dr hab. Władysław Piotrowski (pracownik emerytowany)

O autorze

doc. dr hab. Władysław Piotrowski 
Literaturoznawca, glottodydaktyk i translatolog, zajmuje się literaturą rosyjską XX wieku.

 1. „Ja, człowiek po słowiańsku powściągliwy…" Rozmowa z Władysławem Piotrowskim. Rozmowę przeprowadziła H. Waszkielewicz, [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, (= Rosja – Myśl, Słowo, Obraz, t. III), Kraków 2001, s. 15–21.

Monografie

 1. Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze międzywojennej, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967, 183 s.
 2. Imażynizm rosyjski, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1977, 164 s.

Artykuły

 1. Adam Mickiewicz a Łesia Ukrainka, „Pamiętnik Słowiański" 1956, t. VI, s. 89–97.
 2. Siergiusz Jesienin w najnowszej krytyce radzieckiej, „Slavia Orientalis" 1967, nr 4, s. 474–480.
 3. Początki imażynizmu rosyjskiego, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska", nr 2, s. 99–108.
 4. Sergiusz Jesienin w literaturze polskiej okresu międzywojennego, [w:] O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod red. S. Fiszmana i K. Sierockiej, przy współudz. T. Kołakowskiego, Wrocław 1969, s. 245–276.
 5. Wadliwy program – główny powód niepowodzeń, „Język Rosyjski" 1971, nr 5, s. 288–291.
 6. Rola czynnika organizacji w nowoczesnym nauczaniu języków obcych, „Język Rosyjski" 1973, nr 2, s. 87–91.
 7. Grupa imażynistów w pierwszym roku jej istnienia, „Slavia Orientalis" 1976, nr 3, s. 344–354.
 8. Цели обучения русскому языку филологов-русистов, [w:] III Международный Конгресс преподавателей русского языка и литературы. Основные доклады и сообщения польской делегации, Warszawa: PWN, 1976, s. 229–239.
 9. Rola czynnika organizacji w nowoczesnym nauczaniu języków obcych, [w:] Język rosyjski w szkole, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, s. 5–11.
 10. Формирование преподавательских умений и навыков у филологов-русистов, [w:] Проблемы подготовки и повфшения квалификации преподавателей русского языка и литературы, Lublin 1979, s. 61–67.
 11. Rewolucja Październikowa w dokumentach programowych i poezji imażynistów, [w:] Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych, pod red. G. Porębiny, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 235), Katowice 1979, s. 21–32.
 12. Twórczość poetycka jako „robota" w wierszach Włodzimierza Majakowskiego, [w:] Idea pracy w literaturze rosyjskiej, pod red. G. Porębiny, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 323), Katowice 1980, s. 47–54.
 13. Koncepcja lektoratu języka obcego w szkole wyższej, „Życie Szkoły Wyższej" 1980, nr 7–8, s. 3–14.
 14. Problemy teorii nauczania i uczenia się literatury rosyjskiej i radzieckiej w Polsce Ludowej, [w:] Dydaktyka literatury, t. V, Zielona Góra 1982, s. 95–103.
 15. Zagadnienia doboru treści kulturoznawczo-literackich w świetle językowych i pozajęzykowych celów nauczania języka rosyjskiego w szkole średniej, Warszawa 1982, s. 19–26.
 16. Sposoby konstruowania podmiotu lirycznego w poezji radzieckiej (W. Majakowski i S. Jesienin), [w:] Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku (analizy i przekroje), pod red. S. Poręby, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 576), Katowice 1983, s. 39–46.
 17. Praktyczna nauka języka rosyjskiego jako przedmiot integrujący dyscypliny kierunkowe na studiach rusycystycznych, [w:] Problemy dydaktyki studiów rusycystycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1984, s. 11–17.
 18. Podejście komunikatywne w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, [w:] Problemy dydaktyki studiów rusycystycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1984, s. 171–178.
 19. Reakcja na błąd jako wykładnik poziomu władania językiem i przygotowania metodycznego, [w:] Problemy dydaktyki studiów rusycystycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1984, s. 179–186.
 20. [Współautor Jadwiga Szymak-Reifer] Anatol Łunaczarski wobec awangardy artystycznej, „Pismo Literacko-Artystyczne" 1984, nr 11, s. 91–105.
 21. [Współautor Ewa Korpała-Kirszak] Несколько замечаний к вопросу о введении нового учебного предмета – „история русской культуры" и о проекте его программы, [w:] „Studia Russica", t. IX, Budapest 1986, s. 275–280.
 22. Jesienin a Klujew. Specyficzny aspekt literaturoznawczej recepcji ostatniego dwudziestopięciolecia, [w:] Współczesna literatura radziecka. Z perspektywy trzydziestolecia (1956–1986), pod red. G. Porębiny, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 12), Katowice 1988, s. 107–116.
