Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agata Skurzewska

Filolog, ukrainista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki

USOSWeb

Zainteresowania naukowe: historia języka ukraińskiego, leksykografia ukraińska, językoznawstwo preskrypcyjne, dialektologia ukraińska, język staro-cerkiewno-słowiański, język macedoński, język litewski

Funkcje pełnione w IFW: kierownik zadania badawczego „Badania nad językiem ukraińskim”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Omelan Partycki i językoznawstwo preskrypcyjne w Galicji w II połowie XIX wieku, Studia  Ruthenica  Cracoviensia 10, Kraków 2016.

 1. Dialektalne cechy fonetyczne i morfologiczne oraz ukraińska leksyka somatyczna w słowniczkach Ilki Magury „Матеріялы до словаря і сборничокъ словъ и выраженій чисто- народныхъ до русского словаря”, „Studia Ukrainica Posnaniensia” 2022, t. 10/1, s. 75-90.

 2. Ukraińska dialektalna leksyka somatyczna w Słowniku ukraińsko-angielskim C.H. Andrusyshena i J.N. Kretta, [w:] Tradycje między Wschodem i Zachodem, red. K. Jurczak, I. Piechnik, Kraków: Avalon 2021, s. 184-197.

 3. Maćkowice: place beloved, place lost, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2021, t. 34/1, s. 389-402.

 4. Сборничокъ словъ и выраженій чисто-народныхъ, призначеный матеріаломъ до руского Словаря Ilki Magurynieznane źródło XIX-wiecznej leksyki ukraińskiej (uwagi wstępne), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2020, t. 33, s. 437-451.
 5. Матеріялы до руского словаря – rękopiśmienny dziewiętnastowieczny słownik ukraińsko-polski Josyfa Skomorowskiego, „Linguistica Copernicana” 2020, nr 17, s. 259-270.
 6. Фонетические черты диалектов украинского языка в первом немецко-украинском словаре Омельяна Партицкого, "Philology" 2018, nr 6 (18), s. 50-60.​
 7. System deklinacyjny rzeczowników w gramatykach języka ukraińskiego Omelana Partyckiego (na tle innych XIX-wiecznych galicyjskich gramatyk języka ukraińskiego), „Studia Methodologica" 2015, nr 40, s. 247-253.
 8. Граматика української мови Степана Смаль-Стоцького і Омеляна Партицького – порівняльний аналіз (вибрані проблеми), [w:] Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej, pod red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, s. 119-125.
 9. Нђмецко-руский словаръ Омеляна Партицького, [w:] In memoriam István Udvari, pod red. Zoltana Andrasa, Nyíregyháza 2011, s. 363-378.
 10. Terminologia lingwistyczna w gramatykach Omelana Partyckiego na tle innych galicyjskich gramatyk XIX wieku, „Slavia Orientalis", LVII /2 (2008), s. 291-306.
 11. Kształtowanie się norm gramatycznych w gramatykach Omelana Partyckiego na tle innych gramatyk galicyjskich XIX wieku (rzeczownik), [w:] Діалектна мова сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка, Київ 2008, s. 179-182.
 12. Kształtowanie się norm gramatycznych w gramatykach Omelana Partyckiego na tle innych gramatyk ukraińskich XIX wieku, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN", t. LII (2007), s. 233-242.
 13. Tradycja i innowacje w gramatyce języka ukraińskiego Omelana Partyckiego „Граматика языка руского для вжитку въ школахъ людовихъ въ Галичинђ", „Slavia Orientalis", LVI /4 (2007), s. 571-590.
 14. Uwagi o słownictwie meteorologicznym w „Niemiecko-ukraińskim słowniku" Omelana Partyckiego, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, pod red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, Toruń 2007, s. 39-46.
 15. Zagadnienia teoretyczne w gramatyce Omelana Partyckiego na tle innych galicyjskich gramatyk XIX w., [w:] Ucrainistica. Збірник наукових праць, Кривий Ріг 2007,s. 104-120.
 16. Соматизми у „Німецько-українському словнику" Омеляна Партицького, [w:] Ukraina: między językiem a kulturą, Studia Ruthenica Cracoviensia, nr 1, pod red. B. Zinkiewicz-Tomanek i A. Fałowskiego, Kraków 2003, s. 104-119.
 17. Омелян Партицький як діалектолог, [w:] Діалектологічні студії 4: школи, постаті, проблеми, за ред. П. Гриценка і Н. Хобзей, Львів 2003.
 18. Współistnienie tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w ukraińskiej leksyce sakralnej  połowy XIX wieku, [w:] Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, pod red. W. Mokrego, Kraków 2000, s. 147-161.
 19. Działalność filologiczna Omelana Partyckiego (uwagi wstępne), „Між сусідами ", 9 (1999), s. 145-155.

 1. Лавришiвське Євангелiє XIV столiття. Видання факсимiльного типу. Дослiдження, Kиїв: Горобець 2018, ss. 468, „Slavia Orientalis” 2020, nr 2, s. 407-410.
 2. Т. Кульчицька, Українська лексикографія XIII-XX ст. Бібліографічний покажчик, Львів 1999, ss. 359, „Slavia Orientalis", XLIX / 3 (2000), s. 485-486.
 3. Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku. Oprac. Josyp Dzendzeliwski, red. Janusz Rieger, Warszawa 1997, ss. 611, „Slavia Orientalis", XLVIII / 1 (1999), s. 142-143.
 4. Halina Karaś, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Warszawa 1996, ss. 361, „Slavia Orientalis", XLVI / 3 (1997), s. 501-503.
 5. Нічпергач, [w:] Ze skarbnicy ukraińskiego słowa, „Між сусідами", 4 (1994), s. 112-113.

 1. Olga Kich-Masłej, Nomen mortui. Próba odczytania cmentarza greckotatolickiego w Wierzbicy (kultura polsko-ukraińskiego pogranicza), Kraków: Wydawnictwo “scriptum” 2016, ss. 433.
 2. О. Кіх-Маслей, Ім'я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів: Видавництво "Свічадо" 2014, ss. 207.

 1. Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej, „Studia Ruthenica Cracoviensia" t. 6, pod red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, ss. 157.
 2. Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, pod red. J. Kapuścika, zespół redakcyjny tomu: E. Pilarczyk, A. Skurzewska, J. Kuffel, t. 2, Kraków 2008.