Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Wiktoria Hojsak

Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w  zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo ukraińskie (2009). Stopień nadany na podstawie rozprawy Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини (promotor: prof. dr hab. Adam Fałowski) przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Magister filologii, specjalność: filologia ukraińska (2001). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Польсько-українські лексичні паралелі на матеріалі дієслів з префіксом –за/-za (promotor: dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek).

Magister politologii, specjalność: stosunki międzynarodowe (2002). Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Polityka Ukrainy wobec Polski w latach 1991-2001 (promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer).

Zainteresowania naukowe:

dialektologia ukraińska, gwary karpackie, lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, kontrastywna leksykologia, etymologia, kultura ludowa regionu karpackiego

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

 1. [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Łemkowskie etymologie, Kraków 2020, ss. 295.
 2. Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини, Горлиці 2010, ss. 288.

 1. Петро Пиртей, Лемківські говірки. Фонетика і морфологія, ред. В. Гойсак, Горлиці 2013, ss. 200. (edycja i wstęp W. Hojsak).

 1. Przymiotnikowe i przysłówkowe derywaty leksemu ‘село’ oraz ich polskie odpowiedniki. Problemy tłumaczenia. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9 (1), 2021, s. 45-58.
 2. [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Wielojęzyczność w etymologii na przykładzie łemkowskiego czasownika вантолити ‘jeść łapczywie, opychać się’, Słowiańskie przyjemności 3: wielojęzyczność, 2020, s. 89-96.
 3.  [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Z etymologii łemkowskich: cz. 5, LingVaria, 2020 t.15 nr 1 (29), s. 229-249.
 4. „Pryszly zme tu szczedracy…”: o szczodrowaniu i szczodrówkach na Łemkowszczyźnie, Rocznik Przemyski. Literatura i język, 2019 t. 55 nr 2 (23), s. 223-239.
 5.  [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Z etymologii łemkowskich: cz. 4, LingVaria, 2019 t.14 nr 2 (28), s. 211-227.
 6. [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Z etymologii łemkowskich: cz. 3, LingVaria, 2019 t.14 nr 1 (27), s. 261-277.
 7. [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Z etymologii łemkowskich: cz. 2, LingVaria, 2018 t.13 nr 2 (26), s. 221-239.
 8. [wspólnie z Adamem Fałowskim:] Z etymologii łemkowskich: cz. 1, LingVaria, 2018 t.13 nr 1 (25), s. 125-139.
 9. Leksemy село / wieś oraz pochodne od nich nazwy osobowe we współczesnym języku ukraińskim i polskim, [w:] Obce/swoje Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, red. K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków 2017, s. 229-240.
 10. Про деякі лемківсько-східнословацькі паралелі в обрядовій лексиці [w:] Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov = Cловацько-українські відносини в галузях мовознавства, літературознавства, перекладу та культурних контактів, ed. Čižmárová Mária, Prešov 2016, s. 284-297.
 11. Назви учасників обхідних обрядів зимового циклу в лемківських говірках та суміжних польських і словацьких [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, „Studia Ruthenica Cracoviensia” 11, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków 2016, s. 211-230.
 12. Дієслівні конструкції для номінації обхідних обрядів зимового циклу в лемківських говірках та суміжних польських і словацьких, „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, OL PAN, vol. XI/2016,  red. Maria Borciuch, Lubow Frolak, Lublin 2016, s. 43-50.
 13. Номінація елементів лемківського народного одягу в порівняльному аспекті (поясний одяг) [w:] Сучасні дослідження української культури, ред. М. Замбжицька, П. Олеховська, К. Якубовська-Кравчик, Варшава - Івано-Франківськ 2015, с. 14-31.
 14. Апокрифічні колядки з Лемківщини у сучасних записах, у кн.: Українська мова у житті та діяльності еліти в Україні протягом віків. Культура, наука, освіта, релігія, суспільство, політика, ред. В. Мокрий, Краків 2015, с. 529-541.
 15. Чудо у фольклорній мовній картині світу лемків на матеріалі апокрифічних колядок, «Мова і культура», вип. 17, т. І (169), Київ 2014, с. 404-411.
 16.  Петро Пиртей як дослідник лемківських говірок [w:] Region Karpacki. Historia, język, kultura, pod red. W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zięby, Kraków 2013, s. 117-131.
 17. Рокові гості в мовній картині світу, відображеній у народних колядках з Лемківщини, у кн.: Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьхаза, 25-26 мая 2010 г.), под редакцией Андраша Золтана, Nyíregyháza, 2011, с. 173-188.
 18. Образи святих у народних колядках з Лемківщини, у кн.: Studia Ruthenica Cracoviensia 3, pod red. O. Baraniwskiej, A. Fałowskiego, Kraków 2009, s.235-344.
 19. Лемківські народні колядки у записах І. Бірецького, у кн.: Ucrainistica. Збірка наукових праць, Кривий Ріг 2006, с. 7-19.
 20. [pod nazwiskiem В. Черненко:] Українcько-польські лексичні паралелі, у кн.: Ucrainistica. Збірка наукових праць, Кривий Ріг 2003, с. 136-146.
 21. [pod nazwiskiem W. Czernenko:] Różnice w łączliwości semantycznej i syntaktycznej polsko-ukraińskich paraleli leksykalnych [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, Materiały z ІV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Szczecin 2002.
 22. [pod nazwiskiem W. Czernenko:] Ukraińsko-polskie mylące podobieństwa międzyjęzykowe (na materiale czasowników z prefiksem за-/za-) [w:] Świat Słowian w języku i kulturze II, Materiały z ІІІ Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Szczecin 2001, s. 149-154.
 23. [pod nazwiskiem В. Черненко:] Б.-І. Антонич і комплекс Шеллі, у кн.: Краківські Українознавчі Зошити т. ІХ-Х, Краків 2000, с. 103-108.

 

 1. Słowem przenikanie. Szkice o języku i kulturze, "Studia Ruthenica Cracoviensia" t. 13, red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2022, ss. 448.
 2. Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, „Studia Ruthenica Cracoviensia” 11, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków 2016, ss. 544.
 3. Region Karpacki. Historia, język, kultura, W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńskiej, A. Zięby, Kraków 2013.
 4. Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej, „Studia Ruthenica Cracoviensia" t. 6, pod. red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, ss. 157.