Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ

Kierownik Katedry Literaturoznawstwa Rosyjskiego

USOS

Wikipedia

Biografik

2012 – habilitacja z literaturoznawstwa na podstawie monografii: Między bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskeij w Polsce. Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Gosk, prof. dr hab. Wasilij Szczukin, prof. dr hab. Jan Czykwin, dr hab. Ihor Nabytovych

1997 - doktorat z literaturoznawstwa

Temat rozprawy: Życie literackie Łemków w drugiej połowie wieku XIX i na początku  wieku XX

Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Łużny  

1992 - magisterium z historii sztuki

            Temat pracy: Ikona św. Dymitra z Salonik z cerkwi w Czarnej (pocz. XVII w.)

            Promotor: Prof. dr hab. Anna Różycka-Bryzek

1987 - magisterium z psychologii

            Temat pracy: Konflikt i współdziałanie - analiza stosunków polsko-łemkowskich

            Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

1985 - magisterium z filologii rosyjskiej

            Temat pracy: Życie literackie Łemków w Polsce po II wojnie światowej

            Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Łużny

 

Założycielka i kierownik kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2001-2017)

Współpracowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ

Założycielka i redaktor naczelna łemkowskiego czasopisma naukowego „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2005-

Sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU

Członkini Zarządu World Academy of Rusyn Culture

Członkini International Assosiation for the Support of Rusyn Language and Culture

Członkini Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (Oddział Kraków)

Członkini Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Członkini Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 2005-2014

Zainteresowania naukowe: literatura a etniczność, literatura mniejszości etnicznych, dyskursy mniejszościowe, relacje międzykulturowe, antropologia literatury, rewitalizacja kultur i języków zagrożonych, kultura pograniczy.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

  1. Między bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 361.
  2. Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2001, ss. 416.

1. Migracja kolista. Tożsamościowe wędrowanie Łemków: tekst i rytuał, w: „Porównania” 2022, nr 32, s. 81-100.

 

2. Przestrzeń rosyjskości w literaturze łemkowskiej, w: Tożsamość (w) przestrzeni: Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, red. Matylda Chrząszcz, Ksenia Dubiel, Helena Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 201-216.

 

3. Wasilij Gieorgijewicz Szczukin – wszechstronny badacz i erudyta, w: Tożsamość (w) przestrzeni: Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, red. Matylda Chrząszcz, Ksenia Dubiel, Helena Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 11-18.

 

4. Контекстуальный словник лемківского языка як ревіталізацийный проєкт, w: Studia in memoriam Stephani Udvari / Статї на честь 70-лїтя Іштвана Удварія: A 2020. december 5-i Udvari István tudományos online emlékkonferencia anyaga. red. : Lyavinecz-Ugrin, Marianna and Káprály, Mihály and Zoltán, András, Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat; Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület, Budapest, s. 57-72. 

 

5. Росия – міфічна краіна: компенсацийна роля уявлінь о росийскости в лемківскых культуровых текстах, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2022, nr 18.

6. Wiślane metafory w życiowych tropach, w: P. Murianka, A Wisła dalej płynie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, s. 11-21.

 

7. „Zaśpiewać swoją pieśń na swoim podwórzu…” Podmiotowość naruszona – podmiotowość niezłomna, w: Paweł Stefanowski. Utwory wybrane, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, s. 13-24.

 

8.  Sotto di me, sopra di me, dinanzi a me…/ Pode mną, nade mną, przede mną.../ Підо мном, надо мном, предо мном..., w: Ritorni/ Powroty/ Вертаня. Antologia di poesia lemka/ Antologia poezji łemkowskiej/ Антолоґія лемківской поезиі, oprac. i przekł. Silvia Bruni, Austeria, Kraków 2022, s. 7-17.

 

9. Immersive Lemko ethnophilology, w: Revitalizing endangered languages: a practical guide,  red. Justyna Olko i Julia Sallabank, Cambridge University Press 2021, s. 261-262.

10. Historia i sytuacja języka łemkowskiego w ostatnim stuleciu, „Poradnik Językowy” 2021, nr 7, s. 46-66.

 

11. O pewnej epifanii wytropionej w „innej” rzeczywistości, w: Sztuka inwencji: Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki: rozmowy, inspiracje, kontynuacje, WUJ, Kraków 2021, s. 167-181.

12. The Influence of Emigre Lemkos from Different Locations On the Preservation and Growth of the Lemko Language, w: Endangered Languages and Diaspora, red. Eda Derhemi, Foundation for Endangered Languages, Tirana 2021, s. 196-201.

 

13. Lemko Language, “Quo Vadis”? Current Issues in the Linguistics Field of Lemko Identity: Loss and Revitalization, wApproaches to Rusyn 2017, red. E. Boudovskaja, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Sapporo 2021, s. 41-56.

 

14. Заспівати свою пісню на своім подвірю": достоменніст простору/достоменніст в просторі, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2021, nr 17,  s. 59-80.

 

15. Centrowy dyskurs w mniejszościowych prawach, w: Tożsamość, kultura, równość: refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, red. C. Obracht-Prondzyński, M. Milewska, Instytut Kaszubski, 2020, s. 52-64.

 

16. Написати Лемковину: mеджевоєнна лемківска література - загальный огляд, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2020 nr 16, s. 155-179.

 

17. Mniejszości piszą -  projekt (nie)możliwy, „Litteraria Copernicana” 2(30)/2019: Mikroliteratury. Literatura w językach mniejszości. s. 11-49.

 

18. Czy prostak ma prawo do narodowości? Etniczność a chłopskość w obrębie dyskursu polskich mniejszości etnicznych, w: Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze, red. G. Grochowski, D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Universitas, Kraków 2019, s. 127-142.

