dr hab. Helena Duć-Fajfer

Monografie naukowe

1. La Litterature Lemko dans la seconde moitie du XXe siecle, Lille 2001(s. 94) – zbiór artykułów.fot. Wojciech Wilczyk

2. Literatura łemkowska  drugiej połowy dziewiętnastego początku dwudziestego wieku, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU", T. VII, Kraków 2001 (s. 415).

3.Między bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 (s. 350)

 

fot.  Wojciech Wilczyk

Rozdziały w pracach naukowych

1. Kult i ikonografia św. Dymitra z Salonik na Łemkowszczyźnie [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat cz. II, Sanok 1994, s. 291-310.

2. Literatura łemkowska – zagadnienia badawcze, "Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU", T. V, Kraków 1997, s. 87-98.

3. Twórczość wspomnieniowo-pamiętnikarska w dziewiętnastowiecznej literaturze łemkowskiej [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość-Kultura-Język, Kraków 1998, s. 229-236.

4. Udział Łemków w życiu religijnym, umysłowym, kulturowo-społecznym Galicji w drugiej połowie dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku, [w:] Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, Kraków 2000, s. 199-212.

5. Contemporary Lemko poetry and the problem of so-called „Lemko Separatism", [w:] The Lemkos of Poland. Articles and Essays, Cracow-New Haven 2000, s. 151-176

6.  Lemkiwskyj jazyk - sociolingvistycznyj aspekt, [w:] Rusyńskyj jazyk, red. P.R. Magocsi (w serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda), Opole 2004, s. 347-361.

7. Od peryferii spojrzenie ku centrum – literatura mniejszości etnicznych w Polsce, [w:] Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2004, s. 105-117.

8.. Między kompensacją a projekcją. Rola literatur mniejszościowych w kształtowaniu tożsamości etnicznych, [w:] Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 86, Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 202-213.

9. Podstawowa charakterystyka terytorialna, etnograficzna, etniczna, kulturowa i religijna Łemkowszczyzny w ujęciu historycznym, [w:] Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji, red. M. Sandowicz, Warszawa 2004, s. 11-29.

10. Profesora Ryszarda Łużnego naukowa wizja rzeczywistości wschodniosłowiańskiej [w:] Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, t. IX, red, A. Podraza, A.A. Zięba, H. Duć-Fajfer, Kraków 2004, s. 21-30.

11. Literatura i kultura mniejszości etnicznych – spojrzenie od peryferii ku centrum, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004,  t. II, Kraków 2005, s. 226-235.

12. Przez literaturę ku etniczności – literatura łemkowska od połowy XIX w. do dziś, [w:]  Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. VII, Rzeszów 2006, s. 168-182.

13.  Etniczność a literatura, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 433-450.

14. Katehoryia svoie - chuzhe w lemkiwskykh kulturowykh tekstakh, [w:] Carpatho-Rusyn and their Neighbors. Essays in Honor of Paul Robert Magocsi, red. B. Horbal, P. Krafcik, E. Rusinko, Fairfax, VA, 2006, s. 123-144.

15. Etniczność a literatura – na przykładzie piśmiennictwa łemkowskiego, [w:] Łemkowie. Historia i kultura, red. U. Siekacz, Szreniawa 2007, s. 10-26.

16. Literackie kształtowanie etniczności łemkowskiej w kontekście galicyjskim, [w] Pamięć serca. Liber amicorum, red. W.  Szczukin, s. 41-56.

17. Lemkovský jazyk v edukačnom systéme Pol'ska, [w:] Rusínska kultúra a šlolstvo po roku 1989, red. A. Plišková, Prešov, 2008, s. 217-231.

18. Jazyk suczasnoj rusynskoj literatury, [w:] Rusyńskyj jazyk medżi dvoma kongresamy, red. A. Pliszkova, Prjasziv 2008, s. 96-102.

19.. Łemkowie w Galicji. Procesy świadomościowe, wkład w życie umysłowe i kulturalne, relacje etniczne, [w:] Galicyjskie Spotkania 2008, red. U, Jakubowska, Zabrze 2009, s. 63-84.

20.. Pomiędzy bukwą a literą – trwanie przez tekst pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego w dziesiątą rocznicę śmierci,  red E. Korpała-Kirszak, D. Piwowarska, Kraków 2009, s. 181-192.

