Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Patyk

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Językowej i Kulturowej

Instytutowy koordynator programu MOST

USOSWeb

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2021). Stopień nadany na podstawie rozprawy doktorskiej Bezokolicznik w języku ukraińskim i jego polskie odpowiedniki. Ujęcie morfo-syntaktyczne (promotor rozprawy: dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ; promotor pomocniczy: dr Anna Budziak) przez Radę Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (2020). Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Temat rozprawy magisterskiej: Безличные предложения в переводе с русского языка на польский (на материале произведения Р. Гальего Белое на чёрном).

Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie oraz Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (2018).

Magister filologii, specjalność: filologia ukraińska (2012). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Ukraińskie imiesłowy przysłówkowe w przekładzie na język polski (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki i ich polskiego tłumaczenia).

Stypendystka na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (2010).

Zainteresowania naukowe:

ukraińsko-polskie oraz rosyjsko-polskie językoznawstwo kontrastywne w zakresie składni i morfologii

glottodydaktyka

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

  1. Безличные предложения с безличными и личными глаголами в безличном значении в переводе с русского на польский язык (на материале произведения Р. Гальего Белое на чёрном), w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Russologica 13, 2020, s. 70-83.
  2. Specyfika tłumaczenia ukraińskich imiesłowów przysłówkowych na język polski
    (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki i ich polskich przekładów),
    w: Slavia Orientalis, tom LXIV, nr 2, Warszawa 2015, s. 391-400.
  3. Ukraińskie konstrukcje z imiesłowowymi równoważnikami zdania w przekładzie na język polski, w: Studia Methodologica, nr 39, Ternopil 2014, s. 42-49.

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

Staż naukowo-badawczy w Instytucie Językoznawstwa im. Ľudovíta Štúra Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (2018).

Pobyt studyjny w Katedrze Rusycystyki i Studiów Wschodnioeuropejskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (2018).