 

19. Pogranicza, hybrydy, peryferie-przestrzenie, teksty, ideologie : ogląd i osobowa realizacja, w: Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe, red. H. Duć-Fajfer, J. Kuffel, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019. s. 93-107.

 

20. Станути і стати ся зас : pевіталізацийны процесы серед Лемків по 1989 р., „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2019, nr 15,  s. 93-119.

 

21. (С)тратити язык што то значыт, што то творит лемківскє выгнаня з языка, w: 20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), red. K. Koporova, Prešovska univerzitá v Prešove,  Prešov 2018, s. 67-81.

 

22. Фльоринка як лемківскє місце памяти, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2018, nr 14,  s. 17-36.

 

23. Język, literatura, tożsamość: dyskurs współczesnej łemkowskości, w: Świat za tekstem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 70. Urodzin, red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017, s. 133-150.

 

24. Культуровы наслідства акциі «Вісла» для Лемків, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2017, nr 13, s. 17-34.

 

25. „A Wisła dalej plynie” Petra Murianki – autobiografia jako mit reinwencyjny. w: Autobiografie (po)graniczne, red. I. Iwasiów, T. Czerska,  Universitas, Kraków 2016 s. 15-29.

 

26. Literatura łemkowska jako dyskurs mniejszościowy, w: Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 53-65.

 

27. Актуальний статус русиньского/ лемківского языка в Польщи – загорожыня, способы охороны і ревіталізациі, w: Dynamické procesy v súčasnej slavistike, red. J. Dudášová, Acta Universitatis Prešoviensis, Slavistiský zbornik 2, Prešovska univerzitá v PrešovePrešov 2016, s. 89-100.

 

28. Literatura a proces rozwoju i rewitalizacja tożsamości językowej na przykładzie literatury łemkowskiej, w: Integral Strategies for Language Revitalization, red. J. Olko, T. Wicherkiewicz, R. Borges, Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Warsaw 2016, s. 175-200.

 

29. Allocating identity – versus, against, above, in spite of: The Lemko Becoming in Galicia, w: Integral Strategies for Language Revitalization, red. J. Olko, T. Wicherkiewicz, R. Borges, Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Warsaw 2016, s. 201-220 (przedruk)

 

30. Умістити достоменніст в однесіню до, проти, понад, наперекір. Лемківскє ставаня ся в Галициі, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2016, nr 12, s. 135-147.

 

31. Два жытя – дві смерти в часі і поза часом. Dva żytia - dvi smerty czasi i poza czasom, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2016, nr 12, s. 17-26.

 

32. Ци ся сміяти, цы плакати – Хылякове важыня жытя, w: В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. IV,  wstęp i red. О. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Ґорлиці-Краків 2016, s. VII-XІІI.

 

33. Mniejszościowy dyskurs literacki – perspektywy badawcze,  [w:] Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Hałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2015, s. 119-140.

 

34. Die schwierige Ethnogenese der lemkischen Gemeinschaft in Polen, w: Aleksander Brückner revisited. Debatten um Polen und Polentum in Geschichte und Gegenwart, red. Y. Kleinmann, A. Rabus, Wallstein Verlag, Göttingen, 168-196.

 

35. „Ciało czarne od biczowania czarnością”, czyli jak ciało uczynić czarnym – na przykładzie dyskursu mniejszości etnicznych, w: Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, M. Horodecka, M. Żółkoś, Universitas, Kraków 2015, s. 239-260.

 

36. Allocating identity- versus, against, above, in spite of. The Lemko becoming in Galicia, [w:]   Galicia Polyphony: Places and Voices, ed. A. Molisak, J. Wierzejska, Dom Wydawniczy Elipsa,  Warsaw 2015, s. 137-156.

 

37. Paternalizm unikowy, czyli jak sobie radzić z ustawowymi zobowiązaniami, w: Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 71-81.

 

38. Паульо Роберт Маґочій а Карпатска Русь. Конструкция, реконструкция ци досліднича пасия, w: Ювілейний Збірник на честь Професора Маґочія/ A Jubilee CollectionEssays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, Użhorod-Priasziw-Nju Jork, Выдавательство В. Падяка,  2015, s. 71-79.

 

39. Сучасний русиньскій язык в красній і научній літературі, wРусиньскый літеретурный язык на Словакіі: 20 років кодифікаціі: IV Міджінародный конґрес русиньского языка: зборник реферетів, Пряшів 23-25.09.2015, red. K. Koporova, Пряшівска універзіта в Пряшові, Пряшів 2015, s. 116-138.

 

40. Взоры, моделі, антивзоры: што на хосен, што на згубу – Хыляковы моральны дороговказы, w: В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. IІІ,  wstęp i red. O. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2015, s. VII-XІІ.

 

41. Миколай Малиняк (1851-1915). Прекурсор постмодернізму в лемківскым світі, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2015, nr 11, s. 13-18.

 

42. Униковий патерналізм або як собі радити з уставовыма вымогами, Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2015, nr 11, s. 129-139.

 

43. Jestem u siebie” – tekstualna opozycja przeciw symbolicznemu wykorzenianiu w literaturach mniejszościowych w Polsce, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnosciowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Universitas, Kraków 2014, s. 449-476.

 

43. Sacrum w znakowaniu etniczno-kulturowym na pograniczu chrześcijaństwa  wschodniego i zachodniego, w: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, „XVII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica”, Bydgoszcz 2014, s. 189-206.

 

44. Медже парадиґмом а сатиром – морально-естетычна якіст Хыляковых творів,  w: В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. IІ,  wstęp i red. O.Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2014, s. VII-X.

