Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Mariya Redkva

Dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent w Katedrze Ukrainistyki IFW UJ. Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia (2018-2022). Koordynator realizacji Programu Wydawania Podwójnych Dyplomów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Narodowy im.J.Fedkowycza w Czerniowcach). Koordynator Stypendium im. B. Łysiaka.

USOSWeb

ResearchGate

Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (filologia ukraińsko-angielska) (1998-2003). Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki UJ – Nauczanie języka polskiego jako obcego (2015-2016). Udział w warsztatach i szkoleniach: szkolenia metodyczne nauczania języka polskiego jako obcego (Glossa 2016-2019, Prolog 2016); Ars Docendi (2015), Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych (2021), Projektowanie szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi trenerskich dla kadry naukowo-dydaktycznej (2021).

Współpracuje z Prywatną Szkołą Podstawową Salwator (dwujęzyczne diagnozy oraz konsultacje logopedyczne uczniów mówiących po ukraińsku i rosyjsku). Odbywała stypendia w ramach program Erasmus+ w Eötvös Loránd University (Budapeszt), Masarykova univerzita (Brno), Sveučilište u Zagrebu (Zagrzeb). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Slawistów Polyslav. Ekspert z języka ukraińskiego w konkursie Krakowskie Potyczki Tłumaczeniowe.

Zainteresowania naukowe: etnolingwistyka, onomastyka, lingwistyka antropologiczna, socjolingwistyka, metodyka nauczania języków obcych.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

