dr Katarzyna Syska

2009-2011wykładowca języka polskiego i literatury na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie – w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Marzec 2013 – obrona pracy doktorskiej pt. „Neosentymentalna literatura rosyjska po 1991 roku. Reinterpretacja tradycji"

Monografie

 1. O neosentymentalnych tendencjach w najnowszej literaturze rosyjskiej, Scriptum, Kraków 2015, ss. 276.

Redakcje naukowe

 1. «Я выбираю свободу». Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, red. K. Syska, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego nr 14, Katowice 2015.

Artykuły naukowe

 1. K. Syska, Przykładając sumienie do Rosji. Recenzja książki Krystyny Kurczab-Redlich Głową o mur Kremla, miesięcznik „Znak", maj 2008, s. 133-144.
 2. Monodram „OdnovrEmEnno". Teatralne komiksy Jewgienija Griszkowca, [w:] Słowo i obraz, red. E. Tabakowska, R. Rogowski, Kraków 2010, s. 69-78.
 3. Dramaturgia Nikołaja Kolady. Misterium współczucia, [w:] Źródła europejskiej humanistyki,  Kraków 2010, s.91-100.
 4. «Текст – нечто таинственное…». Wywiad z reżyserem teatru Szkoła współczesnej dramaturgii Igorem Jacko dla ogólnorosyjskiego pisma „Współczesna dramaturgia" («Современная драматургия»), maj 2010.
 5. Putin się nie czerwieni . Z Krystyną Kurczab-Redlich rozmawiają Katarzyna Syska i Marcin Żyła, „Znak" 2010, nr 656, s. 72-88. Wywiad dostał się do finału konkursu na najlepszy wywiad roku im. Barbary Łopieńskiej, organizowany przez tygodnik „Polityka" i szereg innych ogólnopolskich pism.
 6. Sentymentalność dziś: idylliczna, elegijna i komiczna, [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", nr 5, 2010, s. 123-132.
 7. «Неосентименталистские» игры В эмпатию: автор и адресат в монодрамах Евгения Гришковца, [w:] Поэтика русской драматургии рубежа XX-XXI веков, выпуски 1-2, Кемерово 2012, s. 112-121.
 8. Nowa sentymentalność. Przejawy świadomości konwergencyjnej w wybranych monodramach Jewgienija Griszkowca, „Przegląd Rusycystyczny" 2013, nr 2(142),  s. 56-82.
 9. Wojna na modlitwy, „Tygodnik Powszechny", nr 20, 13 maja 2012.
 10. Zapotrzebowanie na zwyczajność (szkic o prozie Ludmiły Ulickiej), [w:] „Nowa Europa Wschodnia" 2013, nr 6, s. 88-93.
 11. Psoj Korolenko: zmusić Derridę do śpiewania, [w:] „Opcje" 2013, nr 3, s. 42-48.
 12. Wasia Obłomow – bity o Rosji, [w:] „Opcje" 2013, nr 3, s. 50-56.
 13. Роман «Медея и ее дети» Людмилы Улицкой: преодоление трагедии идиллией, [w:] La dimensione del tragico nella cultura moderna e contemporanea, seria: Arti dello Spettacolo 3, Rzym: Universitalia 2014, s. 147-162.
 14. Современные идиллии. Способы и функции обращения к идиллическому хронотопу в избранных произведениях новейшей русской литературы, [w:] Гетеротопии. Миры, границы, повествование, „Literatūra", nr 57(5), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2015, s. 325-336.  
 15. Pornografia i rusofobia, [w:] „Nowa Europa Wschodnia" 2015, nr 5, s. 36-39.
 16. Культура, ностальгия, интеллигенция: польский опыт, «Неприкосновенный запас» 2015, nr 4, s. 44-54.
 17. Neosentymentalizm, „Миргород” 2016, nr 1, suplement: Словарь современной драматургии, s. 39-45.

Recenzje

 1. Społeczeństwo czystego spektaklu. O książce Petera PomerantsevaJądro dziwności. Nowa Rosja', „Nowa Europa Wschodnia" 2015, nr 5.
 2. Postmodernistyczna hagiografia. O książce Jewgienija Wodołazkina Laur, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr 2.

Tłumaczenia

1. N. Pietrow, Psy Stalina, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Demart, Warszawa 2012, 322 strony.

2. N. Pietrow, Stalinowski kat Polski Iwan Sierow, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Demart, Warszawa 2013, 415 stron.

Inne

 1. Spisek beztalenci. Z rosyjskim reżyserem Konstantinem Bogomołowem rozmawia Katarzyna Syska, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr 2.