Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Oksana Baranivska, prof. UJ

Koordynator zespołu wykładowców języka ukraińskiego w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

USOSWeb

Doktor  nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: języki słowiańskie (2004). Stopień nadany na podstawie pracy doktorskiej  Zdania złożone z podrzędnymi przydawkowymi we współczesnym języku polskim (studia doktoranckie w latach 1999-2003 w Instytucie Językoznawstwa im. O. Potebni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie) .

Magister filologii, specjalność: polonistyka i ukrainistyka (1999), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Praca magisterska – Polsko-ukraińskie wpływy wzajemne w antroponimii języków spokrewnionych.

Egzaminator egzaminu doktorskiego z języka ukraińskiego. Pomysłodawca i koordynator Ogólnopolskiego, a następnie Międzynarodowego Konkursu z Języka Ukraińskiego (Organizowanie i przeprowadzenie dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego w latach 2006-2015) oraz sześciu  edycji (2016-2021) Międzynarodowego Konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego.

Zainteresowania naukowe: gramatyka porównawcza, kontakty językowe (leksykalne, w tym onomastyczne), kultura języka ukraińskiego, język mediów, metodyka nauczania języków obcych.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

 1. [wspólnie z  B. Zinkiewicz-Tomanek] Język ukraiński dla początkujących (z CD), Kraków, Petrus 2012.
 2. [wspólnie z  B. Zinkiewicz-Tomanek] Język ukraiński dla średniozaawansowanych (z CD), Kraków, Petrus 2013.
 3. [wspólnie z  B. Zinkiewicz-Tomanek] Słownik ukraińsko-polski, Kraków, Petrus 2012.

