dr hab. Jadwiga Szymak- Reiferowa (pracownik emerytowany)

O autorce

doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa

Historyk literatury rosyjskiej, tłumacz. Zajmuje się poezją i prozą rosyjską XX wieku.

O autorce:

 1. „Szukałam ciągle czegoś nowego…" Rozmowa z Jadwigą Szymak-Reiferową. Rozmowę przeprowadziła H. Waszkielewicz, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, (= Rosja – Myśl, Słowo, Obraz, t. III), Kraków 2001, s. 7–12.

Monografie i książki

 1. Twórczość Ilji Selwińskiego na tle teorii konstruktywizmu (1915–1930), Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965, 142 s.
 2. Rosyjska powieść radziecka 1941–1965, (= Nauka dla Wszystkich, nr 25), Kraków 1966, 34 s.
 3. Josif Brodski, (= Sylwetki Pisarzy XX wieku), Katowice 1993, 120 s.
 4. Czytając Brodskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, 248 s.

Redakcja publikacji zbiorowych

 1. К проблемам истории русской литераруры XX века. Сборник статей под ред. Ядвиги Шимак-Рейфер, Kraków 1992, 74 s.
 2. Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905–1917, pod red. Jadwigi Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, 124 s.

Opracowania tekstów literackich i pamiętnikarskich

 1. Maria Wołkońska, Pamiętnik, Kraków 1974, 116 s. [Przedmowa, s. 5–19; przypisy; indeks, s. 95–114].
 2. Aleksander Błok, Dzienniki. 1901–1921, Kraków 1974, 362 s. [Przedmowa, s. V–XXVI; przypisy. Opracowanie naukowe tekstu Dzienników i Aneksu Wiktor Jakubowski przy współpracy Jadwigi Szymak-Reiferowej].
 3. Awdotia Panajewa (Gołowaczowa), Wspomnienia, Kraków 1977, 380 s. [Przedmowa, s. 5–22; przypisy].
 4. Anna Achmatowa, Poezje, Kraków 1981, 388 s. [wybór; Posłowie, s. 341–378]; wyd. II poszerzone, Kraków 1986, 456 s. [wybór; Posłowie, s. 408–445].
 5. Bella Achmadulina, Wyjść na scenę, Kraków 1987, 220 s. [wybór; Posłowie, s. 204–215].

Skrypty i antologie

 1. (Współautor Ryszard Łużny) Ćwiczenia ze stylistyki i wersyfikacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1965, 374 s.; wyd. II, poprawione i rozszerzone: Ćwiczenia z poetyki dla studentów filologii rosyjskiej, cz. 1 i 2: Stylistyka i wersyfikacja, UJ, Kraków 1973, 316 s., cz. 3: Genologia, wyd. I, UJ, Kraków 1974, 168 s.; wyd. III, poprawione i uzupełnione, cz. 1 i 2, UJ, Kraków 1977, 312 s.; wyd. IV, poprawione i uzupełnione, cz. 1 i 2, Uniwersytet Śląski, Katowice 1977, 376 s.
 2. Хрестоматия по русской литературе, Warszawa 1968, 328 s. [wybór tekstów, przypisy, noty biograficzne].
 3. Jurij Olesza, Pestka wiśni. Wybór prozy, Kraków–Wrocław 1984, 268 s. [wybór].
 4. Człowiek z psim węchem. Opowiadania ironiczne. Antologia noweli współczesnej, Warszawa 1987, s. [wybór].
 5. „Rdzewieje złoto, stal się w proch przemieni…". Z poezji rosyjskiej, Kraków 1987, 122 s. [wybór].
 6. „Dekada Literacka" 1999, nr 9–10, 28 s. [wybór i redakcja tłumaczeń współczesnej poezji rosyjskiej].

