Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Katarzyna Syska

Adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2013). Stopień nadany na podstawie rozprawy Neosentymentalna literatura rosyjska po 1991 roku. Reinterpretacja tradycji (promotor: dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ) przez Radę Wydziału Filologicznego UJ.

Studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia pisemnego PL-RU, RU-PL (2008), Katedra Unesco do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ.

Magister filologii, specjalność: kultura Rosji i narodów sąsiednich (2007). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.  Temat rozprawy magisterskiej: Сочувствие, сострадание, жалость в русской культуре на примере выбранных пьес Николая Коляды (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda).

W latach 2009-2011 wykładowca języka polskiego i literatury na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie – w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, równolegle staż doktorancki na tym samym uniwersytecie.

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX wieku, najnowsza literatura i kultura rosyjska, rosyjska dramaturgia i teatr XXI wieku, teoria literatury

Web Content Display Web Content Display

O neosentymentalnych tendencjach w najnowszej literaturze rosyjskiej, Scriptum, Kraków 2015, ss. 276.

«Я выбираю свободу». Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, red. K. Syska, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego nr 14, Katowice 2015.

 1. we współautorstwie z E. Kurant, Философия театра М. Угарова и его пьесы преддоковского периода ("газета "Русский инвалидъ" за 18 июля", „Смерть Ивана Ильича”), Практики и Интерпретации 2020, nr 1, s. 142-157.
 2. Неосентиментальность : идилиическая, элегическая, комическая, [w:] Тю/ипология дискурсов : k 75-летию Валерия Игоревича Тюпы : cборник научных статей, ред. Ю.Доманский, В. Малкина, РГГУ, Москва 2020, s. 322-328.
 3. Skazani na Zwycięstwo : powieść Aleksandra Prochanowa „Człowiek gwiazdy”, „Świat i Słowo” 2020, nr 2, s. 137-153.
 4. Неосентиментализм, [w:] Экспериментальный словарь новейшей драматургии, ред. С. Лавлинский, Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL, Siedlce 2019, s, 195-203.
 5. Перформативность (we współautorstwie z E. Kurant), [w:] Экспериментальный словарь новейшей драматургии, ред. С. Лавлинский, Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL, Siedlce 2019, s, 245-260.
 6. „Lato” Kiriłła Sieriebriennikowa. Rock kameralnie, „Ownetic magazine”, 19.09.2018, https://ownetic.com/magazyn/2018/katarzyna-syska-lato-kirill-sieriebriennikow
 7. Soc-nostalgia : aktualizacja radzieckich mitów, „Ekrany” 2017, nr 5, s. 18-23.
 8. Современные идиллии. Способы и функции обращения к идиллическому хронотопу в избранных произведениях новейшей русской литературы, [w:] Гетеротопии. Миры, границы, повествование, „Literatūra”, nr 57(5), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2015, s. 325-336.
 9. Pornografia i rusofobia, [w:] „Nowa Europa Wschodnia” 2015, nr 5, s. 36-39.
 10. Prywatne imperium w poezji Timura Kibirowa, [w:] «Я выбираю свободу». Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, red. K. Syska, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego nr 14, Katowice 2015, s. 209-226.
 11. Poststrukturalizm w rosyjskiej teorii literatury po 1991 roku, „Er(r)go” 2015, nr 2, s. 99-106.
 12. Культура, ностальгия, интеллигенция: польский опыт, «Неприкосновенный запас» 2015, nr 4, s. 44-54.
 13. Роман «Медея и ее дети» Людмилы Улицкой: преодоление трагедии идиллией, [w:] La dimensione del tragico nella cultura moderna e contemporanea, seria: Arti dello Spettacolo 3, Rzym: Universitalia 2014, s. 147-162.
 14. Zapotrzebowanie na zwyczajność (szkic o prozie Ludmiły Ulickiej), „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 6, s. 88-93.
 15. Psoj Korolenko: zmusić Derridę do śpiewania, „Opcje” 2013, nr 3, s. 42-48.
 16. Wasia Obłomow – bity o Rosji, „Opcje” 2013, nr 3, s. 50-56.
 17. Nowa sentymentalność. Przejawy świadomości konwergencyjnej w wybranych monodramach Jewgienija Griszkowca, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 2(142),  s. 56-82.
 18. Wojna na modlitwy, „Tygodnik Powszechny”, nr 20, 13 maja 2012.
 19. «Неосентименталистские» игры В эмпатию: автор и адресат в монодрамах Евгения Гришковца, [w:] Поэтика русской драматургии рубежа XX-XXI веков, выпуски 1-2, Кемерово 2012, s. 112-121.
 20. Monodram „OdnovrEmEnno". Teatralne komiksy Jewgienija Griszkowca, [w:] Słowo i obraz, red. E. Tabakowska, R. Rogowski, Kraków 2010, s. 69-78.
 21. Dramaturgia Nikołaja Kolady. Misterium współczucia, [w:] Źródła europejskiej humanistyki, Kraków 2010, s. 91-100.
 22. Sentymentalność dziś: idylliczna, elegijna i komiczna, [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, nr 5, 2010, s. 123-132.