 1. Підрядні означальні речення і дієприкметникові звороти як функціонально-семантичні еквіваленти, [w:] Семантика мови і тексту: Збірник статей VI міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ: Плай, 2000, s. 30–35.
 2. Особливості підрядних означальних речень у польському науковому тексті і художній літературі (у порівнянні з українськими), [w:] Збірник наукових праць. Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г. Короленка, вип. 4 (18), cерія „Філологічні науки", Полтава 2001, s. 162–167.
 3. Основні й периферійні типи підрядних означальних речень у польській мові та їхні відповідники в українській, [w:] Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць, Київ 2002, nr 6, книга 1, s. 43–49.
 4. Функціональні особливості підрядних означальних речень і дієприкметникових зворотів у польській мові (в зіставленні з українською), [w:] Науковий вісник Волинського державного університету ім.Лесі Українки, Луцьк 2002, nr 5, s. 57–61.
 5. Функціонально-синтаксичні особливості складнопідрядних речень з підрядними означальними в польській мові (у порівнянні з українською), [w:] Мова і культура, Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002, вип. 4, т. ІІІ, ч. 1: Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії, s. 16–21.
 6. Підрядні означальні речення „..., który...", „..., со...” в польській мові (в порівнянні зукраїнською), [w:] Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць, вип. 58, Київ 2002, s. 20–24.
 7. Синтаксичні відмінності української і польської мов (на матеріалі роману П.Загребельного „Євпраксія" і перекладі його польською мовою), [w:] Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. Спец. вип. Філологія, Переяслав-Хмельницький 2003, s. 185–190.
 8. O ukraińskich i polskich zdaniach przydawkowych, [w:] „Język Polski", Kraków, LXXXII (2002), nr 4, s. 248–251.
 9. Obserwacje polsko-ukraińskiego kontrastu składniowego na przykładzie zdań podrzędnych przydawkowych, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego", Kraków 2003, z. LVIII, s. 167–173.
 10. Zdania wielokrotnie złożone z podrzędnymi przydawkowymi we współczesnym języku polskim i osobliwości ich przekładu na język ukraiński, [w:] „Język Polski" 2004, r. LXXXIV, nr 4, s. 269–279.
 11. Стан і перспективи дослідження і вивчення української мови в Польщі, [w:] „Вісник Львівського національного університету" 2004, ч. 2, s. 438–444.
 12. Синтаксичні відношення і семантико-синтаксичні зв'язки в складнопідрядному реченні з підрядним означальним, [w:] „Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць",випуск 13, укл. Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін., Донецьк: ДонНУ, 2005, s. 108–114.
 13. Позиція означуваного слова у складнопідрядному реченні сучасної польської мови, [w:] Слов'янський вісник. Збірник наукових праць, (=„Філологічні науки",випуск 5), Рівне 2005, s. 35–42.
 14. Прізвищеві гібриди з формантами -ko, -enko, [w:] Актуальні питанняантропоніміки: Збірник матеріалів наукових читань пам'яті Ю. К. Редька, Київ 2005, s. 31–38.
 15. Польсько-українські антропонімні гібриди з суфіксами –uk (‘-uk), -czuk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", MCCLXXIII: Prace językoznawcze, z. 122, Kraków 2005, s. 17–23.
 16. До питання про підрядні означально-темпоральні і означально-локативні речення в польській мові, [w:] Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць, випуск XIII, Рівне 2005, s. 40–43.
 17. Антропонімні гібриди з формантами -ак (-як) / -ak ('-ak),-чак / -czak, [w:] Традиційне і нове у вивченні власних імен. Тези доповідей міжнародної ономастичної конференції 13–16 жовтня 2005, Донецьк – Горлівка – Святогірськ 2005, s. 39–41 (streszczenie).
 18. Як сказати правильно, aбо Проблеми у вивченні української мови студентами-іноземцями, [w:] Ukrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. – Akta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica, Olomouc 2006, 1. Část, s. 243 –251.
 19. Сполучуваність підрядного означального речення і означуваного слова в сучасній польській мові, [w:] Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 26 – 28 вересня 2006 р., Івано-Франківськ 2006, s. 11–13.
 20. Про польські прізвища (антропонімні гібриди) з формантами -ik, -yk /-czyk/, „Студії з ономастики та етимології. 2006". Відповідальний ред. О. П. Карпенко, Київ 2006, s. 3–8.
 21. Принципи класифікації складнопідрядних речень з підрядними означальними у польській мові, [w:] Актуальні проблеми синтаксису. Матеріали Міжнародної наукової конференції 19–21 жовтня 2006 р., Чернівці 2006, s. 21–23 (streszczenie).
 1. Лінгвістичні і дидактичні проблеми навчання й вивчення української мови в іноземних вищих навчальних закладах, „Теорія і практика викладання української мови як іноземної" 2006, вип. 1, s. 132–139.
 1. Спроба зіставного аналізу деяких польських і українських прийменників „Лінгвістичні студії". Зб. наук. праць. Випуск 15. Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін., Донецьк 2007, s. 91–97.
 1. Антропонімні гібриди з формантами -ак (-як) / -ak ('-ak),-чак / -czak, [w:] „Логос ономастики" 2006, nr 1, s. 25–29.
 1. Польсько-українські синтаксичні контрасти (на прикладі підрядних означальних речень з który, jaki, co, że і перекладі їх українською мовою), [w:] „Slavia Orientalis" 2007, tom LVI, nr 1, s. 99–111.
 1. Polsko-ukraińskie interferencje gramatyczne i leksykalne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań 2007, s. 747–753.
 2. Принципи класифікації складнопідрядних речень з підрядними означальними у польській мові, [w:] Науковий вісник Чернівецького національного університету: Слов'янська філологія, 2007, вип. 321–322, s. 205–211.
 3. Культура і суспільно-політичні реалії в навчанні української мови як іноземної [w:] Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови, Збірник наукових доповідей, у 2 томах, Полтавa, Вид-во «Освіта» 2007, т. 2, s. 284 – 288.
 4. Прізвища польського походження з компонентами фауни і флори (на матеріалі антропонімів Івано-Франківська і Івано-Франківської області) [w:] Науковий вісник Чернівецького національного університету: Слов'янська філологія, 2007, вип. 356 –359, s. 10 – 14.
 5. Семантико-граматичні варіанти трансформації предикативних означальних конструкцій (у сучасній польській мові і в зіставленні з українською) [w:] Вісник Львівського національного університету, Серія філологічна, вип. 40, част. 2, Львів, Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007, s. 21-29.
 6. Польські і українські прізвища на -ськ (ий), -цьк(ий), -зьк(ий) (на матеріалі антропонімів Івано-Франківська та Івано-Франківської області і Куявсько-Поморського воєводства (Польща)) [w:] „Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур (пам'яті академіка Леоніда Булаховського)", Збірник наукових праць, вип. 7, Київ 2008, s. 24-31.
