Moskwa

Rekrutacja na wyjazd stypendialny na semestr letni 2014/2015 została zawieszona.

--------------------------------------------------------------------------

Po przyjeździe ze stypendium należy przesłać na adres dorota.marszalek@uj.edu.pl nazwy WSZYSTKICH zaliczonych przedmiotów w oryginalnym języku z certyfikatu/dyplomu oraz dostarczyć certyfikat/dyplom do sekretariatu.

Dopiero wówczas przedmioty zostaną zaliczone w poczet studiów.

Koordynator w Instytucie: mgr Anna Paluch anna.1.paluch@uj.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

Stypendia w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie

Serdecznie zapraszamy studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej do zapoznania się z ofertą stypendialną, umożliwiającą semestralny staż w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Została ona opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej.

***

Rada Instytutu IFW w dniu 30.01.2014 r. podjęła decyzję, iż na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim NIE MOGĄ wyjeżdżać studenci III roku studiów pierwszego stopnia i II roku SUM.

***

"Studenci  wyjeżdżający na stypendium do Instytutu im A. Puszkina do Moskwy (lub analogiczne stypendium do Rosji),  mają obowiązek zaliczenia zajęć z języka rosyjskiego, niezależnie od roku studiów, na którym wyjeżdżają na stypendium."

 (Rada Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 25.04.2013)

***

Wymagane dokumenty 

  1. Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (załącznik nr 1 - do pobrania ze strony http://www.buwiwm.edu.pl/wym/informacje.htm).

  2. Wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (załącznik nr 3 - do pobrania ze strony http://www.buwiwm.edu.pl/wym/informacje.htm).

  3. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (dr hab., prof., ewentualnie dr – którego opinia powinna być potwierdzona przez wicedyrektora ds. studenckich).

  4. Plan badawczy (w języku polskim i rosyjskim).

  5. Informacja o średniej ocen za ubiegły rok akademicki (do uzyskania w sekretariacie IFW).

  6. Potwierdzoną pisemnie znajomość języka przez wykładowcę prowadzącego praktyczne zajęcia z języka rosyjskiego na danym roku.

  7. Czytelny wydruk skanu w skali 1:1 paszportu  (nie kserokopia)  /osoby wyjeżdżające do Rosji muszą mieć paszport ważny 18 miesięcy, licząc od momentu złożenia dokumentów/

  8. Formularz "dane osobowe" (prosimy o przesłanie dokumentu na adres mailowy: anna.1.paluch@uj.edu.pl oraz dołączenie również do pozostałej dokumentacji)

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego. Kandydat winien spełniać następujące kryteria.

Kryteria wyboru kandydatów znajdują się tutaj

Zgłoszenia kandydatów po zakwalifikowaniu ich przez Komisję Instytutową zostaną dodatkowo rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KANON przedmiotów (na czas wyjazdu) obowiązuje w tym samym zakresie, w jakim obowiązuje w przypadku wyjazdów w ramach LLP/Erasmus. Są to przedmioty, jakie student zobowiązany jest zaliczyć w macierzystym Instytucie lub/i na wyjeździe. Jeśli nie zrealizuje któregokolwiek z nich w ramach zajęć wybranych przez siebie w ośrodku przyjmującym, zobowiązany jest uzupełnić zaliczenia/egzaminy po powrocie ze stypendium.

 

Strona Instytutu: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

Strona Biura uznawalności wyształcenia i wymiany międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/