21. Chrześcijaństwo pogranicza – etniczny wymiar chrześcijaństwa w literaturach mniejszościowych pogranicza wschodniego, [w:]  Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II Wokół kultur Śródziemnomorza, t. 1, Literatura i słowo, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2009, s. 491-502.

22. The Axiologizing of Ethnic Space in Lenko Cultural Texts, [w:] Does a Fourth Rus' Exist? Concerning cultural identity in the Carpathian Region, red. P. Best, S. Stępień, Przemyśl-Higganum 2009, s. 45-62.

23. Literatura łemkowska w ujęciu postkolonialnym, [w:] Łemkowie - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Starzyński, B. Tarasiewicz, Legnica 2011.

24. Lemkiwska klasyka – Petro Polańskij – Karpatsky Noweli, [w:] P.Polańskij, Karpatsky Noweli, wstęp i red. O. Duć-Fajfer, Gorlyci-Krakiw 2011, s. 8-15.

25. Kolonijalne, antykolonijalne, postkolonijalne w suczasnij lemkiwskij literaturi, [w:] Velyczyna malych jezyczkych, knyżevnych, kulturnych i istoryjskych tradycyjach, red. J Tamaš,  Novi Sad 2012, s. 377-396.

26. Osnovny javiska etnicznoho ruchu Lemkiv v Polszczy na poczatku XXI stolitia, [w:] Studium Carpato-Ruthenorum 2012, red. K. Koporova.  Prešov 2012, s. 8-18.

27. Pamięć i literatura – inspiracje teoretyczne. W kontekście rozważań o literaturach mniejszości wschodniosłowiańskich w Polsce, [w:] Viertograd mnogocvietnyj/Ogród wielu kwiatów, red. W. Szczukin, Kraków 2012, s. 19-36.

28. Modest Humeckij w pamięci kulturowej Łemkowyny, [w:] Rzecz o łemkowskiej enklawie na północ od Krosna, Kraków 2012, s. 37-51.

29. Tożsamość narodowa i język Łemków w XIX i XX w., [w:] Łemkowie, red. B. Machul-Telus, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 29-60.

30. Władymir Chylak – lemkiwskij klasyk, [w:] W. Chylak, Povіsty  і opovіdania, t. I,  wstęp i red. O. Duć-Fajfer, Gorlyci-Krakiw 2013, s. 11-17.

31. „Jestem u siebie" – tekstualna opozycja przeciw symbolicznemu wykorzenianiu w literaturach mniejszościowych w Polsce, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnosciowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków 2014, s. 449-476.

32. Sacrum w znakowaniu etniczno-kulturowym na pograniczu chrześcijaństwa  wschodniego i zachodniego, [w:] Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, „XVII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica", Bydgoszcz 2014, s. 189-206.

33. Medże paradygmom a satyrom – moralno-estetyczna jakist Chylakowych tworiw,  [w:] W. Chylak, Povіsty  і opovіdania, t. I,  wstęp i red. O. Duć-Fajfer, Gorlyci-Krakiw 2014, s. VII-X.

34. Mniejszościowy dyskurs literacki – perspektywy badawcze,  [w:] Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Hałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015, s. 119-140.

35. Die schwierige Ethnogenese der lemkischen Gemeinschaft in Polen. [w:] Aleksander Brückner revisited. Debatten um Polen und Polentum in Geschichte und Gegenwart, red. Y. Kleinmann, A. Rabus Göttingen 2015, 168-196.

36. „Ciało czarne od biczowanie czarnością”, czyli jak ciało uczynić czarnym  - na przykładzie dyskursu mniejszości etnicznych, [w:] Białe maski/ szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, M. Horodecka, M. Żółkoś, Kraków 2015, s. 239-260.

37. Allocating identity – versus, against, above, in spite of: The Lemko Becoming in Galicia, [w:] Galician Polyphony. Places and Voices, red. A. Molisak, J. Wierzejska, Warsaw 2015, s. 137-156.

38. Paternalizm unikowy, czyli jak radzić sobie z ustawowymi zobowiązaniami, [w:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2015, s. 71-81.

39. Suczasnyj rusyńskij jazyk v naucznij i krasnij literaturi, [w:] Rusyńskyj literaturnyj jazuk na Slovakii. Dvadcet rokiv kodyfikacji, red. K. Koporova,  Priasziv, 2015, s. 116-138.