Artykuły

 1. Poezja Włodzimierza Majakowskiego, „Życie Literackie" 1962, nr 527.
 2. Nowele Konstantego Paustowskiego, „Życie Literackie" 1962, nr 532.
 3. Konstanty Paustowski, „Życie Literackie" 1962, nr 564.
 4. Poezja Włodzimierza Majakowskiego, [w:] Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, pod red. W. Maciąga, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 263–279; wyd. II poszerzone: 1967, s. 359–476; wyd. III: 1973, s. 277–290; wyd. IV zmienione: 1987, s. 424–437.
 5. Maksym Gorki, [w:] Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, pod red. W. Maciąga, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 281–298; wyd. II poszerzone: 1967, s. 477–496; wyd. III: 1973, s. 291–305; wyd. IV zmienione: 1987, s. 438–452.
 6. Konstanty Paustowski, [w:] Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, pod red. W. Maciąga, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 321–333; wyd. II poszerzone: 1967, s. 423–437; wyd. III: 1973, s. 325–335.
 7. Opowiadania myśliwskie Jurija Nagibina, „Slavia Orientalis" 1967, nr 3, s. 293–300.
 8. Sceny z miasta powiatowego, [w:] Program teatralny do spektaklu: Maksym Gorki, Barbarzyńcy. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków 1970.
 9. Jegor Bułyczow – rzeczywistość i symbol, [w:] Program teatralny do spektaklu: Maksym Gorki, Jegor Bułyczow. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków 1972.
 10. Legenda Andrzeja Biełego (Poeta we wspomnieniach współczesnych), „Slavia Orientalis" 1974, nr 2, s. 159–174.
 11. Posłowie, [w:] A. Tołstoj, Piękna nieznajoma i inne opowiadania, Kraków 1975, s. 289–302.
 12. O interpretującej funkcji kompozycji w „Poemacie bez bohatera" Anny Achmatowej, Prace historycznoliterackie, z. 35, (= Zeszyty Naukowe UJ, CCCCXLII), 1976, s. 183–198.
 13. Posłowie, [w:] A. Bieły, Kocio Letajew, Warszawa 1977, s. 269–297.
 14. Powieść Andrzeja Biełego „Kotek Letajew" i jej miejsce w rozwoju rosyjskiej prozy autobiograficznej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo, seria V, Warszawa 1978, s. 215–221.
 15. Posłowie, [w:] M. Gorki, Matka, Warszawa 1978, s. 362–383.
 16. Posłowie, [w:] W. Aksionow, Koledzy, Warszawa 1978, s. 260–266.
 17. Jak Błok brzmi po polsku?, „Literatura Radziecka" 1980, nr 11, s. 148–154.
 18. Proza autobiograficzna Fazila Iskandera, [w:] Biografia literacka, pod red. G. Porębiny, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 7), Katowice 1983, s. 70–81.
 19. „Prorok, ofiara, błazen" (O bohaterze trylogii Andrieja Biełego „Wschód czy Zachód"), [w:] Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku (analizy i przekroje), pod red. S. Poręby, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 576), Katowice 1983, s. 27–38.
 20. Posłowie, [w:] W. Lidin, „Kluczyk" i inne opowiadania, Kraków 1983, s. 265–272.
 21. O zyskach i stratach powieści z kluczem, [w:] Powieść rosyjska XIX i XX wieku, pod red. S. Poręby, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 662), Katowice 1984, s. 70–88.
 22. [Współautor Władysław Piotrowski] Anatol Łunaczarski wobec awangardy artystycznej, „Pismo Literacko-Artystyczne" 1984, nr 11, s. 91–105.
 23. Posłowie, [w:] B. Okudżawa, Zamek nadziei, Kraków 1984, s. 269–280.
 24. Posłowie, [w:] W. Kawierin, Skandalista, czyli wieczory na Ostrowie Wasilewskim, Kraków 1985, s. 345–356.
 25. Poezja minionego trzydziestolecia w radzieckim literaturoznawstwie i krytyce, [w:] Współczesna literatura radziecka. Z perspektywy trzydziestolecia (1956–1986), pod red. G. Porębiny, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 12), Katowice 1988, s. 19–29.
 26. Posłowie, [w:] W. Katajew, Z diamentów wieniec, Warszawa 1989, s. 281–295.
 27. Aleksander Błok wobec kultury Zachodu, [w:] Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu, pod red. J. Borsukiewicza, Lublin 1990, s. 275–292.
 28. Obraz świata w poezji Josifa Brodskiego, „Lektura" 1991, nr 1, s. 27–28.
 29. Warłam Szałamow, „Lektura" 1991, nr 2, s. 13–16.
 30. „Czewengur" Andrieja Płatonowa w kontekście literatury lat dwudziestych, [w:] Literatura a „pieriestrojka", pod red. G. Porębiny, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 15), Katowice 1991, s. 37–43.
 31. Литературоведение как игра, [w:] К проблемам исстории русской литературы ХХ века, под ред. Я. Шимак-Рейфер, Kraków 1992, s. 9–20.
 32. Poezja konceptualistów i metarealistów w ocenie rosyjskiej krytyki literackiej lat 1985–1990, [w:] Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy, pod red. G. Bobilewicz-Bryś i A. Drawicza, Warszawa 1992, s. 127–134.
 33. „Nas wychowało piękno ruin…", [w:] Literatura rosyjska wobec modernizmu i awangardyzmu, pod red. B. Stempczyńskiej, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 16), Katowice 1992, s. 55–65.
 34. „Rodowód majstra" Andrieja Płatonowa, czyli jak ciało odkrywa własną duszę, [w:] Uniwersalizm w literaturze rosyjskiej, pod red. P. Fasta, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 17, Katowice 1992, s. 103–112.
 35. Hasło: Rosyjska literatura w Polsce, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, M. Puchalskiej, M. Semczuk, A. Sobolewskiej, E. Szary-Matywieckiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 964–970; wyd. II 1995.
 36. „Anno Domini" Josifa Brodskiego. Tekst i podteksty, Prace historycznoliterackie, z. 82, (= Zeszyty Naukowe UJ, MLXIX), 1993, s. 145–154.
 37. „Anno Domini" Josifa Brodskiego. Tekst i podteksty, [w:] O Brodskim. Studia – szkice – refleksje, pod red. P. Fasta, Katowice 1993, s. 119–132.
