Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Magdalena Ochniak

Adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2003). Stopień nadany na podstawie rozprawy pt. Fenomen prozy Andrieja Płatonowa w przekładzie. Na materiale wybranych tłumaczeń (2003) przez Radę Wydziału Filologicznego UJ. Promotor: prof dr hab. Halina Waszkielewicz.

W roku akademickim 2001/2002 stypendystka Uniwersyteckiego funduszu im St. Estreichera.

W latach 1999-2003 słuchaczka i stypendystka Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Filologicznym UJ.

Magister filologii rosyjskiej (1999). Temat rozprawy: Zjawisko utrudnionej przekładalności w polskich tłumaczeniach „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa. Promotor: doc. dr hab. Władysław Piotrowski.

Sekretarz Naukowy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (w latach 2005-2012). Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół literatury rosyjskiej XX i XXI wieku, twórczości Andrieja Płatonowa i Wiktora Pielewina, a także szeroko pojmowanej translatoryki oraz krytyki przekładu literackiego.

 

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Słowa-klucze w prozie Andrieja Płatonowa (aspekt interpretacyjny i translatologiczny), Kraków 2013.

 1. Dekonstrukcja "nie-miejsca" w „Żółtej Strzale” Wiktora Pielewina, [w:] Topografie podróży (= Perspektywy Ponowoczesności; t. 10), red. Anita Całek, Wrocław : Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2020, s. 271-282.
 2. Текст перевода и структура аудитории, [w:] Динамическая структура текста = Dinamičeskaâ struktura teksta = The dynamic structure of text Kraków, red. Lotman Mihail, Kuzovkina Tatyana, Pilarczyk Ewelina : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, s. 191-201.
 3. Мотив метаморфозы в романе Виктора Пелевина „Омон Ра”, „Literatūra" Rusistica Vilniensis 2015, nr 56/57(2), s. 82-89.
 4. Litera jako nośnik kultury (o trudnościach z tłumaczeniem cyrylicy), „Między Oryginałem a Przekładem” 2015, nr 27: Bliskość kulturowa w przekładzie, s. 9-24.
 5. Metaforyczny most (Rozważania na marginesie pewnego eseju Wiktora Pielewina), [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX–XXI wieku, red. A. Skotnicka, J. Świeży, Kraków: Scriptum 2014, s. 669-679.
 6. Прецедентное высказывание как фактор осложняющий процесс перевода («Девятый сон Веры Павловны» Виктора Пелевина по-польски), „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 2, s. 51-61.
 7. Dyferencjacja językowa jako (znikająca) dominanta translatoryczna. „Hełm grozy” Wiktora Pielewina w polskim przekładzie, [w:] „Między Oryginałem a Przekładem”, t. XVIII, Dominanta a przekład, red. A. Bednarczyk, J. Brzozowski, Kraków 2012, s. 363-375.
 8. Rene Śliwowski ― tłumacz zakochany, [w:]Wielcy tłumacze, red. P. Fast, W. Osadnik, Katowice 2012, s. 265–277.
 9. Onomastyka literacka w kontekście interpretacyjnym i translatologicznym (Sasza Dwanow jako bohater powieści „Czewengur” Andrieja Płatonowa), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 2011, vol. 6, 143-155.
 10. Multimedialny „Hełm grozy” Wiktora Pielewina, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, tom II, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, s. 308-317.
 11. „Szkoła dla głupków” Saszy Sokołowa jako tekst postmodernistyczny, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Kraków 2007, s. 121-139.
 12. Мультимедийный «Шлем ужаса» Виктора Пелевина [w:] Literatura Rusistica Vilniensis 2007, № 49, с. 91-96.
 13. Записные книжки Андрея Платонова - ключ к творчеству писателя? [w:] Studia „Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 2006, nr 1, red. Regina Bochenek-Franczakowa, s. 73-83.
 14. Непереводимый Платонов? [w:] Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы, книга 3, Санкт-Петербург 2004, с. 437-446.
 15. Mitologiczne konotacje imion i nazwisk postaci w powieści „Czewengur" Andrieja Płatonowa, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2004, s. 147- 151.
 16. Tłumaczenie leksyki bezekwiwalentnej w polskich przekładach „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 107-117.
 17. Девушка Роза: Dziewczyna – Róża, Róża. Две польские интерпретации платоновского рассказа [w:] „Страна философов” Андрея Платонова. Проблемы творчества, выпуск 5, Москва 2003, с. 601-607.
 18. Odbicie w kropli wody. Miniatura Andrieja Płatonowa „Ziemia”, [w:] „Między Oryginałem a Przekładem VII. Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków 2002, s. 223-233.
 19. Непереводимый Платонов? (Nieprzekładalny Płatonow?) [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте. Материалы международной научной конференции, проходившей в Кракове 25-27 сентября 2000 г.,  (Aktualne problemy badań nad literaturą i kulturą rosyjską, językiem rosyjskim i metodyką jego nauczania w kontekście europejskim. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 25-27 września 2000 r.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 128-136.
 20. Czy Rosjanin może „Pisać na Berdyczów?" Transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, „Slavia Orientalis” 2001, tom L, nr 2, s.249-265.
 21. Tłumacz naśladowca, współtwórca czy autor? Recenzja książki A. Legeżyńskiej Tłumacz i jego kompetencje autorskie, [w:] „Przekładaniec” 2000, nr 7, s. 159-165.
 22. Konferencja «Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej», zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 4, s. 107-110. (sprawozdanie)

Współredakcja monografii: Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, (=Rosja – myśl – słowo – obraz, t. VIII), Kraków 2007.

Redakcja monografii: H. Waszkielewicz, Być stwórcą świata własnego… Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej, Kraków 2015.

Współredakcja monografii: Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод. Сборник статей под редакцией Катажины Ястшембской, Магдалены Охняк, и Эвелины Пилярчик, Краков: Wydawnictwo „scriptum”, 2017.

 

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowo-organizacyjna

Promotor blisko 30 prac magisterskich (specjalizacja przekładoznawcza).

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (2017) mgr Emilii Hańczyk pt. Fenomen Róży Świata jako wyraz filozoficzno-artystycznych poszukiwań Daniiła Andriejewa (promotor: dr hab. Józef Kuffel).

Wykłady w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus: (2009 Daugavpils, 2010 Tallin, 2013 Gandawa).

Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (2014).

 

Współorganizator 5 międzynarodowych konferencji naukowych: 4-5 czerwca 2014 r. Kraków, Międzynarodowe Seminarium Semiotyczne „Tekst jako obiekt dynamiczny”; 25-26 września 2014 r. - Międzynarodowa Konferencja "Od modernizmu do postmodernizmu"; 22-23 października 2015 r. - konferencja «Русская литература в переводах на иностранные языки» temat: «Русский литературный канон: центры и периферии”; 19-21 maja 2016 r. „Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин”, 17-19 maja 2018 r.  „Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин”

Współorganizator konferencji seminaryjnych (krakowsko-wileńskich) „Современная русская литература: Стратегии письма и чтения” organizowanych w latach 2006-2012 przez Katedrę Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim.