dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz (pracownik emerytowany)

Książki

 1. Poetyka prozy narracyjnej Jurija Oleszy, Ossolineum, Prace Komisji Historycznoliterackiej nr 46, Kraków 1989.
 2. W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 3. Historia zapisana w człowieku...Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008.

Artykuły naukowe

 

 1. O niektórych problemach poetyki Kazakowa-nowelisty, „Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie, Kraków 1979, z. 37, s. 149-157.
 2. Narrator i narracja w powieści Jurija Oleszy „Zawiść, „Studia Rossica Posnaniensia", Poznań 1979, Z. XIII, s. 151-164.
 3. O stylu powieści Jurija Oleszy „Zawiść", „Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie, Z. 54, Kraków 1985, s. 95-107.
 4. Opętani ideą". Motywy filozofii „wspólnego czynu" M. Fiodorowa w prozie A. Płatonowa, „Roczniki Humanistyczne", T. XXXV, Z. 7, Lublin 1987, s. 103-120 (Wydano w 1992 r.)
 5. [we współaut. z K. Makowiecką], Wierna służba Rusłana. (Dwugłos o książce Georgija Władimowa „Wierny Rusłan"), „SLAVIA ORIENTALIS", T. XXXIX, Z. 1-2, Kraków 1990, s. 166-177.
 6. Komunizm jako quasi-religia: wyznawcy i heretycy, [w:] Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na 1000-lecie ich Chrztu Świętego, Londyn 1989, s. 175-185.
 7. [we współaut. z K. Makowiecką], Motywy filozofii „wspólnego czynu" M. Fiodorowa w twórczości M. Zabołockiego i A. Płatonowa, Z polskich studiów slavistycznych, seria VII, Warszawa 1988, s. 179-192.
 8. „Bóg jest zbyt bezsilny, aby zmniejszyć zło życia..." (Wasilij Grossman „Wszystko płynie..."), [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod redakcją Lucjana Suchanka, „Universitas", Kraków 1993, ss. 79-99.
 9. G. Władimow. „Wierny Rusłan" [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. pod redakcją Lucjana Suchanka, „Universitas", Kraków 1993, s. 159-181.
 10. Wasilij Grossman. W poszukiwaniu prawdy, [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, „Universitas", Kraków 1996, s. 66-104.
 11. Życie ciągle trwa... (O powieści Wasilija Grossmana "Życie i los"), „SLAVIA ORIENTALIS", T. XLIV, nr 1, PAN, Komitet Słowianoznawstwa, Kraków 1995, s. 103-121.
 12. Nowa proza o wojnie. Gieorgij Władimow: „Generał i jego armia", „SLAVIA ORIENTALIS", T. XLVIII, nr 4, PAN, Komitet Słowianoznawstwa, Kraków 1998, s. 585-600.
 13. G. Władimow, „Generał i jego armia", [w:] „ARKANA" 23 5/1998), s.122-136.
 14. Posłowie w książce: G. Władimow, „Generał i jego armia", Kraków 1999, s. 419-436.
 15. Posłowie w książce: G. Władimow, Wierny Rusłan. Historia psa obozowego. Kraków 1999, s. 157-172.
 16. Posłowie w książce: Katarzyna Makowiecka, „Będę żabą". Liryki, Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, Kraków 2000.
 17. „Przerzucić most nad rzeką czasu...". Nikołaj Fiodorow i pisarze rosyjscy [w:] СтроительЧудотворныый. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. Haliny Waszkielewicz i Janusza Świeżego, Kraków 2001, s. 105-119.
 18. Wiara polityczna w literaturze: „Opustoszały dom" Lidii Czukowskiej, „Stroma droga" Jewgienii Ginzburg, [w:] Radykalne nurty w kulturze XX wieku, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 104-122
 19. Istność bezimienna, jestestwo bezprzedmiotowe..." O bohaterze powieści Władimira Kantora „Krokodyl", SLAVIA ORIENTALIS tom LII, nr 3, Kraków 2003, s. 350- 361.
 20. Człowiek zbędny" czy „człowiek niepotrzebny". Bohater powieści Kantora Krokodyl, SLAVIA ORIENTALIS tom LIII, nr 1, Kraków 2004, s. 68-80.
 21. Streszczenie referatów [w:] Rocznik Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie za rok 2003, s. 80-86.
 22. [współautor] Wstęp [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2004, s. 9 – 14.
 23. Wstęp [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, cz. II, Kraków 2005, s. 9-16.
 24. Poza granicami postmodernizmu. Późny debiut Władimira Kantora (cykl „autobiograficzny") [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Kraków 2007, s. 141-153.
 25. Wyznawcy wiary politycznej w literaturze. Lidia Czukowska „Opustoszały dom" i Jelena Ginzburg „Stroma droga" [w:] „Przegląd Rusycystyczny" 2006, nr 2, s. 59-69.
 26. Wstęp [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, t. III, Kraków 2008, s. 5-11.
 27. Realizm chrześcijański Władimira Kantora. (Nowela „Śmierć emeryta") [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej,  pod red A. Dudka, Kraków 2010, s. 213-222.
 28. Wstęp [w:] Świat po katastrofie. Materiały z konferencji, Kraków 2010, s 7 –10.  
 29. Metafizyka „Ja". Jutryzm „Ja" Jurija Mamlejewa (doktryna filozoficzna i jej „refleksy" w        powieści Włóczykije), „Przegląd Rusycystyczny", nr 4, 2013, s. 91-106