 7. Українсько-польська орфографічна, граматична і лексична інтерференція в навчанні (вивченні) української мови як іноземної [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Збірник наукових праць, Вип. 2, Львів 2007, s.178-184.
 8. Kontrasty składniowe w przekładzie (na przykładzie zdań podrzędnych przydawkowych w języku polskim i ukraińskim) [w:] Warsztaty translatorskie IV / Workshop on translation IV, red. / eds. R. Sokołowski, H. Duda, K. Klimkowski, Lublin- Ottawa 2007, s. 47 – 61.
 9. Прізвища українського походження, мотивовані чоловічими особовими назвами (на матеріалі антропонімів Кракова) [w:] Ukrainica II. Současná ukrainistika. Problemy języka, literatury a kultury. – Akta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica, Olomouc, 2008, 1. Část, s. 199 - 206 .
 10. Ceмантико-синтаксичні функції співвідносних слів ten, taki у cкладнопідрядному реченні з підрядним означальним польської мови [w:] «Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова», Серія 10 «Проблеми граматики і лексикології української мови», випуск 4, Київ 2008, s. 117-121.
 11. Художній і публіцистичний тексти як засоби навчання української мови як іноземної, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych IIIOL PAN, 2008, s. 60–66.
 12. Прізвища польського походження, мотивовані чоловічими особовими іменами (на матеріалі антропонімів Івано-Франківська і Iвано-Франківської області), [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, pod red. A. Ksenicza i P. Stasińskiej, Zielona Góra 2008, s. 309–314.
 13. Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ, [w:] МОВО РІДНА, СЛОВО РІДНЕ. Prace językoznawcze ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, „Studia Ruthenica Cracoviensia", 3, pod red. O. Baraniwskiej i A. Fałowskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 63–71.
 14. Wpływy wschodniosłowiańskie (ukraińskie) w nazwiskach mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, [w:] Postscriptum Polonistyczne, 2009, nr 1 (3), red. A. Krawczuk, J. Tambor, współpraca M. Rusin, s. 121–130.
 15. Орфографія єднає, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Збірник наукових праць, Вип. 5, Львів 2010, s. 209–213.
 16. Мова української преси в Польщі (за матеріалами «Нашого слова» і «Благовіста»), [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. V, Lublin 2010, s. 151–156.
 17. Відапелятивні прізвища українського походження (на матеріалі прізвищ Кракова), [w:] Studia linguistica et juridica: Доповiдi мiжвузiвської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми мови права: історія та сучасність" (Кіровоград 8-9 грудня 2010р.). Кіровоград, 2010, c. 128-132.
 18. Українські прізвища мешканців Кракова, [w:] Життя — у слові: Збірник наукових праць на пошану акад. В.М. Русанівського / Відп. pед. В. Г. Скляренко. Київ, 2011, c 42 — 51.
 19. Синтаксичні контрасти в перекладі, [w:] Життя у світлі освіти. Науковий збірник на пошану Ярослава Грицковяна / За ред.: І.Добрянський, М.Зимомря. Кіровоград-Кошалін-Торонто-Дрогобич, Посвіт, 2011, c. 248 - 264.
 20. Про українські прізвища - антропонімні гібриди з формантами -KO, -UK, -'UK(на матеріалі прізвищ мешканців Кракова), [w:] Діалектна мова: сучасний стан і акрспективи дослідження, Чернівці, 2011, s. 145 — 147.
 21. Граматична і лексична інтерференція у процесі вивчення польської мови українцями, [w:] Studia linguistica et juridica, 2011, nr 1, s. 170-177.
 22. Mовні норми в Інтернеті [w:] Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві (Збірник наукових праць), Київ 2012, s. 184 — 193.
 23. Польсько-українські синтаксичні контрасти в перекладі [w:] Мовні і концептуальні картини світу", Київ, Київ. нац. ун-т iмені Тараса Шевченка, 2012, вип.38, s.21 — 26.
 24. Лексика з туризму в навчанні української мови як іноземної [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. VII, Lublin 2012, s. 12 — 18.
 25. Роль перекладу в навчанні української мови як іноземної, [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia" 2013, №1, s. 17-21.
 26. Українсько-польські синтаксичні контрасти на прикладі підрядних означальних речень з kiedy, gdy, gdzie, dokąd, skąd і перекладі їх українською мовою, Roczniki Humanistyczne, tom LXII, zeszyt 7 Słowianoznawstwo, 2014, s. 207 — 216.
 27. До питання про польсько-українські синтаксичні контрасти, Studia methodologica, nr 39, 2014, s. 62 — 68.
 28. Назви деяких населених пунктів України в контексті суспільно-політичних змін [w:] Obce/swoje: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XXXXI wieku, pod redakcja naukową Katarzyny Glinianowicz, Katarzyny Kotyńskiej, Kraków, Scriptum 2015, s. 270 — 283.
 29. Порушення граматичних норм у вивченні української мови як іноземної, [w:] Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III,  Jazyk, Brno 2015, s. 29—36.
 30. Maшинний переклад в Інтернеті [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, „Studia Ruthenica Cracoviensia” 11, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków 2016, s. 427—436.
 31. Порівняльний аналіз мови української і польської політичної еліти на початку ХХІ ст [w:] Украјинистика и словенски свет: Зборник научних радова / Филолошки факултет у Београду, гл.ур. Љ. Поповић – Београд: Филолошки факултет, 2017, s. 245—254.
 32. Синоніми у процесі навчання української мови як іноземної,  [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: monografia II, red. O.Beley, Wrocław 2020, s. 151—165.
 33. Rząd przyimków w języku polskim i ukraińskim : analiza porównawcza i błędy w użyciu, [w:] Język polski - między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Kraków 2021, s. 643—651.

 1. МОВО РІДНА, СЛОВО РІДНЕ. Prace językoznawcze ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, „Studia Ruthenica Cracoviensia", 3, pod red. O. Baraniwskiej i A. Fałowskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
 2. Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, „Studia Ruthenica Cracoviensia", 5, pod red. J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

 1. Zachęcamy do poznawania ukraińskiego, [w:] M. Łesiuk, Chcę nauczyć się ukraińskiego, Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011, s. 10-11 (recenzja).
 2. Микола Лесюк, Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині, Івано-Франківськ: Місто-НВ 2014 [w:] Roczniki Humanistyczne, Vol 64, nr 6 (2016), s. 171—173.

 1. О.Аntoniw, S.Romaniuk, O.Synczak, Україна-Польща: Dialog kultur. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego C1, Warszawa 2014.
 2. S.Romaniuk, M.Saniewska, Українською без табу: Podręcznik do nauki języka ukraińskiego. Poziom zaawansowany wyższy, Warszawa 2017.