Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Renata Rodak

Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, instytutowy koordynator ds. rekrutacji na studia, sekretarz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego, kierownik kierunku: Filologia rosyjska studia 2 stopnia (SUM)

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2003) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UJ  -  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Różne wcielenia negacji. O różnych typach znaczeń negatywnych w procesie  interpretacji wypowiedzeń przedstawiających (promotor rozprawy – prof. dr hab. Aleksy Awdiejew).

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (1994) - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Temat rozprawy magisterskiej z dziedziny onomastyki – antroponimii pt.: Nazwy osobowe (na materiale zabytków piśmiennictwa rosyjskiego XVIII w.) (promotor – dr hab. Anna Bolek, prof. UJ).

Zainteresowania naukowe:

zagadnienia językoznawstwa współczesnego (w aspekcie teoretycznym i praktycznym), dotyczące różnych płaszczyzn komunikacji językowej, komunikacyjnej analizy i interpretacji tekstu/dyskursu, zagadnień gramatyki komunikacyjnej, semantyki, pragmatyki, socjolingwistyki, a także metodyki nauczania gramatyki języka.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Różne wcielenia negacji. O  typach znaczeń negatywnych w procesie interpretacji wypowiedzeń przedstawiających, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2007.

1. Metonimia w specyfikacji przestrzennej, [w:] Gramatyka komunikacyjna, pod red. Aleksego Awdiejewa,, Kraków 1999, s. 161-173.

2. Frazemy jako emotywne operatory interakcyjne, [w:] Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, A. Dąbrowskiej i J. Anusiewicza, Wrocław 2000, s. 187-198.

3. Przyimek / prefiks BEZ w komunikacji, [w:] Język w komunikacji, t.1, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 134-141.

4. Wskaźniki negacji, „Slavia Orientalis” 2001, nr 1, s. 91-103.

5. O tzw. znaczeniu prewencyjnym (analiza komunikacyjna), „Slavia Orientalis” 2006, nr 2, s. 261-277.

6. Negacja dźwignią handlu? Wykorzystanie negacji językowej w sloganach reklamowych, „Slavia Orientalis” 2008, nr s. 107-115.

7. Negacja na różnych poziomach funkcjonowania języka, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Slavica Wratislaviensia CXLVII (AUW No 3023), 2008, s. 367-375.

8. Rozmowy (nie)kontrolowane. Specyfika komunikacji przez CB radio, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 201-207.

9. Co komunikuje przyimek? (Propozycja analizy przyimków w płaszczyźnie komunikacyjnej na tle innych ujęć), [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2010, s. 249-255.

10. Коммуникативизм – попытка методологического компромисса, [w]: Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku, pod red. Doroty Szumskiej, Kraków 2012, s. 329-333.