Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Gabriela Dudek-Waligóra

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego

USOSWeb

Acedemia.edu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień został nadany w 2014 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny (promotor: dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ).

Absolwentka filologii rosyjskiej UJ. Ukończyła studia doktoranckie (III stopnia) na Wydziale Filologicznym UJ oraz Studium Pedagogiczne UJ. Stypendystka i stażystka Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie. Stypendystka programu Erasmus+. Laureatka nagród Rektora UJ za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne.

Zainteresowania naukowe: politolingwistyka, współczesny rosyjski dyskurs polityczny, strategie i taktyki komunikacyjne, teoria tekstu i dyskursu, pragmatyka, perswazja językowa retoryka i argumentacja

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 192.

 1. Общая характеристика статьи как жанра политического дискурса, „Политическая Лингвистика” nr 2 (2021), s. 155-165.
 2. Typologia gatunków współczesnego dyskursu politycznego (na przykładzie działalności Władimira Władimirowicza Putina), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” nr 13 (2020), s. 15-26.
 3. Аргументы к норме в дискурсах В. В. Путина и Д. А. Медведева, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr 1 (2019), s. 249-259.
 4. Вопросно-ответный ход в российском политическом дискурсе, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica” t. 38 (2019), s. 21-31.
 5. Frazemy w dyskursie politycznym (na przykładzie wystąpień Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa), [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Pod red. A. Pstygi, T. Kananowicz, M. Buchowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 104-113.
 6. „Propaganda” jako termin naukowy polskiej politolingwistyki, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 53 (2018), s. 12-24.
 7. Тактики признания и решения проблемы как главные показатели лидерства в дискурсе В. В. Путина, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica n”r 16 (2018), s. 41-49.
 8. Współczesny dyskurs polityczny w Polsce, „Kultura i Polityka. Państwo” nr 20 (2016), s. 60-71.
 9. Argumenty do zdrowego rozsądku w dyskursie politycznym (na przykładzie wystąpień W.W. Putina), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” VIII (2015), nr 201, s. 5-13.
 10. Język polityki jako przedmiot badań polskiej i rosyjskiej politolingwistyki. Rozważania pojęciowo-terminologiczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” VII (2014), nr 179, s. 5-18.
 11. Czy językoznawca bada manipulację? Problem ukrytej perswazji na gruncie lingwistyki polskiej i rosyjskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” VI (2013), s. 21-31.
 12. Perswazja w ujęciu polskich i rosyjskich językoznawców. Przegląd stanowisk, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” nr 6 (1/2013), s. 155-167.
 13. Метафора как средство стратегии речевого воздействия в политических текстах (на примере выступлений В.В. Путина), [w:] Русская филология. 24. Отв. Ред. Т. Гузаиров, Е. Вельман-Омелина, А. Чекада, Тарту 2013, s. 314-318.
 14. Роль эмоций в политических текстах, „Русский язык за рубежом” nr 1 (2012), s. 65-71.
 15. Метод дискурс-анализа в российской политической лингвистике, [w:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Pod red. D. Szumskiej, Kraków 2012, s. 69-77.
 16. Эпистемическая модальность в борьбе за голоса избирателей – анализ телепрограммы «Разговор с Владимиром Путиным», „Przegląd Wschodnioeuropejskinr 3 (2012), s. 457-466.
 17. Стратегия создания собственного речевого имиджа Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Послании Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XI. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Pod red. E. Komorowskiej, D. Dziadosz, Szczecin 2010, s. 48-53.
 18. Разговорная лексика в политических текстах (на примере выступлений В.В. Путина и Д.А. Медведева), „Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji”, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ nr 3 (2010), s. 19-25.
 19. Модель коммуникации Романа Якобсона в речи политиков, [w:] Komunikacja międzyludzka: Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I. Pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 40-45.
 20. Dyskurs w badaniach lingwistycznych. Rozważania pojęciowo-terminologiczne, [w:] Паланістыка - Полонистика – Polonistyka 2009. Pod red. A. Kiklewicza, S. Ważnika, Mińsk 2010, s. 153-165.
 21. Какие факторы создают политический дискурс?, [w:] Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja. Ukraina. Białoruś. Pod red. A. Chudzińskiej-Parkosadze, Poznań 2009, s. 215-220.
 22. Ценности в политическом дискурсе как средство реализации стратегии убеждения (на примере выступлений В. В. Путина), „Studenckie Zeszyty Naukowe”, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ nr 2 (2009), s. 7–13.
 23. Оппозиция „свой” – „чужой” как средство реализации стратегии уговаривания в политическом дискурсе (на примере выступлений В. В. Путина), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. IX: Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm. Pod red. E. Komorowskiej, A. Porchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s. 32–38.

Recenzje:

 1. Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego. Pod red. A. Pstygi i U. Patockiej-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017. Recenzja ukazała się w czasopiśmie „Studia Medioznawcze” nr 3 (2018), s. 193-195.

Sprawozdania:

 1. Хроника III Международной конференции „Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века” (współautor: dr Izabela Kozera), „Коммуникативные Исследования” nr 3 (2018), s. 291-296.

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowa

Dr Przemysław Tomanek, Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910 - 1944 w świetle politolingwistyki (2019).