dr Marija Redkva

Artykuły

 1.  Особливості відтворення семантики та внутрішньої форми онімів української народної казки в англомовному перекладі, „Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Серія мовознавство" 2004, nr 2 (12),  s. 158-166.
 2.  Називання міфічних велетів-помічників героя в українській народній чарівній казці (на матеріалі записів ХІХ ст.), „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія мовознавство" 2005, nr 1 (13), s. 151-165.
 3.  Назви етнічних груп як сегмент мовної картини світу в текстах українських народних чарівних казок (у записах ХІХ ст.), „Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції Динаміка наукових досліджень — 2005. Філологічні науки" 2005, t. 61, s. 33-36.
 4.  Номінативний ряд «Баба-Яга» в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць" 2006, nr 3, s. 306-312.
 5.  Семантико-функціональні особливості називання Костія Бездушного в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) [w:] Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006, s. 522-524.
 6.  Номінативний ряд назв героя типу „іронічний щасливець" в українських народних чарівних казках (на матеріалі записів ХІХ ст.), „Науковий вісник Чернівецького університету. Слов'янська філологія. Збірник наукових праць" 2006, nr 276-277, s. 218-223.
 7.  Пропріальна номінація нечистої сили в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Науковий вісник Чернівецького університету. Слов'янська філологія. Збірник наукових праць"  2007, nr 356-359, s. 210-213.
 8.  Називання зооморфних наречених в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки"  2007, t. 15, z. 1, s. 200-203.
 9.  Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.), „Мандрівець" 2007, nr 5 (70), s. 41-45.
 10.  Дескриптивні назви як відображення архаїчних традицій номінації в культурі українців (на матеріалі народних чарівних казок), „Українська освіта у світовому часопросторі. Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.)"  2007, t. 1, s. 438-439.
 11.  Лінгвокультурологічний аспект назв рослин у фольклорних текстах (на матеріалі українських народних чарівних казок), „Мова і культура. Науковий журнал" 2010, t. 13, z. 8 (144), s. 98-104.
 12.  Дескрипція як особливий структурний тип особових найменувань, зафіксованих в українських народних чарівних казках, „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія мовознавство" 2008-2011, nr 2 (19) –1 (20), s. 153-160.
 13.  Семантико-функціональні особливості номінації змія в українських народних чарівних казках, „Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, педагогіка, психологія" 2010, nr 21, s. 94-101.
 14.  Етнолінгвістика як один із перспективних напрямів мовознавчих досліджень [w:] Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів", 7-8 квітня 2011., Тернопіль: Економічна думка, 2011, s. 110-112.
 15.  Семантико-функціональне значення казкових антропонімів (на прикладі варіантів називання Телесика в українській народній чарівній казці), „Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія філологічні науки (мовознавство)" 2011, nr 95, s. 336-340.
 16.  Редьква М., Невідомська Л., Пропріальні назви з затемненою семантикою у текстах українських народних чарівних казок [w:] Матеріали ХІV Всеукраїнської ономастичної конференції „Українська онімія в часі і просторі", Івано-Франківськ 2011, s. 398-402.
 17.  Проблема національної мови та національної тожсамості в умовах глобалізації [w:] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ", Київ, 21-23 березня, 2012, Київ, 2012, s. 280-282.
 18.  Лінгвокраїнознавчий аспект у курсі української мови як іноземної: реалізація в умовах мовного середовища та іншомовному просторі [w] Збірник наукових праць „Теорія і практика викладання української мови як іноземної", Львів, 2013, s. 270-274.
 19. Номінація міфологічних персонажів у народних казках Лемківщини (порівняльний аспект) [w:] Матеріали конференції „Україна протягом століть. Карпатський регіон: історія, мова, культура", 10-11.05.2012, Горлиці-Краків, 2013. s. 93-104 .
 20.  Використання автентичних матеріалів у вивченні української мови як іноземної в умовах іншомовного середовища[w:] Збірник наукових праць „Теорія і практика викладання української мови як іноземної", Львів, 2014, s. 43-50.
 21. Krótki słownik neologizmów EuroMajdanu [w:] Czas EuroMajdamu,  Warszawa 2014, s. 305-319. 
 22. Жіночі особові найменування у текстах українських народних казок, „Наукові Записки Тернопільського націoнального педагогічного університету. Серія Мовознавство”, Вип. 2 (24), Тернопіль 2014, s. 221-226. 
 23. Лексема майдан у дискурсі українського міста в період історичних змін [w:] Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku, Kraków 2015, s. 259-269. http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-miasto-i-wies-w-literaturze-i-kulturze-ukrainskiej-xxxxi-wieku-p-153.html
 24. Семантико-функціональні особливості антропонімів та міфонімів у казковому епосі з галицької Лемківщини (На матеріалі записів Оскара Кольберга) [w:] BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN SLAVISTISCHEN LINGUISTIK (POLYSLAV), Band 18, München – Berlin – Leipzig – Washington/D.C. 2015, s. 230-237.
 25. Особливості творення та функціонування нових особових назв у сучасному медійному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання "Українська правда", вибраних публікацій на сторінках Facebook у період із 21 листопада 2013 до 28 лютого 2014) [w:] Ukrajinistika: minulost, přitomnost, budoucnost (Україністика: минуле, сучасне, майбутнє), Brno 2015, s. 407-415.