mgr Karolina Gołąbek

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie.  Wykładowca języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, słuchaczka studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na specjalności – językoznawstwo-glottodydaktyka. Specjalizuje się w metodyce nauczania rosyjskiego języka biznesu oraz języka ogólnego. Prowadzi badania z zakresu metodyki nauczania języka specjalistycznego (języka biznesu) na studiach rusycystycznych. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego. Odbywała stypendia Erasmus w Ghent University, University of  Bologna (Włochy), Vanadzor State Pedagogical Institute named after H. Tumanyan (Armenia). 

Książki

Artykuły

  1. K. Gołąbek, P. Balandyk, Реклама... двигатель знаний. Успешный промоушен языка и культуры на занятиях по деловому русскому, [w:] Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych, Radom 2011, str. 21-29.
  2. K. Gołąbek, P. Balandyk, Nauczanie formy i stylu w rosyjskiej korespondencji handlowej. Celowość i funkcjonalność doboru ćwiczeń w pragmatyce językowej, [w:] Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych, Wrocław 2010, str. 21-27.
  3. K. Gołąbek, Язык и культура делового общения – мода или необходимость, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2008, str. 375-382.
  4. K. Gołąbek, Формирование коммуникативной компетенции как цель обучения студентов-филологов на занятиях по деловому русскому языку в Ванадзорском государственном педагогическом институте им. Ов. Туманяна в рамках программы Erasmus Mundus IANUS, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 158-176.
  5. K. Gołąbek, Эффективное использование методов коучинга на занятиях по русскому языку, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 157-167.
  6. K. Gołąbek, Teoretyczne podstawy do tworzenia programu nauczania rosyjskiego języka biznes. Autorski program nauczania, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 81-91.
  7. ​K. Gołąbek, Personalizacja celów ogólnych w nauczaniu rosyjskiego języka biznesu na studiach rusycystycznych w świetle Europejskiego systemu  opisu kształcenia językowego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 129-141.