Erasmus +

Koordynator osób wyjeżdżających

dr Justyna Pisarska

justyna.pisarska@uj.edu.pl

 

Harmonogram:

10 – 30 stycznia 2022

czas trwania I rekrutacji

31 stycznia – 6 lutego 2022

kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

7 – 13 lutego 2022

odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

14 –20 lutego 2022

ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. W liście należy zamieścić dokładne dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, informację o formie realizowanych studiów (np. Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia) i roku studiów. (waga procentowa: 10%).

Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: średnia ważona minimum 3.5 Średnią ocen podaje sekretariat przez system USOSweb (waga procentowa: 50%). Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium kandydatom z niższą średnią. Kandydaci, których średnia z dotychczasowego toku studiów jest niższa niż 3,50 są zobowiązani uzasadnić w liście motywacyjnym, że wyjazd nie spowoduje utrudnień w zaliczeniu kolejnego etapu studiów na UJ.

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, prowadzącego lektorat, certyfikaty językowe, matura*.(40%)

*zaświadczenie o znajomości języka angielskiego – kopia certyfikatu lub wyniki egzaminu/ zaliczenia lektoratu – wypis z indeksu lub suplementu do dyplomu studiów licencjackich, wydany przez Sekretariat IFWsch UJ.

Kryteria kwalifikacyjne dla doktorantów:

Opis projektu,

List motywacyjny,

Opinia promotora rozprawy doktorskiej.

 

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny połączony z opisem projektu badawczego przewidzianego do realizacji w czasie pobytu na stypendium (maksymalnie jedna strona A4),

opinia promotora rozprawy doktorskiej.

 

Do jakich krajów można wyjechać?

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ma podpisane umowy z następującymi uczelniami:

Chorwacja (Sveučilište u Zagrebu)
Czechy (Univerzita Hradec Králové; Univerzita Palackeho v Olomouci; Univerzita Karlova v Praze)
Estonia (Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool)
Litwa (Vilniaus Universiteto)
Łotwa (Daugavpils Universitate; Latvijas Universitate)
Słowacja (Presovska Univerzita)
Węgry (Eötvös Loránd University; University of Szeged)

Na jak długo można wyjechać?

Można wyjechać na jeden semestr (zimowy, letni) lub na cały rok akademicki, choć preferowane są wyjazdy semestralne.
 Pobyt na uczelni zagranicznej musi trwać minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie nie dłużej niż 12 miesięcy.

Wysokość stypendium

Dofinansowanie przyznawane studentom zależy od kierunku ich mobilności:

500 Euro/miesiąc —  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania .

450 Euro/miesiąc — Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

400 Euro/miesiąc — Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  DMWS:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103