Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Krzysztof Ozga

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Jego zainteresowania naukowe, zorientowane na zagadnienia językoznawstwa współczesnego zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, koncentrują się wokół problemów z zakresu składni semantycznej, semantyki i pragmatyki, gramatyki komunikacyjnej, językoznawstwa kognitywnego, teorii tekstu i dyskursu, lingwistycznych teorii przekładu, tekstów wielokodowych oraz komunikacji interpersonalnej.

USOSWeb

Academia.edu

ResearchGate

 

 

 

 

Współredaktor serii „Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku” (strona serii: https://www.ejournals.eu/Language-and-Method/).

Mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wykształcenie:

magister filologii rosyjskiej

magister filologii angielskiej

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalności: językoznawstwo ogólne, lingwistyka matematyczna, filologia rosyjska, filologia angielska.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

(2011): On Isomorphism and Non-Isomorphism in Language. An Analysis of Selected Classes of Russian, Polish and English Adverbs within the Communicative Grammar Framework. – Łódź: PRIMUM VERBUM, ss. 210.

 

1. Ozga, Krzysztof (2000): „Język podręczników szkolnych”. – Język trzeciego tysiąclecia I, seria: Język a komunikacja 1, pod red. Grzegorza Szpili. – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 157-166. [współaut. Janina Ozga]

2. Ozga, Krzysztof (2001): „Komunikacyjny efekt trywializmów”. – w: Habrajska Grażyna (red.): Język w komunikacji, tom 1. – Łódź: Wydawnictwo WSHE, 46-52.

https://www.researchgate.net/publication/355042609_Komunikacyjny_efekt_trywializmow

3. Ozga, Krzysztof (2002): „Leksemy nieizomorficzne i ich rola w systemie językowym”. – w: Pstyga Alicja, Szcześniak Krystyna (red.): Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. –Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 114-119.

4. Ozga, Krzysztof (2004): „Lekarz leczy chorego – kilka uwag metodologicznych na temat niesemantyczności standardów semantycznych w gramatyce komunikacyjnej”. – Świat Słowian w języku i kulturze V. Językoznawstwo, pod red. Ewy Komorowskiej i Agnieszki Krzanowskiej. – Szczecin: Zapol, 178-184.

5. Ozga, Krzysztof (2005): „Przysłówek jako formalny wykładnik pojęć w świetle składni semantycznej”. – Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 275-284.

https://www.researchgate.net/publication/355042764_Przyslowek_jako_formalny_wykladnik_pojec_w_swietle_skladni_semantycznej

6. Ozga, Krzysztof (2005): „Grzeczni inaczej”. – Język trzeciego tysiąclecia III. Tom 1, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, seria: Język a komunikacja 8, pod red. Grzegorza Szpili. – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 473-482.

https://www.researchgate.net/publication/355038628_Grzeczni_inaczej

7. Ozga, Krzysztof (2005): „Dlaczego przysłówki często są nieizomorficzne lub semi-izomorficzne?” – Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, pod red. Ewy Komorowskiej i Agnieszki Krzanowskiej. – Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 192-199.

8. Ozga, Krzysztof (2006): „Словообразовательная мотивированность наречий и их сочетаемость с другими показателями понятий на синтаксическом уровне”. – Русистика и современность. Языкознание 4, pod red. Zofii Czapigi. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 193-204.

https://www.researchgate.net/publication/355038612_SLOVOOBRAZOVATELNAA_MOTVIROVANNOST_NARECIJ_I_IH_SOCETAEMOST_S_DRUGIMI_POKAZATELAMI_PONATIJ_NA_SINTAKSICESKOM_UROVNE

9. Ozga, Krzysztof (2007): “Phonetic correctness: between tyranny and courtesy”. – w: Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska (współaut. Janina Ozga), pod red. Władysława Chłopickiego, Andrzeja Pawelca i Agnieszki Pokojskiej. – Kraków: Wydawnictwo Tertium, 611-621.

https://www.researchgate.net/publication/355043217_Phonetic_correctness_between_tyranny_and_courtesy

10. Ozga, Krzysztof (2010): „(Nie)izomorfizm jako kryterium analizy translatologicznej: Мастер и Маргарита – Mistrz i Małgorzata – The Master and Margarita”. – w: Od idei do inteligencji w działaniu, pod red. Grażyny Habrajskiej. – Kielce: Charaktery, 191-203.

