Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Informacje dotyczące przebiegu studiów

Wszystkie wzory podań znajdują się na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

Uprzejmie prosimy o składanie starannie wypełnionych pism.

Aby zaliczyć przedmiot należy w odpowiednim terminie zarejestrować się w systemie USOS a następnie podpiąć ten przedmiot pod właściwą specjalność (kierunek studiów).

Przedmioty, na które student się zarejestrował  muszą zostac zaliczone, nawet gdy nie są obowiązkowe.

Student nie ma prawa uczeszczać ani zaliczać przdmiotów, na które się nie zarejestrował. Brak rejetracji może być również powodem do skreślenia z listy studentów.

Uchwała Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej z 8 listopada 2012 r.

1. Zgodnie z uchwałą Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej z 30 stycznia 2014 r. przepisywanie przedmiotów na dany rok akademicki jest możliwe jedynie do 30 października danego roku. W przypadku przepisywania lektoratów aby przepisać przedmiot należy się wcześniej wyrejestrować z grupy w Jagiellońskim Centrum Językowym.

2. Wnioski o przepisanie przedmiotów realizowanych w innych jednostkach należy kierować wyłącznie w formie pisemnej do zastępcy dyrektora IFW ds. studenckich.

3. Zastępca dyrektora ds. studenckich decyduje o przepisaniu przedmiotów obowiązkowych zrealizowanych przez studentów w innych jednostkach Wydziału Filologicznego oraz na Wydziale Polonistyki (dotyczy to przedmiotów o takim samym programie, przedmioty muszą zostać zaliczone w tej samej ilości godzin, taka sama musi być też forma ich zakończenia).

4. Przedmioty, które student zgłasza do przepisania zamiast przedmiotów zamieszczonych w programie IFW a zrealizowane na innych Wydziałach UJ (nawet przedmioty o tej samej nazwie) muszą najpierw zostać zaakceptowane przez prowadzącego przedmiot (koordynatora przedmiotu) po czym uzyskać zgodę  zastępcy dyrektora ds. studenckich.

5. Opcje, zrealizowane poza Instytutem, mogą zostać przepisane jeśli ich tematyka dotyczy kultury, historii, literatury, sztuki, polityki obszaru wschodniosłowiańskiego lub też jeśli są to przedmioty o tematyce ogólno-humanistycznej i są powiązanez charakterem studiów w IFW. Nie mogą zostać przepisane przedmioty, które są przedmiotami kierunkowymi i sekwencyjnymi na innej specjalności.

6. Przepisywany przedmiot musi mieć taką samą liczbę godzin i formę zaliczenia jak przedmiot w programie IFW.

7. We wszystkich wypadkach przedmioty przepisane uzyskują liczbę punktów ECTS, które są im przypisane w IFW.

8. Na ćwiczenia i konwersatoria w IFW nie mogą uczęszczać studenci spoza Instytutu. W merytorycznie uzasadnionych wypadkach mogą o taką zgodę wystąpić jedynie studenci Wydziału Filologicznego. Decyzję podejmuje zastępca dyrektora ds. studenckich po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia (koordynatora przedmiotu, w przypadku PNJR – kierownika Zespołu Wykładowców Języka Rosyjskiego). Zasada ta nie dotyczy wykładów (w tym opcjonalnych („opcji")– w tym przypadku decyduje prowadzący zajęcia.

Podanie o przepisanie (uwzględnienie) przedmiotu znajduje się tutaj.

W związku z rozliczaniem kolejnych lat studiów WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INDEKSU ELEKTRONICZNEGO (USOS) należy zwrócić szczególną uwagę na poprawną rejestrację na przedmioty oraz podpięcia ich pod właściwy kierunek/specjalność. 

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w danym roku akademickim, aby rozliczyć rok w indeksie elektronicznym i uzyskać wpis na rok kolejny lub możliwość ukończenia studiów należy zaznaczyc w USOS "zgłoszony do rozliczenia".

* * *

Od roku akademickiego 2013/14, punkty, uzyskane przez studentów realizujących kurs pedagogiczny nie będą wliczane do programu studiów w IFW (dotyczy to również metodyki nauczania języka obcego).

(Rada Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 25.04.2012)

* * *

Informacja o przedmiotach sekwencyjnych znajduje się tutaj

Instytut oferuje lektorat języka angielskiego.

Student, który chce realizować lektorat języka zachodnioeuropejskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym (w sytuacji, kiedy musi kontynuować naukę języka innego niż angielski) przed podjęciem nauki i rejestracji w JCJ musi uzyskać zgodę  Dyrektora i Wicedyrektora Instytutu.

(Uchwała Rady Instytutu z dnia 4.02.2016 r.)

Deklaracje dotyczące urlopu studenckiego należy składać w sekretariacie Instytutu przed rozpoczęciem semestru, od którego ma zacząć się urlop.

Podanie o urlop STUDENCKI znajduje się tutaj.

W przypadku niezaliczenia wszystkich objętych programem studiów przedmiotów nalezy złożyć w sekretariacie Instytutu podanie o powtarzanie roku do 30 września (czyli do końca roku akademickiego).

W przypadku niezaliczenia opcji lub dwóch z przedmiotów obligatoryjnych, z wyłączeniem przedmiotów sekwencyjnych, student może się starać o wpis warunkowy. Podanie również nalezy złożyć do 30 września (czyli do końca roku akademickiego).

Opłaty za powtarzanie w roku akad. 2018/19 wynoszą na studiach stacjonarnych 6 zł za niezaliczoną godzinę, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 19.

Podanie o powtarzanie roku oraz podanie o wpis warunkowy znajdują się tutaj.

Regulamin studiów UJ:

§ 13
1.Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na: 1)przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania; 2)rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 3)rozpowszechnieniu,  bez  podania  nazwiska  lub  pseudonimu  twórcy,  cudzego  artystycznego wykonania  albo  publicznym  zniekształceniu  takiego  utworu,  artystycznego  wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 4)naruszeniu  cudzych  praw  autorskich  lub  praw  pokrewnych  w  sposób  inny  niż  określony w pkt 1-3; 5)sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa naukowego.2.Jeżeli  w  wyniku  postępowania  wyjaśniającego  zebrany  materiał  potwierdza  popełnienie  czynu, o którym mowa w ust. 1:1)rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;2)student nie zalicza zajęć do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscypliną. 3. Koordynator przedmiotu jest zobowiązany do powiadomienia Dziekana o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Dziekan niezwłocznie przekazuje sprawę Rektorowi.