Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Anna Budziak

Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

USOSWeb

Magisterium: magister filologii ukraińskiej na podstawie pracy Stałe ukraińskie porównania ludowe dotyczące procesu mówienia w 1998 r., Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Wiesław Witkowski.

Doktorat: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2007 r. na podstawie rozprawy Prace słownikarskie Iwana Wahyłewycza na tle leksykografii ukraińskiej 1. połowy XIX w. , promotor: prof. dr hab. Adam Fałowski.

Członek Międzynarodowej Asocjacji Slawistów Polyslav.

Zainteresowania naukowe: leksykologia i leksykografia ukraińska, słowotwórstwo, językoznawstwo konfrontatywne, lingwistyka kulturowa, rozwój nowożytnego języka literackiego Ukraińców.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Rękopiśmienna spuścizna słownikarska Iwana Wahylewycza, (= Studia Ruthenica Cracoviensia 8), Kraków 2014, ss. 411.

Recenzja monografii:

О. Лазаренко, З українського словникарства ХІХ ст. в Галичині, Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 2019. т. 16б s. 332-338.

1.Емотивні прикметники в українській і польській мовах, Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (= Die Welt der Slaven. Sammelbände, Band 65), ed. by E. Gutiérrez Rubio, D. Kruk, I. Pálosi, T. Speed, Z. Týrová, D. Vashchenko, A. Wysocka, Wiesbaden 2020, s. 57-66.

2. Słownictwo ukraińskie ze zbiorów Iwana Wahylewycza (2), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXVI (2018), s. 125-139. We współautorstwie z Adamem Fałowskim.

3. Емоційно-оцінна лексика в українській і польській мовах. Негативна оцінка, згрубілість, Contributions to the 21th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (= Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 64), ed. by E. Gutiérrez Rubio, A. Grishchenko, E. Kislova, D. Kruk, T. Speed and Z. Týrová, Wiesbaden 2018, s. 40-49.

4. Słownictwo ukraińskie ze zbiorów Iwana Wahylewycza (1), „Studia Ucrainica Varsoviensia”, 6, Językoznawstwo, Warszawa 2018, s. 45- 59. We współautorstwie z Adamem Fałowskim.

5. Українські і польські відчислівникові деривати, Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (= Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 62), ed. by E. Gutiérrez Rubio, E. Kislova and D. Kruk, Wiesbaden 2017, s. 27-36.

6. З питань міжмовних звязків у фразеології (бити бриндзю), [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), pod red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2016, s. 75-84.

7. Західноукраїнські фразеологічні одиниці в лексикографічних працях ХІХ ст., [w:] Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III, Jazyk (Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III, Мова), Brno 2015, s. 69–76.

8. Aпелятивні назви тварин у рукописних словниках Івана Вагилевича, Beiträge der Europäischen Slavistichen Linguistik (Polyslav) 18 (= Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 57), Herausgegeiben von E. Guttiérez Rubbio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień, München-Berlin-Leipzig-Washington 2015, s. 45-54.

9. Апелятивні назви тварин у рукописних словниках Івана Вагилевича (назви птахів), „Studia Methodologica” 39, Тернопіль 2014, s. 26-33.

10. Карпатські топографічні назви в лексикографічних роботах Івана Вагилевича, [w:] W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii, pod. red. H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik, Kraków 2013, str. 33-45.

11. Правописні ідеї Степана Смаль-Стоцького, [w:] Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej (=Studia Ruthenica Cracoviensia” 6), pod red. W. Hojsak i A. Skurzewskiej, Kraków 2012, s. 23-34.

12. Zapożyczenia polskie w materiale ukraińskim XIX-wiecznego ukraińsko-polskiego słownika frazeologicznego Iwana Wahylewycza, „Linguistica Copernicana” 2 (4), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 273-285

13. Карпатські назви осіб у словникарських роботах Івана Вагилевича, [w:] Мово рідна, слово рідне (=Studia Ruthenica Cracoviensia 3), prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, pod. red. A. Fałowskiego i O. Baraniwskiej, Kraków 2009, s. 171-182.

14. Волинська лексика в рукописній словникарській спадщині Івана Вагилевича, Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Т.Ф. Жилка. Тези доповідей до Міжнародної наукової конференції (5-7 березня 2008 р., Київ), упорядкування та редигування: П.Ю. Гриценко, Л.В. Дика, Київ 2008.

15. Cловники Івана Вагилевича як джерело діалектологічних студій, [w:] Діалектологічні студії 4: школи, постаті, проблеми, за ред. П. Гриценка і Н. Хобзей, Львів 2004, s. 204-219.

16. До питання іншомовних власних назв в українському правописі (про написання польських власних назв), [w:] Ukraina: między językiem a kulturą (= Studia Ruthenica Cracoviensia 1), pod red. B. Zinkiewicz Tomanek i A. Fałowskiego, Kraków 2003, s. 69-176.

17. Słowianoznawcze zainteresowania Wahylewicza – językoznawcy, [w:] Harmonijne współistnienie Wschodu i Zachodu na Ukrainie, pod. red. W. Mokrego, Kraków 2000, s. 137-146.

18. Funkcjonowanie leksyki religijnej i biblijnej w poezji Bohdana Ihora Antonycza, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. IX-X, Kraków 2000, s. 43-48.

19. Персоналії – мовні знаки національної культури (we współautorstwie z A. Onkowyczem), [w:] Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції, Київ 1998, s. 79-81.

W druku:

1. Деривати від звуконаслідувальних слів – назв ударів в українському і польському словотворі, Contributions to the 23rd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. XXX.), ed. by K. Bednarska, D. Kruk, B. Popov, O. Saprikina, T. Speed, K. Szafraniec, S. Terekhova, R. Tsonev, A. Wysocka, Wiesbaden, s. XXX.

2. Образи бога й чорта в українському і польському словотворі, Contributions to the 24th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, s. XXX.

Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), pod red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2016, ss. 544.

Słowem przenikanie. Szkice o języku i kulturze (=Studia Ruthenica Cracoviensia 13), pod. red. A. Budzaik i W. Hojsak, Kraków 2022, ss. 448.

1. Prof. dr hab. Adam Fałowski badacz języków wschodniosłowiańskich, (wspólnie z W. Hojsak), [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), pod red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2016, s, 7-11.

2. Bibliografia publikacji prof. dra hab. Adama Fałowskiego, [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), pod red. A. Budziak i W. Hojsak, Kraków 2016, s. 13-22.