Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Matylda Chrząszcz

Adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Topologia napojów w dziewiętnastowiecznym rosyjskim dyskursie literackim (promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wasilij Szczukin).

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Tendencje modernistyczne w prozie Iwana Bunina (promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik).

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XVIII i XIX wieku, sztuka rosyjska, kultura codzienności.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

 1. Poemat „Обед” („Obiad”) Władimira Filimonowa: wstęp do analizy [w:] Apetyt na jedzenie: pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018, s. 441-448.
 2. Obcy w kuchni: jedzenie jako sposób realizacji opozycji „swoje-obce” i arystokratyczne-plebejskie” w kulturze rosyjskiej do XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia 2018, nr 166, s. 9-18.
 3. Rzecz w procesie dojrzewania. Zielony namiot Ludmiły Ulickiej, „Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 2017, nr 4, s. 245-253
 4. Rzecz i przestrzeń domu w powieści Ludmiły Ulickiej Zielony namiot [w:] Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich, red. J. Dziedzic, A. Alsztyniuk, A. Sakowicz, Białystok 2017, s. 89-100
 5. Samowar jako metafora domu w twórczości wybranych pisarzy rosyjskich XIX wieku, [w:] W kręgu antropologii literatury: topos domu: doświadczenie zamieszkiwania i bezdomności, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Białystok 2016, s. 31-40
 6. Русская гастрономия в начале XIX столетия : традиции и перемены (Ф. Булгарин и другие), „Славянские Чтения XI” Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds Saule, Daugavpils 2016, s. 82-90.
 7. Самовар есть самая необходимая русская вещь... О семантике чаепития в прозе Ф. М. Достоевского [w:] „Славянские чтения IХ", Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds Saule, Daugavpils  2013, s. 80-86
 8. „Как есть, столь же важно, как и что есть" czyli Europa w rosyjskiej kuchni przełomu  XVIII i XIX w., [w:] Вертоград многоцветный. Ogród wielu kwiatów, red. W. Szczukin, Kraków 2012, s. 139-147.
 9. Семантика чаепития в драмах Три сестры и Дядя Ваня А.П. Чехова [w:] „Славянские чтения VIII", Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds Saule, Daugavpils 2011, s. 99-107.
 10. Niespełniony rytuał, czyli o samotności w dramacie Trzy siostry Antoniego Czechowa [w:] Słowianie w Europie: historia, kultura, język, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, B. Gołąbek, Kraków 2008, s. 53-59
 11. Wino i herbata jako elementy świata przedstawionego w twórczości epickiej Aleksandra Puszkina – [w:] Pamięć  serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, red. W. Szczukin, Kraków 2008, s. 85-100.
 12. O znaczeniu napojów w twórczości epickiej Aleksandra Puszkina [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2005, s. 33-38.
 13. Czajepitije jako realizacja tekstu kultury w wybranych utworach Fiodora Dostojewskiego [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodniosłowiańskich, red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 45-53.

Tożsamość (w) przestrzeni. Сущность пространства / пространство сущности. Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, red. M. Chrząszcz, K. Dubiel, H. Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022.

T. Gryglewicz, Jan Chrząszcz - natura i pejzaż, red. Matylda Chrząszcz, Kraków 2016.