 

45. Влияня подій І світовой войны на формуваня ся лемківской свідомости – при спілучасти літературных текстів„Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2014, nr 10, s. 49-64.

 

46. Tożsamość narodowa i język Łemków w XIX i XX w., w: Łemkowie, red. B. Machul-Telus, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 29-60.

 

47. Локуваня достоменности – про Владыміра Хыляка на 170-літя народжыня і 120-літя смерти,  „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2013, nr 9s. 13-21.

 

48. Юрія Новосільского стремліня ґу сути„Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2013, nr 9s. 23-27.

 

49. Лемківскій язык – загыбаючий?, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2013, nr 9, s. 157-166.

 

50. Владимір Хыляк – лемківскій клясик, w: В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. І,  wstęp i red. O. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2013, s. 11-17.

 

51. Основны явиска етнічного руху Лемків в Польщы на початку XXI столітя, „Русин” 2013, nr 1, s. 14-18 (przedruk).

 

52. Jak chronić najsłabsze języki – panel dyskusyjny, wypowiedź  panelowa na temat języka łemkowskiego, [w:] Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, red. L. Nijakowski, Warszawa 2013, s. 99-100, 104-106, 1-9-110.

 

53. Колоніяльне, антиколоніяльне, постколоніяльне в сучасній лемківскій літературі, w: Величина малих єзичких, книжевних, культурних і історийских традицийох, red. J Tamaš,  Novi Sad 2012, s. 377-396.

 

54. Основны явиска етнічного руху Лемків в Польщы на початку XXI столітя, w: Studium Carpato-Ruthenorum 2012, red. K. Koporova.  Prešov 2012, s. 8-18.

 

55. Pamięć i literatura – inspiracje teoretyczne. W kontekście rozważań o literaturach mniejszości wschodniosłowiańskich w Polsce, w: Вертоград многоцветный/ Ogród wielu kwiatów, red. W. Szczukin, WUJ, Kraków 2012, s. 19-36.

 

57. Modest Humeckij w pamięci kulturowej Łemkowyny, w: Rzecz o łemkowskiej enklawie na północ od Krosna, red. S. Dubiel-Dmytryszyn, RuthenicArt, Krosno 2012, s. 37-51.

 

58. Modest Humeckij w pamięci kulturowej Łemkowyny, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2012, nr 8, s. 11-22 (przedruk).

 

59. Лемківска література як меншыновый дискурс, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2012, nr 8, s. s. 16-18.

 

60. Literatura łemkowska w ujęciu postkolonialnym, w: Łemkowie - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Starzyński, B. Tarasiewicz, Legnica 2011, s. 351-365.

 

61. „Łemko” (1911-1914) – czasopismo inicjujące  okres nowoczesności w dziejach Łemkowyny, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2011, nr 7, s. 13-18.

 

62. Лемківска клясика – Петро Поляньскій – Карпатскы Новелі, w: П. Поляньскій, Карпатскы Новелі, t. I, wstęp i red. O. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2014, s. 8-15.

 

63. Учытельови в поклоні, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2010, nr 6, s. 13-17.

 

64. Петро Поляньскій – неспопуляризуваний Великій, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2010, nr 6, s. 19-25.

65. Łemkowie w Galicji. Procesy świadomościowe, wkład w życie umysłowe i kulturalne, relacje etniczne, w: Galicyjskie Spotkania 2008, red. U, Jakubowska, Wydawnictwo Infort Editions, Zabrze 2009, s. 63-84.

 

66. Pomiędzy bukwą a literą – trwanie przez tekst pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, w: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego w dziesiątą rocznicę śmierci,  red. E. Korpała-Kirszak, D. Piwowarska, WUJ, Kraków 2009, s. 181-192.

 

67. Chrześcijaństwo pogranicza – etniczny wymiar chrześcijaństwa w literaturach mniejszościowych pogranicza wschodniego, w:  Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II Wokół kultur Śródziemnomorza, t. 1, Literatura i słowo, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Wydawnictwo Trans Humana,  Białystok 2009, s. 491-502.

 

68. The Axiologizing of Ethnic Space in Lemko Cultural Texts, w: Does a Fourth Rus’ Exist? Concerning cultural identity in the Carpathian Region, red. P. Best, S. Stępień, Does a Fourth Rus’ Exist? Concerning cultural identity in the Carpathian Region, red. P. Best, S. Stępień, Carpathian Institute,  Przemyśl-Higganum 2009, s. 45-62.

 

69. Транс-Антонич або як переводити Лемка на лемківскій, w: Б. І. Антонич, Зелена Євангелия (выбраны творы) на лемківскій перевюл П. Мурянка,  Стоваришыня Лемків, Крениця-Ліґниця 2009, s. 18-25.

 

70. Зелена вічніст поезиі Богданя Ігоря Антонича, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2009, nr 5, s. 19-24.

 

71. Literackie kształtowanie etniczności łemkowskiej w kontekście galicyjskim, w: Pamięć serca. Liber amicorum, red. W Szczukin, WUJ, Kraków 2008,  s. 41-56.

 

72. Lemkovský jazyk v edukačnom systéme Pol’ska, w: Rusínska kultúra a šlolstvo po roku 1989, red. A. Plišková, Prešovska univerzitá v PrešovePrešov 2008, s. 217-231.

 

73. Язык сучасной русиньской літературы, w: Русиньскый язык медже двома конґресами, red. A. Плїшкова, Світовый конґрас Русинів, Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, Пряшів 2008, s. 96-102.

