Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego (od 2001 r.)

USOSWeb

Działalność naukowa:

dyscyplina naukowa: językoznawstwo

obiekt badań: współczesny język rosyjski i polski, historia i metodologia badań lingwistycznych, przekład metalingwistyczny

zakres tematów badawczych: semantyka leksykalna, składnia strukturalna, składnia funkcjonalna, składnia semantyczna, lingwistyka tekstu, pragmatyka językowa, przekładoznawstwo, komunikacja multimodalna, metalingwistyka

Web Content Display Web Content Display

Wybrane publikacje

1. Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej, Kraków: Universitas, 2006, ss. 316, tłumaczenie: The Adjective as an Adjunctive Predicative Expression. A Semantic Analysis of Nominalised Propositional Structures as a Secondary Predicative Syntagmas, Studien zur Text – und Diskursforschung, vol. 2, eds. Z. Berdychowska, Z. Biłat-Homplewicz, Frankufurt am Main: Peter Lang Gmbh 2013.

2. Bez rematu. Metodologia opisu organizacji tematycznej tekstu w ujęciu konfrontatywnym, Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, 1996, ss. 93.

1. we współautorstwie z Krzysztofem Ozgą, Eksplicytacja: zjawisko à koncept à termin w perspektywie metodologii modelu składni propozycjonalnej. Lingwistyczny głos w dyskusji o uniwersaliach translatologicznych, [w:] BPTJ LXXVI, 2020, s. 409-423.

2. Struktura predykatowo-argumentowa jako narzędzie analizy tekstu: pro et contra, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2017 (52) DOI: 10.11649/sfps.2017.014, s.264-277.

3. Rozgraniczenie jako ograniczenie. Na przykładzie badań nad szykiem przydawki przymiotnej we współczesnej polszczyźnie, [w:] LingVaria 2015 (X), s. 141-150.

4. Czy językoznawstwo jest nauką przeterminowaną? [w:] Termin w językoznawstwie. Język a komunikacja 31, pod redakcją D. Brzozowskiej i W. Chłopickiego, Kraków: Tertium 2012, s.59-64.

5. Импликатура: последнее искушение лингвиста, [w:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века 1, ред. Dorota Szumska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 361-366.

6. Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania znaczeń niewyrażonych, [w:] LingVaria VII (2012)/1(13), s. 37-45.

7. Cena oceny. Przymiotniki wartościujące w tekstach rosyjskiej reklamy komercyjnej, [w:] A. Dudek (red.), Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków 2010: Wydawnictwo UJ, s. 243-255.

8. Presupozycja: pre-sąd czy przesąd. O (nad)używaniu terminu „presupozycja” w analizie semantycznej, [w:] J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki, I. Piechnik (red.), W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 574-581.

9. Samotność wśród semów, czyli rozterki metodologiczne semantyka, [w:] G. Habrajska (red.), Od idei do inteligencji w działaniu, Kielce: Charaktery 2010, s. 149-153.

10. Szyk szyku, czyli dyskretny urok linearyzacji. Refleksje nad uporządkowaniem członów określających w wieloprzymiotnikowych grupach nominalnych, [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja 27: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, Kraków 2010: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, s. 51-57.

11. Odnowa czy od nowa...? Semantyka leksykalna w perspektywie tzw. zwrotu empirycznego w językoznawstwie XXI wieku, [w:] Linguistica Copernicana Nr 1 (3)/2010, s. 129-140.

Założenie w 2012 r. serii Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (od roku 2018 seria ma Radę Naukową złożoną z pięciu profesorów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowo-dydaktyczne: prof. Károly Bibok (Szegedi Tudományegyetem/University of Szeged, Hungary), prof. Laura A. Janda (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet/ University of Tromsø - The Arctic University of Norway, Norway), проф. Оксана С.  Иссерс (Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия), проф. Михаил Ю.  Федосюк (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия), проф. Максим А. Кронгауз (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия). Od tomu 2. we współredakcji z Krzysztofem Ozgą. Wykaz tomów:  Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, 2012,  (t.1) Лингвистический анализ на грани методологического срыва 1., 2015 (t.2)    Лингвистический анализ на грани методологического срыва 2, 2016 (t.3), G.  Dudek-Waligóra, Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej/na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny, 2017, (t.4), I. Kozera, Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основании корпусного анализа, 2018, (t.5), Синтаксис текста. Текст в синтаксисе. Лингвистический анализ в Бермудском треугольнике: Комбинаторика - Семантика – Прагматика, 2019 (t.6), Расставить все точки... (над i): русская пунктуация в коммуникативном аспекте, 2021 (t.7).

Web Content Display Web Content Display

Działalność naukowo-organizacyjna

31 H 11 0034 80 moduł 3.1. program MNiSWNarodowy Program Rozwoju Humanistyki” /2012.01.26 – 2013.07.25/

Dr Joanna Patyk, Bezokolicznik w języku ukraińskim i jego polskie odpowiedniki. Ujęcie morfosyntaktyczne (2021).

Dr Izabela Kozera, Семантика и прагматика вторичной имперфективации в современном русском языке на основе корпусного анализа (2016).

Dr Gabriela Dudek-Waligóra, (Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny (2014).

 • recenzent czasopism naukowych z listy B MNiSW: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LingVAria, Linguistica Copernicana
 • członek Rady Naukowej czasopism z listy B MNiSW Studies in Polish Linguistics, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • członkostwo w organizacjach i towarzystwach: Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 1987), Komisja Teorii Języka Komitetu Językoznawczego PAN (w kadencji 2007-2011), Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie (od 2010 r.), Komisja Słowianoznawstwa (od 2019 r.)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA RZECZ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO:

 • 30 stycznia 2019 r - 31 grudnia 2020 członek Pierwszej Rady Uczelni UJ
 • lata  2012-2019 prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego
 • lata 2008-2019 członek Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej
 • lata 2018-2019  członek zespołu przygotowującego Statut UJ
 • lata 2012-2019  członek Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
 • lata 2016-2018 Przewodnicząca Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ
 • lata 2008-2012 członek  Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia
 • Elektor z Wydziału Filologicznego w wyborach Rektora UJ: na kadencję 2012-2016 i 2016-2020.

NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • 2019 r. indywidualna Nagroda I stopnia JM Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej na rzecz UJ
 • 2007 r.  indywidualna Nagrodę JM Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej na rzecz UJ
 • 2005 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • nagrody JM Rektora UJ działalność naukową: 1997 r. (indywidualna), 1999 r. (zespołowa), 2007 r. (specjalna indywidualna).