 1. Od utopii do apokalipsy. O książce Andrieja Płatonowa „Dół”, „Nowa Europa Wschodnia” 2017, nr 3-4, s. 188-191.
 2. Postmodernistyczna hagiografia. O książce Jewgienija Wodołazkina „Laur”, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr 2, s. 151-153.
 3. Społeczeństwo czystego spektaklu. O książce Petera Pomerantseva „Jądro dziwności. Nowa Rosja”, „Nowa Europa Wschodnia” 2015, nr 5.
 4. Przykładając sumienie do Rosji. Recenzja książki Krystyny Kurczab-Redlich Głową o mur Kremla, „Znak”, maj 2008, s. 133-144.

 1. Słowa rapowane, słowa płynące z duszy. Z Maksimem Krongauzem rozmawia Katarzyna Syska, „Nowa Europa Wschodnia” 2019, nr 3-4, s. 137-146.
 2. Spisek beztalenci. Z rosyjskim reżyserem Konstantinem Bogomołowem rozmawia Katarzyna Syska, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr 2, s. 131-135.
 3. Текст - нечто таинственное. C Игорем Яцко беседовала К. Сыска, «Современная драматургия» 2010, nr 3, s. 188-193.
 4. Putin się nie czerwieni . Z Krystyną Kurczab-Redlich rozmawiają Katarzyna Syska i Marcin Żyła, „Znak” 2010, nr 656, s. 72-88. Wywiad dostał się do finału konkursu na najlepszy wywiad roku im. Barbary Łopieńskiej, organizowany przez tygodnik „Polityka” i szereg innych ogólnopolskich pism.

 1. Mark Lipowiecki, Paralogie. Transformacje dyskursu (post)modernistycznego w kulturze rosyjskiej lat 1920-2000, przeł. P. Fast, K. Syska, P. Łaniewski, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych "Śląsk", Katowice 2018, 469 stron.
 2. N. Pietrow, Nowy ład Stalina : sowietyzacja Europy 1945-1953, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Demart, Warszawa 2015, 327 stron.
 3. N. Pietrow, Stalinowski kat Polski Iwan Sierow, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Demart, Warszawa 2013, 415 stron.
 4. N. Pietrow, Psy Stalina, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Demart, Warszawa 2012, 322 strony.

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

Neosentymentalna literatura rosyjska po 1991 roku. Reinterpretacja tradycji (grant promotorski na napisanie rozprawy doktorskiej). Realizacja projektu badawczego promotorskiego Nr N N103 143439 pod kierownictwem dr hab. Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz, prof. UJ finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - NCN na podstawie decyzji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 1434/B/H03/2010/39.