 

74. Лемківскій язык в едукацийній системі Польщы, „Русин” 2008,  nr 3, s. 10-13.

 

75. З істориі Руской Бурсы в Ґорлицях/ Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach/ From the history of the Gorlice Rusyn School Dormitory, w: Руска Бурса 100 років/Ruska Bursa 1908-2008, red. О. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Ґорлиці 2008, s. 7-35.

 

76. Як ся бурсакам жыло в ґорлицкій бурсі – інтервю з бурсаком Павлом Дзюбином, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2008, nr 4, s. 13-18.

 

77. Etniczność a literatura – na przykładzie piśmiennictwa łemkowskiego, w: Łemkowie. Historia i kultura, red. U. Siekacz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2007, s. 10-26.

 

78. Etniczność w ekspozycji literackiej. Odwołania rocznicowe, w: Ziemia otulona wierszem, red. M. Lebdowiczowa, Piwniczna 2007, s. 132-138.

 

79. Етнічніст в літературній експозициі – річницьовы одкликаня /Etniczność w ekspozycji literackiej. Odwołania rocznicowe„Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2007, nr 3, s. 13-27.

 

80. Катеґория своє-чуже в лемківскых культуровых текстах, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2007, nr 3,  s.165-180 (przedruk).

 

81. Przez literaturę ku etniczności – literatura łemkowska od połowy XIX w. do dziś, w: Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. VII, red. A. Andrusiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 168-182.

 

82. Etniczność a literatura, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 433-450.

 

83.  Катеґория своє-чуже в лемківскых культуровых текстах, w: Carpatho-Rusyns and their Neighbors. Essays in Honor of Paul Robert Magocsi, red. B. Horbal, P. Krafcik, E. Rusinko, Eastern Christian Publications, Fairfax, Va, 2006, s. 123-148.

 

84. Szkolnictwo łemkowskie, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2006, nr 2, s. 51-67.

 

85. Kategoria swój-obcy w łemkowskich tekstach kulturowych, „Sprawy Wschodnie” 2006, s. 3-22.

 

86. Literatura i kultura mniejszości etnicznych – spojrzenie od peryferii ku centrum, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004,  t. II, Kraków 2005, s. 226-235.

 

87. З істориі Руской Бурсы в Ґорлицях, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2005, nr 1, s. 19-25.

 

88. Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2005, nr 1, s. 27-33.

 

89. Ty dla innych zdobywałeś swobodę... – wojna i powojnie we współczesnej literaturze łemkowskiej, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2005, nr 1, s. 83-90.

 

90. Wprowadzenie, w: Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji, red. M. Sandowicz, Rutenika, Warszawa 2004, s. 5-7.

 

91. Podstawowa charakterystyka terytorialna, etnograficzna, etniczna, kulturowa i religijna Łemkowszczyzny w ujęciu historycznym, w: Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji, red. M. Sandowicz, Rutenika, Warszawa 2004, s. 11-29.

 

92. Лемковина. Соціолінґвістічный аспект, w: Русиньскый язык,  red. P.R. Magocsi (w serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda), Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 347-361.

 

93. Od peryferii spojrzenie ku centrum – literatura mniejszości etnicznych w Polsce, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, red. A. Paszko, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 105-117.

 

94. Między kompensacją a projekcją. Rola literatur mniejszościowych w kształtowaniu tożsamości etnicznych, w: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 86, Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2004, s. 202-213.

 

95. Etosowy i konstruujący wymiar współczesnej liryki łemkowskiej, „Przegląd Polonijny” 2004, z. 3, s. 165-178.

 

96. Profesora Ryszarda Łużnego naukowa wizja rzeczywistości wschodniosłowiańskiej, w: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, t. IX, red, A. Podraza, A.A. Zięba, H. Duć-Fajfer, Kraków 2004, s. 21-30.

 

97. «Дневник Лемка з Талергофу» Теофіля Куриллы як документ часу, Лемківскій Річник” 2004, s. 4-10.

 

98. Literatura ukraińska w Polsce w kontekście pogranicza kulturowo-etnicznego, "Studia Ruthenica Cracoviensia" nr 1, red. B. Zinkiewicz-Tomanek, A. Fałowski, Universitas, Kraków  2003, s. 315-322.

 

99. Рецепция Александра Духновича на Лемковині, „Лемківскій Річник” 2003, s. 74-85.

 

100. Aleksander Duchnowycz a universum symboliczne Łemków, „Płaj" jesień 2003, nr 27, s. 65-69.

 

101. Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach, „Płaj" jesień 2003, nr 27, s. 86-95.

 

102. Культура Лемковины в другій половині XIX і на початку XX столітя, „Бесіда” 2002, nr 6 (69), s. 19-21,  „Бесіда”  2003, nr 1-6 (70-75).

 

103. Культ і іконоґрафія Св. Димитрия Солуньского на Лемковині, „Бесіда” 2001, nr 6 (63), 2002, nr 1-4 (64-67).

 

104. „Историческое состоянiє Намѣстничества Мушынскогo…", „Лемківскій Річник”  2002, s. 52-55.

 

105.  La literature Lemko dans la seconde moitie du XXe siecle, red. M. Misiak, O. Duć-Fajfer, Lille 2001 (s. 94).

 

106. Dorobek folklorystyczny Profesora Ryszarda Łużnego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2000/2001, T. 48/49, z.7, Lublin 2001, s. 71-84.

 

107. Być Łemkiem w PRL-u, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" MCCXLVII. Prace Etnograficzne 2001, z. 36, s. 141-172.

 

108. Łemkowie - charakterystyka etniczno-kulturowa, "Języki Obce w Szkole" 2001, nr 6, s. 55-64.