40. Vzory, modeli, antywzory – szto na chosen, szto na zhubu. Chylakowy moralny dorohowkaziwky, [w:] V. Chylak, Powisty i opowidania, t. III, Gorlyci-Krakiv 2015, s. VII-XII.

41. Aktualnyj status rusyńskoho/ lemkiwsko jazyka v Polszczy – zahorożynia, sposoby ochorony i rewitalizacyi, [w:] Dynamické procesy v súčasnej slavistike, red. J. Dudášová, Acta Universitatis Prešoviensis, Slavistiský zbornik 2,  Prešov 2016, s. 89-100.

42. „A Wisła dalej plynie” Petra Murianki – autobiografia jako mit reinwencyjny, [w:] Autobiografie (po)graniczne, red. I. Iwasiów, T. Czerska,  Kraków 2016 s. 15-29.

43. Literatura łemkowska jako dyskurs mniejszościowy, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Kraków 2016, s. 53-65.

44. Literatura a proces rozwoju i rewitalizacja tożsamości językowej na przykładzie literatury łemkowskiej, [w:] Integral Strategies for Language Revitalization, red. J. Olko, T. Wicherkiewicz, R. Borges, Warszawa 2016, s. 175-200.

45. Allocating identity – versus, against, above, in spite of: The Lemko Becoming in Galicia, w: Integral Strategies for Language Revitalization, red. J. Olko, T. Wicherkiewicz, R. Borges, Warszawa 2016, s. 201-220 (zmieniona wersja poz. nr 3).

Artykuły naukowe

 1. Lemky w Polszczy/Łemkowie w Polsce, "Magury'91", Warszawa 1992, s. 11-51.
 2. Contemporary Lemko poetry and the Problem of so-called "Lemko Separatism", "Carpatho-Slavic Studies" Nr 3, New Haven 1993, s. 154-189.
 3.    Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej, "Roczniki Humanistyczne" 1993, T. XLI, z. 7, Lublin 1993, s. 235-260.
 4. Główne nurty wspóczesnej poezji łemkowskiej, "Roczniki Humanistyczne" 1994, T. XLII, z.7, Lublin 1994, s. 83-103.
 5. Łemkowie w Polsce. Proces rozwoju świadomości etnicznej, aktualna sytuacja i perspektywy przetrwania, "Płaj" 1994, Nr 9, Warszawa 1994, s. 5-30
 6. Literaturna tworczist' ukrajinciw u Polszczi pisla druhoji switowoji wijny "Slavia Orientalis" 1996, Nr 2, Kraków 1996, s. 203-220.
 7.  Ukrainian Literature in Poland, 1956-1993, "Journal of Ukrainian Studies", v. 23, Nr 1, Edmonton 1998, s. 61-82.
 8.  Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków,  "Przegląd Polonijny" 1998, Nr 3, s. 137-157.
 9. Współczesna folklorystyka polska – w kręgu pytań o tożsamość, "Ruch Literacki", R. XLI, 2000, z. 1, s. 79-94.
 10.  Dorobek folklorystyczny Profesora Ryszarda Łużnego, „Roczniki Humanistyczne" 2000/2001, T. XLVIII/XLIX , z.7, Lublin 2001, s. 71-84.
 11.  Być Łemkiem w PRL-u, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" MCCXLVII. Prace Etnograficzne, R. 2001, z. 36, s. 141-172.
 12. Łemkowie - charakterystyka etniczno-kulturowa, "Języki Obce w Szkole" 2001, Nr 6, s. 55-64.
 13. Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny,  "Języki Obce w Szkole" 2001, Nr 6, s. 64-75.
 14. Kult i ikonografija Sv. Dymytryja Sołunskoho na Łemkovyni, "Besіda" 2001, nr 6 (63), 2002, nr 1-4 (64-67).
 15. Aleksander Duchnowycz a universum symboliczne Łemków, "Płaj" jesień 2003, nr 27, s. 65-69.
 16. Podstawowa charakterystyka terytorialna, etnograficzna, etniczna, kulturowa i religijna Łemkowszczyzny w ujęciu historycznym, [w:] Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji, red. M. Sandowicz, Warszawa 2004, s. 11-29.
 17. "Istoryczeskoje sostojanije Namistnyczestva Muszynskoho..." Mychaiła Krynyckoho, "Łemkіvskіj Ricznyk" 2002, s. 52-55.
 18. Literatura ukraińska w Polsce w kontekście pogranicza kulturowo-etnicznego, "Studia Ruthenica Cracoviensia" nr 1, Kraków 2003, s. 315-322.
 19. Ty dla innych zdobywałeś swobodę... – wojna i powojnie we współczesnej literaturze łemkowskiej, , „Rіcznyk Ruskoj Bursy 2005", R: 2005, s. 83-90.
 20. 20. Etosowy i konstruujący wymiar współczesnej liryki łemkowskiej, „Przegląd Polonijny" 2004, z. 3, s. 165-178.
 21. Szkolnictwo łemkowskie, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2006", red H. Duć-Fajfer, s. 51-67.
 22. Kategoria swój-obcy w łemkowskicvh tekstach kulturowych, „Sprawy Wschodnie" 2006, s. 3-22.
 23. Kategoryja svoje-czuże  v lemkivskych kulturowych tekstach,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2007",  s.165-180
 24. Trans-Antonycz, abo jak perevodyty Lemka na lemkivskij, [w:] B. I. Antonycz, Zelena Jevanhelyja (vybrany tvory), na lemkivskie pereviuł P. Murianka, Krenycia-Lignycia 2009, s. 18-25.
 25. Łemko" (1911-1914) – czasopismo inicjujące  okres nowoczesności w dziejach Łemkowyny, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2011", s. .13-18.
 26. Modest Humeckij w pamięci kulturowej Łemkowyny (przedruk), „Ricznyk Ruskoj Bursy/Rocznik Ruskiej Bursy", 2012, s. 11-22.
 27. Lemkivska literatua jak menszynowyj dyskurs,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2012", s. .105-120.
 28. Lemkiwskij jazyk – zahybajuczyj?, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2013", s. 157-166.
 29. Wlyjania podij I switowoj wojny na formuwania sia lemkiwskoj swidomosty -  pry spiłuczasty literaturnych tekstiw,   „Ricznyk Ruskoj Bursy 2014", s. 49-64.
 30. Umistyty dostomennist v odnesiniu do, proty, ponad, naperekir. Lemkivskie
 31. stawania sia w Halicyi,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2016", s.

