Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska

Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki

USOSWeb

Academia.edu

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2014). Stopień nadany na podstawie rozprawy Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich (promotor prof. dr hab. Adam Fałowski) przez Radę Wydziału Filologicznego UJ.

Magister filologii ukraińskiej (2007, dyplom z wyróżnieniem). Praca magisterska Leksyka obrzędowości weselnej na Ukrainie Zachodniej (studium etnolingwistyczne) napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Fałowskiego.

Magister prawa (2005). Praca magisterska Instytucja repatriacji w polskim prawie napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Zimmermanna.

Zainteresowania naukowe:

tabu językowe, etnolingwistyka, polsko-ukraińskie kontakty językowe, język folkloru

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich [= Studia Ruthenica Cracoviensia 9], Kraków 2015.

  1. Formy trybu rozkazującego w tekstach ukraińskich lamentów pogrzebowych, [w:] Tradycje między Wschodem a Zachodem, Kraków 2021, w druku.
  2. Leksyka tabuizowana w Słowniku języka ukraińskiego pod redakcją B. Hrinczenki – kierunki i perspektywy badawcze, [w:] Tabu w języku, literaturze i kulturze, Kraków 2021, w druku.
  3. Tabu językowe i eufemizacja a wariantywność tekstów ukraińskich ludowych pieśni obscenicznych, „Studia Ukrainica Posnaniensia”, vol. IX/1 2021, s. 99-112.
  4. [we współautorstwie z Rafałem Szeptyńskim] Chronologizacja polskiego słownictwa – współczesna praktyka, „Język Polski” 2020, z. 3, s. 121-134.
  5. Характеристика джерел і матеріалів для вивчення мовного табу в українських піснях, [w:] Сучасні дослідження української культури, red. М. Замбрицька, П. Олеховська, К. Якубовська-Кравчик, Варшава – Івано-Франківськ 2015, s. 31–43.
  6. O ukraińskich gwarowych nazwach niektórych chorób, [w:] In memoriam István Udvari (1950-2005) Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьхаза, 25-26 мая 2010 г.), под ред. Андраша Золтана,  Nyíregyháza 2011, s. 379-386.
  7. Werbalizacja ‘sacrum' – diabelskie tabu w gwarach ukraińskich, [w:] Źródła humanistyki europejskiej 2, red. K. Korus, Kraków 2010, s. 249-258.
  8. Leksykalne reprezentacje pojęcia „wieczór przedślubny" w gwarach zachodnioukraińskich, [w:] Мово рідна, слово рідне. Prace językoznawcze ofiarowane dr Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. A. Fałowski, O. Baraniwska, Kraków 2009, s. 245-252.
  9. Назви членів весільної служби у говірках Західної України, [w:] Ucrainistica. Збірник наукових праць, Кривий Ріг 2008, s. 60-69.
  10. Z leksyki obrzędowości weselnej gwar Ukrainy Zachodniej, [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze VIII, red. E Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2007, s. 129-134.

Współredakcja (z dr Wiktorią Hojsak) tomu pokonferencyjnego Region Karpacki. Historia, język, kultura, Kraków 2013.

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

Wykonawca (2017-2018) w grancie Wielki Słownik Języka Polskiego. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN [https://wsjp.pl/].