 

109. Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny,  "Języki Obce w Szkole" 2001, nr 6, s. 64-75.

 

110. Лемківскій язык – етнолінґвістичний аспект, „Русин” 2001, Nr 3-4,  s. 25-27 (przedruk fragmentów).

 

111. Współczesna folklorystyka polska – w kręgu pytań o tożsamość, “Ruch Literacki” 2000, t. XLI, z. 1, s. 79-94.

 

112. Contemporary Lemko poetry and the problem of so-called „Lemko Separatism”, w: The Lemkos of Poland. Articles and Essays, red. P. Best, J. Moklak, Historia Jagellonica Press, Cracow-New Haven 2000, s. 151-176.

113. Udział Łemków w życiu religijnym, umysłowym, kulturowo-społecznym Galicji w drugiej połowie dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku, w: Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, Kraków 2000, red, D. Czerska, Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagellonica, Kraków, s. 199-212.

114. Twórczość wspomnieniowo-pamiętnikarska w dziewiętnastowiecznej literaturze łemkowskiej, w: Słowianie Wschodni. Duchowość-Kultura-Język,red. A Bolek, A. Raźny, D. Piwowarska, WUJ, Kraków 1998, s. 229-236.

 

115. Материяльна культура як чынник самоідентыфікациі етнічной Лемків, „Загорода” 1998, nr 3 (18), s. 8-17.

 

116. Материяльна культура як чынник самоідентыфікациі етнічной Лемків, „Бесіда” 1998, nr 4 (43), s. 9-12 (przedruk).

 

117. Ukrainian Literature in Poland, 1956-1993, “Journal of Ukrainian Studies” 1998, v. 23, nr 1 1998, s. 61-82.

 

118. Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków,  “Przegląd Polonijny” 1998, nr 3, s. 137-157.

 

119. Literatura łemkowska – zagadnienia badawcze, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU”, T. V, Kraków 1997, s. 87-98.

 

120. Літературна творчість українців у Польщі після другої світової війни, „Slavia Orientalis” 1996, nr 2, s. 203-220.

 

121. Główne nurty wspóczesnej poezji łemkowskiej, „Roczniki Humanistyczne KUL” 1994, t. XLII, z.7, s. 83-103.

 

122. Kult i ikonografia św. Dymitra z Salonik na Łemkowszczyźnie, w: Łemkowie w historii i kulturze Karpat cz. II, red. J. Czajkowski, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok 1994, s. 291-310.

 

123. Łemkowie w Polsce. Proces rozwoju świadomości etnicznej, aktualna sytuacja i perspektywy przetrwania, „Płaj” 1994, nr 9, s. 5-30.

 

124. Contemporary Lemko poetry and the Problem of so-called „Lemko Separatism”, „Carpatho-Slavic Studies” nr 3, New Haven 1993, s. 154-189.

 

124. The Lemkos in Poland, w: The Persistance of Regional Cultures: Rusyns and Ukrainians in Their Carpathian Homeland and Abroad, red. P. R. Magocsi, East European Monographs,   Columbia University Press, New York 1993, s. 83-103.

 

125. Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej, „Roczniki Humanistyczne KUL” 1993, t. XLI, z. 7, s. 235-260.

 

126. Сучасна лемківска поезия а народовы стремліня Лемків, „Русин” 1993, nr 3, s. 14-15.

 

127. Лемкы в Польщы/ Łemkowie w Polsce, „Magury’91” 1992, s. 11-51.

1. Sotto di me, sopra di me, dinanzi a me…, w: “Gazetta Italia” 19.września 2022. https://www.gazzettaitalia.pl/sotto-di-me-sopra-di-me-dinanzi-a-me/?fbclid=IwAR3RplekMMqNH2LJYbmU4lKWG6w8j5xfKyFcq2zfHMIj5CFIonmdODycqlI

2. Вступ/ Wkludzyńy, w: Petro Murjanka,  Łymkowsko duszyczka: uobrane wjyrsze przełożůne na ślůnsko godka uod Bartłůmjeja Wanota/  Петро Мурянка, Лемківска душа: выбраны вершы переведены на шлезскій язык през Варфоломія Ванота, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. XVIII-XXV.

3. То не так... смотрячы на падаючы звізды: o Боґдані Ґамбалю, його жытю i смерти, „Лемківскій Pічник” 2020, s. 162-173.

4. Высока позиция лемківскых дослідників і лемківскых досліджынь, „Бесіда” 2017, nr 6, s. 7.

5. Ювілейніст проти «вісляного» тырваня – Петрови Мурянці, „Лемківскій Річник” 2017, s. 131-139.

6. Ювілейніст проти «вісляного» тырваня – Петрови Мурянці, „Русин” 2017, nr. 4 (przedruk).

7. Хосен, „Бесіда” 2012, nr 1, s. 16-18.

8. Поза каноном – посмертні про Юрія Новосільского, „Бесіда” 2011, nr 2, s. 8-11.

9. Уж сме на своім. Декотры дале в тото не вірят, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2009, nr 5, s. 13-18.

10. Декотры дале в тото не вірят, „Бесіда” 2009, nr 5, s. 9-11(przedruk).

11. Atrakcja i obciążenie, “Tygodnik Powszechny” 2008, nr 29 (20 lipca), s. 27 (wywiad z H.D-F.)

12. Ци по «копі, то по хлопі?, „Лемківскій Річник” 2007, s. 145-150.

13. Ци по «копі, то по хлопі?, „Русин” 2007, nr 3, s. 17-18 (przedruk).

