Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej - Чуже/Своє. Місто і село в українській літературі і культурі

Termin: 18.09.2013 - 23.05.2014

konferencja - конференція

           

Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (Lwów), Kraków, 22-23 maja 2014

------------------------------------------------------------------------- 

Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція Катедра Україністики Яґеллонського університету у співпраці з Центром міської історії Центрально-Східної Європи, Краків, 22-23 травня 2014 року

opis konferencji

PROGRAM KONFERENCJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Napięcie między miastem a wsią jest charakterystyczne dla kultury i literatury ukraińskiej już od XIX wieku. „Wiejskość", często postrzegana jako skarbnica tradycji, fundament społeczny, gwarant prawidłowego rozwoju narodu i społeczeństwa, jest przeciwstawiana „wiejskości" jako synonimowi zacofania, zaściankowości, ksenofobii i zgubnego zapatrzenia w przeszłość. „Miejskość" natomiast, rozumiana jako szansa rozwoju, droga modernizacji, nadzieja na lepszą przyszłość, wreszcie jako naturalne środowisko ukraińskiego życia społecznego – przeciwstawiana „miejskości" jako demonowi niszczącemu zdrowe społeczeństwo, zagrożeniu dla tradycyjnych wartości, a także jako wrogiemu, nienaturalnemu światu obcego języka i kultury polskiej czy rosyjskiej.

Podróż ze wsi do miasta lub w przeciwnym kierunku może być podróżą inicjacyjną, a może być drogą ku zagładzie. Wolność bywa kojarzona przemiennie z jednym lub drugim środowiskiem. Skąd pochodzą te idee, jakimi drogami się rozprzestrzeniają, którzy twórcy i dlaczego włączają się w tę dyskusję? Które epoki, ugrupowania literackie, grupy społeczne „wolą" miasto, a które wieś i dlaczego? Wreszcie, jak wygląda zaproponowany problem na tle komparatystycznym, w zestawieniu z literaturami narodów sąsiednich?

Głównym celem konferencji jest poddanie refleksji motywów i obrazów kluczowych dla zrozumienia opisanego wyżej napięcia między miastem a wsią. Proponujemy skupienie uwagi na następujących kwestiach:

 • motyw ucieczki ze wsi / ucieczki z miasta
 • wartościowanie miasta / wsi w utworach literackich oraz w obrazie społecznym
 • wiejska idylla vs miejska apokalipsa (i vice versa?)
 • strategie „oswajania" (a może podboju?) miasta w literaturze i kulturze ukraińskiej
 • miasto, czyli co? kulturowy, językowy, literacki obraz miasta

W ramach konferencji planowana jest dyskusja panelowa „Miasto: czas zmian" - o przemianach w postrzeganiu miasta we współczesnej literaturze i kulturze Ukrainy. Po proklamowaniu przez Ukrainę niezależności (1991) procesy modernizacyjne, w tym także urbanizacyjne, przybrały na sile. Proponujemy refleksję nad wpływem tych zmian na obraz miasta w literaturze, kulturze, odbiorze społecznym.

Chcielibyśmy, by konferencja miała charakter interdyscyplinarny: szczególnie zapraszamy kulturologów, literaturoznawców, socjologów i językoznawców.

Języki robocze: polski, ukraiński

Planujemy wydanie zbioru artykułów, powstałych na bazie wyselekcjonowanych wystąpień, pod postacią monografii zbiorowej „Obce/swoje. Miasto w literaturze i kulturze ukraińskiej". Materiały dyskusji panelowej zostaną zamieszczone jako aneks do monografii lub jako materiał wideo/audio dostępny on-line.

---------------------------------------------------------------

Програма конференції

Напруження між містом і селом характерне для української культури і літератури вже від ХІХ століття. «Сільськість», часто трактована як джерело традиції, суспільна основа, гарантія правильного розвитку народу і суспільства, протиставляється «сільськості» як синоніму відсталості, темноти, ксенофобії і згубного звернення в минуле. Натомість «міськість», в розумінні шансу розвитку, шляху модернізації, надії на краще майбутнє, врешті як природного середовища українського суспільного життя – протиставляється «міськості» як демону, що руйнує здорове суспільство, як загрозі традиційним цінностям, а також як ворожому, неприродному світові іншої (польської чи російської) мови й культури.

Рух зі села до міста або в протилежному напрямку може бути ініціаційною подорожжю, а може стати шляхом до знищення. Свобода може асоціюватися з першим або другим середовищем. Звідки походять ті ідеї, в який спосіб поширюються, які творці і чому включаються в ці дискусії? Які періоди, літературні угруповання, суспільні групи «воліють» місто, а які село – і чому? Врешті, як виглядає зазначена проблема на компаративістському тлі, у зіставленні з літературами сусідніх народів?