 1. Розуміння кодів української культури двомовними дітьми, які розмовляють українською та польською мовами (на прикладі імен персонажів українських народних казок), Studia Ukrainica Posnaniensia, 2021 t. 1, s.
 2. Robert Dębski, Rafał Młyński, Mariya Redkva, The phonological skills of bilingual preschool children speaking Polish and Ukrainian in Poland, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rbeb20
 3. Статус української мови в контексті багатомовності: деякі аспекти, Studia Ukrainica Posnaniensia, 2020 т. 8 № 1, s. 147-155.
 4. Вплив українсько-польських контактів на виникнення нових мовних явищ в інтернет-спілкуванні [w:] Die Welt der Slaven 65, 2020, s. 222-228.
 5. Mariya Redkva, Kamil Stachowski, Особливості сприйняття та розрізнення говорів української мови з погляду перцептивної діалектології (на основі анкетування, проведеного у м. Чернівцях) [w:] Науковий Bісник Чернівецького Університету. Романо-Cлов’янський дискурс, 2019, № 812, s. 86-94.
 6. Rafał Młyński, Mariya Redkva, Speech-language Diagnosis of Linguistic Competences of Multilingual Children from Ukraine, „Logopedia Silesiana”, t. 8, 2019, p. 435-460 [w:]  Słowo u Słowian : wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego: studia leksykalne, 2016, s. 489-499.
 7. Особливості творення та функціонування нових особових назв у сучасному медійному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання "Українська правда", вибраних публікацій на сторінках Facebook у період із 21 листопада 2013 до 28 лютого 2014) [w:] Ukrajinistika : minulost, přitomnost, budoucnost = Україністика : минуле, сучасне, майбутнє, т. 3, 2015, s. 407-415.
 8. Лексема майдан у дискурсі українського міста в період історичних змін [w:] Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku, Kraków 2015, s. 259-269. http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-miasto-i-wies-w-literaturze-i-kulturze-ukrainskiej-xxxxi-wieku-p-153.html
 9. Семантико-функціональні особливості антропонімів та міфонімів у казковому епосі з галицької Лемківщини (на матеріалі записів Оскара Кольберга) [w:] Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav): 3.-5. September 2014, Budapest, 2015, s. 224-231.
 10. Krótki słownik neologizmów EuroMajdanu [w:] Czas EuroMajdanu, 2014, s. 305-319.
 11. Жіночі особові найменування у текстах українських народних казок [w:] Наукові Записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство, 2014 № 2 (24), s. 221-226.
 12. Використання автентичних матеріалів у вивченні української мови як іноземної в умовах іншомовного середовища [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2014 № 9, s. 43-50.
 13. Лінгвокраїнознавчий аспект у курсі української мови як іноземної : реалізація в умовах мовного середовища та іншомовному просторі [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2013 № 8, s. 270-274.
 14. Редьква М., Невідомська Л., Пропріальні назви з затемненою семантикою у текстах українських народних чарівних казок [w:] Матеріали ХІВсеукраїнської ономастичної конференції „Українська онімія в часі і просторі", Івано-Франківськ 2011, s. 398-402.
 15. Етнолінгвістика як один із перспективних напрямів мовознавчих досліджень [w:] Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів", 7-8 квітня 2011., Тернопіль: Економічна думка, 2011, s. 110-112.
 16. Семантико-функціональне значення казкових антропонімів (на прикладі варіантів називання Телесика в українській народній чарівній казці), „Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія філологічні науки (мовознавство)" 2011, nr 95, s. 336-340.
 17. Лінгвокультурологічний аспект назв рослин у фольклорних текстах (на матеріалі українських народних чарівних казок), „Мова і культура. Науковий журнал" 2010, t. 13, z. 8 (144), s. 98-104.
 18. Дескрипція як особливий структурний тип особових найменувань, зафіксованих в українських народних чарівних казках, „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія мовознавство" 2008-2011, nr 2 (19) –1 (20), s. 153-160.
 19. Семантико-функціональні особливості номінації змія в українських народних чарівних казках, „Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, педагогіка, психологія" 2010, nr 21, s. 94-101.
 20. Пропріальна номінація нечистої сили в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Науковий вісник Чернівецького університету. Слов'янська філологія. Збірник наукових праць" 2007, nr 356-359, s. 210-213.
 21. Називання зооморфних наречених в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки" 2007, t. 15, z. 1, s. 200-203.
 22. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Мандрівець" 2007, nr 5 (70), s. 41-45.
 23. Дескриптивні назви як відображення архаїчних традицій номінації в культурі українців (на матеріалі народних чарівних казок), „Українська освіта у світовому часопросторі. Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.)" 2007, t. 1, s. 438-439.
 24. Номінативний ряд «Баба-Яга» в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць" 2006, nr 3, s. 306-312.
 25.  Семантико-функціональні особливості називання Костія Бездушного в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) [w:] Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006, s. 522-524.
 26. Номінативний ряд назв героя типу „іронічний щасливець" в українських народних чарівних казках (на матеріалі записів ХІХ ст.), „Науковий вісник Чернівецького університету. Слов'янська філологія. Збірник наукових праць" 2006, nr 276-277, s. 218-223.
 27. Називання міфічних велетів-помічників героя в українській народній чарівній казці (на матеріалі записів ХІХ ст.), „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія мовознавство" 2005, nr 1 (13), s. 151-165.
 28. Назви етнічних груп як сегмент мовної картини світу в текстах українських народних чарівних казок (у записах ХІХ ст.), „Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції Динаміка наукових досліджень — 2005. Філологічні науки" 2005, t. 61, s. 33-36.
 29. Особливості відтворення семантики та внутрішньої форми онімів української народної казки в англомовному перекладі, „Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Серія мовознавство" 2004, nr 2 (12),  s. 158-166.

Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, Kraków: Scriptum, 2017. 

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

Udział w Projekcie badawczym w ramach konkursu OPUS 14 nr rejestracyjny 2017/27/B/HS2/01573 (2018-2019) Rozwój fonologiczny dwujęzycznych dzieci przedszkolnych mówiących po polsku i ukraińsku oraz ich jednojęzycznych rówieśników. Badania porównawcze (Kierownik projektu dr hab. Robert Dębski, dr Rafał Młyński (Wydział Polonistyki UJ), dr Mariya Redkva).