14. Никыфор а універсум символічне Лемків, „Лемківскій Річник” 2006, s. 34-39.

15. Краків – столиця культуры не лем Поляків, „Бесіда” 2006, nr 1, s. 22-23.

16. Nikifor a universum symboliczne Łemków, „Dziennik Polski”, R: LXI, 2005, nr 211, wkładka Nikifir/Никыфор (Dziennik Nowosądecki), s. VIII.

17. Никыфор а універсум символічне Лемків/  Nikifor a universum symboliczne Łemków (przedruk z „Dziennika Polskiego), „Бесіда” 2005, nr 5, s. 10-11.

18. Професор Павел Роберт Маґочій в Польщы, 16-17 лютого, Краків, „Бесіда” 2005, nr 3, s. 8-9.

19. Ватра – што она значыт днес? „Бесіда” 2004, nr 5, s. 7-9.

20. «Амаль» або колядуваня по інчому, „Бесіда” 2002,  nr 2-3 (65-66), s. 14-15.

21. Лемківскій язык – етнолінґвістичний аспект, „Русин” 2001, Nr 3-4,  s. 25-27.

23. З істориі Руской Бурсы в Ґорлицях, „Ґорлицкій Бурсак” – додаток до do „Бесіды” 2001, s. 2-5, 8-9.

24. Our Lemko Convergence with Europe. A Lemko Scholar's Lectures at the Sorbonne, Carpatho-Rus’” 2001, nr 19, s. 1, 4.

25. Лемкы в польскым і європейскым меншыновым контексті, Lemky w polskym i jewropejskym menszynowym konteksti, „Бесіда” 2000, nr 1-2 (53-53), s. 14-15.

26. Руска Бурса жыє співом лемківскых діти, „Бесіда” 2000, nr 1-2 (53-53), s. 20-21.

27. Одроджыня лемківской культуры – хвильова реакция ци перспектывний процес, „Загорода”  2000, nr 4, s. 11-18.

28. Дня 8 марця 1998 рока вмер в Кракові бл. п. Проф. др габ. Ришард Лужны  (nekrolog, pośmiertne słowo doktorantki), „Бесіда” 1998, nr 1-2, s. 9, 14-15.

29. О выставі Андрия Варголы слів пару, „Бесіда” 1998, nr 3, s. 1, 9-10.

30. Професорови Романови Райнфуссови пращальне слово/ Profesorowi Romanowi Reinfussowisłowo pożegnalne, “Płaj” 1998, nr 17, s. 8-13.

31. Весна серед осены або «Сон Білого Хорвата»,  „Бесіда” 1997, nr 1, s. 14.

32. Подорож Русинів до Європы, „Бесіда” 1997, nr 6, s. 1, 6-8, „Бесіда” 1998, nr 1-2, s. 10-13.

33. Друга Лемківска Творча Осін,  „Загорода”  1994, nr 2-3, s. 44-47.

34. Лемківска Осін,  „Бесіда” 1994, nr 3-4, s. 1, 10.

35. Лемкы в Польщы, „Русин” 1992, nr 3, s. 22, nr 4, s. 22.

36. Маґія  «Лемковскей Ватры», „Народни календар” 1990  (Novi Sad), s. 213-218.

1. Клавдия Алексович, (1830-1916), „Лемківскій Річник” 2016, s. 87-91.

2. Лемки, w: Енциклопедія історії та культури Карпатських русинів, red. P.R. Magocsi,

I. Pop, Видавництво В. Падяка,  Ужгород 2010, s. 396-400.

3. Література, w: Енциклопедія історії та культури Карпатських русинів, red. P.R. Magocsi, I. Pop, Видавництво В. Падяка,  Ужгород 2010, s.  418-421.

4. Поляки,  w: w: Енциклопедія історії та культури Карпатських русинів, red. P.R. Magocsi, I. Pop, Видавництво В. Падяка,  Ужгород 2010, s. 601-603.

5. Іван Желем 1925-1988, w: Руска Бурса 100 років/Ruska Bursa 1908-2008, red. О. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Ґорлиці, s. 49-53.

6. Миколай Буряк (1903-1986)  - лемківскій байкар і гумориста, „Лемківскій Річник” 2003, s. 148-152.

7. Aleksander Duchnowycz, „Płaj" jesień 2003, nr 27, s. 70-79.

8. Рефлексиі до ювілею 70-літя Павла Стефановского,  „Лемківскій Річник”  2002, s. 140-148.

9. Lemkos, w: Encyclopedia of Rusyn History and Culture, red. P. R. Magocsi, I. Pop, University of  Toronto Press, Toronto 2002, s. 280-282.

10. Poles, w: Encyclopedia of Rusyn History and Culture, red. P. R. Magocsi, I. Pop, University of  Toronto Press, Toronto 2002, s. 369-370.

11. Literature. Lemko Region, w: Encyclopedia of Rusyn History and Culture, red. P. R. Magocsi, I. Pop, University of  Toronto Press, Toronto 2002, s. 288-290.

12. Mykołąj Małyniak (1851-1915), „Лемківскій Річник”  2001, ѕ. 99-106.

13. Тeofil Kuryłłо (1891-1945), „Лемківскій Річник” 2001, ѕ. 132-136.

14. Клавдия Алексович (1830-1916), „Лемківскій Календар” 2000, s. 75-79.

15. Іван Русенко (1890-1960), „Лемківскій Календар” 2000, s. 94-100.

16. Василь Чернецкій (1837-1900), „Лемківскій Календар” 2000, s. 101-105.

17. Петро Поляньскій (1863-1910), „Лемківскій Календар” 2000, s. 120-125.

