Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Ksenia Dubiel

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Językowej i Kulturowej

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (2020). Stopień nadany na podstawie rozprawy pod tytułem Проблема ритма в теории и поэтической практике русского и украинского футуризма uchwałą Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin).

Magister filologii, specjalność: literaturoznawstwo (2013), Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, kierunek studiów: filologia rosyjska, tytuł pracy magisterskiej: Велимир Хлебников: некоторые проблемы философии и поэтики (promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin).

W latach 2015-2019 tłumacz tekstów technicznych, ściśle współpracujący między innymi z Instytutem Nafty i Gazu – Polskim Instytutem Badawczym w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: teoria literatury, prozodia, poezja rosyjska początku XX wieku, futuryzm rosyjski i ukraiński, sztuka awangardowa.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

 1. Эго – Гео. Пространство личности или личность пространства? Заметки о ранних стихах Гео Шкурупия, [w:] Tożsamość (w) przestrzeni. Сущность пространства – пространство сущности. Studia dedykowane Prof. Wasilijowi Szczukinowi, red. M. Chrząszcz, K. Dubiel, H. Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 163-172.
 2. Фольклорные начала в визуальной поэзии футуристов (на примере ранних стихотворений М. Семенко и В. Гнедова) [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2019, № 14, s. 9-18.
 3. Народные мотивы на уровне ритмических конструкций в русской футуристической поэзии: на примерах из лирики Велимира Хлебникова, [w:] Studia słowiańskie: język, kultura i literatura, t. 2, red. M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Łazar, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2020, s. 153-162.
 4. O realizacji polifoniczności w warstwie strukturalnej wiersza futurystycznego (na wybranych przykładach liryki Wielimira Chlebnikova) [w:] Dzieło literackie jako gra z konwencją, Bydgoszcz (artykuł przyjęty do druku)
 5. Деякі прояви поліфонічності в структурі футуристичної лірики (на вибраних прикладах з поезії Веліміра Хлебнікова) [w:] „Українська музика” 2017, № 3 (25), Львів, s. 87-93
 6. Niektóre odmiany wiersza wolnego w poezji futurystycznej (na wybranych przykładach liryki W. Chlebnikowa i M. Semenki) [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2016, № 11, s. 53-64
 7. Przestrzeń a rytm. Konstrukcja przestrzeni w ujęciu prozodyjnym (na materiale rosyjskiej i ukraińskiej liryki futurystycznej) [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. Język, media, architektura, t. 2, pod red. B. Morzyńskiej-Wrzosek, D. Mazur, Bydgoszcz 2016, s. 66-78.
 8. Rytm futuryzmu (porównanie niektórych konstrukcji rytmicznych na wybranych przykładach polskiej i rosyjskiej poezji futurystycznej) [w:] Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce: zbiór studiów, pod red. S. Sobieraja, R. Bobryka, Siedlce 2016, s. 49-62.
 9. К. Панас, О некоторых точках зрения на проблему формы и содержания в творчестве Велимира Хлебникова [w:] STUDIA SLAVICA XIII. Сборник научных трудов молодых филологов pod red. Антона Кюналя, Tallin 2015, s. 54-64.
 10. Ритмические эксперименты с фольклором в поэтической практике В. Хлебникова и А. Крученых [в:] „Новый филологический вестник” 2015, № 4 (35), c. 57-69.
 11. Elementy metryki klasycznej w futurystycznej kreacji rytmu (na materiale wybranych utworów W. Chlebnikowa i M. Semenki) [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2015, № 10, s. 27-35.
 12. K. Panas, Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa) [w:] „Przegląd rusycystyczny” 2014, № 4 (148), s. 16-26.
 13. K. Panas, В мире философии слова: о некоторых эстетических концепциях Велимира Хлебникова [w:] „Studenckie zeszyty naukowe Wkoło Rosji” 2013, № 1 (22), s. 27-45.
 14. K. Panas, Wizja miłości i rewolucji Włodzimierza Majakowskiego(analiza poematu „Obłok w spodniach”) [w:] „Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji” 2012, № 4 (21), s. 25-38.

Tożsamość (w) przestrzeni. Сущность пространства / пространство сущности. Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, red. M. Chrząszcz, K. Dubiel, H. Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022.

 1. Tłumaczenie techniczne z języka polskiego na język rosyjski fragmentów artykułów naukowych (П.П. Сух, Г. Лесняк, Поровое пространство низкопроницаемых коллекторов [в:] Вестник российской академии естественных наук, под ред. А.С. Алексеева, Москва 2017 №5, т. 17, с. 24-28; И.М. Матясик, Органическая пористость – определяемая экспериментально и вычисляемая теоретически [в:] Вестник российской академии естественных наук, под ред. А.С. Алексеева, Москва 2017 №5, т. 17, с. 56-60; К. Волански, В. Зарудски, Х. Криновски, М. Дохналик, К. Драбик, А. Урбаниец, Р. Скупио, Рентгеновская компьютерная томография (КТ) для анализа частиц горных пород [в:] Вестник российской академии естественных наук, под ред. А.С. Алексеева, Москва 2017 №5, т. 17, с. 43-50.)
 2.  U. Hrab, Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku [w:] Edukacja muzyczna XI, z języka ukraińskiego przeł. K. Dubiel, pod red. Marty Popowskiej, Częstochowa 2016, s. 133-144.
 3. U. Ordon, E. Piwowarska, Компетенции и правила работы польского педагога дошкольного образования - ключевые аспекты [w:] Профессиональное развитие педагогических кадров в условиях модернизации образования. Сборник научных статей по материалам VI Международной научно-практической конференции (Москва, 16 апреля 2015 г.), z języka polskiego przeł. K. Dubiel, pod red. М.М. Шалашовой, У. Ордон, Д.А. Махотинa, Московский городской педагогический университет, Москвa 2015, s. 69- 80.
 4. Б. Мачейовска, Финал сонаты си-бемоль минор соч.35 Ф. Шопена как идея трансцендентности жизни, смерти и возрождения [в:] Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, перевод с польского К. Панас, ЛДІКМ, Луганськ 2012.