 38. Мир за горизонтом. Мотив странствий в романе Андрея Платонова „Чевенгур", [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Opole 24–25 X 1990, Opole 1993, s. 113–116.
 39. „Rok Pański" Iwana Szmielowa, czyli sacrum w moskiewskiej kuchni, „Przegląd Rusycystyczny" 1993, nr 1–2 (61–62), s. 19–27.
 40. Rosja za rogatkami stolic, [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 5–13.
 41. Pejzaż ojczyzny, [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 15–27.
 42. Dwór i chata, [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 79–107.
 43. Nieśmiertelna prowincja, [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905-1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 109–122.
 44. Hasła: Bella Achmadulina; Anna Achmatowa; Konstantin Balmont; Andriej Bieły; Aleksander Błok; Osip Brik; Marina Cwietajewa, [w:] Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994, s. 9–12, 40–41, 55–56, 59–62, 67, 84–86.
 45. Obraz świata w poezji Josifa Brodskiego, [w:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994, s. 37–59.
 46. Bułat Okudżawa wczoraj i dziś, [w:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994, s. 91–104.
 47. Bułat Okudżawa wczoraj i dziś, „Opcje" 1994, nr 3, s. 28–31.
 48. Malarstwo jako przedmiot opisu i refleksji w poezji Gieorgija Iwanowa, [w:] „Studia Rossica", z. II, pod red. W. Skrundy i W. Zmarzer, Warszawa 1994, s. 111–119.
 49. В поисках источников платоновской прозы. Заметки переводчика, „Новое литературное обозрение" 1994, z. 9, s. 269–275.
 50. О иконографических и литературных источниках прозы Андрея Платонова, „Slavia Orientalis" 1995, nr 1, s. 89–101.
 51. Petersburska proza Michaiła Kurajewa, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 137–144.
 52. Śmierć emigranta. Proza Zinowija Zinika, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, pod red. B. Stempczyńskiej, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1508), Katowice 1995, s. 238–251.
 53. Интертекстуальное пространство повести Михаила Кураева „Капитан Дикштейн", [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1539), Katowice 1995, s. 138–148.
 54. Przekład jako lekcja interpretacji, „Przegląd Rusycystyczny" 1995, nr 1–2, s. 37–50.
 55. Josif Brodski w Polsce, „Studia Rossica", z. III, pod red. W. Skrundy i W. Zmarzer, Warszawa 1996, s. 207–219.
 56. Rycerze Róży Luksemburg, [posłowie w:] Andriej Płatonow, Czewengur, tłum. I. Maślarz i J. Szymak-Reiferowa, Wydawnictwo Łuk, Białystok 1996, s. 353–366.
 57. Josif Brodski – poeta budujący mosty, „Wiadomości Kulturalne" 1996, nr 6, s. 5.
 58. Proza Leonida Dobyczina – brakujące ogniwo w historii rosyjskiej awangardy, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1613), Katowice 1996, s. 75–93.
 59. Epistolarna autobiografia Mariny Cwietajewej, [w:] Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II: Poetyka i konteksty kulturowe, red. M. Cymborska-Leboda, Z. Maciejewski, Lublin 1997, s. 201–219.
 60. Żargonizmy i obscena w tłumaczeniach poezji Josifa Brodskiego, [w:] Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa, pod red. A. Bogusławskiego i J. Mędelskiej, Warszawa 1997, s. 113–126.
 61. Юрия Гальперина „практика прозы", „Slavia Orientalis" 1997, nr 3, s. 459–468.
 62. Иосиф Бродский и живопись Эдуарда Вюйара, [w:] „Studia Rossica", z. V, pod red. W. Skrundy i W. Zmarzer, Warszawa 1997, s. 199–209.
 63. Эссе Лидии Гинзбург – автобиография ученого, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim, Z. Maciejewski, Lublin 1998, s. 181–191.
 64. Rzecz o wierności, czyli widzieć słowo, „Opuscula Polonica et Russica", t. 6, Łódź–Warszawa 1999, s. 68–78.
 65. Пушкинский Евгений в русской поэзии XX века, „Литература" 1999, nr 28, s. 11–12.
 66. Rosyjskie feministki, „Dekada Literacka" 1999, nr 9–10, s. 10.
 67. Motyw Bożego Narodzenia w wierszach Josifa Brodskiego, „Przegląd Rusycystyczny" 2000, nr 1, s. 34–52.
 68. Brodski w Polsce (1994–1998), [w:] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, pod red. B. Stempczyńskiej i P. Fasta, Katowice 2000, s. 220–229.
 69. Поэзия Ивана Бунина в польских переводах, [w:] Иван Бунин и его время, под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 113–121.
 70. „Nie muza, nie lira…" O wierszach Lidii Czukowskiej, [w:] Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych, pod. red. J. Lukszyna, Warszawa 2001, s. 279–291.
 71. Зофья, [w:] Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе, под ред. Л. В. Лосева и В. Полухиной, Москва 2002, s.10–32.
 72. Поэма Иосифа Бродского „Зофья". Опыт прочтения, „Przegląd Rusycystyczny" 2002, nr 3, s. 64–81.
 73. „Мы связаны, поляки, давно одной судьбою…", [w:] Булат Окуджава: его круг, его век. Материалы Второй международной научной коференции, Москва 2004, s. 40–45.
 74. Nasz przyjaciel Moskal – Igor Diedkow, [w:] Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2004, s. 151–163.
 75. Дневник Игоря Дедкова, [w:] Dzienniki pisarzy rosyjskich, red. naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, (= Studia Rossica, XVII), Warszawa 2006, s. 571–580.
 76. „Где сходилось небо с холмами" В. Маканина: рассказ как оперное либретто, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, t. II, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2008, s. 396–402.
 77. Книга начинается с обложки: роман Олега Зайончковского „Сергеев и городок", [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, (= Rosja – myśl – słowo – obraz, t. XIV), pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, s. 21–32.

Komunikaty i tezy referatów

 1. Konstruktywizm w poezji radzieckiej lat dwudziestych, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", styczeń–czerwiec 1964, s. 108–111.
 2. Najnowsza poezja rosyjska, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie", nr XII/1, styczeń–czerwiec 1968, s. 119–122.
 3. Obraz świata w poezji Josifa Brodskiego, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie", t. XXVII/2, lipiec–grudzień 1983, s. 305–306.
 4. Okruchy rozbitego zwierciadła (w setną rocznicę urodzin Anny Achmatowej), [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie", t. XXXIII/1, styczeń–czerwiec 1989, s. 68–69.
 5. „O ezopowej maryni" (żargonizmy i obscena w poezji Josifa Brodskiego), [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie", t. XL/1, styczeń–czerwiec 1996, s. 66–67.
 6. Motyw Bożego Narodzenia w wierszach Josifa Brodskiego, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie", t. XLII/1, styczeń–czerwiec 1998, s. 62–63.

Coroczne przeglądy tłumaczeń literatury rosyjskiej w Polsce

 1. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1976, s. 571–592.
 2. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1977, s. 572–587.
 3. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1978, s. 577–591.
 4. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1979, s. 638–654.
 5. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1980, s. 633–640.
 6. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1981, s. 577–598.
 7. Literatury ZSRR, [w:] „Rocznik Literacki" 1982, s. 624–644.