18. Модест Гумецкій, „Лемківскій Календар” 1999, s. 86-90.

19. Богдан Ігор Антонич (1909-1937), „Лемківскій Календар” 1999, s. 97-100.

20. Нестор Жылич (1914-1989), „Лемківскій Календар” 1999, s. 112-117.

21. Алексий Тороньскій, „Лемківскій Календар” 1998, s. 62-66.

22. Іван Желем, „Лемківскій Календар” 1998”, s. 129-132.

23. Жаждуще жытя – рефлексиі до ювілею Петра Мурянкы, „Лемківскій Календар” 1997”, s. 109-116.

24. Яков Дудра, „Лемківскій Календар” 1997”, s. 96-102.

25. Владимір Хыляк, „Лемківскій Календар” 1993”, s. 51-56.

26. О Юрію Новосільскым в 70-ту річницю народин, „Лемківскій Календар” 1993”,  s. 77-85.

27. Владимір Хыляк, „Русин” 1993, nr 4, s. 16-17.

28. Маковицкій Соловій, „Бесіда” 1990, нr 1-2, s. 3-4.

29. Володислав Ґрабан – творчий силует,  „Зустрічі”1989, нr 19, s. 159-162.

30. Димитрий Вислоцкій, „Голос Ватры” 1988,  nr 5, s. 2-4.

31. Богдан Ігор Антонич, „Голос Ватры” Hołos Watry” 1987, nr 4, s. 2, 4.

32. Bohdan Ihor Antonycz (1909-1937), Carpatho-Rusyn American” 1987, nr 1, s. 3.

33. Nykyfor Drovnjak (1895-1968), Carpatho-Rusyn American” 1987, nr 2, s. 3.

34. Volodymyr Chyljak (1843-1893), Carpatho-Rusyn American” 1987, nr 3, s. 3.

35. Ivan Rusenko (1890-1960), Carpatho-Rusyn American” 1987, nr 4, s. 3.

1. Вісла тече през Шлезск. Одредакцийне введіня,  „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2017, nr 13, s. 291-292.

2. Правда поколіньового спадкобраня. Людмiла Шандалова, «Червений берег»,Свідник 2016, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2016, s. 207-209.

3. На/по/рушена рустикальніст – о «почтовых картках» Полі Бялковской, „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy” 2016, s. 211-212.

4. Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. Rocznicowa sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Ryszarda Łużnego, „Alma Mater” 2008, nr 103 (maj), s. 76-78.

5. Łemkowszczyzna. The Lemko Land. Tekst Antoni Kroh, Fotografie Piotr Droździk, Wydawnoctwo Bosz, Olszanica 2006 – recenzja, „Rocznik Sądecki” 2008, t. XXXVI, s. 409-412.

6. Recenzja przewodnika: P. Krokosz, M. Ryńca, Łemkowszczyzna. Od ikony do pop-artu, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004, s. 240, „Płaj” 2004, t. 29 (jesień), s. 153-156.

7. II Międzynarodowe Seminarium/Kongres Języka Rusińskiego, Preszów, 16-17 kwietnia 1999, (sprawozdanie), “Slavia Orientalis” 1999, nr 4, s. 661-66.

8. Bogdan Horbal, Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, Wrocław 1997, ss. 187, „Slavia Orientalis” 1998 nr 3, s. 527-530 (recenzja).

9. М. Сивицький, Богдан Лепкый: Життя і творчість, Київ, Видавництво «Дніпро» 1993, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1994, t. III-IV, Kraków 1995, s. 461-465.

10. Twórczość literacka Ukraińców w Polsce po II wojnie światowej (streszczenie), „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych” (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie) T. XXXVIII/2. Lipiec-grudzień 1994, Kraków 1995, s. 48-49.

11. «Мамко, куп мі книжку» - антолоґія дітячой поезиі: зобрал і упорядкувал Петро Трохановскій, Стоваришыня Лемків 1995, 233 с.; выдала Sądecka Oficyna Wydawnicza, „Бесіда” 1995, nr 3-4, s. 19.

12. „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Краківські Українознавчі Зошити”, t. I/II 1992-1993, pod redakcją Ryszarda Łużnego i Włodzimierza Mokrego, Выдавництво „Szwajpolt Fiol”, Kraków 1993, ss. 472, “Slavia Orientalis” 1994, T. XLIII, Nr 2, s. 292-295.

13.Konferencje naukowe poświęcone problematyce łemkowskiej (karpato-rusińskiej) w 1992 roku (sprawozdanie), „Slavia Orientalis” 1993, t. XLII, nr 4, s. 596-597.

14. IV Світовий Конґрес Східньославяньскых і Совітскых Досліджынь, Бесіда” 1991, nr 3-4, s. 8-9; „Бесіда” 1992, nr 1, s. 8-9.

1. Tożsamość (w) przestrzeni: Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, red. Matylda Chrząszcz, Ksenia Dubiel, Helena Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022.

2. Srebrny wiek w dialogu idei, red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, WUJ, Kraków 2020.

3. Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe, red. H. Duć-Fajfer, J. Kuffel, Kraków 2019.

4. Контекстуальный словник лемківского языка, t. 1-2, red. О. Дуць-Файфер, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

5. В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. ІVwstęp i red. O. Duć-Fajfer, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2016.

6. В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. ІІІ,  wstęp i red. O. Duć-Fajfer, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2015.

7. В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. ІІ,  wstęp i red. O. Duć-Fajfer, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2014.

8. В. Хыляк, Повісти і оповіданя, t. І,  wstęp i red. O. Duć-Fajfer, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2013.