Artykuły popularno-naukowe

 1. Tuha i nadija, "Hołos Watry" Nr 2, Krynica 1985, s. 10-11 (fragment referatu Wartości uniwersalne kultury Łemków w zwierciadle ich poezji).
 2. Magija "Lemkowskej Watry",  "Narodny kalendar", Novi Sad 1990, s. 213-218.
 3. Lemky w Polszczy, "Rusyn" 1992, Nr 3, s. 22, Nr 4, s. 22, Preszow 1992.
 4.  O Juriju Nowosilskym w 70-tu ricznyciu narodyn, "Łemkiwskij Kalendar 1993", s. 77-85.
 5. Suczasna łemkiwska poezyja a narodowy striminia Łemkiw, "Rusyn" 1993, Nr 3, Preszow 1993, s. 14-15.
 6. Materyjalna kultura jak czynnyk samoidentyfikacyi etnicznoj Lemkiv "Zahoroda" 1998, Nr 3 (18), Zyndranowa 1998, s. 8-17.
 7. Materyjalna kultura jak czynnyk samoidentyfikacyi etnicznoj Lemkiv, "Besida" 1998, Nr 4 (43), s. 9-12 (przedruk).
 8. Lemky w polskym i jewropejskym menszynowym konteksti, "Besida" 2000, Nr 1-2 (53-53), s. 14-15.
 9. Z istoryi Ruskoj Bursy w Gorlyciach, „Gorlyckij Bursak" – dodatok do „Besidy", R: 2001, s. 2-5, 8-9.
 10. 10.  Łemkiwskij jazyk - etnolingwistycznyj aspekt, "Rusyn" 2001, Nr 3-4, Prešov, s. 25-27.
 11. 11.   Recepcyja Aleksandra Duchnowycza na Lemkowyni, "Lemkivskij Ricznyk" 2003, s. 74-85.
 12.  Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach, "Płaj" jesień 2003, nr 27, s. 86-95
 13.  Kultura Lemkovyny w druhij połovyni XIX i na poczatku XX stolitia, , "Besida" 2002, nr 6 (69), s. 19-21, , "Besida" 2003, nr 1-6 (70-75).
 14. Wprowadzenie, [w:] Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji, red. M. Sandowicz, Warszawa 2004, s. 5-7
 15. „Dnevnyk Lemka z Talerhofu" Teofila Kuryłły  jak dokument czasu, „Lemkivskij Ricznyk" 2004, s. 4-10.
 16. . Nikifor a universum symboliczne Łemków, „Dziennik Polski", R: LXI, 2005, nr 211, wkładka Nikifir/Никыфор (Dziennik Nowosądecki), s. VIII
 17. .Nikifor a universum symboliczne Łemków (przedruk z „Dziennika Polskiego), „Besida" 2005, nr 5, s. 10-11.
 18. .Z istoryi Ruskoj Bursy w Gorlyciach, „Rіcznyk Ruskoj Bursy 2005", R: 2005, s. 19-25
 19. .Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach, „Rіcznyk Ruskoj Bursy 2005", R: 2005, s. 27-33.
 20. Nykyfor a universum symvoliczne Lemkiv, „Lemkiwskij Ricznyk 2006", s. 34-39.
 21. Etniczność w ekspozycji literackiej. Odwołania rocznicowe, [w:] Ziemia otulona wierszem, red. M. Lebdowiczowa, Piwniczna 2007, s. 132-138.
 22. Etnicznist v lіteraturnіj ekspozycyi – ricznyciowy odklykania /Etniczność w ekspozycji literackiej. Odwołania rocznicowe,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2006",  s. 13-27.
 23. Lemkіvskіj jazyk v edukacyjnij systemі Polszczy, „Rusyn", R: 2008, nr 3, s. 10-13.