Головною метою конференції є піддання рефлексії мотивів та образів, що є ключовими для розуміння описаного напруження між містом і селом. Пропонуємо зосередитися на таких питаннях:

 • мотив втечі зі села / втечі з міста
 • оцінка міста / села в літературних творах та в суспільних уявленнях
 • сільська ідилія vs міський апокаліпсис (і vice versa?)
 • стратегії «освоювання» (а може, завоювання?) міста в українській літературі й культурі
 • місто – тобто що? образ міста в літературі і культурі

В рамках конференції планується панельна дискусія «Місто: час змін» – про зміни бачення міста в сучасній літературі й культурі України. Після проголошення української незалежності в 1991 році посилилися модернізаційні, в тім числі урбанізаційні, процеси. Пропонуємо порефлексувати про те, як ті зміни впливають на образ міста в літературі, культурі, суспільному сприйнятті.

Ми б хотіли, аби конференція мала інтердисциплінарний характер – особливо запрошуємо культурологів, літературознавців, соціологів та мовознавців.

Робочі мови: польська, українська.

Плануємо видати збірник статей, які підсумували б вибрані виступи, у формі колективної монографії «Чуже/Своє. Місто в українській літературі й культурі». Матеріали панельної дискусії будуть опубліковані як додаток до монографії або як відео/авдіофайл, доступний он-лайн.

komitet organizacyjny - oрганізаційний комітет

dr Katarzyna Kotyńska, UJ, przewodnicząca

dr Katarzyna Glinianowicz, UJ, sekretarz

dr Tomasz Hodana, UJ

dr Paweł Krupa, UJ

dr Iryna Macewko, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów (współpraca)

opieka merytoryczna: dr hab. Agnieszka Korniejenko, UJ

---------------------------------------------------------------

др. Катажина Котинська (dr Katarzyna Kotyńska), Яґеллонський університет, голова

др. Катажина Ґліняновіч (dr Katarzyna Glinianowicz), Яґеллонський університет, секретар

др. Томаш Годана (dr Tomasz Hodana), Яґеллонський університет

др. Павел Крупа (dr Paweł Krupa), Яґеллонський університет

др. Ірина Мацевко, Центр Міської Історії Центрально-Східної Європи, Львів (співпраця)

Наукова допомога: габ. др. Аґнєшка Корнєєнко (dr hab. Agnieszka Korniejenko), Яґеллонський університет

formularz zgłoszeniowy i opłata konferencyjna - Заявки Конференційна та оплата

Zgłoszenia według poniższego formularza prosimy przesyłać w terminie do 10 grudnia 2013 na adres: katedraukrainistyki@gmail.com

 1. imię i nazwisko
 2. reprezentowana jednostka
 3. adres, adres mailowy, telefon
 4. faktura tak/nie, dane do faktury
 5. proponowany temat wystąpienia
 6. streszczenie (do 900 znaków)

Opłata konferencyjna: 300 zł, dla obywateli Ukrainy 150 zł. Numer konta podamy w późniejszym terminie. Organizatorzy dysponują ograniczonymi możliwościami pokrycia kosztów opłaty konferencyjnej dla obywateli Ukrainy – zainteresowanych prosimy o kontakt.

------------------------------------------------------------------------

Заявки, здійснені за поданим далі формуляром, просимо надсилати до 10 грудня 2013 року за адресою: katedraukrainistyki@gmail.com

 1. ім'я і прізвище
 2. інституція, яку представляєте
 3. адреса (поштова, електронна), телефон
 4. рахунок так/ні, дані рахунку
 5. пропонована тема виступу
 6. анотація (до 900 знаків)

Конференційна оплата становить 300 злотих (PLN), для громадян України – 150 злотих (PLN).

Номер рахунку буде подано згодом.

Організатори володіють обмеженими можливостями покриття конференційної оплати для громадян України – зацікавлених осіб просимо звертатися за поданою електронною адресою.

zakwaterowanie uczestników konferencji - нічліг

Organizatorzy oferują pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych w różnych kategoriach cenowych – zainteresowanych prosimy o kontakt.

-------------------------------------------------------------------------

Організатори пропонують допомогу у пошуках нічлігу в різних цінових категоріях – зацікавлених осіб просимо звертатися за поданою електронною адресою. 

Data opublikowania: 18.09.2013
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski