Jubileusz Profesora Władysława Piotrowskiego

event-date: 25.10.2021

25 października 2021 roku 90. rocznicę urodzin obchodzi nestor krakowskiej rusycystyki, docent doktor habilitowany

WŁADYSŁAW PIOTROWSKI

któremu składamy najserdeczniejsze życzenia:

Многая и благая лета, глубокоуважаемый Владислав Вацлавович!

 

Doc. dr hab. Władysław Piotrowski (2001 r.)

 

Jubilat związany jest z naszym Instytutem od 1955 roku, kiedy to po studiach rusycystycznych w Rostowie nad Donem podjął pracę w ówczesnej Katedrze (potem Instytucie) Filologii Rosyjskiej (potem Wschodniosłowiańskiej), gdzie pokonywał szczeble kariery akademickiej od pomocniczego do samodzielnego pracownika naukowego.

 

Na studiach w Rostowie nad Donem (drugi z lewej w górnym rzędzie; 1951 r.)

 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał doktorat – na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Wiktora Jakubowskiego – oraz habilitację. Jego największymi osiągnięciami naukowymi są prace o recepcji twórczości Siergieja Jesienina w międzywojennej Polsce, o poezji rosyjskich imażynistów i Nikołaja Klujewa. Odrębną część dorobku naukowego Władysława Piotrowskiego stanowi metodyka nauczania języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych: napisał na ten temat szereg artykułów, wypromował dwa doktoraty glottodydaktyczne oraz zorganizował pierwszy w Polsce uniwersytecki Zakład Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego, którym przez 10 lat kierował. W naszym Instytucie pełnił też funkcje wicedyrektora i dyrektora oraz pierwszego kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej XX w. Wykształcił dziesiątki magistrów – literaturoznawców i lingwodydaktyków, oraz pięcioro doktorów.

 

Profesor Piotrowski zasłynął jako świetny dydaktyk i skuteczny organizator oraz wytworny krasomówca, czym możemy się delektować, gdy wypowiada się zarówno po polsku, jak i po rosyjsku. Elegancja, bogactwo i precyzja Jego nienagannej i wyrafinowanej ruszczyzny zawsze budziły respekt i podziw wśród studentów i kolegów. Z wdzięcznością spoglądamy na lata zawodowych i towarzyskich spotkań z Jubilatem – człowiekiem tolerancyjnym i życzliwym, lubiącym dyskusje, szarmanckim, dowcipnym i po ludzku dobrym.

 

„…środowiskiem, w którym kształtował się zespół moich dyrektyw moralno-etycznych, było harcerstwo” (z rozmowy z Władysławem Piotrowskim; 2001 r.)

Z żoną Marią Begonią Gonzáles Castrillo Eskudero Suárez Piotrowską

 

Jubileusz 80-lecia prof. prof. W. Piotrowskiego i J. Szymak-Reiferowej (2011 r.)

 

Czekając na powrót do normalności, kiedy znów będziemy mogli spotkać się z Panem Profesorem, z serca życzymy Mu stu lat w zdrowiu i pomyślności –

przyjaciele, koledzy i uczniowie

 

Spis publikacji Władysława Piotrowskiego dostępny jest na naszej stronie internetowej: https://ifw.filg.uj.edu.pl/badania/publikacje/wladyslaw-piotrowski

Przypominamy rozmowę Jubilata z prof. Haliną Waszkielewicz z tomu Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu (Kraków 2001).

Published Date: 25.10.2021
Published by: Marcin Ziomek