 23. Wiedza glottodydaktyczna w zespole czynników warunkujących kwalifikacje nauczycieli języków obcych, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka rosyjskiego jako obcego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice 1989, s. 81–87.
 24. Литература как дидактический материал в обучении русскому языку, [w:] Проблемы изучения и преподавания советской литературы, Leipzig: Karl-Marx-Uniwersität, 1990, s. 242–247.
 25. Pozauczelniane i uczelniane uwarunkowania profilu absolwentów studiów rusycystycznych, [w:] Problemy nauczania języka rosyjskiego oraz kształcenia nauczycieli rusycystów, Kielce: WSP, 1990, s. 107–113.
 26. Rewindykacje literackie i ich odbiór w okresie „pieriestrojki", [w:] Literatura a „pieriestrojka", pod red. G. Porębiny, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 15), Katowice 1991, s. 121–128.
 27. Rosyjscy poeci nowochłopscy wobec literatury „pańskiej", [w:] Literatura rosyjska wobec modernizmu i awangardyzmu, pod red. B. Stempczyńskiej, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 16), Katowice 1992, s. 45–54.
 28. Tło kulturowe poetyckich afirmacji i negacji Nikołaja Klujewa, [w:] Uniwersalizm w literaturze rosyjskiej, pod red. P. Fasta, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 17, Katowice 1992, s. 93–102.
 29. Некоторые методологические проблемы дидактики иностранной литературы, [w:] К проблемам истории русской литературы ХХ века, под ред. Я. Шимак-Рейфер, Kraków 1992, s. 31–37.
 30. Uosobiona Ruś starodawna w stolicy, [w:] Rosja za rogatkami stolic. Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905–1917, pod red. J. Szymak-Reiferowej, Kraków 1993, s. 29–40.
 31. Kryteria oceny i promocji twórczości literackiej w porewolucyjnej Rosji. Od października do pieriestrojki, [w:] Rosyjska literatura popularna, pod red. B. Stempczyńskiej, (= Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 18), Katowice 1994, s. 17–25.
 32. Hasła: Siergiej Jesienin i Nikołaj Klujew, [w:] Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994, s. 169–170, 186–187.
 33. Teksty autobiograficzne Nikołaja Klujewa, [w:] Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1995, s. 59–70.
 34. Próby reinterpretacji oficjalnego modelu rosyjskiego procesu historycznoliterackiego XX wieku, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, pod red. B. Stempczyńskiej, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1508), Katowice 1995, s. 98–108.
 35. Николай Клюев. Мифологизация образа поэта, [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, pod red. H. Mazurek-Wity, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1539), Katowice 1995, s. 74–83.
 36. Поэма Николая Клюева „Погорельщина" и ее польский перевод, [w:] Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1613), Katowice 1996, s. 65–74.
 37. Unikatowy cykl trenologiczny poezji rosyjskiej: „Избяные песни" Nikołaja Klujewa, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Raźny i D. Piwowarskiej, Kraków 1997, s. 147–153.
 38. Bajeczna wersja życiorysu Nikołaja Klujewa, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, s. 120–128.
 39. Книги забытые и преданные забвению, [w:] Książki nieznane, książki zapomniane…, pod red. B. Stempczyńskiej, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1746), Katowice 1999, s. 9–15.
 40. Polskie powojenne opracowania dziejów literatury rosyjskiej, [w:] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, pod red. B. Stempczyńskiej i P. Fasta, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1857), Katowice 2000, s. 9–19.
 41. Николай Клюев как драматург, режиссер и актер, [w:] Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1895), Katowice 2000, s. 132–141.
 42. Славянофильский слой поэзии Ивана Бунина, [w:] Иван Бунин и его время, под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 77–85.
 43. Jesienin – dzieje opcji interpretacyjnych, [w:] W kręgu Jesienina, pod red. J. Szokalskiego, Warszawa 2002, s. 9–17.
 44. Перекличка литературных толкований статуи Венеры Милосской (А. Фет и Г. Успенский), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s. 65–72.
 45. Nikołaj Klujew. Pierwsze publikacje, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, (= Rosja – myśl – słowo – obraz, t. XIV), pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, s. 43–56.