 24. Z istoryi Ruskoj Bursy w Gorlyciach/Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach, From the history of the Gorlice Rusyn School Dormitory, [w:] Ruska Bursa 100 rokiv/Ruska Bursa 1908-2008, s. 7-35.
 25. Petro Polańskij – nespopularyzuwanyj Welykij,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2010", s. 19-25
 26.  Uczytelovy v pokłonі,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2010", s.  13-17
 27.  Osnovny javiska etnicznoho ruchu Lemkiv v Polszczy na poczatku XXI stolitia, „Rusyn" 2013, nr 1, s. 14-18 (przedruk)
 28. Jak chronić najsłabsze języki – panel dyskusyjny, wypowiedź  panelowa na temat języka łemkowskiego, [w:] Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, red. L. Nijakowski, Warszawa 2013, s. 99-100, 104-106, 109-110.
 29. Paulo Robert Magoocsi a Karpatska Ruś. Konstrukcyja, rekonstrukcyja cy doslidnycza pasyja, w: JuwilejnyjZbirnyk na czest' Profesora Magoczija/ A Jubilee Collection:  Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, red. W. Padiak, P. Krafcik, Użhorod-Priasziw-Nju Jork 2015, s. 71-79.

Podręczniki

1. Program nauczania języka łemkowskiego (rusińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum, Warszawa-Legnica 1999 (współautorstwo)

2. Rozmawiajmy po łemkowsku/Besidujme po lemkiwsky/Let's speak Lemko-Rusyn (rozmówki łemkowsko-polsko-angielskie), Warszawa 2007 (redaktor, współautor).

 

Antologie

1. Cy to lem tuha, cy nadija. Antologija povyselenczojoj lemkivskoj literatury/ Czy to tęsknota, czy nadzieja. Antologia powysiedleńczej literatury łemkowskiej - wybór, opracowanie, wstęp, Legnica 2002.

Hasła encyklopedyczne

 1. Lemkos, [w:] Encyclopedia of Rusyn History and Culture, ed. P. R. Magocsi, I. Pop, University of  Toronto Press, Toronto 2002, s. 280-282.
 2. Poles, [w:] Encyclopedia of Rusyn History and Culture, ed. P. R. Magocsi, I. Pop, University of  Toronto Press, Toronto 2002, s. 369-370.
 3. Literature. Lemko Region, [w:] Encyclopedia of Rusyn History and Culture, ed. P. R. Magocsi, I. Pop, University of  Toronto Press, Toronto 2002, s. 288-290.
 4.      Lemky, [w:] Enciklopedija іstorіjі ta kultury Karpats'kych rusyniv, ukł. P.R. Magocsi, I. Pop, Wydawnyctwo W. Padjaka, Użhorod 2010, s. 396-400.
 1. Polaky, [w:] Enciklopedija іstorіjі ta kultury Karpats'kych rusyniv, ukł. P.R. Magocsi, I. Pop, Wydawnyctwo W. Padjaka, Użhorod 2010, s. 601-603.
 2. Literatura, [w:] Enciklopedija іstorіjі ta kultury Karpats'kych rusyniv, ukł. P.R. Magocsi, I. Pop, Wydawnyctwo W. Padjaka, Użhorod 2010, s. 418-421.