Prace redakcyjne

 1. [współredaktor] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język. Materiały Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Szklarskiej Porębie (rok 2003), Kraków 2004.
 2. [współredaktor] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język. Materiały Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Cieszynie (rok 2004), Kraków 2005.
 3. [współredaktor] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, Kraków 2008.
 4. Redakcja naukowa (wspólnie z A. Wawrzyńczakiem) serii wydawniczej: Studenckie zeszyty naukowe. Wkoło Rosji, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. W latach 2008, 2010-2012.
 5. Opiekun naukowy Studenckich Zeszytów Naukowych. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe (W)Koło Rosji.

Recenzje

 1. Достоевский. Материалы и исследования, ред. Фридлендера, Ленинград 1974, сс. 351,  „Slavia Orientalis", nr 2, Warszawa 1976, s. 291-296.
 2.  А. П. Белик, Художественные образы Ф. М. Достоевского. Эстетичческие очерки, М. 1974, сс. 223 [w:]   „Slavia Orientalis", nr 4, Warszawa 1977, s. 483-434.
 3. B. Mucha, Studia nad życiem literackim w Rosji (lata 1801-1825), Kraków 1981, ss. 164, [w:] „Ruch literacki", R. XXIV, z. 3-4, Kraków 1983, s. 281-284.
 4. Recenzja projektu grantu dla KBN, Ministerstwo Nauki i Informatyki. Nr projektu: 1 HO1C 004 30, październik 2005.
 5. Recenzja wydawnicza części literaturoznawczej w Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis pod red. D. Dziewanowskiej, B. Stawarz, T. Szczerbowskiego, T. Żeberek, pt. Studia Russologica II, maj 2009.
 6. Recenzja grantu dla KBN, Ministerstwo Nauki i Informacji. Nr Projektu N N103 147739, marzec 2010.

Biogramy

 1. Gieorgij Władimow. Biogram, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, op. cit., s. 395-397.
 2. Wasilij Grossman. Biogram, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, op. cit. s. 366-369.

Tłumaczenia

 1. W. Ośmiakow, Historyczno-funkcjonalne badanie dzieł literatury pięknej, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Tom IV, cz. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 282-315.
 2. D. Bobyszew, Achmatowowskie sieroty, „Zeszyty Literackie" nr 30, Paryż 1990, s. 114-119.
 3. W. Aksionow, Listy z Ameryki, [w:] Zbiór tłumaczeń z „Russkoj Mysli", s. 47-56. Zbiór wydany przez oficynę niezależną – brak pozostałych danych bibliograficznych.

Prace redakcyjne