dr hab. Dorota Szumska

Książki

 1. „Bez rematu. Metodologia opisu organizacji tematycznej tekstu w ujęciu konfrontatywnym". Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, 1996, ss. 93
 2. Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej, Kraków: Universitas, 2006, ss. 320.

Redakcja naukowa

Redakcja naukowa serii «Язык и метод»:

Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, „Язык и метод", T. I, Kraków 2012, ss. 376.

Rozdziały w monografiach (pracach zbiorowych)

 1. Szyk szyku, czyli dyskretny urok linearyzacji. Refleksje nad uporządkowaniem członów określających w wieloprzymiotnikowych grupach nominalnych, [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja 27: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium", 2010, s. 51-57.

Artykuły (opublikowane pod nazwiskiem Krajewska)

 1. Konstrukcje dopowiedzeniowe z powtórzeniem leksykalno-gramatycznym we współczesnym języku rosyjskim, „Slavia Orientalis" 1988, t.XXXVII, z. 2, s. 263-268
 2. O pochodzeniu pewnych konstrukcji składniowych osiemnastowiecznego języka rosyjskiego (na marginesie prac J. Elenskiego i A. Grannesa), „Slavia Orientalis" 1988, t.XXXVII, z. 3, s. 439-442
 3. Wielokomponentowe konstrukcje dopowiedzeniowe we współczesnym języku rosyjskim, „Zeszyty Naukowe UJ" (Prace Językoznawcze) 1990, z. 101, s. 29-33
 4. Funkcjonowanie zwrotu „у меня есть" i czasownika „иметь" w staroruskich konstrukcjach posesywnych, „Slavia Orientalis" 1991, t. XL, z. 3, s. 349-355
 5. Temat i remat, czyli o strukturze propozycjonalnej, „Zeszyty Naukowe UJ" (Prace Językoznawcze) 1993, z. 113, s. 65-9

Artykuły (opublikowane pod nazwiskiem Szumska)

 1. Jedność tematyczna jako cecha mierzalna tekstu spójnego, „Slavia Orientalis" 1994, t. XLIII, z. 3, s. 411-416
 2. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, czyli o tzw. zdaniach beztematowych, „Slavia Orientalis" 1994, t. XLIII, z. 4, s. 538-544
 3. Remat, czyli dylemat. Rozważania o izotopii rematycznej, „Slavia Orientalis" 1995, t. XLIV, z. 3, s. 425-431
 4. O przymiotach przymiotnika, [w:] Słowianie wschodni. Między językiem a kulturą, red. A. Bolek, A. Fałowski, B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 1997, s. 271-277
 5. Atrybucja a predykacja, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin: UMCS, 1998, s. 99-108
 6. Nadmiar czy umiar? Refleksje nad redundancją pleonastyczną, „Prace Filologiczne" 1998 t. XLIII (tom jubileuszowy poświęcony prof. J. Puzyninie), s. 445-453
 7. Znaczenie: enfant terrible semantyki i leksykografii, [w:] BPTJ 1998, LIV, s. 45-61
 8. W poszukiwaniu standardów semantycznych [w:] Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Warszawa-Kraków: PWN, 1999, s. 69-86
 9. Niebezpieczne związki, czyli meandry adiektywizacji, [w:] Паланiстыка. Полонистыка. Polonistyka 1999, red. A. Kiklewicz, t. 2, Mińsk 2000, s. 4-28
 10. Na tropach tropu: rozważania o metaforze poetyckiej, [w:] Językowy obraz świata a kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, (seria Język a kultura, t. XIII, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2228), Wrocław 2000, s. 161-168
 11. O emocjach bez emocji, [w:] Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, (seria Język a kultura, t. XIV, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2229), Wrocław 2000, s. 199-208
 12. O sztuce kondensacji, [w:] Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. I, Łódź 2001, s. 38-45
 13. Rzecz o orzeczniku, czyli meandry adiektywizacji II, [w:] Паланiстыка. Полонистыка. Polonistyka 2000, red. A. Kiklewicz, t. 3, Mińsk 2001, s. 6-21
 14. Dekada dekadencji? Frustracje lingwisty(ki) XXI wieku, [w:] „Polonica" 2007, t. XXVIII, s. 5-11
 15. In vocabulario veritas? Słowo o słowniku (ogólnym), [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, red. W. Szczukin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 21-29
 16. Od ignorancji do relewancji: tropem nierozwiązanych problemów semantyki leksykalnej, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV (2008), s. 37-47
 17. Inspekcja introspekcji. Obiektywnie (?) o subiektywizmie w badaniach lingwistycznych, [w:] O. Baraniwska, A. Fałowski (red.), Movo ridna, slovo ridne. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek. Studia Ruthenica Cracoviensia, T. III, Kraków 2009: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-52.
 18. Szyk szyku, czyli dyskretny urok linearyzacji. Refleksje nad uporządkowaniem członów określających w wieloprzymiotnikowych grupach nominalnych, [w:] G. Szpila (red.), Język a komunikacja 27: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, Kraków 2010: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium", s. 51-57.

 19. Odnowa czy od nowa...? Semantyka leksykalna w perspektywie tzw. zwrotu empirycznego w językoznawstwie XXI wieku, [w:] Linguistica Copernicana Nr 1 (3)/2010, s. 129-140.

 20. Samotność wśród semów, czyli rozterki metodologiczne semantyka, [w:] G. Habrajska (red.), Od idei do inteligencji w działaniu, Kielce: Charaktery 2010, s. 149-153.

 21. Presupozycja: pre-sąd czy przesąd. O (nad)używaniu terminu „presupozycja" w analizie semantycznej, [w:] J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki, I. Piechnik (red.), W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 574-581.