https://www.researchgate.net/publication/342154456_KRZYSZTOF_OZGA_Nieizomorfizm_jako_kryterium_analizy_translatologicznej_191_KRZYSZTOF_OZGA

11. Ozga, Krzysztof (2010): „Demotywatory jako deprecjonujące akty intersemiotyczne”. – w: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod redakcja Andrzeja Dudka, Kraków: Wydawnictwo UJ, 259-266.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/59416/ozga_demotywatory_jako_deprecjonujace_akty_intersemiotyczne_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12. Ozga, Krzysztof (2011): „Moya vayf yuzaet vindozu. An analysis of selected English borrowings in standard and slang Russian”. – w: English in action: language contact and language variation, pod red. Ewy Willim, Kraków: Wydawnictwo AFM, s. 53-68.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28311/WILLIM_English_in_action_2011.pdf?sequence=1

13. Ozga, Krzysztof (2012): „Методы описания истинности суждения в современном языкознании – критические замечания”. – w: Язык и метод 1. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, pod red. Doroty Szumskiej, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 279-287.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/71857/ozga_metody_opisania_istinnosti_suzdenia_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14. Ozga, Krzysztof (2014): “Demotivators as deprecating and phatic multimodal communicative acts”. – w: Multimodal Epistemologies. Towards an Integrated Framework, pod red. Arianny Maiorani i Christine Christie, New York and London: Routledge, s. 28-49.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/11355/ozga_demotivators_as_deprecating_and_phatic_multimodal_communicative_acts_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

15. Ozga, Krzysztof (2016):  „Koncepcja modelu interakcji werbalnej A. Faber i E. Mazlish w świetle analizy komunikacyjnej”. – w: Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku, pod red. Grażyny Habrajskiej (seria Nauka o komunikowaniu), s. 394-419. 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/39161/ozga_koncepcja_modelu_interakcji_werbalnej_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16. Ozga, Krzysztof (2018): „Perswazja w dyskursie gerontologicznym –  przeszkody i strategie w komunikacji z pacjentem geriatrycznym”, (współaut. Agnieszka Ozga), Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2 (48), s. 275-302.

https://doi.org/10.18778/1505-9057.48.19

https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/download/4024/3469

17. Ozga, Krzysztof (2018): „Techniki komponowania obrazowania w tekstach kabaretonu”, (współaut. Wiesław Czechowski), Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2 (48), s. 303-319.

https://doi.org/10.18778/1505-9057.48.20

http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/download/4025/3488

18. Ozga, Krzysztof (2018): „Projekt ‘maDka’ – przekraczanie granic etyki w performansie komunikacyjnym”. – w: Etyka w komunikacji, pod red. G. Habrajskiej, Łódź: Primum Verbum, s. 57-79.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/155098/ozga_projekt_madka_przekraczanie_granic_etyki_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

19. Ozga, Krzysztof (2020): „Tajemnice ASMR – perspektywa ogólna i lingwistyczna”, Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 3 (58), s. 301-334.

https://doi.org/10.18778/1505-9057.57.01

https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/download/8870/8671

20. Ozga, Krzysztof (2020): „Komunikat językowy w pułapce obrazu”. – w: Teorie i praktyki komunikacji, pod red. G. Habrajskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 343-361.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/272066/ozga_komunikat_jezykowy_w_pulapce_obrazu_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21. Ozga, Krzysztof (2020): „Eksplicytacja: zjawisko → koncept → termin w perspektywie metodologii modelu składni propozycjonalnej: lingwistyczny głos w dyskusji o uniwersaliach translatologicznych” (współaut. Dorota Szumska), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 76, s. 409-423.

DOI: 10.5604/01.3001.0014.6688, GICID: 01.3001.0014.6688

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/263146/szumska_ozga_eksplicytacja_zjawisko_koncept_termin_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1. Ozga, Krzysztof (2001): We władzy dziwnych myśli, czyli rosyjska ikebana: O antologii In the Grip of Strange Thoughts (Russian poetry in a New Era). –  Przekładaniec 8 (a journal of literary translation). – Kraków: Wydawnictwo Tertium, s. 73-80.

https://www.researchgate.net/publication/355043349_WE_WLADZY_DZIWNYCH_MYSLI_CZYLI_ROSYJSKA_IKEBANA

