OBRONA 2020 - krok po kroku

OBRONA 2020 - krok po kroku

 

Ponieważ pandemia wymusiła zmianę części uniwersyteckich praktyk, poniżej podajemy zestaw wszystkich procedur związanych z obronami prac dyplomowych (i licencjackich, i magisterskich) obowiązujących w IFW aż do odwołania.

 

I

PRZED OBRONĄ

 

1. Po uzyskaniu przez Studenta zaliczenia z seminarium licencjackiego bądź magisterskiego Promotor przesyła do sekretariatu studenckiego zatwierdzoną wersję tematu pracy dyplomowej.

2. Następnie, za pośrednictwem USOSWEB, Student wprowadza plik z pracą dyplomową oraz komplet wymaganych informacji do Archiwum Prac (dalej: AP). Instrukcja obsługi AP znajduje się tutaj: (pobierz).

3. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz zdaniu egzaminów student drukuje oświadczenie o dostępie do urządzenia odsługującego jedną z dopuszczalnych na UJ technologii informatycznych oraz wniosek o wydanie dyplomu. Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020r. uczelnia - na wniosek studenta - wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski. Obowiązują dwa wzory wniosków - w zależności od daty rozpoczęcia studiów:

- dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 (pobierz).

- dla studentów, którzy rozpoczęli studia oraz wznowili studia w roku akademickim 2019/2020 lub później (pobierz).

- oświadczenie dostępie do urządzenia odsługującego jedną z dopuszczalnych na UJ technologii informatycznych (pobierz).

Dokumenty te po ich podpisaniu  należy przesłać do sekretariatu w formie skanu (drogą elektroniczną) nie później, niż na 10 dni przed planowaną obroną.

4. Po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie wygenerowane zlecenie wpłaty należności za dyplom.

5. Przed odbiorem dyplomu należy zwrócić wszystkie książki wypożyczone z bibliotek UJ.

6. Dyplomy wydawane są w budynku Instytutu, w pokoju 24A. Informacji udziela Pani mgr Bogusława Kustra (b.kustra@uj.edu.pl).

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego oraz  Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Linki do powyższych zarządzeń:

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku (pobierz);

Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku (pobierz).

 

II

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się za pośrednictwem platform MS Teams lub Pegaz. Decyzję w sprawie platformy podejmuje promotor po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej.

2. Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu w formie tradycyjnej. W takim przypadku dołącza do wniosku pisemną zgodę członków komisji egzaminacyjnej na wzięcie udziału w egzaminie tradycyjnym oraz pisemną deklarację promotora lub innego członka komisji egzaminacyjnej o wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo przeprowadzenia egzaminu. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu w formie tradycyjnej znajdują się tutaj: (pobierz).

3. Egzamin dyplomowy jest rejestrowany.

4. Student musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon, oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.

5. Student musi przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin dyplomowy, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne inne urządzenia multimedialne z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie prowadzony egzamin.

6. Podczas egzaminu dyplomowego dokonuje prezentacji swojej pracy, a następnie odpowiada na trzy pytania dotyczące problematyki pracy oraz problematyki seminarium licencjackiego bądź magisterskiego. Lista zagadnień znajduje się na stronie internetowej Instytutu (poniżej).

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 października 2016 w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego, uchwała Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ z dnia 5 marca br. w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego, wytyczne Dyrektora IFW z 3 czerwca 2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w okresie od 3 czerwca do 30 września 2020.

 

Problematyka egzaminu dyplomowego

Problematyka egzaminu dyplomowego

Zagadnienia egzaminu LICENCJAT

Egzamin magisterski dla filologii rosyjskiej (SUM)

Egzamin magisterski - język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Egzamin magisterski dla filologii filologii ukraińskiej (SUM)

Instrukcja dla przewodniczącego i członków komisji dyplomowej

Instrukcja dla przewodniczącego i członków komisji dyplomowej jest dostępna na stronie: