Studencka Konferencja Naukowa "Слово, фраза, текст глазами молодого филолога – III"

event-date: 28.11.2021 - 31.05.2022

Studenckie Koło Naukowe „(W)Koło Rosji” Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

organizuje w maju 2022 roku 

Studencką Konferencję Naukową 

Слово, фраза, текст глазами молодого филолога – III

z zakresu

językoznawstwa, translatologii, literaturoznawstwa i kulturologii.

 

Języki konferencji: rosyjski i polski

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

wkolorosji.ifw.uj@gmail.com

 

 

Referaty wygłoszone na Konferencji będą opublikowane w kwartalniku „Studenckie Zeszyty Naukowe «(W)Koło Rosji»”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w pracach naszej Konferencji i zdobycia nowych doświadczeń w badaniach naukowych.

Komitet  organizacyjny

Proponowane zagadnienia:

Językoznawstwo:

– Языковая картина мира / Językowy obraz świata

– Русский и польский языки XXI века (в том числе в интернете) / Język rosyjski i polski w XXI wieku (również w Internecie)

– Русский язык за пределами нормативных словарей (жаргоны, просторечие) / Nieliterackie odmiany języka rosyjskiego (żargony, język potoczny)

 

Translatologia:

– Стратегия доместикации (одомашнивания) и ее современные проявления в аудиовизуальном переводе (кино, телевидение, реклама, компьютерные игры) / Strategia domestykacji (udomowienia) i jej zastosowanie w tłumaczeniu audiowizualnym (kino, telewizja, reklama, gry komputerowe)

– Соблюдая рифму и ритм: перевод текстов песен / Do rymu i do rytmu: tłumaczenia piosenek

– Игра словом и фразой в переводе / Gra słów w tłumaczeniu

 

Literaturа – Kultura – Przekład:

– Интертекстуальность в русской литературе / Intertekstualność w literaturze rosyjskiej

– Классика польской детской поэзии (Юлиан Тувим, Ян Бжехва) в русских переводах / Polska poezja dziecięca (Julian Tuwim, Jan Brzechwa) w przekładach na język rosyjski

– Культура России – история и современность / Kultura rosyjska – historia i współczesność

Published Date: 28.11.2021
Published by: Marcin Ziomek