9. П. Поляньскій, Карпатскы Новелі, t. I, t. II, wstęp i red. O. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Горлиці-Краків 2014.

10. Руска Бурса 100 років/Ruska Bursa 1908-2008, red. О. Дуць-Файфер, Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, Ґорлиці 2008.

11. Rozmawiajmy po łemkowsku/ Бесідуйме по лемківскы / Lets speak Lemko-Rusyn (rozmówki łemkowsko-polsko-angielskie), red. O. Duć-Fajfer, T. Kwoka, P.R. Magocsi, Rutenika, Warszawa 2007.

12. „Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy red. О. Дуць-Файфер, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

13. „Okrągły stół”. Młodzież poznaje kulturę Łemków/ „Округлий стіл”. Молодеж познає лемківску культуру, red. H. Duć-Fajfer, A Paszko,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2005.

14. Ци то лем туга, ци надія. Антолоґія повыселенчой лемківской літературы/ Czy to tęsknota, czy nadzieja. Antologia powysiedleńczej literatury łemkowskiej - wybór, opracowanie, wstęp O. Duć-Fajfer, Stowarzyszenie Łemków, Legnica 2002.

15. La literature Lemko dans la seconde moitie du XXe siecle, red. M. Misiak, O. Duć-Fajfer, Lille 2001.

1. Program nauczania języka łemkowskiego (rusińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum, Warszawa-Legnica 1999 (współautorstwo).

2. Rozmawiajmy po łemkowsku/ Бесідуйме по лемківскы / Lets speak Lemko-Rusyn (rozmówki łemkowsko-polsko-angielskie), Rutenika, Warszawa 2007 (współautorstwo z T. Kwoką, P.R. Magocsim).

1. Wybór wierszy w antologii Ritorni/ Powroty/ Вертаня. Antologia di poesia lemka/ Antologia poezji łemkowskiej/ Антолоґія лемківской поезиі, oprac. i przekł. Silvia Bruni, Austeria, Kraków 2022.

2. Po obu stronach słowa/По обох странах думкы (album poetycko-fotograficzny), Stowarzyszenie „Ruska Bursa”,  Gorlice-Legnica 2008.

3. Wybór wierszy w antologii Ци то лем туга, ци надія. Антолоґія повыселенчой лемківской літературы, red. i wybór O. Duć-Fajfer, Stowarzyszenie Łemków, Legnica 2002.

4. Wybór wierszy w antologii Русински/ руски писнї, red. i wybór Н. Дудаш, Світовий Конґрес Русинів, «Руске слово», Нови Сад 1997.

5. Wybór wierszy w antologii współczesnej twórczości poetyckiej diaspory ukraińskiej Поза традиції,  red. i wybór B. Bojczuk, Kijów-Toronto-Edmonton-Ottawa 1993.

6. Wybór wierszy w antologii Łemkowie piszą. Wiersze z lasów i gór, red. M. Mączka, Wydawnistwo Miniatura, Kraków 1989.

7. W modlitewnym bluźnierstwie (tomik poetycki), Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1985.

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

  1. 1987-1989 w ramach grantu KBN  (kierownik naukowy: Prof. Dr hab. Wiesław Witkowski) - praca nad przygotowaniem słownika łemkowsko-polskiego – główna wykonawczyni
  2. 2001-2004 główna  wykonawczyń w grancie Funduszu Współpracy działającego na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu Access 2000 (projekt nr 0441/MD/63 pt.  Prawne, organizacyjne i gospodarcze możliwości powrotu mniejszości łemkowskiej na wybrane obszary jej ojczystej ziemi Łemkowszczyzny.
  3. 2005-2006 wykonawczyni w projekcie Kulturowa teoria literatury realizowanym w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki UJ (projekt badawczy MNiI nr 5H01C04820, kierownik M.P.Markowski).
  4. 2006-2017 kierownik corocznych grantów MSWiA Działalność służąca zachowaniu i rozwojowi języka łemkowskiego - kształcenie kandydatów na nauczycieli języka łemkowskiego  realizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
  5. 2013-2016 kierownik części łemkowskiej w grancie NPRH Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji/ Endangered languages. Comprehensive models for research and revitaization  (projekt nr  0122/NPRH2/H12/81/2013 realizowany na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik J. Olko)
  6. 2014-2019 kierownik grantu NPRH: Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa językowego i kultury łemkowskiej: rekonstrukcja słownictwa i muzyki rdzennej (projekt nr 0085/NPRH3/H11/82/2014 realizowanym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie).
  7. 2017-2022 ekspert/ wykonwca w grancie Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability realizowanym na Wydziale “Artes Liberales” UW pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko i dr hab. Michała Bilewicza. Program TEAM, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  (TEAM LCURE 2016-3/28 numer um/ decyzji  POIR.04.04.00-00-3DBF/16-00).

1. mgr Anna Maślana, temat rozprawy: Влияня языковой ситуациі на добростан лемківской соспільности. Діаґноза і дослідничы стратеґіі.

2. mgr Marta Watral, temat rozprawy: Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektywy.

3. mgr Karolina Stawiarz, temat rozprawy: Zniewoleni wolnością czyli obraz Rosjan lat 90. XX wieku w literaturze postradzieckiej, promotor pomocniczy: dr Urszula Trojanowska

4. mgr Yevheniy Liashchevskyi, temat rozprawy: Экспериментальные преобразования традиционных категорий репрезентации в новейшей русской нон-реалистической литературе 

5. mgr Klaudia Nowak, temat rozprawy: Współczesna toponimia wsi łemkowskiej.