Komunikaty i tezy referatów:

 1. Sergiusz Jesienin w najnowszej krytyce radzieckiej, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", styczeń–czerwiec 1964, s. 111–115.
 2. Sergiusz Jesienin a Bruno Jasieński, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", lipiec–grudzień 1965, s. 396–399.
 3. Sergiusz Jesienin, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", t. XII/1, styczeń–czerwiec 1968, s. 126–128.
 4. Kształtowanie się teorii imażynizmu, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", t. XIX/1, s. 89–91.
 5. Интерференция и стратегия овладения фонией русского языка, [w:] Международный симпозиум на тему: Лингвистические и методические проблемы интерференции. Тезисы докладов и сообщений, W. Tyrnowo 1979, s. 123–124.
 6. Методологические проблемы дидактики русской литературы как иностранной (тезисы доклада), [w:] Международный Конгресс МАПРЯЛ. Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. Сборник тезисов, Будапешт 1986, s. 227.
 7. Проблема международной нормы русского языка как средства международного общения, [w:] Русский язык и литература в общении народов мира. Тезисы докладов и сообщений VII Международного Конгресса МАПРЯЛ.
 8. Rosyjscy poeci nowochłopscy wobec literatury „pańskiej", [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", t. XXXV/1-2, styczeń–grudzień 1991, s. 107.
 9. Problemy interpretacji i reinterpretacji twórczości Sergiusza Jesienina, [w:] „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie", t. XXXIX/2, lipiec–grudzień 1995, s. 37–38.

Recenzje

 1. Е. Наумов, Сергей Есенин. Жизнь и творчество, Ленинград 1960, [w:] „Slavia Orientalis" 1962, nr 2, s. 238–239.
 2. Н. Вежбицкий, Встречи с Есениным. Воспоминания, Тбилиси 1961, [w:] „Slavia Orientalis" 1963, nr 1, s. 111–112.
 3. Р. Юшин, Поэзия Сергея Есенина 1910–1923 годов, Издательство Московского университета, Москва 1966, [w:] „Slavia Orientalis" 1967, nr 3, s. 328–331.
 4. А. Бушмин, Методологические вопросы литературоведческих исследований, Ленинград 1969, [w:] „Slavia Orientalis" 1972, nr 2, s. 214–217.
 5. Metodyka nauczania języka rosyjskiego. Praca zbiorowa Instytutu Pedagogiki, pod red. A. Dorosa, PZWS, Warszawa 1971, [w:] „Język Rosyjski" 1972, nr 4, s. 246–251.
 6. A. Szulc, Lingwistyczne podstawy programowania języka, PZWS, Warszawa 1971, [w:] „Język Rosyjski" 1973, nr 2, s. 117–119.
 7. Jerzy Szokalski, Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995, [w:] „Slavia Orientalis" 1996, nr 3, s. 419–422.

Tłumaczenie

 1. Собрания Вавельского Королевского Замка, Warszawa: Arkady [rok wydania nie podany]. Przekład z polskiego na rosyjski wstępu, podpisów, indeksów.