dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska

Joanna Rybarczyk-Dyjewska, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w czasie studiów – stypendystka Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ. Wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Stypendystka programu Erasmus i Erasmus+; występowała z wykładami na uniwersytetach w Belgii, Litwie, Łotwie, Estonii, Bolonii. Na mocy umów bilateralnych kilkakrotnie wyjeżdżała do Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Jekaterynburgu. Laureatka kilku nagród Rektora UJ i PWSZ za działalność naukową i organizacyjną. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się tradycyjny folklor wschodniosłowiański, folklor współczesny oraz zagadnienia dotyczące relacji między językiem a kulturą. Autorka dwóch monografii poświęconych rosyjskim zaklęciom oraz kilkunastu artykułów opublikowanych w tomach pokonferencyjnych i czasopismach naukowych. 

Monografie

 1. Joanna Rybarczyk-Dyjewska, Język jako narzędzie magii. Na przykładzie zaklęć rosyjskich, Kraków 2013.
 2. Joanna Rybarczyk-Dyjewska, Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych, Kraków 2015.

Artykuły w czasopismach i tomach pokonferencyjnych

 1. Употребление форм сослагательного наклонения в значении желания в русских заговорах (на материале «Великорусских заклинаний», собранных Л.Н. Майковым),[w:] „Świat Słowian w języku i kulturze", t. VII: Językoznawstwo, pod redakcją naukową E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Szczecin 2006, s. 264-269.
 2. Инфинитив как одно из средств воздействия языком на окружающий мир (на примере русских народных заговоров), [w:] „Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język", t. III, Redaktorzy naukowi: K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, B. Gołąbek, Kraków 2008, s. 449-457.
 3. Kreacyjna moc języka w rosyjskich zaklęciach ludowych, [w:] „Studia Slavica Hung.", t. 53/1 (2008), Akademiai Kiado, Budapeszt 2008, s. 171-181.
 4. „A a a, kotki dwa", czyli o sile słowa w polskich kołysankach ludowych, [w:] „Źródła humanistyki europejskiej", redaktor naukowy K. Korus, Kraków 2008, s. 301-319.
 5. Mów do oczu, uszu i uczuć, czyli o grze politycznej w wykonaniu W. Żyrynowskiego, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze", t. IX: Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod redakcją naukową E. Komorowskiej i A. Porchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s. 125-131.
 6. Droga w zaświaty – ludowe praktyki magiczne związane ze śmiercią i pogrzebem (na materiale rosyjskich przekazów etnograficznych), [w:] „Komunikacja międzyludzka: Leksyka. Semantyka. Pragmatyka", pod redakcją naukową E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 217-223.
 7. Wschodniosłowiańska stomatologia ludowa, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis". Studia Russologica V, redaktorzy tomu H. Chodurska, D. Dziewanowska, B. Stawarz, Kraków 2012, s. 54-70.
 8. Sekrety rosyjskiej magii ludowej – sposoby leczenia przestrachu dziecięcego, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski" III, 2012, redaktor naczelny A. Kiklewicz, Olsztyn, s. 325-337.
 9. Язык как магическое средство: редундантные языковые средства в русских заговорах, [w:] „Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXIвека", ред. Dorota Szumska, Kraków 2012, s. 335-345.
 10. Alkohol i alkoholizm we wschodniosłowiańskiej kulturze ludowej, [w:] „W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii", pod redakcją naukową H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik, Kraków 2013, s. 165-174.
 11. Демонические источники детского испуга и магические способы борьбы с ними (на примере русских заговоров), [w:] „Педагогическое образование в России" 2014, №5, главный редактор Б. М. Игошев, Екатеринбург 2014, s. 215-222.
 12. Magiczna moc słowa w rosyjskiej medycynie ludowej: leczenie chorób oczu, [w:] „Przegląd Wschodnioeuropejski", V/2, 2014, redaktor naczelny A. Kiklewicz, Olsztyn, s. 199-208.

Tłumaczenia, sprawozdania

 1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Jagiellońskim: „Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku", [w:] „Slavia Orientalis", rocznik LX, nr 2/ 2011, s. 311-313.
 2. Tłumaczenie na język rosyjski artykułu: A.Tyrpa, Этнические стереотипы в разных языках национальные? международные?универсальные?, [w:] „Speculum Linguisticum", vol.II, redaktor naczelny J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2014, s. 135-140.