Recenzje, sprawozdania, wywiady

 1. O pokoleniu Korczaginów inaczej [rec. powieści W. Kina, Po tamtej stronie, Warszawa 1963], „Życie Literackie" 1963, nr 588, s. 4.
 2. Adam Galis, Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie, Warszawa 1976, [w:] „Kranika Warszawy" 1978, nr 2, s. 139–141.
 3. Józef Juzowski, Notatki z Polski, Warszawa 1979, [w:] „Kronika Warszawy" 1979, nr 4, s. 170–171.
 4. Spotkanie z Władimirem Maksimowem, „Lektura" 1993, nr 1–3, s. 16–17.
 5. Usłyszałem własne wiersze, wywiad z Josifem Brodskim przeprowadziły Ludmiła Bołotowa i Jadwiga Szymak-Reiferowa, „Przekrój" 1993, nr 27, s. 7.
 6. Rojenia o wielkości [rec. książki Mikołaja Narokowa, Wielkości urojone, przeł. Alicja Wołodźko, Warszawa 1994], „Nowe Książki" 1994, nr 12, s. 24–25.
 7. Жизнь Николая Гумилева. Воспоминания современников, cоставители, авторы комментариев: Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович, Ленинград: Издательство Международного фонда истории науки, 1991, 334 s., [w:] „Slavia Orientalis" 1995, nr 3, s. 440–442.
 8. Kazimiera Ingdahl, A Graveyard of Themes. The Genesis of Three Key Works by Iurii Olesha, „Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Russian Literature", 29, Stockholm 1994, 167 s., „Slavia Orientalis" 1996, nr 3, s. 422–423.
 9. Magnus Ljunggren, The Russian Mefisto. A Study of the Life and Work of Emilii Medtner, „Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Russian Literature", 27, Stockholm 1994, [w:] „Slavia Orientalis" 1996, nr 4, s. 523–525.
 10. Piotr Fast, Spotkania z Brodskim, Wrocław: Wirydarz – Oficyna Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996, [w:] „Slavia Orientalis" 1997, nr 1, s. 165–167.
 11. „Человек все время от чего-то уходит…", ответ Иосифа Бродского Ядвиге Шимак-Рейфер на встрече поэта со студентами Ягеллонского университета 19. 10. 1990, [w:] Большая книга интервью, под ред. В. Полухиной, Москва 2000, s. 497–498.
 12. Nadieżda Mandelsztam, Mozart i Salieri oraz inne szkice i listy, Warszawa 2000, [w:] „Новая Польша" 2002, nr 2, s. 50–51.
 13. Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. P. Fasta i B. Stempczyńskiej, Katowice 1999, 172 s., [w:] „Studia Slavica" V, Opole 2002, s. 208–211.
 14. Michaił Kurajew, Podróż z Leningradu do Sankt Petersburga, Petersburg 1996, 206 s., (Михаил Кураев, Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург, С.-Петербург 1996), [w:] „Tygiel Kultury" 2002, nr 10–12, s. 208–211.

Tłumaczenia

 1. Mikołaj Michajłow, Spokój śni nam się tylko, Kraków 1970, 282 s. (wspólnie z R. Nowakowskim).
 2. Jurij Trifonow, Niecierpliwość, Kraków 1981, 456 s. (wspólnie z I. Maślarzem).
 3. Borys Eichenbaum, Przez mosty i prospekty, „Teksty" 1980, nr 5, s. 133–146.
 4. Fiodor Abramow, Krzak ręką ludzką posadzony, „Literatura Radziecka" 1984, nr 8, s. 8–10.
 5. Wieniamin Kawierin, Skandalista, czyli wieczory na Wyspie Wasilewskiej, Kraków 1985, 220 s. (wspólnie z I. Maślarzem).
 6. Aleksander Grin, Żmija; Poszukiwacz przygód, [w:] A. Grin, Szkarłatne żagle. Opowieści fantastyczne, Warszawa 1986, s. 123–130, 222–226.
 7. Siergiej Wołkonski, Księżna Jelizawieta Grigoriewna Wołkonska, „Zeszyty Naukowe KUL", 1985, XXVIII, z. 1, s. 52–64.
 8. Jurij Nagibin, Dzwonnica, „Literatura Radziecka" 1987, nr 8, s. 60–71.
 9. Wieniamin Kawierin, Wspomnienia o Borysie Pasternaku, „Życie Literackie" 1988, nr 5, s. 37–38.
 10. Weronika Połońska, Wspomnienia o Włodzimierzu Majakowskim, „Literatura Radziecka" 1988, nr 5, s. 53–101.
 11. Borys Eichenbaum, „Hakrab". Z historii naszego rodu, „Twórczość" 1992, nr 4–5, s. 150–155.
 12. Andriej Płatonow, Czewengur, Białystok 1996, 368 s. (wspólnie z I. Maślarzem).
 13. Jelena Twierdisłowa, W trójkącie bermudzkim, „Dekada Literacka" 1999, nr 9–10, s. 11.
 14. Michaił Kurajew, Imię zobowiązuje, „Tygiel Kultury" 2002, nr 10–12, s.18–23.