Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Marcin Ziomek

Literaturoznawca, absolwent filologii polskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich, doktor nauk humanistycznych. Stopień nadany przez Radę Wydziału Filologicznego na podstawie rozprawy doktorskiej W poszukiwaniu kulturowej tożsamości. Emigracyjna publicystyka Fiodora Stiepuna i Gieorgija Fiedotowa (promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik).

USOS

Zainteresowania naukowe: emigracja rosyjska, twórczość Antoniego Czechowa, rosyjska myśl religijno-filozoficzna

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

 1. Философские романы Федора Степуна, [w:] Другие берега русской литературы и культуры : идеи, поэтика, контексты, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, I. Moteûnajte, A. Smirnova, Wrocław 2021, s. 299-309.
 2. Filozoficzne aspekty symbolizmu rosyjskiego, [w:] Srebrny Wiek w dialogu idei, red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, Kraków 2020, s. 135-145.
 3. Przeciwko nostalgii… Koncepcja pamięci Fiodora Stiepuna, „Studia Rossica Posnaniensia” 2019, nr 44, s. 35-40.
 4. Lizbona stolica europejskiego street artu (?), „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1(21), s. 85-94.
 5. Motywy historiozoficzne w twórczości Fiodora Stiepuna. „Studia Rossica Posnaniensia” 2017, nr 42, s. 91-101.
 6. Роль журнала «Новый град» в интелектуальной жизни русской эмиграции [w:] Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции, red. С. Доценко, Ф. Поляков Frankurt am Main 2016, s. 109-116.
 7. O przekładach „Boskiej komedii” Dantego na język rosyjski, „Między Oryginałem a Przekładem” 2014, nr 4, s.151-158.
 8. „Zmierzch Zachodu” Oswalda Spenglera i rosyjscy intelektualiści, [w:] O zmierzchu myśli różne, red. B. Tomalak, A. Matuszek, E. Gajewska, Bielsko-Biała 2014, s. 168-175.
 9. Neokantyzm Fiodora Stiepuna, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 26, s. 287-294.
 10. Mickiewicz i Puszkin o łzach płynących w Bakczysaraju [w:] Zaczytani, red. M. Bernacki, T. Bielak, I. Gielata, K. Koziołek, Bielsko-Biała 2012, s. 139-145. (współautor Lidia Romaniszyn-Ziomek).
 11. Średniowieczne korzenie: Gieorgij Fiedotow o wolności [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, s. 207-216.
 12. «Россия, Европа и мы». Журнал «Новый Град» и его редакторы, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, M. Giej, Opole 2010, s. 29-35.
 13. Obrazy snami dzieciństwa malowane. Malarstwo Marca Chagalla oglądane przez pryzmat autobiografii artysty „Moje życie” [w:] Słowo i obraz, red. E. Tabakowska, R. Rogowski, Kraków 2010, s. 53-59.
 14. Miasto jako symbol nowego społeczeństwa, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, red. K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010, s. 377-386.
 15. W poszukiwaniu kulturowej tożsamości – rosyjscy Europejczycy: Fiodor Stiepun i Gieorgij Fiedotow i czasopismo „Новый град, „Studenckie Zeszyty Naukowe. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2008, nr 4, s. 40-48.
 16. Trudny dialog. Wokół problemu kulturowej tożsamości Rosji, „Świat i Słowo” 2008, nr 2, s. 217-225.
 17. „Sens miłości” Włodzimierza Sołowjowa jako wersja mitu androgyne, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język. III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, B. Gołąbek, Kraków 2008, s. 239-245.

Srebrny Wiek w dialogu idei, red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, Kraków 2020, ss. 260.

Влюбиться в Россию, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, (współautor Andrzej Telepnev).

Słowo o Profesorze Jerzym Kapuściku [w:] Srebrny Wiek w dialogu idei, red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, Kraków 2020, s. XI-XVI.

Srebrny Wiek - epoka dialogu idei, [w:] Srebrny Wiek w dialogu idei, red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, Kraków 2020, s. 3-8.