Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Aleksander Wawrzyńczak, prof. UJ

literaturoznawca

USOSWeb

Zainteresowania naukowe: literatura i kultura (kino, muzyka) rosyjska XX i XXI w., tradycjonalizm i neotradycjonalizm w literaturze rosyjskiej, twórczość przedstawicieli prozy „wiejskiej”, literatura a ideologia.

Doktorat w roku 2003, habilitacja w roku 2016.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

1. Imperialista, technokrata, mistyk. Twórczość literacka i publicystyczna Aleksandra Prochanowa, Scriptum, Kraków 2014.
2. Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”. Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin, „Universitas”, Kraków 2005.

 1. Утопический герой в романах А. Проханова начала 2010-х годов, [w:] Утопический дискурс в русской культуре конца ХIХ–ХХвеков: литература, живопись, кинематограф, Флинта, Москва 2021, s. 161-173.
 2. Bułhakow zmanipulowany, czyli o "fachowym i wybitnym" przekładzie "Mistrza i Małgorzaty", „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3/2019, s. 105-122.
 3. Хронотоп и литературные персонажи в неотрадиционалистской прозе (творчество М. А. Тарковского в новейшем филологическом исследованни), „Сибирский филологический форум”, № 3 (7)/2019, s. 58-65.
 4. Rosyjskie podróże po Wielkim Księstwie Finlandzkim w interpretacji imagologicznej, „Studia Pigoniana”, MMXIX, nr 2, Krosno 2019, s. 237-248.
 5. Русский человек в Европе – современная национал-патриотическая трансформация сюжета, [w:] Slāvu lasījumi XIII, Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds „Saule”, Daugavpils 2019, s. 182-189.
 6. «Новый реализм» как попытка преодоления мифопоэтики традиционализма: Валентин Распутин и Роман Сенчин, „Сибирский филологический форум”, № 4 (4)/2018, s. 71-79.
 7. Идеологическое искажение, или Валентин Ркаспутин в одном постколониальном прочтении, [w:] Александр Вампилов и Валентин Распутин. Творческий потенциал «иркутской истории», Издательство ИГУ, Иркутск 2017, s. 268-281.
 8. Между признанием и непониманием: Валентин Распутин в польских научных исследованиях, [w:] Творческая личность Валентина Распутина. Живопись – чувство – мысль – воображение – откровение. Сборник научных трудов, Издательство ИГУ, Иркутск 2015, s. 57-68.
 9. Rosyjski rewolucjonista i imperialista w XXI wieku. Zachara Prilepina paradoksy wolności, [w:] „Я выбираю свободу...». Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, red. K. Syska, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak, „Śląsk”, Katowice 2015, s. 227-246.
 10. Шукшинский герой в поздних рассказах Валентина Распутина [w:] Традиции творчества В.М. Шукшина в современной культуре, Издательство Алтайского государственного университета, Барнаул 2014, s. 80-90.
 11. Больница и госпиталь – метафорические образы страны и общества в русской литературе рубежа ХХ и ХХI веков [w:]  Славянские чтения IX, Daugavpils Universitates, Akademiska apgadsSaule”, Daugavpils 2013, s. 185-193.
 12. Как социалистический реализм превратился в реквием по распавшейся империи. О чернобыльской дилогии Александра Проханова // Literatūra. Mokslo darbai 2012 - 54 (2). Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, s. 111-121.
 13. Człowiek, imperium, historia. O powieści Wiery Gałaktionowej 5/4. W przededniu ciszy, „Przegląd Rusycystyczny”, 1/2010, Katowice 2010, s. 19-33.
 14. Projekt polityczny czy kreacja literacka? Idea „Piątego imperium” Aleksandra Prochanowa, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, Collegium Columbinum, Kraków 2010, s. 243-260.
 15. Анти-андеграунд. Роман Александра Проханова «Надпись» как манифест писателя-государственника, [w:]  Славянские чтения VII, Daugavpils Univesitates, AKADEMISKAIS APGADS “SAULE” 2009, s. 157-165.
 16. Monumentalizm narodowo-patriotyczny w malarstwie Ilji Głazunowa i prozie Aleksandra Prochanowa, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, red. J. Kapuścik, „Collegium Columbinum”, Kraków 2008, s. 374-380.
 17. Michaił Gorbaczow i Jegor Gajdar – dwa spojrzenia na upadek Imperium, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, B. Gołąbek, A. Wawrzyńczak, Kraków 2008.
 18. Владимир Путин как литературный герой, [w:] „Literatura” 2007, Vol. 49 (2), Vilnius Universitas, s. 113-125.
 19. „Czeczeński blues idących nocą”. Wojna czeczeńska w prozie Aleksandra Prochanowa, [w:] „Slavia Orientalis” 2007, nr 1, s. 61-79.
 20. Zbrodnia na literaturze. Powieść "Roman" Władimira Sorokina, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje,  pod red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Kraków 2007, s. 185-198.