2. Ozga, Krzysztof (2008): Stefan Grzybowski, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (Wraz z ćwiczeniami). Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями), Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007, s. 184, „Slavia Orientalis” 2008/1, s. 177-182.

https://www.researchgate.net/publication/355038719_Artykul_recenzyjny_Stefan_Grzybowski_Zarys_fonetyki_opisowej_jezyka_rosyjskiego_Wraz_z_cwiczeniami_Kratkij_ocerk_fonetiki_russkogo_azyka_s_uprazneniami

3. Ozga, Krzysztof (2021): „Wokół gramatyki sensu. O najnowszej monografii   Aleksego Awdiejewa i Grażyny Habrajskiej (Gramatyka sensu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)”. Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 6 (1), s. 318-327.

https://doi.org/10.7592/Tertium2021.6.1.186

https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/186/279

(seria: Język i metoda, https://www.ejournals.eu/Language-and-Method/)

1. Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века. Том 2. Лингвистический анализ на грани методологического срыва, pod red. Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

2. Язык и метод. Русский язык в научных исследованиях XXI века. Том 3. Лингвистический анализ на грани методологического срыва, pod red. Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

3. Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Том 6. Синтаксис текста. Текст в синтаксисе. Лингвистический анализ в Бермудском треугольнике: Комбинаторика - Семантика – Прагматика, pod red. Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-giellońskiego, 2019.

4. Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Том 7. Русская пунктуация в коммуникативном аспекте, pod red. Doroty Szumskiej i Krzysztofa Ozgi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

1. Ozga, Krzysztof (2002): The Space of the Face. – w: Dikareva Svetlana i Skrebtsova Tatjana (red.): Когнитивные сценарии коммуникации. Cognitive Scenarios of Communication. Proceedings of IV International Conference. Partenit, Crimea, Ukraine, September 23-28, 2002. – Symferopol: Taurida University Press, 40.

2. Ozga, Krzysztof (2009): Обучение письменному переводу специальных текстов и устному переводу на кафедре ЮНЕСКО Ягеллонского университета – w: З. К. Бурнацева, С. Г. Ваняшкин, М. Я. Цвиллинг (red.): Проблемы обучения переводу в языковом вузе. Тезисы шестой международной научно-практической конференции «Металингвистическая составляющая инновационных образовательных программ подготовки переводчиков», Москва, 8-10 октября 2008 года. – Москва: Московский государственный лингвистический университет, 23-24.

3. Ozga Krzysztof (2010): Communicative grammar – a key to text interpretation: ideation, interaction and text organization. – w: 22. evropska konferenca in delavnice sistemsko-funkcijskega jezikoslovja/The 22nd European Systemic Functional Linguistics Conferece and Workshop. Zapletenost besedilnega pomena/complexities of meaning in text. Izvlečki/Abstract Booklet, pod red. Sonji Starc (et al.), Koper: Boex DTP, 54.

(dostępne także w pdf w archiwum BPTJ http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/archiwalne/)

1. Ozga, Krzysztof (2001): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2000 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 57. – Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 231-274.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/254348/ozga_polska_bibliografia_jezykoznawstwa_ogolnego_i_indoeuropejskiego_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Ozga, Krzysztof (2003): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2001 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 59. – Kraków: Wydawnictwo Universitas, 221-295.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/252830/ozga_polska_bibliografia_jezykoznawstwa_ogolnego_i_indoeuropejskiego_oraz_jezykow_nieindoeuropejskich_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Ozga, Krzysztof (2004): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2002 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 60. – Kraków: Wydawnictwo Universitas, 233-317.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/252817/ozga_polska_bibliografia_jezykoznawstwa_ogolnego_i_indoeuropejskiego_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Ozga, Krzysztof (2005): Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnieniami. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 61. – Kraków: Wydawnictwo Universitas, 205-298.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/252743/ozga_polska_bibliografia_jezykoznawstwa_ogolnego_i_indoeuropejskiego_oraz_jezykow_nieindoeuropejskich_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ekspertyza w zakresie odsłuchu nagrań i identyfikacji w obrębie nagrań oraz przekładu treści nagrań we współpracy z Pracownią Analizy Mowy i Nagrań przy Zakładzie Kryminalistyki Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna na zlecenie Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Ekspertyza dotyczyła nagrań z wieży kontrolnej w Smoleńsku w związku z katastrofą Tu-154 z 10 kwietnia 2010 roku, ss. 379.