnie dni Nadieżdy Mandelsztam, „Miesięcznik Małopolski”, nr 3, 1984, s. 68–71 Publikacja w drugim obiegu, poza cenzurą. Bez nazwiska tłumacza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

 1. 2008–2013, Żywa stara Ruś. Kultura i dzieje, Komitet Badań Naukowych, nr 3220/B/H03/2008/34
 2. 2000-2001, Jan Paweł II wobec Rosji i Ukrainy, Komitet Badań Naukowych, nr 5 H01B 006 20
 3. 1993-1998, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Komitet Badań Naukowych, nr 1 P103 025 05

2007, Kamila Pożyczka, Masoni w kulturze rosyjskiej XVIII wieku (Uniwersytet Jagielloński)
2008, Bartosz Gołąbek, Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku (Uniwersytet Jagielloński)
2014, Mikołaj Mazuś, Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej na przykładzie pism oraz działalności Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza (Uniwersytet Jagielloński)
2016, Michał Milczarek, Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa (Uniwersytet Jagielloński)