Biogramy

1. Bohdan Ihor Antonycz, "Hołos Watry" Nr 4,  Krynica 1987, s. 2, 4.

2. Bohdan Ihor Antonycz (1909-1937), "Carpatho-Rusyn American" 1987, Nr 1, Madison, Ohio 1987, s. 3.

3. Nykyfor Drovnjak (1895-1968), "Carpatho-Rusyn American" 1987, Nr 2, Madison, Ohio, 1987, s. 3.

4. Volodymyr Chyljak (1843-1893), "Carpatho-Rusyn American" 1987, Nr 3, Madison, Ohio 1987, s. 3.

5. Ivan Rusenko (1890-1960), "Carpatho-Rusyn American" 1987, Nr 4, Madison, Ohio 1987, s. 3.

6. Dymytryj Wysłockij,  "Hołos Watry" Nr 5, Kraków 1988, s. 2-4.

7. Wołodysław Graban- tworczyj syłuet,  "Zustriczi"1989, Nr 19, Warszawa 1989, s. 159-162.

8. Makowyckij Sołowij, "Besida" 1990, Nr 1-2, Krynica 1990, s. 3-4.

9. Władymir Chylak, "Łemkiwskij Kałendar 1993", Krynica 1993, s. 51-56.

10. Jakow Dudra, "Łemkiwskij Kalendar 1994", Krynica 1994, ss. 96-102.

11. Żażduszcze żytia - refleksyi do juwileju Petra Murianky, "Łemkiwskij Kałendar 1997", Krynica 1997, s. 109-116.

12. Dnia 8 marcia 1998 roka wmer w Krakowi bł p. Prof. dr hab. Ryszard Łużny (nekrolog, pośmiertne słowo doktorantki) "Besida" 1998, Nr 1-2, Krynica 1998, s. 9, 14-15.

13. Aleksyj Torońskij, "Łemkiwskij Kałendar 1998", Krynica 1998, s. 62-66.

14. Iwan Żełem, "Łemkiwskij Kałendar 1998", Krynica 1998, s. 129-132.

15. Profesorowi Romanowi Reinfussowi – słowo pożegnalne, "Płaj" 1998, Nr 17, Warszawa 1998, s. 8-13.

16. Modest Humeckij, "Łemkiwskij Kałendar 1999", Krynica-Legnica 1999, s. 86-90.

17. Bohdan Ihor Antonycz (1909-1937), "Łemkiwskij Kałendar 1999", Krynica-Legnica 1999, s. 97-100.

18. Nestor Żyłycz (1914-1989), ), "Łemkiwskij Kałendar 1999", Krynica-Legnica 1999, s. 112-117.

19. Kławdyja Ałeksowycz (1830-1916), "Łemkiwskij Kałendar 2000", Krynica-Legnica 2000, s. 75-79.

20. Iwan Rusenko (1890-1960), "Łemkiwskij Kałendar 2000", Krynica-Legnica 2000, s. 94-100.

21. Wasyl Czerneckij (1837-1900), "Łemkiwskij Kałendar 2000", Krynica-Legnica 2000, s. 101-105.

22. Petro Polańskij (1863-1910), "Łemkiwskij Kałendar 2000", Krynica-Legnica 2000, s. 120-125.

23. .Mykołaj Małyniak (1851-1915), "Łemkiwskij Ricznyk" 2001, ѕ. 99-106.

24. Тeofil Kuryłłо (1891-1945), "Łemkiwskij Ricznyk" 2001, ѕ. 132-136.