 22. Cena oceny. Przymiotniki wartościujące w tekstach rosyjskiej reklamy komercyjnej, [w:] A. Dudek (red.), Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków 2010: Wydawnictwo UJ, s. 243-255.

 23. (we współautorstwie z M. Stelmaszyk), Судьба (на материале русской и польской лингвокультур), [w:] Славянская концептосфера в сопоставительном освещении: Лексикон , под ред. Е.Е. Стефанского, Самара: Изд-во СаГА, 2011, c. 410-415.

 24. Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania znaczeń niewyrażonych, [w:] LingVaria VII (2012)/1(13), s. 37-45.

 25. Импликатура: последнее искушение лингвиста, [w:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века 1, ред. Dorota Szumska, Kraków: Wydawnictwo Uniwerstetu Jagiellońskiego 2012, s. 361-366.

 26. Czy językoznawstwo jest nauką przeterminowaną? [w:] Termin w językoznawstwie. Język a komunikacja 31, pod redakcją D. Brzozowskiej i W. Chłopickiego, Kraków: Tertium 2012, s.59-64.

Hasła słownikowe

 1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa: Wydawnictwo Wilga 1996, ss. 1393 (dwa tysiące artykułów hasłowych)

Sprawozdania

 1. Jedność tematyczna jako cecha mierzalna (na materiale prozy B. Pasternaka), [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków 1994, t.XXXVIII/2, s. 51, Kraków 1995
 2. Na tropach tropu. Rozważania o metaforze poetyckiej, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków 1995, t.XXXIX/2, s. 35-36, Kraków 1996
 3. Gramatyka asocjacyjna: przyszłość czy postmodernistyczny zwrot ku przeszłości, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków 1996, t.XL/2, s. 66-67, Kraków 1997
 4. Konferencja Tekst - Dyskurs - Obraz Świata, Kazimierz Dolny, 7-9 listopada 1996 r. [w:] „Slavia Orientalis"1997, t. XLVI, nr 2, s. 337-338

 5. Niepokorna natura pleonazmów. Rozważania o redundancji [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków 1998, t.XLII/1, Kraków 1999, s. 64-65
 6. Konceptualizacja uczuć w języku: mit czy rzeczywistość [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN O/Kraków 1999, t.XLIII/1, Kraków 2000, s. 87

Recenzje

 1. Paul Cubberley, Handbook of Russian Affixes, Slavica Publishers Inc., Columbus Ohio 1994, ss. 144, „Slavia Orientalis" 1995, t. XLIV, z. 2, s. 324-325
 2. Стефана Димитрова, Исключения в русском языке, Slavica Publishers Inc., Columbus Ohio 1994, ss. 246, „Slavia Orientalis" 1995, t. XLIV, z. 2, s. 322-324
 3. Леонтий Миронюк, Семантико-стилистическая типология русских и украинских зооморфических глаголов, Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, ss. 181, „Slavia Orientalis" 1995, t. XLIV, z. 3, s. 452-453
 4. Zofia Czapiga, Predykatywność określeń w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ss. 181, „Slavia Orientalis" 1995, t. XLIV, z. 3, s. 454-455
 5. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. Kazimierza Polańskiego, oprac. M. Jurkowski, S. Karolak, A. M. Lewicki, K. Polański, Z. Saloni, Ossolineum: Wrocław–Warszawa–Kraków, 1993, ss. 671, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1995, z. LI, s. 117-124
 6. Łarisa Pisarek, Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским (экспрессивы), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, ss. 172, „Slavia Orientalis" 1996, t. XLV, z. 3, s. 438-440
 7. Юрий Караулов, Ассоциативная грамматика русского языка, Москва: Русский язык, 1993, ss. 331, „Przegląd Rusycystyczny" 1996 (druk 1997), t. XIX, z. 3-4, s. 240-242
 8. H. Birnbaum, M. S. Flier (eds.), The Language and Verse of Russia, Москва: Восточная литература РАН, 1995, ss.320, „Rocznik Slawistyczny" 1998, t. LI, s. 170-172
 9. Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики), Москва: Школа „Языки русской культуры" 1997, с. 574, „Slavia Orientalis" 1999, t.XLVIII/2, s. 316-319
 10. Паланiстыка. Полонистыка. Polonistyka 1998. Zbornik naukovych arktikulav pa aktual'nych pytanijach pol'skaj movy, red. A. Kiklewicz, t.1, Mińsk 1998, s. 109, „Język Polski" 2000, t. XXX, z. 5, s. 393-395

Przeglądy

 1. Przegląd polskich prac językoznawczych z zakresu slawistyki ogłoszonych drukiem w roku 1993/94, „Ricerche Slavistiche" 1994, t. XLI, Roma 1994, s. 287-309
 2. Przegląd polskich prac językoznawczych z zakresu slawistyki ogłoszonych drukiem w roku 1994/95, „Ricerche Slavistiche" 1995, t. XLII, Roma 1995, s. 501-507
 3. Przegląd polskich prac językoznawczych z zakresu slawistyki ogłoszonych drukiem w roku 1995/96, Ricerche Slavistiche 1996, t. XLIII, Roma 1997, s. 561-567
 4. Przegląd polskich prac językoznawczych z zakresu slawistyki ogłoszonych drukiem w roku 1996/97, Ricerche Slavistiche 1997, t. XLIV, Roma 1999, s. 319-328
 5. Przegląd polskich prac językoznawczych z zakresu slawistyki ogłoszonych drukiem w roku 1997/98, Ricerche Slavistiche 1998-1999, t. XLIV, Roma 2000, s. 319-328

Tłumaczenia

 1. Wstęp w j.ang. do T. Schroue Einn Russisch Buch, red. A. Fałowski, W. Witkowski, Kraków: Universitas 1992, s. 11-19