Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Izabela Kozera-Sławomirska

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego

USOSWeb

Academia.edu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Stopień naukowy nadany na podstawie rozprawy doktorskiej Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основании корпусного анализа (promotor: dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ).

Absolwentka filologii rosyjskiej UJ, kulturoznawstwa UJ (spec. lingwistyka) oraz filologii orientalnej UJ (spec. turkologia). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014/2015) i stażystka Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (2009). Autorka ponad 20 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych, monografiach wieloautorskich i zbiorach pokonferencyjnych. Uczestniczka ponad 40 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym (m.in. Rosja, Finlandia, Hiszpania, Białoruś, Ukraina, Szwecja, Niemcy) i krajowym. Koordynator programu Erasmus Incoming w IFW UJ (2017-2019), członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Język i Metoda” (2017).

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół zagadnień aspektologii słowiańskiej i gramatyki współczesnego języka rosyjskiego i tureckiego, a w szczególności tzw. lingwistyki korpusowej.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основании корпусного анализа, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria „Język i metoda”, t. V, Kraków 2018.

Kipczacki materiał leksykalny w słowniku Petera Simona Pallasa (1787-1789), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022.

 

1. Суффиксальная вариативность русского глагола (по данным НКРЯ), „Linguistica Copernicana”, t.17 / 2020, artykuł w czasopiśmie punktowanym (dostęp: 10.12775/LinCop.2020.006), s. 81-97, ISSN: 2080-1068.

2. Префиксация в русском языке - корпусное исследование, [в:] В.Н. Степанов, Л.В. Ухова (ред.), Русская грамматика: активные процессы в языке и речи (Ярославль, 17-19 мая 2019 года) сборник научных трудов Международного научного симпозиума, s. 396-405, ISBN: 978-5-00089-352-4.

3. Семантическая характеристика русского глагола по данным НКРЯ, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Linguistica Rossica”, Nr 16 / 2018, artykuł w czasopiśmie punktowanym (dostęp: 10.18778/1731-8025.16.06), s. 75-92, ISSN: 1731-8025.

4. Метод корпусного исследования - преимущества и недостатки (на примере использования Национального корпуса русского языка), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia Russologica”, t. 11 / 2018, artykuł w czasopiśmie punktowanym (dostęp: 10.24917/16899911.11.2), s. 17-32, nr ISSN: 1689-9911.

5. Хроника III Международной конференции «Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века», Коммуникативные исследования Международный научный журнал, Nr3 (17) / 2018, sprawozdanie z konferencji, współautorstwo, s. 292-296.

6. Prawosławie jako czynnik kształtujący tożsamość współczesnych Rosjan, [w:] M. Małecka-Kuzak, A. Zhyrkova, M. Podbielski (red.), Ex Oriente Lux. Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków, Akademia Ignatianum w Krakowie, artykuł w monografii, współautorstwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 171-183, ISBN 978-83-7614-324-8;

7. Корпусное обучение - будущее языкового обучения, [в:] З.В. Лукашеня, Н.Г. Дубешко, А.Э. Руднева (ред.), Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы, Материалы III Международной научно-практической конференции, Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 2017, s. 86-90, ISBN 978-985-498-753-

8. Межкультурная коммуникация в исторической перспективе, [в:] Л.М. Гончарова (ред.), Гуманитарные технологии в современном мире, Сборник Материалов VI Международной Научно-Практической Конференции (17-19. мая 2018 года), współautorstwo, Калининград 2018, s. 20-23.