25. Refleksyі do juvileju 70-litja Pavła Stefanovskoho, , "Łemkіvskіj Ricznyk" 2002, s. 140-148..

26. Mykołaj Buriak (1903-1986) - lemkiwskij bajkar i humorysta,  "Lemkivskij Ricznyk" 2003, s. 148-152.

27.  Aleksander Duchnowycz, "Płaj" jesień 2003, nr 27, s. 70-79.

28.  Cy po „kopi", to po chłopi?, „Lemkіvskіj Ricznyk" 2007, s. 145-150.

29.  Cy po „kopi", to po chłopi?, „Rusyn", R: 2007, nr 3, s. 17-18.

30. Ivan Żełem (1925-1988), [w:] Ruska Bursa 100 rokiv/Ruska Bursa 1908-2008, s. 49-53.

31. Zelena vicznist poezyi Bohdana Ihoria Antonycza, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2009", s. 19-24.

32. Poza kanonom – posmertni pro Jurija Nowosilskoho, „Besida", R. 2011, nr 2, s. 8-11.

33. Lokuvania dostomennosty – pro Vladymira Chylaka na 170-litia narodżynia i 120-litia smerty, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2013", s. 13-21

34. Jurija Nowosilskoho stremlinia gu suty,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2013", s. 23-27.

35. Paulo Robert Magoocsi a Karpatska Ruś. Konstrukcyja, rekonstrukcyja cy doslidnycza pasyja, [w:] Juwilejnyj Zbirnyk na czest' Profesora Magoczija/ A Jubilee Collection:  Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, Użhorod-Priasziw-Nju Jork 2015, s. 71-79.

36. Mykołaj Małyniak (1851-1915) prekursor postmodernizmu w lemkowskym switi, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2015/ Rocznik Ruskiej Bursy 2015”, s. 13-18.

Recenzje i sprawozdania

 1. IV Switowyj Kongres Schidniosławianskych i sowitskych doslidżyń (sprawozdanie), "Besida" 1991, Nr 3-4, s. 8-9; "Besida" 1992, Nr 1, s. 8-9, Krynica 1991, 1992.
 2. Konferencje naukowe poświęcone problematyce łemkowskiej (karpato-rusińskiej) w 1992 roku (sprawozdanie), "Slavia Orientalis" 1993, T. XLII, Nr 4, Kraków 1993, s. 596-597.
 3. "KrakowskieZeszyty Ukrainoznawcze. Krakiwśki Ukrajinoznawczi Zoszyty", t. I/II 1992-1993, pod redakcją Ryszarda Łużnego i Włodzimierza Mokrego, Wydawnyctwo "Szwajpolt Fiol", Kraków 1993, ss. 472 (recenzja), "Slavia Orientalis" 1994, T. XLIII, Nr 2, s. 292-295.
 4. M. K. Sywyćkyj, Bohdan Łepkyj: Żyttia i tworczist', Kyjiw, Wydawnyctwo "Dnipro" 1993, s. 375 (recenzja), "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" 1994, T. III-IV, Kraków 1995, s. 461-465.
 5. "Mamko kup mi knyżku" - antologija ditiaczoj poezyi; zobrał i uporiadkuwał Petro Trochanowskij, Stowaryszynia Łemkiw 1995, 233 s.; wydała Sądecka Oficyna Wydawnicza (recenzja),"Besida" 1995, Nr 3-4, Krynica 1995, s. 19.
 6.   Twórczość literacka Ukraińców w Polsce po II wojnie światowej (streszczenie), "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych" (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie) T. XXXVIII/2. Lipiec-grudzień 1994, Kraków 1995, s. 48-49.
 7. "Mamko kup mi knyżku" - antologija ditiaczoj poezyi; zobrał i uporiadkuwał Petro Trochanowskij, Stowaryszynia Łemkiw 1995, 233 s.; wydała Sądecka Oficyna Wydawnicza (recenzja),"Besida" 1995, Nr 3-4, Krynica 1995, s. 19.
 8. O wystawi Andryja Warhoły sliw paru, "Besida" 1998, Nr 3, Krynica 1998, s. 1, 9-10.
 9. Bogdan Horbal, Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, Wrocław 1997, ss. 187 (recenzja), "Slavia Orientalis" 1998 Nr 3, s. 527-530.
 10. II Międzynarodowe Seminarium/Kongres Języka Rusińskiego, Preszów, 16-17 kwietnia 1999, (sprawozdanie), "Slavia Orientalis" 1999, Nr 4, s. 661-66.
 11. Recenzja przewodnika: P. Krokosz, M. Ryńca, Łemkowszczyzna. Od ikony do pop-artu, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004, s. 240, „Płaj", R: 2004, t. 29 (jesień), s. 153-156.
 12. Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. Rocznicowa sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Ryszarda Łużnego, „Alma Mater", R: 2008, nr 103 (maj), s. 76-78.
 13. Łemkowszczyzna. The Lemko Land. Tekst Antoni Kroh, Fotografie Piotr Droździk, Wydawnoctwo Bosz, Olszanica 2006  (recenzja), „Rocznik Sądecki", R: 2008, t. XXXVI, s. 409-412.

Prace redaktorskie

 1. Redakcja i Wstęp/Wstup, „Rіcznyk Ruskoj Bursy 2005", s. 7-13
 2. Redakcja i Wstęp/Wstup. [w:] „Okrągły stół". Młodzież poznaje kulturę Łemków/ „Okruhłyj stił". Mołodeż poznaje lemkiwsku kulturu, red. H. Duć-Fajfer, A Paszko , Kraków 2005, s. 5-11.
 3. Wspólredakcja: „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej , t. IX, Kraków 2004.
 4. Redakcja i Vstup/Wstęp   „Ricznyk Ruskoj Bursy 2006", s. 7-10
 5. Redakcja i  Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2007", s. 9-12
 6. Redakcja i  Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2008", s. 7-12.
 7. Redakcja i  Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2009", s. 9-12.
 8. Redakcja i  Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2010", s. .9-12
 9. Redakcja i Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2011", s. .9-12
 10. Redakcja i Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2012", s. 7-10
 11. Redakcja i  Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2013", s. 9-12
 12. Redakcja i  Vstup/Wstęp,  „Ricznyk Ruskoj Bursy 2014", s. 9-15.

Artykuły publicystyczne

 1. Druha Łemkiwska Osin Tworcza, "Zahoroda" 1994, Nr 2-3, Krynica 1994.
 2. Łemkiwska osin,  "Besida" 1994, Nr 3-4, s. 1, 10, Krynica 1994.
 3. Wesna sered oseny abo "Son Biłoho Chorwata", "Besida" 1997, Nr 1, Krynica 1997, s. 14.
 4.     Chosen, „Besida" 2013, nr 1, s. 16-18.
 5.      Ruska Bursa żyje śpiwom lemkiwskych dity, , "Besida" 2000, Nr 1-2, s. 20-21. Odrodżynia lemkivskoj kultury – chvylova reakcyja cy perspektyvnyj proces?, "Zahoroda" 2000, nr 4, s. 11-18.
 6.  "Amal" abo kol'aduwania po іnczomu, "Besida" 2002, nr 2-3 (65-66), s. 14-15.
 7. Profesor Paweł Magoczij w Polszczy, 16-17 lutoho, Krakiw, „Besida" 2005, nr 3, s. 8-9.
 8. Krakiv – stolycia kultury ne lem Polakiv, „Besida" 2006, nr 1, s. 22-23.
 9.   Atrakcja i obciążenie, "Tygodnik Powszechny", R: 2008, nr 29 (20 lipca), s. 27 (wywiad z H.D-F.)
 10.  Jak sia bursakam żyło w gorlyckij bursi – interwju z bursakom Pavłom Dziubynom, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2008", s. 13-18.
 11.  Uż sme na svoim. Dekotry dale v toto ne viriat, „Ricznyk Ruskoj Bursy 2009", s. 13-18.
 12. Dekotry dale w toto ne wiriat, „Besida", R: 2009, nr 5, s. 9-11.
 13. Wypowiedź o języku śląskim, „Fabryka Silesia" 2013, nr 2, s. 25.

Publikacje literackie

1. W modlitewnym bluźnierstwie (tomik poetycki), Nowy Sącz 1985

2.  Wybór wierszy w antologii Łemkowie piszą. Wiersze z lasów i gór, Kraków 1989

3. Wybór wierszy [w:] Poza tradyciji (antologia współczesnej twórczości poetyckiej diaspory ukraińskiej pod red. B. Bojczuka), Kijów-Toronto-Edmonton-Ottawa 1993

4. Wybór wierszy w antologii Rusynsky/rusky pisni, wybór N. Dudasz, Novi Sad 1997.

5. Wybór wierszy w antologii Cy to lem tuha, cy nadija, Legnica 2002.

6. Po obu stronach słowa/Po oboh stranach dumky (album poetycko-fotograficzny), Gorlice-Legnica 2008